The Simpsons - 21x10 - Once Upon A Time in Springfield.txt

(17 KB) Pobierz
{1}{100}www.napiprojekt.pl - nowa jako�� napis�w.|Napisy zosta�y specjalnie dopasowane do Twojej wersji filmu.
{1}{72}Episode LABF20|Once Upon a Time in Springfield
{292}{336}SIE� FOX|WCI�� SSIE PO 20 LATACH
{356}{439}�WIAT MO�E SI� SKO�CZY W 2012|ALE TEN SERIAL NIE
{1463}{1517}Doskonale.
{1883}{1940}Bez obaw.|Ja to zgasz�.
{1971}{2026}U�y�em z�ej ko�c�wki.
{2169}{2203}Zabawne!
{2205}{2242}Nie podoba mi si� to.
{2244}{2315}Prawdziwy humor pochodzi od ludzi,|kt�rzy s� uprzejmi dla siebie.
{2317}{2350}Daj spok�j, Marge.
{2352}{2418}Nie ma nic �mieszniejszego od|porz�dnego strza�u w g�ow�.
{2419}{2466}Zgadzam si�.
{2467}{2510}Ma�o zabawne.
{2512}{2585}Dobranoc, dzieciaki i nie zapominajcie,|Krusty was kocha!
{2586}{2640}/Koniec uj�cia!
{2642}{2688}Dzieci z widowni
{2690}{2746}prosimy o oddanie wszystkich kapeluszy,|zabawek i obligacji,
{2748}{2779}kt�re rozda�em podczas nagrania.
{2912}{2954}�wietny show, Krusty.
{2956}{2994}Wspania�y!|Musimy dokona� zmian.
{2995}{3023}Wielkich zmian.
{3025}{3073}Oto wska�niki ogl�dalno�ci|dotycz�ce m�odych dziewcz�t.
{3074}{3130}Hej, gdyby moi scenopisarze|wiedzieli jak przemawia� do dziewcz�t,
{3132}{3182}to nie byliby moimi|scenopisarzami.
{3184}{3250}Przede wszystkim uwielbiamy by�|cz�ci� biznesu Krusty'ego.
{3252}{3327}Podpis: "Nie ufamy ci ca�kowicie."
{3329}{3376}W ka�dym razie, do��czy do ciebie|nowa damska gwiazda
{3377}{3411}- i zaczyna od poniedzia�ku.|- Co?!
{3413}{3450}Nowa gwiazda?!
{3452}{3509}A gdybym si� na|to nie zgodzi�?
{3510}{3556}W�wczas robimy ca�kowicie|nowy reality show
{3557}{3604}maj�cy na celu wybranie|nowego Krusty'ego.
{3605}{3665}Jestem niezrzeszony!
{3667}{3722}No dobra. Zmieniajcie|sobie program ile chcecie!
{3724}{3774}Zr�bcie z niego podobne badziewie,|jak reszta waszych program�w,
{3776}{3823}tylko pozw�lcie mi zosta�!
{3825}{3866}Nie wyrzucajcie mnie.
{3868}{3921}To si� nazywa p�aszczenie.
{3941}{3996}Pora wypr�bowa�|now� frytkownic�.
{3997}{4033}Kto chce �wie�e p�czki?
{4035}{4069}Ja! Ja! Ja!
{4071}{4129}Nawet mam t�czow� posypk�.
{4131}{4185}Ale mi t�cza--|nie ma fioletowego koloru.
{4187}{4212}Wi�c nie jedz.
{4213}{4241}Hej, nie s�uchaj mnie!
{4243}{4279}Czy ja znam si� w og�le na t�czach?
{4307}{4334}Ja dzi�kuj�, Marge.
{4336}{4376}W pracy b�d� mia� darmowe p�czki.
{4378}{4408}Ju� je widz�.
{4409}{4452}W kantynie, obok lod�wki,
{4454}{4502}r�owe pude�ko ju� czeka.
{4504}{4580}J�cz�c wraz z "Organizacj� Narod�w|Zjednoczonych" p�czk�w:
{4582}{4642}d�emik ocieraj�cy si�|z kremowym nadzieniem,
{4644}{4709}m�skie kszta�ty pude�ka|u�o�one obok siebie
{4711}{4768}z kobiecymi kr�g�o�ciami|w�asnych uczt.
{4800}{4836}Czemu nie spr�bowa�e�|go zatrzyma�?
{4837}{4889}Pr�bowa�em, raz.
{4957}{4984}Nie ma r�owego pude�ka?
{4985}{5022}Co... si� dzieje?
{5024}{5087}Obawiam si�, �e nie b�dzie|ju� codziennych p�czk�w.
{5088}{5140}Nie. Mo�ecie. Tego. Zrobi�.
{5141}{5193}Dop�ki nie zacznie obowi�zywa�|Nowy �ad Pana Roosevelta,
{5195}{5223}ten kraj jest wci�� w kryzysie.
{5224}{5272}Wydaj� fortun� na atomy
{5273}{5303}i musimy ci�� koszty.
{5304}{5342}Ale mamy mn�stwo o wiele dro�szych
{5344}{5378}niepotrzebnych wydatk�w ni� p�czki.
{5380}{5420}Tak, na przyk�ad meble sufitowe.
{5422}{5478}Albo te dowcipne identyfikatory.|[OSAMA SE SPA�EM]
{5480}{5511}Nie b�dzie p�czk�w!
{5512}{5552}- Nie! - D'oh!|- P�czki!
{5554}{5591}Dok�adnie.
{5676}{5720}Ale powa�nie, hej, hej, dzieciaki.
{5722}{5758}S��wko na temat dzisiejszego odcinka.
{5760}{5815}"Geniusze" tej sieci
{5816}{5874}z dyplomami, na kt�rych wci��|schnie jeszcze atrament...
{5921}{5990}wymy�lili, �e wasz stary kumpel Krusty powinien|podzieli� si� �wiat�em z reflektora scenicznego
{5992}{6048}z now�, wschodz�c� gwiazd�.
{6050}{6098}Powitajmy szacownie
{6100}{6153}Ksi�niczk� Penelop�.
{6188}{6231}# #
{6299}{6410}# W czym zachowuj� #|# swoj� ksi�niczkowo��? #
{6411}{6512}# Nie w moich klejnotach czy koronie #
{6514}{6639}# Nie w u�miechach moich #|# trzech s�u��cych #
{6641}{6690}# Kt�re nios� tren #
{6691}{6753}# Sukni mej #
{6755}{6888}# To cz�� mnie chce by� #
{6890}{7001}# T� dziewczyn�, kt�rej #|# wszyscy schlebiaj� #
{7178}{7237}# Bo w g��bi jej serca #
{7239}{7289}# Ksi�niczka wie #
{7291}{7409}# �e jest jedyn� dziewczyn�, #|# kt�ra si� liczy #
{7506}{7578}Nie mog� patrze� na ten szajs.
{7617}{7648}O wiele lepiej.
{7650}{7702}Wpierw, dziewczyny zepsu�y|"Seks w wielkim mie�cie'.
{7704}{7730}A teraz to.
{7732}{7771}Zgadzam si�, �e to oklepane,
{7773}{7801}jednak ona ma pewne...
{7802}{7844}Jednoro�ec!
{7942}{7979}Ale podr�ba.
{7981}{8022}Mo�na zobaczy� ta�m�|trzymaj�c� r�g.
{8024}{8048}Daj mi to!
{8102}{8136}Spokojnie, tubo do jedzenia.
{8138}{8178}Odebrali nam p�czki w pracy.
{8180}{8240}- Jedyne co jad�em, to moje posi�ki.|- A najgorsze jest to,
{8242}{8275}�e nie mo�emy nic z tym zrobi�.
{8277}{8310}I to chyba najlepsze co mo�e by�,
{8311}{8343}bo mo�na wtedy powiedzie�: "C�,
{8345}{8383}nie mo�na nic z tym zrobi�."
{8385}{8450}Barman, postaw kolejk� tym kolegom.
{8452}{8497}Chce pan "postawi� kolejk�?"
{8499}{8542}S�ysza�em o tym|w szkole barma�skiej,
{8544}{8588}ale w �yciu nie widzia�em.
{8589}{8638}To bardzo dobre dla mnie.
{8640}{8669}Bardzo dobre.
{8671}{8719}Gator McCall.|Jestem �owc� g��w.
{8781}{8812}Jestem osob� werbuj�c�,
{8813}{8866}specjalizuj� si� w pracownikach|elektrowni atomowych.
{8868}{8951}Chyba w dzisiejszych czasach|�owcy g��w mog� by� kim tylko chc�.
{8953}{9027}Nie macie poj�cia|jak cenni jeste�cie.
{9029}{9073}To najlepsze czasy dla|waszego przemys�u,
{9075}{9121}gdy wszyscy protestuj�cy,|kt�rzy wyszli przed
{9123}{9163}elektrownie atomowe|wymieraj�
{9165}{9195}z napromieniowania.
{9197}{9249}To wizyt�wki
{9250}{9299}czy paszporty do|lepszej przysz�o�ci?
{9301}{9345}- To wizyt�wki.|- Niez�e.
{9385}{9426}Krusty, dzi�ki|Ksi�niczce Penelopie,
{9428}{9469}twoje studio jest|napakowane widowni�.
{9471}{9535}Nie trzeba by�o dostawia�|kartonowych dzieciak�w.
{9537}{9593}Tak, ale to dziewczynki.
{9595}{9652}Dziewczyny si� nie �miej�,|nie kupuj� cygar.
{9653}{9718}Firma Dutch Masters pozb�dzie|si� nas w mgnieniu oka.
{9720}{9761}Hej, dzieciaki!
{9762}{9796}Popatrzmy, co s�ycha�|w wiadomo�ciach.
{9798}{9875}Chyba doszli�my do delikatnego|porozumienia z Kanad� w sprawie drewna.
{9877}{9928}Chcemy Ksi�niczk�!
{9930}{9960}Nie zapomnij o jednoro�cu!
{9962}{10057}Czy ja s�ysz� �yczenia?
{10059}{10092}Tak! Tak!
{10135}{10221}# Brokat i iskierki #|# 1, 2, 3, #
{10223}{10318}# Wszystkie jeste�cie ksi�niczkami, #|# Tak jak ja #
{10416}{10496}Wdychanie tego �miecia nie|mo�e by� dobre dla zdrowia.
{10498}{10532}Biedny Krusty.
{10534}{10582}Zosta� najni�sz� form� �ycia:|pomagierem.
{10584}{10618}Trafi�e� w sedno, Bart.
{10620}{10656}�wietne podsumowanie sytuacji.
{10657}{10691}Wyluzuj, kolego.
{10692}{10735}W�a�nie zamierzam.
{10843}{10915}- Chcesz p�j�� ze mn� po siostr�?|- Mowy, kurka, nie ma.
{10917}{10963}Uwa�aj na j�zyk.|A czemu, kurka, nie?
{10965}{11014}Show Krusty'ego teraz|jest do bani.
{11015}{11067}Ca�y zr�owia� i zszed�|na ksi�niczki.
{11069}{11114}Czemu najlepsze rzeczy s�|psute przez kobiety?
{11116}{11164}Wojsko, Fantastyczna Czw�rka.
{11166}{11204}Pomy�l, jak fajowy by�by|Ameryka�ski Idol
{11206}{11241}tylko z Simonem i Randym.
{11289}{11336}Bart, teraz tak m�wisz.
{11338}{11389}Ale jak doro�niesz,|jeszcze to przemy�lisz.
{11390}{11431}Sied� tutaj,|ja skocz� po twoj� siostr�.
{11466}{11522}Ksi�niczko Penelopo,|prosz� o autograf!
{11693}{11726}Co do...?!
{11769}{11822}A gdzie materia�y Krusty'ego?
{11824}{11861}Tu� za tymi magicznymi|drzwiami.
{11964}{11996}/Ay carumba!
{12024}{12062}/TANI|D�IN/
{12139}{12161}Krusty?
{12163}{12224}Otrz��nij si�!
{12225}{12267}Jeste� Klown Krusty.
{12269}{12313}Wed�ug magazynu Look jeden ze|stu najbardziej obiecuj�cych klown�w
{12315}{12353}roku 1958.
{12354}{12416}W tej grupie wielu|pope�ni�o samob�jstwo.
{12417}{12496}Zabawne samob�jstwa,|ale mimo to samob�jstwa...
{12497}{12532}Moja s�awa przemin�a, ma�y.
{12533}{12568}O czym ty gadasz?
{12569}{12603}Czyje to imi�?
{12726}{12808}Hej, a ten sk�d tu si� wzi��?
{12890}{12950}Dosy� tego.|Si�gn��em dna.
{12952}{12992}M�j powr�t w�a�nie si� zaczyna.
{13020}{13089}W�a�nie teraz.
{13091}{13156}Zaczn� od wyj�cia|z tego �mietnika.
{13158}{13243}Czemu klownowe wypadki zawsze|zdarzaj� si� klownom?
{13246}{13331}MAMY TUTAJ NAJCZYSTSZ� ENERGI�|Z WYJ�TKIEM RZADKICH WYPADK�W, WTEDY UWA�AJCIE
{13397}{13440}Inne elektrownie pozwalaj�|swoim pracownikom
{13441}{13512}przykleja� karykatury Gary'ego Larsona|przy stanowisku pracy.
{13514}{13571}Jednak u nas, w Elektrowni Cap City,|mo�ecie zobaczy�...
{13572}{13599}prawdziwego Gary'ego Larsona.
{13637}{13688}Gary Larson?! My�la�em,|�e ju� jeste� na emeryturze.
{13690}{13722}Tak by�o,
{13723}{13779}dop�ki nie zadzwonili do mnie|z Elektrowni Capital City,
{13780}{13816}z ofert� zostania
{13818}{13860}firmowym karykaturzyst�|w elektrowni.
{13862}{13926}Gary, mo�e poka�esz|klasyczny numer
{13927}{13979}- moim kumplom?|- Si� robi, Gator.
{14070}{14186}Stary, lew nie chcia�by tego|zobaczy� na swoim rentgenie.
{14225}{14267}Gdzie jeste�?|Gdzie?
{14298}{14357}Nawet nie w hrabstwie Nassau County.|Jeste� w Suffolk.
{14358}{14429}S�uchaj, nie.|Nie, nie, nie.
{14431}{14460}Jedziesz w z�ym kierunku.
{14461}{14486}St�j.
{14488}{14539}Id�!
{14541}{14593}Pos�uchaj, Ma�a|Panno Z�odziejko,
{14595}{14636}to ja jestem gwiazd�|tego programu.
{14637}{14688}A z twojego powodu|ludzie tylko go ogl�daj�.
{14690}{14736}Krusty, musz� ci|co� powiedzie�.
{14737}{14780}Nie, nie!|Daj mi sko�czy�:
{14782}{14824}Pracuj� tak samo jak pij�:|samotnie.
{14825}{14863}Albo z ma�p�,|kt�ra mnie obserwuje.
{14865}{14920}Krusty... kocham ci�.
{14921}{14989}W ten spos�b, je�li odp�yn�,|ona przewraca mnie na bok, abym...
{14991}{15025}Co?!
{15027}{15124}Zakocha�am si� w tobie|maj�c 12 lat,
{15126}{15...
Zgłoś jeśli naruszono regulamin