The Simpsons - 21x09 - Thursdays with Abie.txt

(19 KB) Pobierz
{1}{100}www.napiprojekt.pl - nowa jako�� napis�w.|Napisy zosta�y specjalnie dopasowane do Twojej wersji filmu.
{1}{72}Episode MABF02|Thursdays with Abie
{804}{876}MOKRY I WARIACKI �WIAT|KIEDY� MUZEUM MORSKIE IM. J.F.K.
{889}{940}Uwielbiam chodzi� do aqua-park�w.
{942}{1004}Jasne, �e maj� gorsze zje�d�alnie|ni� w parkach rozrywki,
{1006}{1090}mniej ryb ni� w akwariach,|ale miejsc parkingowych jest pod dostatkiem!
{1180}{1238}Upewnijmy si�,|�e jeste� bezpieczna.
{1307}{1392}Tyle sytuacji do zrobienia zdj��,
{1393}{1453}a ja ju� zape�ni�am aparat|na samym parkingu.
{1454}{1517}/Znak parkingu C,|tramwaj,/
{1518}{1554}/tablica rejestracyjna z Kanady,
{1556}{1605}/ptak dziobi�cy chipsa,
{1606}{1635}/m�j ch�d,
{1637}{1686}/ch�opiec, kt�ry zwymiotowa�|w tramwaju,/
{1688}{1732}/dziadek rozmawiaj�cy|z syren� z �ywop�otu,/
{1734}{1778}/regu�y parku po hiszpa�sku,
{1780}{1814}/grube dziecko,
{1816}{1872}/dziadek opowiadaj�cy histori�|zaczepowi od przyczepy./
{1873}{1935}Skasowa�am wszystkie!
{1969}{2004}Ja chc� to obejrze�!
{2093}{2134}Ja zbieram rzeczy|znalezione!
{2267}{2300}Bol� mnie nogi!
{2302}{2340}Zimno mi w lewe ucho!
{2342}{2376}Prawe ucho mam gor�ce!
{2378}{2425}Moje zmarszczki|�mierdz� ryb�!
{2458}{2510}/Uwaga, odkrywcy!
{2512}{2538}Mowa o nas!
{2540}{2580}/Za minut� rozpocznie si�
{2582}{2655}/nasze rock-kwatyczne|roll-przedstawienie!/
{2656}{2715}Szybko! Je�li nie uda nam si�|usi��� w strefie plu�ni�cia,
{2716}{2775}to oka�e si�, �e niepotrzebnie|za�o�y�em str�j k�pielowy pod ciuchy!
{2776}{2817}/Show z pluskaniem?
{2819}{2906}Przypomina mi to czasy,|gdy nurkowa�em w basenie g�bek
{2907}{2995}dla frajdy Przewodnicz�cego Rezerw|Federalnych Paula Volckera.
{2997}{3046}Dziadku, �adnych opowie�ci!
{3047}{3113}Mo�esz i�� z nami albo posiedzie�|na tej rekinowej �awce.
{3114}{3173}Wiecie, kiedy� raz|siedzia�em na rekinie...
{3174}{3210}Tato, str�j k�pielowy!
{3247}{3289}Ups! Nie ma stroju.
{3320}{3363}Powitajmy mokro i wariacko
{3365}{3438}najstarszego mi�czaka|w Springfield...
{3439}{3472}Dawa� ten show!
{3474}{3510}To jest ten show!
{3511}{3589}Oto O�miornica:|Szlamek!
{3699}{3745}# I feel good #
{3781}{3803}# I knew that I would... #
{3805}{3849}Szlamek! Dosta�a� moje listy?
{3850}{3900}Szlamek nie spodziewa� si� go�ci,
{3901}{3951}wi�c musi co nieco posprz�ta�!
{3953}{4015}# I wouldn't now #
{4017}{4056}# So good #
{4151}{4201}Szlamkowi jest odrobin� niezr�cznie.
{4203}{4251}A tobie by nie by�o niezr�cznie,|gdyby� by� s�onowodn� ryb�
{4253}{4302}w s�odkowodnym akwarium?
{4304}{4369}Ten kraj ma pierwszego|czarnosk�rego prezydenta.
{4371}{4444}Mo�e przysz�a pora na pierwszego|prezydenta-o�miornic�!
{4525}{4571}W przypadku podpisywania ustaw,
{4573}{4616}b�dzie m�g� sam sobie|sprawi� atrament!
{4617}{4651}STREFA ATRAMENTU
{4669}{4723}T�uste!
{4796}{4858}Przyklaskuj� ta�cz�cej o�miornicy,
{4860}{4952}ale staremu cz�owiekowi narzekaj�cego|na wszystko ju� nie.
{4954}{5008}Przepraszam pana.|Czy to miejsce jest wolne?
{5009}{5077}Dla tak pi�knej dziewczyny|jak ty tak!
{5125}{5184}Pierwszy raz siedz� na rekinie.
{5186}{5242}Ja nie-- kiedy� ju� siedzia�em|na prawdziwym rekinie!
{5244}{5279}- Opowiedz wi�cej!|- Wi�cej?!
{5314}{5348}/Dobrze to rozegraj, dziadku.
{5350}{5397}/Dobrze to rozegraj!
{5399}{5451}/Dzia�o si� to podczas II Wojny �wiatowej.
{5452}{5500}/By�em Pierwszej Klasy Marynarzem
{5502}{5562}/na USS I Wojna �wiatowa.
{5564}{5603}/Zajmowali�my si� w�asn� robot�,
{5604}{5664}/gdy nagle uderzy�a w nas|termolokacyjna torpeda,/
{5666}{5732}/kt�r� wystrzelili�my|dzie� wcze�niej./
{5919}{5961}Nie b�jcie si� rekin�w.
{5963}{6031}Udawajcie trupa,|to was nie rusz�.
{6033}{6111}/Na nasze nieszcz�cie rekiny|uwielbia�y trupy./
{6190}{6267}Ch�opaki, te rekiny nas nie ugryz�,|je�li usi�dziemy na ich grzbietach!
{6317}{6385}To jak jazda na Cyklonie|na Coney Island!
{6418}{6465}To jak jazda na burzy|piaskowej w Yumie--
{6466}{6529}o kt�rej czyta�em|b�d�c w Bostonie!
{6530}{6587}/Gdy przylecia�y samoloty ratunkowe,
{6589}{6650}/my ju� zd��yli�my uje�dzi�|te rekiny na dobre./
{6740}{6802}WYBACZCIE, �E PRZESZKADZAMY, ALE|CHCIELIBY�MY, ABY NAS JU� URATOWANO
{6818}{6882}Nadal utrzymuj� kontakt|z tymi lud�mi
{6884}{6917}i z niekt�rymi rekinami.
{6918}{6975}Oto my na Hawajach|w zesz�ym roku.
{6977}{7041}/Dobre czasy.
{7043}{7092}Prosz� pana, mam na imi�|Marshall Goldman.
{7094}{7138}Jestem autorem|felietonu w gazecie
{7140}{7197}specjalizuj�cej si�|w ciekawych historiach ludzi.
{7199}{7227}Robisz w biznesie gazetowym?
{7260}{7307}To co�, co umrze|jeszcze przede mn�!
{7309}{7359}Zna pan jakie� inne opowie�ci,|kt�re m�g�by pan opowiedzie�?
{7361}{7415}Kto� mnie s�ucha!
{7417}{7499}Teraz wiem, jak czuje si� radio!
{7537}{7602}Klaso, mamy pi�tkowe popo�udnie.
{7604}{7658}To oznacza, �e pora|na wyznaczenie osoby,
{7660}{7718}kt�ra we�mie Larry'ego|Owieczk� na weekend.
{7742}{7770}I nie zapominajcie,
{7772}{7825}�e ten szcz�liwiec b�dzie musia�|lub musia�a dopisa� stron�
{7827}{7872}do osobistego|dziennika Larry'ego.
{7873}{7938}/Tak jak to zrobi�|Martin zesz�ym razem./
{7965}{8013}- Ja chc� go mie�!|- Nie, ja!
{8015}{8074}Tylko nie ta g�upia|wypchana owca.
{8076}{8099}To nie nauka!
{8100}{8132}Chcesz si� uczy�?
{8133}{8175}Nie, nie, nie.|Ja tylko m�wi�...
{8176}{8203}W ten weekend
{8204}{8272}Larry p�jdzie do domu z...
{8294}{8331}Prosz� ci�, Bo�e,|potrzebuj� tego.
{8332}{8367}Bartem Simpsonem.
{8398}{8452}O, okrutna ironio!
{8454}{8511}Hej, jedyna rzecz, jak� przynosz� do|domu, to moje uwagi dla rodzic�w,
{8512}{8560}a nawet te nie docieraj�|do domu w pierwotnej formie.
{8567}{8634}/Bartowi zagra�a niezaliczenie �adnego przedmiotu.|Prosz� o telefon. Najwi�ksza fanka Barta./
{8635}{8703}Ale mi�a uwaga!
{8704}{8765}Nie zamierzam ponownie losowa�.
{8767}{8796}Dostaniesz owieczk�.
{8848}{8904}Nie tak szybko.
{8905}{8971}Opowiedz w dzienniku|jak wyj�tkowym si� przez to poczu�e�!
{9023}{9093}Wi�cej przymiotnik�w!
{9095}{9128}To jest czasownik!
{9359}{9388}Dzy�doberek, Homer.
{9390}{9415}Czyta�e� gazet�?
{9416}{9466}Nie, czytam wiadomo�ci w internecie.
{9467}{9515}7 PODSTAWOWYCH PRAWD|O PIRAMIDZIE W�ADZY
{9518}{9595}Psze pana, wygl�da na to,|�e tw�j tata to godna uwagi persona.
{9653}{9711}To... zabawne.
{9713}{9748}To wzruszaj�ce...
{9750}{9778}To dzia�o si� naprawd�!
{9779}{9830}M�j tata jest interesuj�cy?!
{9832}{9887}Ca�y m�j �wiat wywr�ci�|si� do g�ry nogami!
{9889}{9939}/To pewnie oznacza,|�e Cathy jest zabawna./
{9940}{9969}Nie.
{10006}{10061}Abe, nie wiedzia�em,|�e jeste� pe�en:
{10063}{10109}Co to znaczy?
{10111}{10142}Prawie to samo co:
{10143}{10202}ale odrobin� bardziej:
{10203}{10251}Mo�liwe, �e jestem
{10253}{10307}najbardziej znanym|Abrahamem w historii.
{10308}{10348}Abe, co jeszcze ciekawego|masz dla mnie?
{10350}{10392}Niech no si� zastanowi�.
{10394}{10462}Raz pracowa�em jako pucybut
{10463}{10531}na Stacji Kolejowej Springfield.
{10643}{10673}TERAZ KӣKA OD ROWERU MAJ�|TEN SAM ROZMIAR
{10674}{10746}/W ka�dy poniedzia�ek,|Hollywoodzki Starliner zatrzymywa� si�/
{10748}{10808}/dok�adnie o 13:17|w drodze do Hollywood./
{10810}{10855}/Nigdy nim nie jecha�em,
{10857}{10914}/ale konferowa�em|z wieloma gwiazdami kina/
{10916}{10983}/gdy wysiadali, by rozprostowa� nogi.
{11459}{11521}/Jednak �adna z nich nie|by�a godna zapami�tania opr�cz.../
{11523}{11549}/Clarka Gable'a!
{11551}{11593}Chyba kto� widzia� moje filmy
{11595}{11637}/gdzie gra�em statyst�|w "Madame Du Barry"./
{11639}{11669}Widzia�em, panie Gable.
{11671}{11719}Jakim cudem nie jest|pan jeszcze gwiazd�?
{11721}{11761}Mo�e moje uszy s� zbyt du�e.|Nie wiem.
{11801}{11846}- Co tam czytasz?|- Nazywa si� to
{11848}{11884}/"Przemin�o z Wiatrem".|Prosz� sobie wzi��.
{11885}{11942}Jest tam tylko jedno przekle�stwo,|w dodatku bardzo s�abe.
{11944}{11973}"Przemin�o z Wiatrem", co?
{11975}{12030}Sp�jrzmy, szmira, szmira,|moja kwestia.
{12032}{12072}Szmira, szmira, moja kwestia.
{12073}{12117}Atlanta p�onie, fajne kiecki.|Podoba mi si�!
{12119}{12167}Dzi�ki, ch�opcze.
{12169}{12236}Tylko nie opowiadaj tej historii|przez nast�pne 60 lat.
{12286}{12335}"Clark Gable jest mi winien ksi��k�.
{12337}{12385}"I nigdy nie zap�aci� mi|za czyszczenie but�w.
{12387}{12446}"Ale te b��kitne oczy|mog�y topi� mas�o
{12448}{12488}"kt�re mia�e� w kieszeni na lunch.
{12489}{12531}"Nazwali�my to mas�em na lunch."
{12533}{12606}Czemu dziadek nigdy nam|o tym nie opowiada�?
{12608}{12640}Ca�y czas opowiada�.
{12641}{12668}Tylko nigdy nie s�uchasz.
{12669}{12722}Marge, m�j m�zg jest|niczym komputer
{12724}{12814}i sk�aduj� wszystkie opowie�ci dziadka|w bardzo specjalnym miejscu.
{12929}{12973}Skoro ju� tam jestem.
{12985}{13034}/Imiona Przyjaci� Dzieci, Jazda|z R�czn� Skrzyni� Bieg�w, Historia/
{13044}{13076}/Opr�nij Kosz
{13161}{13206}/FATALNY B��D|Skontaktuj si� z Administratorem Systemu/
{13322}{13366}W�a�nie, ch�opcze!|Celuj w narz�dy!
{13400}{13439}Je�li nie zamierzasz zaopiekowa�|si� nim dobrze,
{13440}{13476}to daj mi go.
{13478}{13536}Czemu nie w�ciekasz si�,|gdy zn�cam si� nad prawdziwymi zwierz�tami?
{13538}{13593}W�ciekam si�!|Wprawia mnie to w furi�!
{13595}{13656}My�la�em, �e wy, Hindusi,|kochacie wszystkich.
{13658}{13695}Jestem cholern� Buddystk�!
{13696}{13722}Buddystk�!
{13780}{13848}Larry, prosz� nie os�dzaj|ca�ej rodziny patrz�c na Barta.
{13850}{13882}Jest czarn� owc�.
{13884}{13922}To znaczy, czarna owca
{13924}{13962}wcale nie jest gorsza|od bia�ej owcy.
{13964}{14000}Nie os�dzam we�ny|po jej kolorze--
{14002}{14044}tylko po tym, jak|bardzo drapie.
{14046}{14072}Patrz!
{14073}{14103}Jazz!
{14104}{14176}Larry, jaki rodzaj jazzu lubisz?
{14178}{14216}Fusion? Neo-bop?
{14218}{14249}Afro-Cuban?
{14330}{14393}Mam ci�!
{14552}{14636}Zachowujesz si� desperacko,|kochaniutka.
{14638}{14719}I w ten spos�b przyszed� mi do|g�owy pomys� walizki z k�kami:
{14720}{14785}ogl�daj�c rek...
Zgłoś jeśli naruszono regulamin