KRÓTKIE KLUSKI BAWARSKIE.txt

(3 KB) Pobierz
KR�TKIE KLUSKI BAWARSKIE.

rodzaj dania: MAKARONY
kuchnia: INNE
trudno��: �atwe

Sk�adniki:
Kr�tkie kluski Bawarskie. S� to bardzo pyszne, kluseczki.
Dlaczego Bawarskie poniewa�, kluski te s� bardzo popularne w Bawarii i stamt�d si� wywodz�. W sklepach mo�na kupi� specjalny przyrz�d do przygotowania tych klusek.

700 g. sera bia�ego t�ustego
10 jajek
150 g m�ki krupczatki

Przygotowanie:
Oryginalna nazwa tego urz�dzenia to SP�TZLE HOBEL, wynaleziona w 1928 roku. Jest to bardzo proste i przydatne urz�dzenie do przygotowania klusek.
/ Mam dobr� wiadomo��. W niekt�rych du�ych supermarketach takich jak np. TESCO po raz pierwszy mo�na naby� za oko�o 25-30 z�otych tzw.
TARK� DO KLUSEK /

Opisz� jak przyrz�d wygl�da: Jest to cienka stalowa nierdzewna p�ytka d�ugo�ci oko�o 22 cm, szeroko�ci oko�o 8cm. W tej p�ytce s� dziurki, du�o dziurek, oko�o 90-100 o �rednicy 6mm. Do tej stalowej p�yty, kt�ra ma prowadnic� jest do��czony pojemniczek, do kt�rego wlewamy przygotowane ciasto. Ruchem posuwistym przesuwamy raz w lewo raz w prawo pojemnik z ciastem.
Ciasto przez te dziurki wpada do garnka z wrz�c�, osolon� gotuj�c� si� wod�. Kto nie ma takiego przyrz�du mo�e sobie poradzi� zast�pczo w inny spos�b? Pojedyncza tarka a z dziurkami do szatkowania marchewki.
Przez te dziurki te� mo�na powoli wlewa� nad wrz�tkiem nasze ciasto do s�onej wody.
Mo�na r�wnie� wykorzysta� zast�pczo plastykowy lejek o �rednicy jak wy�ej i wlewa� ciasto przez lejek i efekt b�dzie taki sam, lub podobny. Na wrz�tku kszta�tuj� si� niepowtarzalne kluseczki, kt�re wystarczy, �e raz wyp�yn� i si� zagotuj� i ju� s� gotowe.
W�wczas zraszamy te kluski zimn� wod� i przelewamy do durszlaka. Gdy woda �cieknie mo�emy kluski podawa� lub porcjowa� po 100g dla jednej osoby. Kluski wk�adam do plastikowych pojemnik�w, lub plastikowych woreczk�w. Kluski mo�na przechowywa� w zamra�arce dowolnie d�ugo nawet dwa trzy tygodnie. Przed spo�yciem nale�y je wyj�� i zale� lekko osolonym wrz�tkiem i przez moment zagotowa�, w�wczas dochodz� do poprzedniej postaci i s� gotowe do spo�ycia. S� znakomite do gulaszu, drobiu, mi�s, roso�u, zupy pomidorowej, og�rkowej do oraz wed�ug w�asnego uznania do wszystkiego zamiast ziemniak�w. Przygotowanie ich jest dziecinnie �atwe.
Wszystkie sk�adniki miesza si� mikserem.
Tylko na jedn� rzecz musz� zwr�ci� WAM uwag� i to bardzo wa�n�.
Niejednokrotnie jak si� m�wi o w/w kluskach w r�nych przepisach m�wi si� m�ka nie wymieniaj�c jej gatunku, to wielki b��d a t� m�k� o kt�r� chodzi w tym przepisie jest
M�KA KRUPCZATKA.

Jest to bardzo wa�na informacja, �eby kluski si� uda�y,
a nie zrobi�a si� z nich kluszczanka.

Wypada w tym miejscu doda� r�wnie� tak� ciekawostk�, �e kluski te mo�emy przyrz�dzi� r�wnie� z domieszk� szpinaku, kt�ry dodajemy do masy. Kluski tak przyrz�dzone s� najlepsze od wszelkiego rodzaju makaron�w. Mo�na je spo�y� r�wnie� zmieszane z gotowan� kiszon� kapust� i do tego duszone �eberka. Kluski mog� by� oblewane r�wnie� przetopionym boczkiem. Mo�na je r�wnie� ��czy� z tartym ��tym serem i obla� przesma�on� na smalcu cebulk�.
Kluski s� bardzo praktyczne i tre�ciwe.
Mog� by� wykorzystane wszechstronnie.

Og�em 1350g B-T-W 200,5 -126,6 -140,7 /2550 kalorii /
100 gram produktu B-T-W 14,9 -9,4 -10,4 /190 kalorii /
100 gram porcja 1 osobowa B-T-W 14,9 - 9,4-10,4 /190 kalorii /
Stosunek B-T-W 1 : 0,6 : 0,7
B+T/100g - 24,3g
Zgłoś jeśli naruszono regulamin