Hass VF Pionowe centra obróbcze Instrukcja obsłógi PL.pdf

(18219 KB) Pobierz
PL_Vf_02toc.PMD
STYCZEÑ 2003
SERIA
Instrukcja obs³ugi
Pionowe centra obróbcze
HAAS AUTOMATION INC.
2800 STURGIS ROAD
OXNARD, CA 93030
TEL. 805 278-1800 FAX. 805 278-2255
Haas Automation Inc.
www.HaasCNC.com
96-0121 revA
Polish Jan 2003
126861221.007.png
Styczeñ 2003
SPIS TREŒCI
Karta Gw
ta Gwar
a aranc
ancyjna
yjna
Obejmuje sprzêt CNC Haas Automation, Inc.
Obowiazuje od 1 stycznia 1999
WARUNKI GWARANCJI
Wszystkie centra obróbcze Haas serii VF, HS, VB oraz tokarki serii SL s¹ objête gwarancj¹ producenta na
nastêpuj¹cych warunkach:
Firma Haas gwarantuje, ¿e ka¿da maszyna CNC i jej wyposa¿enie (z wy³¹czeniem elementów
wymienionych poni¿ej) przez okres jednego roku od daty instalacji bêdzie wolna od wad materia³owych i
produkcyjnych.
Jako datê instalacji uznaje siê datê zainstalowania maszyny przez u¿ytkownika.Istnieje mo¿liwoœæ
wykupienia dodatkowej, rocznej gwarancji od autoryzowanego sprzedawcy Haas.
OGRANICZENIA I WYJ¥TKI
Podzespo³y, które podczas normalnej eksploatacji podlegaj¹ zu¿yciu, takie jak farba, okna, ¿arówki,
uszczelki, system usuwania wiórów, itp. nie s¹ objête gwarancj¹.
W celu zachowania prawa do gwarancji, musz¹ byæ przestrzegane procedury fabryczne i rejestrowane
podejmowane czynnoœci.
Gwarancja traci wa¿noœæ, jeœli maszyna jest u¿ywana niezgodnie z przeznaczeniem, jeœli zaniedbano
zaleceñ, jeœli uszkodzenie wyst¹pi³o na skutek wypadku, niew³aœciwej instalacji lub zastosowania, lub
je¿eli maszyna zosta³a poddana niew³aœciwej naprawie przez personel u¿ytkownika lub serwis nie
posiadaj¹cy odpowiednich autoryzacji. Zlecenie naprawy gwarancyjnej mo¿na zrealizowaæ przy pomocy
autoryzowanego dystrybutora Haas.
Firma Haas Automation nie ponosi odpowiedzialnoœci za ¿adne dodatkowe ani przypadkowe uszkodzenia
prefabrykatów, mocowañ, maszyn, za stratê czasu, która mo¿e wynikaæ z wadliwego funkcjonowania
maszyny.
Prawa wynikaj¹ce z niniejszej gwarancji mog¹ zostaæ przeniesione na innego u¿ytkownika, jeœli maszyna
zostanie sprzedana w drodze umowy cywilnej przed zakoñczeniem pierwszego roku u¿ytkowania.OBS: Om
du får problem med din maskin, konsultera din operatörsmanual i första hand. Om detta inte löser problemet,
ring din auktoriserade Haas återförsäljare. Som en slutlig lösning, ring Haas direkt på numret nedan.
UWAGA: W razie wyst¹pienia k³opotów z maszyn¹ zawsze trzeba najpierw zapoznaæ siê z instrukcj¹
obs³ugi. Jeœli to nie pomo¿e, nale¿y skontaktowaæ siê z dystrybutorem Haas. W
ostatecznoœci mo¿na skontaktowaæ siê z producentem pod numerem telefonu:
Haas Automation, Inc.
2800 Sturgis Road
Oxnard, CA 93030-8933
Telefon: (805) 278-1800
Telefax: (805) 278-8561
96-0121 rev A
I
a ar
Kar
ta Gw
anc
126861221.008.png 126861221.009.png 126861221.010.png
SPIS TREŒCI
Styczeñ 2003
II
96-0121 rev A
126861221.001.png
Styczeñ 2003
SPIS TREŒCI
CERTYFIKA
TYFIKAT GWARANCYJNY
T GWARANCYJNY
Centra obróbcze Haas serii VF podlegaj¹ gwarancji firmy Haas Automation Limited na nastêpuj¹cych warunkach:
Firma Haas gwarantuje, ¿e ka¿da maszyna CNC i jej wyposa¿enie (z wy³¹czeniem elementów
wymienionych poni¿ej) przez okres jednego roku od daty instalacji bêdzie wolna od wad materia³owych i
produkcyjnych.
Jako datê instalacji uznaje siê datê zainstalowania maszyny przez u¿ytkownika.
Istnieje mo¿liwoœæ wykupienia dodatkowej, rocznej gwarancji od autoryzowanego sprzedawcy Haas.
OGRANICZENIA i WYJ¥TKI
Podzespo³y, które podczas normalnej eksploatacji podlegaj¹ zu¿yciu, takie jak farba, okna, ¿arówki,
uszczelki, system usuwania wiórów, itp. nie s¹ objête gwarancj¹.
W celu zachowania prawa do gwarancji, musz¹ byæ przestrzegane procedury fabryczne i rejestrowane
podejmowane czynnoœci.
Gwarancja traci wa¿noœæ, jeœli maszyna jest u¿ywana niezgodnie z przeznaczeniem, jeœli zaniedbano
zaleceñ, jeœli uszkodzenie wyst¹pi³o na skutek wypadku, niew³aœciwej instalacji lub zastosowania, lub
je¿eli maszyna zosta³a poddana niew³aœciwej naprawie przez personel u¿ytkownika lub serwis nie
posiadaj¹cy odpowiednich autoryzacji. Zlecenie naprawy gwarancyjnej mo¿na zrealizowaæ przy pomocy
autoryzowanego dystrybutora Haas.
Firma Haas Automation nie ponosi odpowiedzialnoœci za ¿adne dodatkowe ani przypadkowe uszkodzenia
prefabrykatów, mocowañ, maszyn, za stratê czasu, która mo¿e wynikaæ z wadliwego funkcjonowania maszyny.
Prawa wynikaj¹ce z niniejszej gwarancji mog¹ zostaæ przeniesione na innego u¿ytkownika, jeœli maszyna
zostanie sprzedana w drodze umowy cywilnej przed zakoñczeniem pierwszego roku u¿ytkowania.
Gwarancja nie obejmuje uszkodzeñ le¿¹cych poza nasz¹ kontrol¹, w tym tak¿e wynik³ych na skutek
dzia³ania si³y wy¿szej, po¿aru, powodzi, ani uszkodzeñ powsta³ych podczas transportu.
UWAGA: W razie wyst¹pienia k³opotów z maszyn¹ zawsze trzeba najpierw zapoznaæ
siê z instrukcj¹ obs³ugi. Jeœli to nie pomo¿e, nale¿y skontaktowaæ siê z
dystrybutorem Haas. W ostatecznoœci mo¿na skontaktowaæ siê z
producentem pod numerem telefonu:
Haas Automation, Inc.
2800 Sturgis Road
Oxnard, California 93030-8933 USA
Telefon: (805) 278-1800
Telefax: (805) 278-8561
Prosimy o bezzwloczny zwrot formularza rejestracyjnego. Formularz jest potrzebny do zarejestrowania
uzytkownika maszyny w celu udostepniania uaktualnien oraz informacji o bezpieczenstwie eksploatacji.
Prosimy wypelnic wszystkie pola formularza i przeslac poczta pod podany adres z informacja ATTEN-
TION (VF-1, VF-6, itd.) REGISTRATIONS. Prosimy zalaczyc kopie faktury zakupu, aby potwierdzic date
gwarancji i aby uzyskac gwarancje na dodatkowe zakupione wyposazenie.
Nazwa firmy:
_______________________________ Osoba do kontaktów:
Osoba do kontaktów: ___________________________
___________________________
________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
Sprzedawca:
Sprzedawca: ________________________________
________________________________ Data instalacji:
Data instalacji: __________________________________
__________________________________
Numer modelu: _____________________________
_____________________________
_____________________________ Numer seryjny:
Numer seryjny:__________________________________
__________________________________
Telefon: ( ) ____________________________
____________________________ Faks: ( )
Faks: ( ) __________________________________
__________________________________
C!!!
Numer seryjny maszyny jest zapisany elektronicznie i nie mozna go zmienic. Takie rozwiazanie przyjeto
w celu ochrony przed kradzieza oraz aby ulatwic sledzenie losu maszyn sprzedawanych w drugim obiegu.
Po uplywie okolo 800 godzin pracy maszyna automatycznie wylaczy sie, jesli nie zostala elektronicznie
odblokowana przez serwis Haas. W celu odblokowania trzeba przedstawic powyzszy formularz
rejestracyjny i numer seryjny. Otrzymaja Panstwo numer od przedstawicieli firmy Haas, który nalezy
wpisac w miejsce numeru seryjnego w ekranie nastaw (#26) Jesli z róznych przyczyn numer seryjny
zostanie usuniety z pamieci, maszyna wylaczy sie po 200 godzinach pracy.
WAZNA INFORMA
A INFORMACJ
CCJA!!! PR
A!!! PROSIMY PRZECZYT
OSIMY PRZECZYTAC!!!
C!!!
96-0121 rev A
III
CER
TYFIKA
Nazwa firmy:
Nazwa firmy: _______________________________
_______________________________
Osoba do kontaktów:
Adres:
Adres: ________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
Sprzedawca:
Sprzedawca:
________________________________
Data instalacji:
Numer modelu:
Numer seryjny:
Telefon: ( )
____________________________
Faks: ( )
WAZN
A INFORMA
CCJ
A!!! PR
OSIMY PRZECZYT
126861221.002.png 126861221.003.png 126861221.004.png 126861221.005.png
SPIS TREŒCI
Styczeñ 2003
IV
96-0121 rev A
126861221.006.png
Zgłoś jeśli naruszono regulamin