2013-04-07-prawodlakazdego-pl-zmiana-plci-w-drodze-oswiadczenia-o-tozsamosci-plciowej.txt

(2 KB) Pobierz
Zmiana płci w drodze "owiadczenia tożsamoci płciowej"?

Szykuje się kolejny cišg zmian w zakresie regulacji dotyczšcej kwestii wiatopoglšdowych. Tym razem rzšdzšcy chcš wprowadzić przepisy, które pozwolš na zmianę płci na podstawie owiadczenia zainteresowanego w przedmiocie tożsamoci płciowej, oraz orzeczenia wydanego przez dwóch lekarzy ze specjalnociš psychiatrii lub seksuologii, lub po jednym lekarzu z każdej z tych specjalizacji stwierdzajšcych, że wnioskodawca rzeczywicie uważa się za osobę innej płci.

     Zmiany w tym zakresie wydajš się być uzasadnione. Przypomnijmy, że w obowišzujšcym porzšdku prawnym brak jest regulacji odnoszšcych się wprost do kwestii zwišzanych ze zmianš płci. W oparciu o orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego, zainteresowani takš zmianš odwołujš się do treci artykułu 189 Kodeksu Postępowania Cywilnego, zgodnie z którym powód może żšdać ustalenia przez sšd istnienia lub nieistnienia stosunku prawnego lub prawa, gdy ma w tym interes prawny. W konsekwencji, poczucie przynależnoci do danej płci może być uznane za dobro osobiste (art. 23 k.c.) i jako takie podlega ochronie również w drodze powództwa o ustalenie na podstawie art. 189 k.p.c. Zmiany w tym zakresie miałyby umożliwić korektę płci metrykalnej, a więc płci ustalanej przy urodzeniu na podstawie badań lekarskich, w trybie nieprocesowym

Przeciwnicy proponowanych zmian, sš zdania że ich treć może w konsekwencji prowadzić do powstałej luki prawnej, która umożliwi obejcia przepisów regulujšcych zwišzki partnerskie. W obowišzujšcym porzšdku prawnym, sšdowa zmiana płci jest niedopuszczalna w czasie trwania małżeństwa.

     Trudno uznać, iż obowišzujšce przepisy w stopniu wystarczajšcym regulujš kwestię zmiany płci, która to kwestia w ostatnim czasie wydaje się w istotnym stopniu zajmować przestrzeń publicznš.  Przypomnijmy, że potrzebę prawnego uregulowania uzgodnienia płci dostrzegł również rzecznik praw obywatelskich, który przed dwoma laty skierował w tej sprawie pismo do ministra sprawiedliwoci. Potrzeba zmian przepisów prawnych wydaje się być oczywista, otwartym jednak pozostałe pytanie o jej kierunek.

Łukasz Więckowicz

ródło: http://www.prawodlakazdego.pl/prawo/zmiana-p%C5%82ci-w-drodze-o%C5%9Bwiadczenia-o-to%C5%BCsamo%C5%9Bci-p%C5%82ciowej
Zgłoś jeśli naruszono regulamin