latex skrypt.PDF

(723 KB) Pobierz
KarolSelwat
WprowadzeniedosystemuL A T E X
Skryptdlastudentów
InstytutuMatematycznego
UniwersytetuWrocławskiego
InstytutMatematyczny
UniwersytetuWrocławskiego
WprowadzeniedosystemuL A T E X
K.Selwat
Spistre±ci
Odautora
4
1Wiadomo±ciwst¦pne 5
1.1Rozkazyiotoczenia ........................ 5
1.2StrukturadokumentuL A T E X-owego.Pakietydodatkowe .... 6
1.3Stylestron ............................. 7
2Podstawoweelementyskładutekstu 8
2.1Wiersze,akapity,strony ..................... 8
2.2Dodatkoweodst¦py ........................ 8
2.3Znakispecjalne .......................... 9
2.4Spacjanierozdzielaj¡ca ...................... 9
2.5Niektóreznakiprzestankowe ...................10
2.6Komentarze ............................10
3Styleiwielko±cipisma 11
3.1Wyró»nienia ............................11
3.2Symulacjamaszynopisu ......................11
4Logicznypodziałdokumentu 13
4.1Stronatytułowa ..........................13
4.2Spistre±ci .............................14
4.3Bibliografia ............................14
Naszspispublikacji ........................15
4.4Odwołaniaczyliodsyłacze ....................15
4.5Notki ................................16
5Przykładyformatowaniatekstu 17
5.1Wyrównywaniepoziome .....................17
5.2Wykazyczylilisty .........................17
5.2.1Wykaznieuporz¡dkowany ................17
5.2.2Wykazuporz¡dkowany ..................18
5.2.3Wykazdefinicyjny .....................19
5.3Tabele ...............................19
6Wstawianieplikówgraficznych
21
7Wyra»eniamatematyczne 23
7.1Indeksy,wykładnikiipochodne .................23
7.2Odst¦py ..............................24
2
K.Selwat WprowadzeniedosystemuL A T E X
7.3Ułamki ...............................24
7.4Pierwiastki ............................24
7.5Sumy,iloczynyicałki .......................24
7.6Funkcje ..............................25
7.7Skalowalnenawiasy ........................25
7.8Macierze ..............................26
7.9Zwykłytekstwewzorach .....................26
7.10Podkre±leniaiinneozdobniki ..................27
7.11Matematycznekrojepisma ....................27
7.12Akcenty ..............................27
7.13Literygreckie ...........................28
7.14Niektóresymbolematematyczne .................28
7.15Wzorynumerowane ........................29
7.16Wzorywielowierszowe ......................30
7.17Strukturytekstowe ........................30
7.18Par¦słównazako«czenie .....................31
8Obiektyruchome
32
9Pracazdu»ymdokumentem 34
10ModyfikowanieL A T E X-a
35
11Cz¦stoZadawanePytania
36
Bibliografia
38
Indeks
39
3
WprowadzeniedosystemuL A T E X
K.Selwat
Odautora
Skrypttenpowstałnapodstawiezaj¦¢prowadzonychprzezemniewlabora-
toriachkomputerowychInstytutuMatematycznegoUniwersytetuWrocław-
skiego.Dlategote»przytaczaneprzykładys¡przystosowanedotamtejszych
instalacjiL A T E X-aopartychnadystrybucji Web2c wsystemachlinuksowych.
U»ywanieL A T E X-awinnychinstalacjachmo»ewymaga¢pewnych,najcz¦±ciej
bardzodrobnych,modyfikacjikodówprzykładów.
KarolSelwat
Wersja1.3
Copyrightc2003–2007byKarolSelwat
Wszystkieprawazastrze»one.
4
K.Selwat WprowadzeniedosystemuL A T E X
1Wiadomo±ciwst¦pne
L A T E X(czyt.„la-tech”lub„lej-tech”)jestsystemempolece«,któryułatwia
składpublikacjielektronicznychprzypomocyprogramuT E X.Twórc¡pro-
gramuT E XjestDonaldE.Knuth[ 4 ],apierwszejwersjiL A T E X-a–Leslie
Lamport[ 5 ].ObecnawersjaL A T E X-atoL A T E X2 " itymwła±niepakietemsi¦
zajmiemy.Wi¦cejofilozofiiihistoriisystemuL A T E X2 " mo»naprzeczyta¢
wrozdziale1pracy[ 1 ].
Plik¹ródłowyL A T E X-ajestzwykłymplikiemtekstowymimo»nagoedy-
towa¢dowolnymedytoremtekstowymnp.edytorem emacs wsystemieLinux
lubedytorem Notatnik wsystemieMSWindows.Pliki¹ródłowemaj¡roz-
szerzenie(przyrostek) .tex .
1.1Rozkazyiotoczenia
RozkazyL A T E X-arozpoczynaj¡si¦znakiem„backslash”( \ ),poktórymna-
st¦pujenazwarozkazu.Nazwarozkazuskładasi¦zci¡guliter(np. \LaTeX )
lubdokładniejednegoznakunieb¦d¡cegoliter¡(np. ! ).Zazwyczajrozkazy
posiadaj¡jeszczeargumenty,b¡d¹obowi¡zkowe,b¡d¹opcjonalne.Argumen-
tyobowi¡zkoweumieszczamywnawiasachklamrowych(ka»dyargumentw
osobnejparzenawiasów),za±opcjonalne–wnawiasachprostok¡tnych(ka»-
dyargumentoddzielamyprzecinkiem).Zatemskładniatypowegopolecenia
jestnast¦puj¡ca:
\nazwa[opcja1,opcja2,...]{argumentobowi¡zkowy} .
Szczególnymirozkazamis¡ \begin oraz \end .Słu»¡onedowyznaczaniaoto-
cze«(±rodowisk).Otoczeniapozwalaj¡np.stosowa¢okre±loneformatowanie
docałychfragmentówtekstu.Otoczenierozpoczynasi¦od \begin{nazwa} ,
ako«czysi¦na \end{nazwa} ,gdzie nazwa jestnazw¡otoczenia.Pomi¦dzy
powy»szymirozkazamiumieszczamyformatowanytekst.Dlaprzykładu:±ro-
dowisko center umieszczafragmenttekstuna±rodkustrony(wpoziomie)–
przykładpowy»ej.
L A T E Xjestsystememwra»liwymnawielko±¢literwnazwachrozkazów
iotocze«.Naprzykład:rozkaz \LaTeX jestnapisanypoprawnie(wygeneruje
logosystemu);napisytypu \latex, \Latex, \laTeX spowoduj¡błedyprzy
kompilacji.
5
Zgłoś jeśli naruszono regulamin