stosowanie kwasów omega u dzieci.pdf

(91 KB) Pobierz
Kwasy omega- 3 - Holbex
Kwasy tłuszczowe omega-3 a stan zdrowia dzieci.
The fatty acid omega-3 and the health of children.
Elżbieta Pac-Kożuchowska
Klinika Pediatrii UM w Lublinie
p.o. Kierownika Kliniki Pediatrii – dr hab.n.med. Elżbieta Pac-Kożuchowska
W ostatnich latach rola długołańcuchowych wielonienasyconych kwasów tłuszczowych w
żywieniu dzieci jest ważnym tematem dyskusji i publikacji naukowych. Problem ten
wywołuje wiele kontrowersji i stanowi trudny temat badań. Praca stanowi przegląd
piśmiennictwa w zakresie oceny korzystnego działania kwasów omega-3 na stan zdrowia
dzieci.
Słowa kluczowe: kwasy tłuszczowe omega-3, żywienie, suplementacja, dzieci
The topic of long-chain polyunsaturated fatty acid in relation to the development of children
has been important undertaken in medial discussions and publications in recent years. This is
a difficult problem for investigation and raises many controversies. This review covers
numerous publications dealing with different aspects of the profitably effect the fatty acid
omega-3 on the health of children.
Key words: fatty acid omega-3, nutrition, supplementation, children
Od wielu lat prowadzone są badania, na podstawie których badacze starają się odpowiedzieć
na pytanie od czego zależy zdrowie człowieka. Wiadomo, że dużą rolę odgrywają
uwarunkowania genetyczne (czynniki endogenne), ale również należy zwrócić uwagę na rolę
czynników środowiskowych (egzogennych). Żywienie uznawane jest za jeden z
najważniejszych czynników środowiskowych odpowiedzialny za stan zdrowia we wszystkich
okresach życia człowieka, a szczególnie w okresie wczesnego dzieciństwa.
Dieta, zwłaszcza w pierwszych latach życia, może programować metabolizm ustrojowy
poprzez oddziaływanie na aktywność enzymów, układ wewnątrzwydzielniczy czy
immunologiczny. Prawidłowe żywienie dzieci i młodzieży ma nie tylko podstawowe
znaczenie dla prawidłowego rozwoju i dobrego stanu zdrowia, ale również jest najlepszym
sposobem profilaktyki niektórych chorób cywilizacyjnych, które występują w późniejszych
latach życia, ale początki mogą mieć już w dzieciństwie. Do nich zaliczamy: podwyższone
stężenie cholesterolu i zaburzenia gospodarki lipidowej, otyłość, cukrzycę typu 2,
nadciśnienie, miażdżycę czy osteoporozę [1,2]. W ostatnich latach wiele uwagi poświęca się
opracowaniu zaleceń żywieniowych, zarówno dla dorosłych jak i dla dzieci, których celem
jest między innymi obniżenie ryzyka chorób cywilizacyjnych [3,4,5,6]. Zapotrzebowanie na
tłuszcz zależy od zapotrzebowania energetycznego organizmu, które jest związane z wiekiem,
płcią, rodzajem wykonywanej pracy, a u kobiet również ze stanem fizjologicznym, tj.
okresem ciąży i laktacji. Ze względu na bardzo zróżnicowany metabolizm, zapotrzebowanie
na energię i różne składniki odżywcze na poszczególnych etapach rozwoju dziecka, istnieje
potrzeba opracowania specjalnych zaleceń żywieniowych dla poszczególnych grup
wiekowych. Szczególnie ważne jest opracowanie zaleceń dotyczących roli tłuszczu
w żywieniu niemowląt i małych dzieci [7].
W ustalaniu zaleceń żywieniowych dla dzieci ważna jest nie tylko ilość dostarczanego
w pożywieniu tłuszczu, ale także udział poszczególnych kwasów tłuszczowych. W tłuszczach
pożywienia występują kwasy tłuszczowe nasycone i nienasycone (jednonienasycone i
wielonienasycone). Z punktu widzenia fizjologii najważniejsze są kwasy wielonienasycone:
kwas linolowy (n-6) i alfa linolenowy (n-3) oraz ich długołańcuchowe pochodne. Kwas
linolowy i alfa linolenowy oraz ich pochodne mają właściwości kwasów niezbędnych.
W wyniku przemian (elongacja i desaturacja) zachodzących w wątrobie i mózgu, kwas
linolowy metabolizowany jest do kwasu arachidonowego (AA), a kwas α-linolenowy
do kwasu eikozapentaenowy (EPA) i dekozaheksaenowego (DHA). Kwasy te spełniają
w organizmie bardzo ważne funkcje. Długołańcuchowe wielonienasycone kwasy tłuszczowe
są ważnym składnikiem błon komórkowych, stanowią istotny składnik ludzkiego mózgu
i biorą udział w różnych jego funkcjach. Kwas dokozaheksaenowy (DHA) jest obecny w
dużej ilości w tkankach mózgu i w siatkówce oka. Odgrywa ważną rolę w dojrzewaniu
siatkówki oka, poprawia ostrość widzenia oraz pełni ważną rolę w funkcjonowaniu komórek
mózgowych, przeciwdziała depresji i stresowi. Natomiast kwas eikozapentaenowy (EPA)
bierze udział w syntezie eikozanoidów, które wykazują działanie przeciwzakrzepowe,
przeciwzapalne i hamują nadmierną kurczliwość naczyń krwionośnych. Wielonienasycone
kwasy tłuszczowe zapewniają także prawidłowe tempo wzrostu i rozwoju, odgrywają istotną
rolę w regulacji wzrostu i regeneracji tkanek oraz modulacji procesów immunologicznych [8,
9,10,11,12]. Są one odpowiedzialne za odpowiedni rozwój płodu, za wyższą średnią masę
urodzeniową noworodków, a następnie za prawidłowy rozwój noworodka i małego dziecka.
W okresie życia płodowego dziecko czerpie długołańcuchowe wielonienasycone kwasy
tłuszczowe od matki poprzez łożysko. Najbardziej decydującym dla rozwoju mózgu i narządu
wzroku płodu jest trzeci trymestr ciąży. W tym czasie zachodzi intensywne gromadzenie
kwasu DHA w tkance mózgowej. A więc, wcześniaki są szczególnie narażone na niedobory
długołańcuchowych wielonienasyconych kwasów tłuszczowych. Niedobór kwasów omega-3
powoduje zaburzenia w rozwoju i funkcjonowaniu układu nerwowego u dzieci urodzonych
przedwcześnie. Łożysko pełni rolę selektywnego transportera i między innymi dlatego,
stężenia kwasu DHA we krwi pępowinowej są wyższe niż u matki. Przedwczesny poród
uniemożliwia gromadzenie kwasu DHA przez płód w tkankach i wcześniak musi go czerpać z
pokarmu, ponieważ własna synteza nie jest wystarczająca.
Pokarm kobiecy zawiera procentowo dużą ilość tłuszczu, ale jednocześnie ma
optymalny i unikalny skład, jeśli chodzi o jego jakość. Skład tłuszczów w mlekach
do żywienia sztucznego został opracowany w oparciu o wzorzec pokarmu kobiecego,
w którym tłuszcze są głównym źródłem energii (40-55% energii). Pokarm kobiecy zawiera
50% kwasów tłuszczowych nienasyconych, 40% kwasów tłuszczowych jednonienasyconych
oraz 10% kwasów tłuszczowych wielonienasyconych. Spośród kwasów wielonienasyconych
w pokarmie kobiecym zawarte są głównie kwas linolowy (LA) i α-linolenowy (ALA), ale
także obecne są pewne ilości ich pochodnych.
Wg rekomendacji ESPGHAN, aby zapewnić odpowiednią gęstość energetyczną
pożywienia i dobre tempo przyrostu masy ciała, zawartość tłuszczów w mlekach
początkowych dla zdrowych niemowląt w pierwszym kwartale życia i w mlekach dla
wcześniaków powinna wynosić 40-55% energii, natomiast w mlekach następnych (dla
niemowląt powyżej piątego miesiąca życia) – 35-55% energii. Kwas linolowy (n-6) i α-
linolenowy (n-3) muszą być bezwzględnie zawarte w mieszankach dla niemowląt. Zalecana
zawartość wielonienasyconych kwasów tłuszczowych dla niemowląt powinna wynosić 4-6%
całkowitej energii, a proporcje pomiędzy kwasami szeregu n-3 i n-6 w granicach 1/5 do 1/15
[13,14].
Ze względu na ogromne znaczenie intensywnego rozwoju ośrodkowego układu
nerwowego we wczesnym okresie niemowlęcym metody oceny wpływu długołańcuchowych
kwasów tłuszczowych dotyczą głównie czynności mózgu i siatkówki oka. Niestety
ośrodkowy układ nerwowy jest trudnym przedmiotem badań, tym bardziej gdy mają być
oceniane niewielkie zaburzenia jego funkcji. W badaniach posługiwano się najczęściej oceną
narządu wzroku i wykładnikami rozwoju ostrości widzenia oraz testami oceniającymi rozwój
psychoruchowy. Znane są wyniki badań klinicznych, w których suplementacja kwasem
dokozaheksaenowym poprawiała ostrość widzenia w pierwszych miesiącach życia zarówno
u wcześniaków, jak i u niemowląt urodzonych o czasie. Wykazano także korzystny wpływ
podawania LC-PUFA na rozwój psychoruchowy niemowląt w pierwszych miesiącach życia,
który był oceniany za pomocą skali Brunet-Lezine. Prowadzono również badania oceniające
wpływ karmienia piersią na parametry neurofizjologiczne u dzieci jednorocznych i starszych,
które pierwszy raz były badane w okresie niemowlęcym. Wskaźnik rozwoju umysłowego
oraz wskaźnik rozwoju psychomotorycznego oceniano posługując się testem Bayley [15].
Korzystny wpływ wielonienasyconych kwasów tłuszczowych można badać oceniając słuch za
pomocą wywołanych potencjałów słuchowych oraz ostrość widzenia za pomocą wywołanych
potencjałów wzrokowych. Dostępne dane w piśmiennictwie dowodzą, że zbilansowana podaż
długołańcuchowych wielonienasyconych kwasów tłuszczowych w mieszankach mlecznych
jest bezpieczna, co znajduje odbicie w obecnych zaleceniach dotyczących stosowania
mieszanek mlecznych dla niemowląt [14].
Wiele przeprowadzonych badań wskazuje na istnienie związku między sposobem
żywienia dzieci w okresie niemowlęcym a występowaniem zaburzeń gospodarki lipidowej
oraz chorób układu sercowo-naczyniowego w wieku dojrzałym oraz na ochronną rolę
karmienia naturalnego. Singhal i wsp. prowadzili badania długofalowe i oceniali wpływ
karmienia piersią na stężenie cholesterolu w surowicy u dzieci w kolejnych latach życia.
Badania prowadzono u dzieci w wieku 13-16 lat. W tej grupie były dzieci urodzone o czasie
oraz przedwcześnie. Analizowano sposób żywienia od urodzenia (karmienie mlekiem matki
lub sztucznie) oraz oceniano parametry przemiany lipidowej i białko C-reaktywne (CRP). W
wyniku przeprowadzonych badań u dzieci w wieku 13-16 lat, stwierdzono niższe stężenie
cholesterolu oraz białka CRP w surowicy u tych dzieci, które były karmione piersią,
niezależnie od ich wieku płodowego. Badania te potwierdzają korzyści wynikające z
karmienia mlekiem matki w profilaktyce miażdżycy [16]. Bardzo ciekawe wyniki badań
przedstawili Owen i wsp. W wyniku przeprowadzonej metaanalizy wykazano, że niemowlęta
karmione w sposób naturalny mają wyższe średnie stężenie cholesterolu całkowitego w
surowicy krwi, w porównaniu z żywionymi sztucznie, ale osoby dorosłe, które były karmione
piersią w okresie niemowlęcym mają niższe stężenie cholesterolu całkowitego [17].
Do końca drugiego roku życia nie należy ograniczać tłuszczu i cholesterolu jako
składników niezbędnych do prawidłowego rozwoju układu nerwowego. W tym okresie
szczególnie ważne jest dostarczenie odpowiedniej ilości długołańcuchowych
wielonienasyconych kwasów tłuszczowych. Po ukończeniu drugiego roku życia podaż
tłuszczów w diecie dziecka powinna być stopniowo zmniejszana tak, aby w wieku 5 lat
otrzymywało nie mniej niż 20% a nie więcej niż 30% kalorii z tłuszczów na dobę. Wartość
energii pochodząca z tłuszczów nasyconych nie powinna przekraczać 10%. Natomiast
niezbędne nienasycone kwasy tłuszczowe powinny pokrywać 6-10% energii , a proporcje
kwasów omega-6 do omega-3 powinny wynosić 5-8% : 1-2%. Takie zalecenia dotyczące
spożycia tłuszczów powinny być stosowane u dzieci i młodzieży do 18.roku życia.
W ustalaniu proporcji kwasów tłuszczowych w żywieniu dzieci należy również zwrócić
uwagę na ograniczenia w stosowaniu nasyconych kwasów tłuszczowych. Wysokie spożycie
tych kwasów, a szczególnie kwasu laurynowego i mirystynowego, powoduje wzrost stężenia
cholesterolu całkowitego, cholesterolu we frakcji LDL i VLDL w surowicy, zwiększenie
krzepliwości krwi, a także dysfunkcję śródbłonka naczyniwego. Izomery „trans” kwasów
tłuszczowych uważane są także za czynnik aterogenny [18]. Badania doświadczalne
wykazują, że izomery „trans” kwasów tłuszczowych nienasyconych znajdujących się
w pożywieniu przechodzące przez łożysko do płodu mogą wpływać na niską masę
urodzeniową noworodków, a w wyniku karmienia piersią mogą przechodzić do organizmu
niemowlęcia [18]. Natomiast u dzieci na miażdżycorodny typ diety mają wpływ szczególnie
popularne w tym wieku produkty typu „fast food”, zawierające dużo tłuszczów i kwasów
tłuszczowych „trans”, słodycze - źródło cukrów prostych oraz jogurty zwiększające spożycie
tłuszczów nasyconych [19].
W okresie poniemowlęcym zachodzą istotne zmiany w sposobie żywienia. Jest to
okres w którym zaczynają kształtować się nawyki żywieniowe. Jest to również okres w
którym często występują niedobory pokarmowe, które hamują procesy wzrastania.
W żywieniu dzieci powyżej roku zalecany jest już szeroki asortyment produktów,
z uwzględnieniem ich wysokiej wartości odżywczej, wysoki udział węglowodanów
złożonych i produktów o obniżonej zawartości tłuszczu. Dzieci i młodzież w wieku
szkolnym, to kolejna grupa wiekowa, która charakteryzuje się intensywnym dojrzewaniem i
wzrastaniem, a więc jest szczególnie wrażliwa na niedobory ilościowe jak i jakościowe.
Dziecko od najwcześniejszych lat powinno zdobywać informacje o roli żywienia
w zachowaniu zdrowia i zapobieganiu chorobom dietozależnym. W kształtowaniu nawyków
żywieniowych dziecka główną rolę odgrywa środowisko rodzinne i szkolne. Dzieci
i młodzież stanowią grupę społeczną szczególnie podatną na skutki niewłaściwego żywienia
[20].
Skuteczną metodą profilaktyki wielu chorób jest prawidłowa dieta wzbogacona
w produkty żywności funkcjonalnej, a więc zawierająca sterole i stanole roślinne, probiotyki,
prebiotyki, witaminy oraz wielonienasycone kwasy tłuszczowe [20,21]. Intensywny rozwój i
dojrzewanie ośrodkowego układu nerwowego obserwuje się we wczesnym dzieciństwie ( do
Zgłoś jeśli naruszono regulamin