Artykuł Roberta Leszczyńskiego o Kosowie.txt

(2 KB) Pobierz
Zemsta za Kosowo
Numer: 17/2008 (1322)
Polski rz�d za�atwi� nam kl�sk� na festiwalu Eurowizji
Bez ekscytacji powinni Polacy sp�dzi� czwartkowy wiecz�r (24 kwietnia) przed telewizorami. Fani festiwalu Eurowizji w tym roku nie maj� szans na oklaskiwanie naszego sukcesu. Bo konkurs wydaje si� rozstrzygni�ty przed jego rozpocz�ciem. Werdykt wyda�a polityka, bo wybory podczas konkursu Eurowizji zawsze koncentrowa�y si� wok� g��wnych osi europejskiego dyskursu, takich jak na przyk�ad stosunek do Stan�w Zjednoczonych. W tym roku kontekst polityczny jest wyj�tkowy mocny. Fina� odb�dzie si� w stolicy Serbii Belgradzie, w centrum kt�rego straszy wie�a telewizyjna trafiona ameryka�sk� rakiet�. A Europa dzieli si� dzi� czytelnie: jeste�my za albo przeciw uznaniu niepodleg�o�ci Kosowa. Polska w tym podziale nale�y do tej �zachodniej" cz�ci, kt�ra niepodleg�o�� Kosowa, na niekorzy�� Serbii, szybko uzna�a.

Agent w Belgradzie
Kosowo nie jest jakim� kolejnym �urwanym" serbskim wojew�dztwem. Jest kolebk� serbskiej pa�stwowo�ci, miejscem zwyci�skiej bitwy na Kosowym Polu. Kolebk�, w kt�rej wi�kszo�� stanowi� obecnie Alba�czycy. O uznaniu niepodleg�o�ci tej prowincji w Serbii m�wi si� tak, jakby Kosowo zosta�o najechane, podbite i skolonizowane. Ludzie z Belgradu opisuj� t� sytuacj� w taki spos�b: wyobra� sobie, �e mniejszo�� niemiecka og�asza niezale�no�� Opola. Polska si� z tym nie godzi, wi�c Amerykanie bombarduj� Warszaw�.
Serbowie maj� ogromne poczucie krzywdy. Sprawa jest dla nich presti�owa. Chodzi bowiem nie o Kosowo, ale o racj�. A Eurowizja b�dzie tej racji trybun�. Tymczasem Polacy wysy�aj� do Belgradu Amerykank�. Nie zbombardowali�my wprawdzie tym samym telewizyjnej wie�y, lecz wprowadzili�my tam agenta prowokatora. Mowa o tyle� kontrowersyjnej, co nijakiej artystycznie Isis Gee. Przesz�o�� tej 36-latki z Seattle zaczyna si� w roku 2004, kiedy przeprowadza si� do Warszawy. Cho� od dzieci�stwa pono� udziela�a si� artystycznie, jej historia jest jak bia�a karta � nikt nigdy nie s�ysza� w USA o takiej wokalistce. Jak g�osi plotka, czy ju� raczej tajemnica poliszynela � przyczyn� mo�e by� fakt, i� takiej kobiety nigdy wcze�niej nie by�o.

Muzyczna ksenofobia
Telewidzowie w polskiej preselekcji g�osowali na wokalistk� Margo. Na marginesie � jedyn�, kt�ra �piewa�a piosenk� po polsku. Sukces Edyty G�rniak udowodni�, �e by zosta� zauwa�onymi, wcale nie musimy �ama� sobie j�zyka na tekstach w obcych j�zykach. Wdzi�czna Margo wygra�a z plastikow� Amerykank� i szwedzkim duetem Man Meadow. Niestety, wielomilionowa publiczno�� zosta�a przeg�osowana przez telewizyjne jury, kt�rego zachowanie mo�na wyt�umaczy� tak, jak to si� czyni od lat: wysy�ajmy na Eurowizj� tylko beznadziejnych artyst�w, bo je�li przypadkowo wygramy, to b�dziemy musieli ten ba�agan organizowa�. Wszak tylko w ten spos�b mo�na wyt�umaczy� inn� polityczn� katastrof�, jak� by�o wys�anie na Ukrain�, tu� po �pomara�czowej rewolucji", Rosjanina Ivana Komarenki z kiczowatym utworem �Czarna dziewczyna". 
Zgłoś jeśli naruszono regulamin