piosenki po angielsku.txt

(17 KB) Pobierz
MUSCHROOM
Muschroom, muschroom where are you?
I would like o find you soon.
Muschroom, muschroom where are you?
I would like o find you soon.

Grzybku, grzybku gdzie jeste�?
Chcia�bym ci� wkr�tce znale��.
Grzybku, grzybku gdzie jeste�?
Chcia�bym ci� wkr�tce znale��.


RAIN, GO AWAY
Rain, rain go away,
come to us another day.
Rain, rain go away,
come to us another day.

Deszczu, id� sobie
Deszczu, deszczu id� sobie,
przyjd� do nas innego dnia.
Deszczu, deszczu id� sobie,
przyjd� do nas innego dnia.


THE AUTUMN SONG
Coloured, coloured leaves
are falling from the trees,
days are shorter, it's getting colder,
summer we will miss.

Jesienna piosenka
Kolorowe, kolorowe li�cie
spadaj� z drzew,
dni sa coraz kr�tsze,
robi sie coraz ch�odniej,
b�dziemy t�skni� za latem.

TEDDY BEAR
Teddy bear, teddy bear, show the window,
teddy bear, teddy bear, show the door,
teddy bear, teddy bear, show the ceiling,
teddy bear, teddy bear, show the floor.

Mi�
Misiu, misiu, poka� okno,
misiu, misiu, poka� drzwi,
misiu, misiu, poka� sufit,
misiu, misiu, poka� pod�og�.

ONE, TWO, THREE
One, two,one, two, three,
clap, clap, clap, clap, clap, clap.
One, two,one, two, three,
clap, clap, clap, clap, clap, clap.
Four, five, four five, six,
tap, tap, tap, tap, tap, tap.
Four, five, four five, six,
tap, tap, tap, tap, tap, tap.
One, two,one, two, three,
clap, clap, clap, clap, clap, clap.
Four, five, four five, six,
tap, tap, tap, tap, tap, tap.

Raz, dwa, trzy
Raz, dwa, raz, dwa, trzy,
klap, klap, klap, klap, klap, klap.
Raz, dwa, raz, dwa, trzy,
klap, klap, klap, klap, klap, klap.
Cztery, pi��, cztery, pi��, sze��,
tap, tap, tap, tap, tap, tap.
Cztery, pi��, cztery, pi��, sze��,
tap, tap, tap, tap, tap, tap.
Raz, dwa, raz, dwa, trzy,
klap, klap, klap, klap, klap, klap.
Cztery, pi��, cztery, pi��, sze��,
tap, tap, tap, tap, tap, tap.


IN MY BED
I am sleeping in my bed, in my bed, in my bed.
I am dreaming in my bed, in my bed, in my bed.

W moim ��ku
�pi� w moim ��ku, w moim ��ku, w moim ��ku,
�ni� w moim ��ku, w moim ��ku, w moim ��ku.


WE LIKE FRUIT
We like fruit, we like fruit,
lemons, apples and bananas.
We like fruit, we like fruit,
lemons and bananas.

Lubimy owoce
Lubimy owoce, lubimy owoce,
cytryny, jab�ka i banany.
Lubimy owoce, lubimy owoce,
cytryny i banany.


LITTLE SHEEP
One little sheep is grazing in the meadow,
two little sheep is grazing in the meadow,
one little, two little, three little sheep,
a flock of little sheep is grazing in the meadow.

Ma�e owieczki
Jedna ma�a owieczka pasie si� na ��ce,
dwie ma�� owieczki pas� si� na ��ce,
jedna ma�a, dwie ma�e, try ma�e owieczki,
stado ma�ych owieczek pasie si� na ��ce. 


OLD MACDONALD HAD A FARM
Old Macdonald had a farm, E-I-E-I-O!
and on that farm he had a cow, E-I-E-I-O!
And a MOO, MOO here, and a MOO, MOO there,
here a MOO, there a MOO,
everywhere a MOO, MOO!
Old Macdonld had a farm, E-I-E-I-O!

Stary Macdonald farm� mia�
Stary Macdonald farm� mia�, I-AJ-I-Aj-O�!
I na tej farmie krow� mia�, I-AJ-I-Aj-O�!
I MU, MU tu,
i MU, MU tam,
tu MU, tam MU,
wsz�dzie, wsz�dzie, MU, MU!
Stary Macdonald farm� mia�, I-AJ-I-Aj-O�!


SUPER BALL
I throw my ball you catch my ball.
My ball is also good for roll.
I roll my ball you catch my ball.
We like to play this super ball.

Super pi�ka
Ja rzucam moj� pi�k�, ty �apiesz moj� pi�k�.
Moj� pi�k� mo�na te� toczy�.
Ja tocz� moj� pi�k�, ty �apiesz moj� pi�k�.
Lubimy si� bawi� t� super pi�k�!


YELLOW STAR
Yellow star, yellow star
is shining in the sky.
Yellow star, yellow star
is shining in the sky.
Yellow star, yellow star
is smiling in the sky.
Yellow star, yellow star
is smiling in the sky.

��ta gwiazdka
��ta gwiazdka, ��ta gwiazdka
�wieci na niebie.
��ta gwiazdka, ��ta gwiazdka
�wieci na niebie.
��ta gwiazdka, ��ta gwiazdka
u�miech si� na niebie.
��ta gwiazdka, ��ta gwiazdka
u�miech si� na niebie.


THE SUN, THE MOON AND THE EARTH
This is the sun,
This is the sun,
This is the sun,
the sun, the sun.

This is the moon,
This is the moon,
This is the moon,
the moon, the moon.

This is the earth,
This is the earth,
This is the earth,
the earth, the earth.

S�o�ce, ksi�yc i ziemia
To jest s�o�ce,
To jest s�o�ce,
To jest s�o�ce,
s�o�ce, s�o�ce.

To jest ksi�yc,
To jest ksi�yc,
To jest ksi�yc,
ksi�yc, ksi�yc.

To jest ziemia,
To jest ziemia,
To jest ziemia,
ziemia, ziemia.


HEAD AND SHOULDERS
Head and shoulders, knees and toes,
knees and toes, knees and toes.
Head and shoulders, knees and toes,
knees and toes, knees and toes,yeah!

Eyes and ears and mouth and nose,
mouth and nose, mouth and nose.
Eyes and ears and mouth and nose,
mouth and nose, mouth and nose.

G�owa i ramiona
G�owa i ramiona, kolana i palce,
kolana i palce, kolana i palce.
G�owa i ramiona, kolana i palce,
kolana i palce, kolana i palce, tak!

Oczy i uszy, i usta i nos,
usta i nos, usta i nos.
Oczy i uszy, i usta i nos,
usta i nos, usta i nos, tak!


POTATOES
One potato, two potatoes,
three potatoes, four,
five potatoes, six potatoes,
seven potatoes, more!

Ziemniaki
Jeden ziemniak, dwa ziemniaki,
trzy ziemniaki, cztery,
pi�� ziemniak�w, sze�� ziemniak�w,
siedem ziemniak�w, jeszcze wi�cej!


I CAN...
I can dance, 
I can say a poem,
I can sing a song,
I can do it all.
I can swim, I can play the piano,
I can ride a horse,
I can do it all.

Umiem...
Umiem ta�czy�,
umiem powiedzie� wierszyk,
umiem za�piewa� piosenk�,
umiem to wszystko.
Umiem p�ywa�,
umiem gra� na fortepianie,
umiem je�dzi� konno, umiem to wszystko.


IN A CIRCLE
Let's stand in a circle together today,
let's play in a circle together today,
let's sing in a circle together today!
Hello! How are you my friedns?

W kole
Sta�my dzi� razem w k�eczku,
bawmy si� dzi� razem w k�eczku,
�piewajmy dzi� razem w k�eczku!
Cze��! Jak si� macie moi przyjaciele?


CLOCKS
Big clocks tick quite slowly
tick- tack,
small clocks tick more quickly
tick- tack,
tick- tack,
little watches tick the quickest
tic- tack, tick- tack,
tic- tack, tick- tack,
little watches tick the quickest
tic- tack, tick- tack,
tic- tack, tick- tack,

Zegary 
Du�e zegary tykaj� powoli
tik- tak,
ma�e zagarki tykaj� szybciej,
tik- tak,
tik- tak,
a malutkie zegareczki tykaj� najszybciej,
tik- tak,tik- tak,
tik- tak,tik- tak,
a malutkie zegareczki tykaj� najszybciej,
tik- tak,tik- tak,
tik- tak,tik- tak,


MAGIC BOX
Magic box, magic box,-
what's hidden in you?
Check it Susan,
you will see it soon.

Magiczne pude�ko
Magiczne pude�ko, magiczne pude�ko,-
co si� w tobie kryje?
Sprawd� to Zuziu,
a wkr�tce zobaczysz.


I'D LIKE TO BE A DRIVER
I'd like to be a driver and drive my car,
I'd like to be a driver and drive my car,
I'd like to be a driver, I'd like to be a driver
I'd like to be a driver and drive my car.

I'd like to be a sailor and sail my boat,
I'd like to be a sailor and sail my boat,
I'd like to be a sailor, I'd like to be a sailor,
I'd like to be a sailor and sail my boat,

I'd like to be a singer and sing my song,
I'd like to be a singer and sing my song,
I'd like to be a singer, I'd like to be a singer,
I'd like to be a singer and sing my song,

Chcia�bym by� kierowc�
Chcia�bym by� kierowc� i je�dzi� moim samochodem,
Chcia�bym by� kierowc� i je�dzi� moim samochodem,
Chcia�bym by� kierowc�, chcia�bym by� kierowc�,
Chcia�bym by� kierowc� i je�dzi� moim samochodem,

Chcia�bym by� �eglarzem i �eglowa� moj� �odzi�,
Chcia�bym by� �eglarzem i �eglowa� moj� �odzi�,
chcia�bym by� �eglarzem, chcia�bym by� �eglarzem,
Chcia�bym by� �eglarzem i �eglowa� moj� �odzi�,

Chcia�bym by� �piewakiem i �piewa� moj� piosenk�,
Chcia�bym by� �piewakiem i �piewa� moj� piosenk�,
Chcia�bym by� �piewakiem, chcia�bym by� �piewakiem
Chcia�bym by� �piewakiem i �piewa� moj� piosenk�,


SANTA CLAUS
We are waiting, we are waiting for our Sata Claus.
He will bring us many presents and a lot of toys.
Santa Claus, Santa Claus,
he will bring us many presents and a lot of toys.

We are waiting, we are waiting for our Sata Claus.
He will bring us many fast cars and a lot of dolls.
Santa Claus, Santa Claus,
he will bring us many fast cars and a lot of dolls.

�wi�ty Miko�aj
Czekamy, czekamy na naszego �wi�tego Miko�aja.
On nam przyniesie du�o prezent�w i mn�stwo zabawek.
�wi�ty Miko�aj, �wi�ty Miko�aj,
on nam przyniesie du�o prezent�w i mn�stwi zabawek.

Czekamy, czekamy na naszego �wi�tego Miko�aja.
On nam przyniesie du�o wy�cig�wek i mn�stwo lalek,
�wi�ty Miko�aj, �wi�ty Miko�aj,
On nam przyniesie du�o wy�cig�wek i mn�stwo lalek.


ARE YOU SLEEPING, BROTHER JOHN?
Are you sleeping, are you sleeping
brother John, brother John?
Morning bells are ringing, 
morning bells are ringing,
ding, ding, dong, ding, ding, dong.

Czy �pisz bracie Janie?
Czy ty �pisz, czy ty �pisz
bracie Janie, bracie Janie?
ranne dzwony bij�, 
ranne dzwony bij�,
bim, bam, bom,
bim, bam, bom.


WE WISH YOU A MERRY CHRISTMAS
We wish you a marry Christmas,
We wish you a marry Christmas,
We wish you a marry Christmas,
and a happy New Year!

�yczymy wam weso�ych �wi�t
�yczymy wam weso�ych �wi�t,
�yczymy wam weso�ych �wi�t,
�yczymy wam weso�ych �wi�t,
i szcz�liwego Nowego Roku!


CHRISTMAS TREE
Christmas tree,
Christmas tree,
our beautiful
Christmas tree.
Christmas tree,
Christmas tree
where a little
angel lives.

Choinka
Choink, choinka,
nasza pi�kna choinka,
Choinka, choinka, gdzie mieszka
ma�y anio�ek.


SNOWMAN
This is our snowman,
he is the yard,
he has got an old brush
and he always smiles

Ba�wan
To jest nasz ba�wan, 
stoi na podw�rku,
ma star� miot��
i zawsze si� u�miecha.


A SONG FOR GRANDMOTHER'S AND GRANDFATHER'S DAY
I will sing a song for my grandmother,
I will sing a song for my granfather,
...
Zgłoś jeśli naruszono regulamin