Ochrona Ppora╛-Instalacje Elektryczne3.pdf

(91 KB) Pobierz
Rozwi¹zania i wyposa¿enie instalacji elektrycznych
Rozwiązania i wyposażenie instalacji elektrycznych
W instalacjach elektrycznych należy stosować:
zasadę prowadzenia tras przewodów elektrycznych w liniach prostych równoległych
do krawędzi ścian i stropów,
rozwiązania zapewniające możliwość wymiany przewodów i kabli elektrycznych
bez potrzeby naruszania konstrukcji budynku.
W związku z powyższym należy preferować układanie kabli i przewodów:
w rurach i listwach instalacyjnych,
w kanałach instalacyjnych naściennych i podłogowych,
w korytkach,
na drabinkach, wspornikach i uchwytach
Wybór określonego rozwiązania zależy w głównej mierze od potrzeb użytkowych,
rodzaju pomieszczeń i wymaganej w nich estetyki oraz zastosowanej konstrukcji budowlanej
obiektu:
odpowiednią ilość obwodów odbiorczych (w tym gniazd i wypustów oświetleniowych)
dostosowanych do perspektywicznego zapotrzebowania użytkowników na moc i energię
elektryczną,
zasadę doboru urządzeń zabezpieczających przed prądami zwarciowymi i prądami
przeciążeniowymi oraz jako elementów samoczynnego wyłączenia zasilania w ochronie
przed dotykiem pośrednim na podstawie charakterystyk czasowo-prądowych tych
urządzeń, z uwzględnieniem selektywności (wybiórczości) ich działania,
żyły przewodów elektrycznych o przekrojach do 10mm 2 wykonane wyłącznie z miedzi,
główne pionowe ciągi instalacji elektrycznych w budynku wielorodzinnym, zamieszkania
zbiorowego i użyteczności publicznej prowadzone poza mieszkaniami i pomieszczeniami
użytkowymi w wydzielonych kanałach lub szybach instalacyjnych,
obwody instalacji elektrycznych w budynku wielorodzinnym prowadzone w obrębie
każdego mieszkania lub lokalu użytkowego,
w instalacji elektrycznej w mieszkaniu wyodrębnione obwody:
oświetlenia,
gniazd wtyczkowych ogólnego przeznaczenia,
gniazd wtyczkowych w łazience (w tym gniazdo wtyczkowe do pralki automatycznej),
gniazd wtyczkowych do urządzeń odbiorczych w kuchni,
obwody do odbiorników wymagających indywidualnego zabezpieczenia .
Prowadzenie instalacji i rozmieszczenie urządzeń elektrycznych powinno zapewniać
bezkolizyjność z innymi instalacjami (gazowymi, wodnymi, telekomunikacyjnymi, pioruno-
chronnymi) w zakresie odległości i ich wzajemnego usytuowania.
Należy tu szczególnie zapewnić ochronę przed skutkami prądów indukowanych w we-
wnętrznych instalacjach przez prąd piorunowy płynący w przewodach zewnętrznej instalacji
piorunochronnej.
Prąd ten może indukować w przewodzących pętlach instalacji wewnętrznej, w wyniku
sprzężeń magnetycznych, znaczne przepięcia. Skutki działania tych prądów piorunowych
można złagodzić poprzez zastosowanie połączeń wyrównawczych części przewodzących
wewnętrznych i zewnętrznych oraz włączenie tam, gdzie to konieczne ograniczników
przepięć.
Zgłoś jeśli naruszono regulamin