budowa.doc

(14 KB) Pobierz
…………………………………, …………

 

 

…………………………………, …………...

                                                                                              (miejscowość, data)

 

……………………………………..

           (nazwa inwestora)1

…………………………………….

             (adres inwestora)

…………………………………….

…………………………………….

              (Regon inwestora)

 

………………………………………….

  Bezpośredni nr telefonu inwestora

 

 

Państwowa Inspekcja Pracy

Okręgowy Inspektorat Pracy

 

w ..............................................2

 

……………………………..

 

Znak:3

 

 

              W związku z obowiązkiem nałożonym na inwestora w § 3 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6. 02. 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401) niniejszym przekazujemy informacje o planowanym rozpoczęciu robót budowlanych:

1. data rozpoczęcia robót …………………………………………………....,

2.  planowany termin zakończenia robót …………………………………....,

3.  miejsce prowadzenia robót …………………............................................,

4.  rodzaj budowanego obiektu ……………………………………………...,

5.  numer pozwolenia na budowę ………………….......................................,

6.  wykonawca robót – adres i nr telefonu …………………………………. .  

 

………………………………….

              (podpis inwestora)

 

Pouczenie:

1 – wpisać dane inwestora lub przyłożyć pieczęć firmową,

2 – wpisać właściwy adres w zależności od lokalizacji budowy,

3 –  pole może pozostać puste.

 

Koncesja

...
Zgłoś jeśli naruszono regulamin