kartonowka_alfa.pdf

(196 KB) Pobierz
KARTONÓWKA1.cdr
przykle iæ czêœæ 2
5
1a
przykleiæ czêœæ 7
nakleiæ czêœæ
nr1
SP-SAU
przykleiæ czêœæ 6
5
1a
2
przekrój skrzyd³a
3
3
3
SP-SAU
3
3
5
7
5
5
6
1
nakleiæ czêœæ
nr1a
7
Opracowanie S.A.U. MARIUSZ WRONA
wszelkie prawa zastrze¿one
powielanie lub kopiowanie w celach komercyjnych
bez zgody autora zabronione
www.sau.civ.pl sau@civ.pl
kierunek w³ókien kartonu
3
373785970.003.png 373785970.004.png 373785970.005.png 373785970.006.png
Swobodnie lataj¹cy model z kartonu “Alfa”
Dane techniczne:
Rozpiêtoœæ 350 mm
D³ugoœæ 225mm
Ciê¿ar 8-10 gram
Konstrukcja i opracowanie S.A.U. Mariusz Wrona
www.sau.civ.pl sau@civ.pl
Opis modelu
Model przeznaczony jest dla najm³odszych modelarzy , zalecany do budowy jako pierwszy model
lataj¹cy.
Do wykonania modelu bêdziemy potrzebowaæ nastêpuj¹cych narzêdzi i materia³ów :
- kartki z bloku technicznego formatu A4
- ostrych no¿yczek
- linijki 25cm
- kleju (najlepszy jest klej polimerowy mo¿na te¿ u¿yæ wikolu lub kleju do papieru)
- kostki introligatorskiej lub nie pisz¹cego wk³adu do d³ugopisu
- kawa³ka plasteliny (do wywa¿enia modelu)
- cellonu lub bezbarwnego lakieru nitro (niekoniecznie)
- dostêpu do drukarki
Budowa szybowca
Budowê modelu rozpoczynamy od wydrukowania na kartce z bloku technicznego czêœci sk³adowych
modelu, . Na wydrukowanym rysunku nale¿y zarysowaæ przy pomocy kostki introligatorskiej lub
zu¿ytego wk³adu od d³ugopisu miejsca zaznaczone szar¹ przerywan¹ lini¹, u³atwi nam to póŸniejsze
zaginanie kartonu. Nastêpnie wycinamy ostrymi no¿yczkami elementy modelu. Sklejanie modelu za-
czynamy od kad³uba, wyciêty kad³ub sk³adamy w po³owie a nastêpnie odginamy ¿ó³te zak³adki na ze-
wn¹trz.Œrodek smarujemy klejem i dociskamy. Z przodu kad³uba po obu stronach przyklejamy czêœci
nr1, a na nie czci nr 1a. Na kocu kad³uba przyklejamy statecznik poziomy (cz nr 6). Do statecznika pio-
nowego (cz nr 8) przyklejamy po obu stronach k¹towniki wzmacniaj¹ce (czci nr 5) i ca³oœæ naklejamy
na statecznik poziomy. Po wykonaniu kad³uba przystêpujemy do monta¿u skrzyde³ (czci nr3 i 4).
Przedni¹ (pomarañczow¹ )czêœæ centrop³ata podginamy pod spód i przyklejamy , formujemy profil
skrzyd³a zaginaj¹c lekko grzbiet skrzyde³ i przyklejamy uszy. Wznios uszu powinien wynosi po 35mm.
Przyklejamy skrzyd³a do kad³uba. Pomiêdzy skrzyd³ami i statecznikiem poziomym naklejamy od góry
pasek wzmacniaj¹cy (cz7). Tak wykonany model mo¿emy pomalowaæ rzadkim cellonem lub bez-
barwnym lakierem nitro, zabieg ten zabezpieczy model przed wp³ywem wilgoci (tusz do drukarek roz-
puszcza siê w wodzie) i dodatkowo usztywni konstrukcjê. Nastêpnie podpieramy model w miejscu
zaznaczonym na kad³ubie pod skrzyd³ami (sc) i wywa¿amy przy pomocy plasteliny.
35mm
przekrój modelu
pod skrzyd³ami
Pierwsze loty wykonujemy na dworze, przy bezwietrznej pogodzie z dala od zabudowa drzew i innych
przeszkód terenu lub na sali gimnastycznej. Model wypuszczamy z rêki zawsze pod wiatr. Si³ê wy-
rzucenia modelu dobieramy eksperymentalnie. Podczas pierwszych lotów czêsto zdarza siê ¿e tor lo-
tu modelu nie jest zadowalaj¹cy Nale¿y wówczas dokonaæ drobnych korekt ustawienia sterów , przy-
k³ady zachowañ i regulacji modelu zawarte s¹ w pliku “oblatywanie i regulacja modeli rzutków”.
¿yczê udanych lotów
MARIUSZ WRONA
373785970.001.png 373785970.002.png
Zgłoś jeśli naruszono regulamin