Sprawdzian_3_gim_geografia_położenie_oraz_środpwisko_przyrodnicze_polski_gr_b.doc

(517 KB) Pobierz

grupa b

 

Położenie oraz środowisko przyrodnicze Polski

 

Poniższy test składa się z 15 zadań. Przy każdym poleceniu podano               ……...............................................

liczbę punktów możliwą do uzyskania za prawidłową odpowiedź.               Imię i nazwisko

Za rozwiązanie całego testu możesz otrzymać maksymalnie 36 punktów.               ...............................

Klasa

 

 


1. Na podstawie podanych współrzędnych geograficznych skrajnych punktów Polski oblicz jej rozciągłość południkową. Podaj konsekwencję takiej rozciągłości.              (0–2 p.)

 

· Jastrzębia Góra (54°50’N, 18°18’E)

· szczyt Opołonek (49°N, 22°51’E)

· zakole Bugu koło Hrubieszowa (50°52’N, 24°09’E)

· zakole Odry koło Cedyni (52°51’N, 14°07’E)

 

Obliczenia:

……………………………………………………………………

……………………………………………………………………

Konsekwencja rozciągłości równoleżnikowej Polski:

……………………………………………………………………

……………………………………………………………………

……………………………………………………………………

 

2. Połącz nazwy krain geograficznych z nazwami jednostkami tektonicznych, na których krainy te
są położone.                (0–3 p.)

 

Bieszczady

platforma wschodnioeuropejska

Pojezierze

Mazurskie

platforma zachodnioeuropejska

  zapadlisko przedkarpackie

Sudety

obszar fałdowań hercyńskich

Nizina Śląska

obszar fałdowań kenozoicznych

 

3. Wpisz obok zdania prawdziwego literę P, a obok fałszywego – literę F.              (0–3 p.)

a) Trylobity to skamieniałości przewodnie mezozoiku. .....

b) Złoża węgla kamiennego powstały w karbonie. .....

c) Interglacjał to okres, w którym klimat się ocieplał,
a zasięg zlodowacenia zmniejszał się. .....

4. Opisz proces, które przyczynił się do powstania pasa kotlin.               (0–1 p.)

……………………………………………………………………

……………………………………………………………………

……………………………………………………………………

5. Uzupełnij schemat, wpisując we właściwe miejsca nazwy form rzeźby polodowcowej wybrane spośród podanych niżej.              (0–2 p.)

oz, wzgórza moreny czołowej, sandr,
pradolina, eratyk, rynna

 

6. Uzupełnij tabelę odpowiednimi informacjami.              (0–3 p.)

Pas rzeźby terenu

Kraina geograficzna

Charakterystyczna cecha pasa rzeźby terenu

pojezierza

 

 

 

Sudety

 

 

 

występowanie m.in. form rzeźby krasowej i lessowej

 

7. Do nazw surowców mineralnych dopisz nazwy miast, w których okolicach występują te surowce.              (0–2 p.)

 

Wieliczka, Katowice, Bełchatów,
Kamień Pomorski, Tarnobrzeg, Suwałki

a) Rudy żelaza – ……………..……………….…………

………………………………………………..…………………

b) Sól kamienna – …………………………….…………

……………………………………………………………………

c) Węgiel brunatny – ……………………………………

……………………………………………………………………

8. Zaznacz na schemacie kierunek napływu nad Polskę powietrza polarnego kontynentalnego. Następnie wyjaśnij wpływ tego powietrza na klimat naszego kraju latem oraz zimą.              (0–3 p.)

 

 

Lato – …………………………………………………………

……………………………………………………………………

……………………………………………………………………

Zima – ……………….……………………………..…………

……………………………………………………………………

……………………………………………………………………

 

9. Podaj nazwy dorzeczy, które łączy Kanał Augustowski.               (0–2 p.)

…………………………………………..………….……………

……………….............................................................................…

 

10. Podkreśl nazwy rzek Przymorza.               (0–2 p.)

 

Reda, Nysa Łużycka, Pilica, Łyna, Parsęta

 

11. Korzystając z danych klimatycznych zamieszczonych w poniższej tabeli, uzupełnij zdania. Następnie podkreśl nazwę miejscowości, której dotyczą te dane.              (0–5 p.)

 

Suwałki, Wrocław

 

a) Najcieplejszym miesiącem jest ………………..……, którego średnia temperatura powietrza wynosi ……..…°C.

b) Najchłodniejszym miesiącem jest ………….………

……………….…….…... Jego średnia temperatura powietrza to …………°C.

c) Średnia roczna amplituda temperatury powietrza wynosi …………………………………………...

d) Największe opady obserwuje się w miesiącu …………………………...…….. Wynoszą one średnio ………….…. mm.

 

12. Podkreśl poprawne informacje w poniższych zdaniach.

              (0–3 p.)

 

a) Najgłębszym miejscem Bałtyku jest Głębia Landsort, która liczy 954 m / 459 m głębokości.

b) Pływy morskie na Morzu Bałtyckim są niewielkie / bardzo duże.

c) Bałtyk powstał w mezozoiku / czwartorzędzie.

 

13. Na podstawie poniższych opisów rozpoznaj rodzaje gleb. Podaj ich nazwy.              (0–2 p.)

 

a) Powstała w wyniku akumulacji osadów rzecznych bogatych w składniki mineralne i organiczne.

…………………..……….…………………………….…………

b) Powstała na podłożu lessowym. Ma bardzo dobrze wykształcony poziom próchniczny.

…………………………….………………..…………………...

14. Na poniższej mapie konturowej przedstawiono rozmieszczenie dwóch typów gleb występujących w Polsce. Wpisz ich nazwy obok liter.

(0–2 p.)

A. ........................................................................................

B. .......................................................................................

 

15. Wyjaśnij znaczenie terminu „łęg”.               (0–1 p.)

……………………………………………………………………

……………………………………………………………………

 

 


Miesiące

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

Średnia temperatura powietrza (°C)

–2,1

–0,

...

Zgłoś jeśli naruszono regulamin