The Simpsons - 21x01 - Homer the Whopper.txt

(16 KB) Pobierz
{1}{100}www.napiprojekt.pl - nowa jako�� napis�w.|Napisy zosta�y specjalnie dopasowane do Twojej wersji filmu.
{1}{56}S21E01 Homer the Whopper
{57}{118}SIMPSONOWIE
{200}{300}T�umaczy�: Mat166|Korekta: El.Dj.Daro007
{347}{429}KLASOWY HOMIK WCALE NIE �PI.
{1565}{1669}LOCH ANDROID�W|& SKLEP Z KARTAMI BASEBALLOWYMI.
{1701}{1797}Milhouse, patrz|jak zrobi� tego frajera.
{1809}{1853}Oh, klienci,|ale ja ich nienawidz�.
{1857}{1955}{y:i}Przepraszam, ale s�ysza�em,|�e przed Spider-manem by� film.
{1959}{1980}To by� komiks.
{1984}{2009}Czy to mo�liwe?
{2013}{2050}Co jest...?
{2054}{2103}Cierpi�cy Steve Ditko!
{2107}{2175}Jak mo�esz nie wiedzie�, �e Spider-man
{2179}{2242}pojawi� si� w klasyce 1962 roku.
{2246}{2325}{y:i}Amazing fantasy #15?!
{2340}{2383}Ooh, 12 cent�w!
{2387}{2413}Wezm� 8.
{2417}{2509}Co...? Ty idioto!|N�wka takiego chodzi po 40,000$!
{2513}{2621}Musz� si� po�o�y�|na kupie niesprzedanych r�k Hulk'a.
{2625}{2690}Hulk mia�d�y�.
{2772}{2823}Huh? Co to?
{2827}{2887}"Everyman"?|On nie jest bohaterem.
{2891}{2955}z Marvel'a, Dc,|Image, ani nawet Wildstorm.
{2959}{3069}"To by� zwyczajny dzie�|dla dor�czyciela, dop�ki..."
{3082}{3172}Pomocy! Napad na bank!|Zamknij si�.
{3193}{3291}Czas, �eby ten zwyczajny cz�owiek|znikn��.
{3364}{3428}Popatrz na tego grubasa,|wygl�da� jak jajo.
{3432}{3516}Ta, toczy� si� jak jajko.
{3531}{3558}Jajo|Jajo.
{3562}{3641}�miejcie si� p�ki mo�ecie.
{3709}{3779}Everyman zaabsorbowa� moc|ka�dego bohatera.
{3783}{3862}gdy dotkn�� komiksu o nim.
{3891}{3979}Moc absorbowania mocy.|Absorbuj�!
{4163}{4262}- To tylko jaki� lataj�cy grubas.|- �aduj dalej kas�.
{4266}{4331}Witam panowie.
{4385}{4476}wsad� mnie do sing-sing!|Tam jest bezpieczniej
{4577}{4608}Idealnie.
{4612}{4706}Moc plastycznego cz�owieka,|absorbuj�!
{4789}{4862}Wybierasz si� gdzie�?
{4881}{4949}Everyman zawsze zatrzyma przest�pstwo.
{4953}{5019}A ja... jestem... Everyman.
{5023}{5076}Od��cie m�j komiks.
{5080}{5128}Ty to zrobi�e�?!|Zamknij si�.
{5132}{5212}Nikogo nie interesuje krytyczny os�d|beznadziejnego dziecka...
{5216}{5255}Podoba mi si�.
{5259}{5341}Co prosz�?|{y:i}Everyman jest �wietny.
{5345}{5396}Czytaj�c go zapomnia�em|o swoich problemach.
{5400}{5445}A teraz znowu wr�ci�y mi dokopa�.
{5449}{5492}Pokazywa�e� go komu�?
{5496}{5579}Nie, je�li kto� dosta� by kopie,|wy�mia�a by mnie internetowa spo�eczno��.
{5583}{5634}Sonofsonofspock, thedorkknight,
{5638}{5686}i ikilledkenny6475.
{5690}{5758}Nie b�j si� ich.|To tylko nieroby, tak jak ty.
{5762}{5786}Dw�ch z nich to ja.
{5790}{5888}Dobrze.|Ja... Opublikuje... Opublikuje to.
{5896}{5963}Ile tego napisa�e�?
{5967}{6075}Oh, tylko 335, wliczaj�c kontrowersyjny numer 289,
{6087}{6171}Prezentacja �mierci|Marmaduke.
{6262}{6311}Ten go�� pisa� to przez ca�e lata.
{6315}{6381}Kto by pomy�la�,|�e tak zak�opotana osoba mo�e by� tw�rcza?
{6385}{6468}Tak, woda wci�� si�ga daleko.
{6758}{6823}Jestem bogaty.
{7255}{7312}Dobra, co b�dzie naszym nast�pnym letnim filmem?|No dalej.
{7316}{7347}Chcesz jaki� oryginalny pomys�?
{7351}{7410}Tak. Pu�� wodze fantazji.
{7414}{7469}Co� co nigdy jeszcze nie by�o filmem,
{7473}{7500}Ale b�dzie si� wydawa�, �e by�o.
{7504}{7540}Przed�u�one sznury.|Mus orzechowy.
{7544}{7566}Kluczyki do samochodu.
{7570}{7666}Ju� stworzyli�my wszystko,|co mog�o by by� filmem w �wietny film.
{7670}{7701}Ju� nic nie zosta�o.
{7705}{7736}Tato, mo�emy i��?
{7740}{7793}Obejrza�em wszystkie filmy jakie by�y w Bentley.
{7794}{7832}Jonah, co masz w r�ce?
{7836}{7906}Dziwne, �e nie wiesz.
{7910}{7998}{y:i}To jedyny Everyman,|najlepszy komiks na �wiecie.
{8002}{8052}- Jakie ma moce?|- Wszystkie.
{8056}{8138}To jest to. {y:i}|Naszym kolejnym letnim filmem b�dzie Everyman.
{8142}{8191}Marv? Ginormous pictures|kupili prawa.
{8195}{8238}{y:i}Do Everyman'a|trzy tygodnie temu.
{8242}{8262}Cholera!
{8266}{8293}3 TYGODNIE WCZE��IEJ
{8297}{8381}Nasza firma Ginormous pictures,|jeste�my pana fanami.
{8385}{8459}{y:i}I uwa�amy, �e film z Everyman'em|by�by fantastyczny.
{8463}{8530}Naprawd�? My�licie, �e wasz|"stratego" stworzy dobry film?
{8534}{8564}Mamy w to uwierzy�?
{8568}{8662}�e czerwony skaut|um�wi si� z niebieskim genera�em?
{8666}{8699}Nie wi� nas,
{8703}{8741}Brett Ratner mia� ostatnie s�owo.
{8745}{8813}Wiem kto co mia�.
{8907}{8935}Przejd� do sedna:
{8939}{9030}Nie chodzi mi o pieni�dze, ani o kobiet�.|Wiem, �e to niemo�liwe.
{9034}{9122}Chc� wybra� aktora, kt�ry zagra Everyman'a.
{9126}{9169}Nic z tego.
{9173}{9197}Dzi�kuj�.
{9201}{9250}- Ale nigdy nie dajemy...|- Dzi�kuje.
{9254}{9343}- Wywal� nas z Hollywood.|- Dzi�kuje.
{9347}{9426}Dobra, wygra�e�.|Dzi�kuje.
{9493}{9529}Gra�em ostro z Hollywood.
{9533}{9638}To by�o najbli�sze sportowi,|jak nic innego w moim �yciu.
{9642}{9743}"Gdziekolwiek trzeba zatrzyma� przest�pstwo,
{9771}{9798}"B�d� tam by zatrzyma�...|je."
{9802}{9883}By�o wi�cej, ale sko�czy� mi si� tusz w faxie,|wi�c nie mog� przeczyta�.
{9887}{9959}Wiecie gdzie mo�na kupi� tusz do faxu amigi?
{9963}{10008}Dzi�kujemy, by�o �wietnie.
{10012}{10065}Chcecie, �ebym to zagra� inaczej?|Na przyk�ad smutnie...
{10069}{10153}Jak Brooklyn,|albo g�osem Richard'a Nixon'a?
{10157}{10178}Koniec.
{10182}{10283}Ale ju� kupi�em sobie ��d�,|za pieni�dze kt�re mieli�cie mi zap�aci�.
{10287}{10342}Daj spok�j, go�ciu od komiks�w.
{10346}{10421}Musisz kogo� wybra�.|Przes�uchali�my ju� 3 osoby.
{10425}{10491}Czy wy s�cz�ce latt� pijawki nie rozumiecie?
{10495}{10561}Do�� ju� widzia�em,|tego super hollywood'skiego badziewia.
{10565}{10634}Potrzebujemy grubego,|niesympatycznego frajera.
{10638}{10686}Czyli Everyman'a.
{10690}{10756}Mo�ecie mi pom�c, musz� rozmieni� dolara.
{10760}{10838}Aha, i potrzebuj� dolara.
{10991}{11026}Nadajesz...
{11030}{11053}Si�...
{11057}{11097}- �wietnie, chcecie zobaczy� mnie na golasa?
{11101}{11193}W tym filmie nie b�dzie nago�ci.|- Jakim filmie?
{11197}{11237}Niech ka�dy powie,
{11241}{11305}co� niezwyk�ego,|co mu si� dzisiaj przytrafi�o.
{11309}{11345}Lisa?|Dosta�am si�,
{11349}{11391}pa�stwowego matematycznego...
{11395}{11451}- �wietnie, a ty Marge?.|- Zgadnij kto zosta� prezydentem
{11455}{11513}- klubu ogrodnika?|- Ty? �wietnie, nast�pny.
{11517}{11574}- Nie, przegra�am.|- Niech id� do diab�a. A ty Bart?
{11578}{11642}Dr. Hibbert zobaczy�, �e moja tarczyca|nie rozrasta si� prawid�owo...
{11646}{11750}Koniec czasu. Dobra Maggie: "mlask, mlask".|Wi�c przejd�my do mnie.
{11754}{11798}TYM JESTEM
{11802}{11928}Jacy� Hollywood'scy idioci|zatrudnili mnie jako gwiazd� w filmie.
{11998}{12034}Homer, mamy problem.
{12038}{12116}Dobra, oddam te Oscary,|kt�re ukrad�em z holu.
{12120}{12168}Chcesz z�oty glob?|Nie! Nie...
{12172}{12238}Ale mamy wi�kszy problem.
{12242}{12299}Homer, m�j brat i ja pokazali�my zdj�cie ciebie,
{12303}{12353}typowym kinomanom.
{12357}{12411}�aden z nich nie powiedzia�,|�e wygl�dasz jak super bohater.
{12415}{12494}Kilku z nich zacz�o gapi� si� w s�o�ce,
{12498}{12585}�eby o�lepn�� i na ciebie nie patrze�.|Przeciwnie ni� podpowiada� im instynkt.
{12586}{12639}Musisz schudn��, nabra� mi�ni i sta� si� Everyman'em.
{12643}{12688}Kt�rego wszyscy chc�,
{12692}{12737}a nie tym kt�rym jeste�.
{12741}{12797}Nie wiem czy dam rad�.|Zawsze mam efekt yo-yo.
{12801}{12875}"Yo, daj hotdoga.|Yo, orzeszki."
{12879}{12942}Dlaczego si� nie �miejecie?|Nie wiecie co znaczy "yo"?
{12946}{13012}Mo�e ja pomog�.
{13024}{13050}Lyle Mccarthy.
{13054}{13128}W ko�cu, odpowied� na moje problemy.
{13132}{13202}- A co ty robisz?|- To trener gwiazd.
{13206}{13314}Tak wygl�da� Brad i Angelina,|zanim mnie spotkali.
{13319}{13378}Dobrze wygl�daj�, gdy maj� troch� t�uszczyku.
{13382}{13448}Chod� ze mn�.|We� mnie za r�k� Homer,
{13452}{13518}I po�egnaj si� z t�ustym sob�.
{13522}{13551}�egnaj t�usty ja.
{13555}{13626}Jeste� pewna, �e temu go�ciowi|od komiks�w to si� spodoba?
{13630}{13713}On? On pojecha� do Hollywood.
{13752}{13808}...Wielu ludzi przyby�o tutaj i si� zmieni�o,
{13812}{13856}Ale nie ja.
{13860}{13886}Teraz przepraszam,
{13890}{13966}Musz� poczyta� ksi��k� mojej|adoptowanej sierocie z Kambod�y.
{13970}{14050}Nannies, wymy�l dziecku historyjk�.
{14054}{14139}Witaj, Prius|daj tacie buziaka.
{14221}{14290}Homer, czy wiesz dlaczego jesz?
{14294}{14360}Bo prze�ykam moj� frustracj� i rozczarowania?
{14364}{14395}Stanie si� co� z�ego,
{14399}{14454}A ty od razu zaczynasz ob�era� si� p�czkami.
{14458}{14512}Nie zawsze masz czas na...
{14516}{14575}Naucz� ci� zdrowej emocjonalnej alternatywy
{14579}{14600}jedzenia.
{14604}{14630}Nie mamy wiele czasu,
{14634}{14739}Zrobimy to w rytmie piosenki "Eye of the tiger."
{14760}{14797}Przez t� piosenk� chc� mi si� je��.
{14801}{14848}Mo�emy zrobi� to w rytmie|David Bowie's "Heroes"?
{14852}{14932}W ko�cu to twoje �wiczenia.
{15059}{15109}Whew... to bardzo m�cz�ce.
{15113}{15168}A mo�e b�d� tylko chodzi� smutny dooko�a?
{15172}{15193}Nie.
{15197}{15271}To zmontujmy biegaj�cy dooko�a mnie t�um z ma�ej dru�yny drugoligowej ? 
{15275}{15321}- Nie.|- A mo�e co� z  zabawnego stylu transportu?
{15325}{15398}Najpierw balonem, potem na wielb��dzie.|A w ko�cu podwozi mnie w�z pe�en kurczak�w?
{15402}{15466}A potem wysiadam i dzi�kuje kierowcy,
{15470}{15557}Ale wtedy dostrzegam, �e kierowca to te� kurczak?|- Mo�e przeskoczmy 1 miesi�c.
{15561}{15603}10,001... 10,002...
{15607}{15668}I... Chudy.
{15756}{15776}Musz� odebra�.
{15780}{15846}{y:i}Tobey! Cider house rz�dzi!
{15850}{15884}Totalna �ajza. 
{15888}{15944}P�czusiu, ograniczasz cukier?
{15948}{15982}{y:i}Nie nawidz� go.
{15986}{16018}Kocham go!
{16022}{16069}Tobe, Tobe, Tobe,|m�wili�my o tym.
{16073}{16138}Je�li ry� nie jest br�zowy,|nie prze�uwaj.
{16142}{16204}Musz� ko�czy�.|Jestem teraz z Everyman'em.
{16208}{16239}Nie, nie, nie, nie martw si�.
{16243}{16271}On jest do kitu.
{16275}{16320}Musz� mu k�ama�.
{16324}{16377}Narazie!|Spadaj.
{16381}{16415}To by� Tobey ...
Zgłoś jeśli naruszono regulamin