Pytania -konkurs na dyrektora szkoły.txt

(7 KB) Pobierz
Poniżej przykłady pytań konkursowych poszczególnych grup osób wchodzšcych w skład komisji konkursowej.
1. Przedstawiciele organu prowadzšcego: 

- Jak kandydat wyobraża sobie współpracę z władzami gminy po powołaniu na stanowisko dyrektora?


- W rozwišzanie jakich problemów gminy kandydat chciałby się włšczyć jako dyrektor szkoły?


- W jaki sposób sš przydzielane rodki finansowe na realizację zadań szkoły? 


- Na co należy zwracać uwagę przy wydatkowaniu rodków publicznych?
 


- Na czym polega przestrzeganie dyscypliny finansów publicznych?


- W jakich sytuacjach stosuje się w szkole ustawę o zamówieniach publicznych?


- Jak pozyskiwać dodatkowe rodki finansowe na potrzeby szkoły?


- Jak poszukiwać sponsorów?


- Z jakich funduszy europejskich można pozyskiwać dodatkowe rodki dla szkoły?


- Jak poradzić sobie z zatrudnieniem/zwalnianiem nauczycieli posiadajšcych kwalifikacje do nauczania okrelonego przedmiotu w sytuacji zmniejszania się liczby uczniów?


- Jak podnieć poziom bezpieczeństwa w szkole?


- Jak zmodernizować bazę szkoły?- Jak zlikwidować bariery architektoniczne w budynku szkolnym?


- Jak sprawnie przeprowadzić remont kapitalny?


2. Przedstawiciele organu sprawujšcego nadzór pedagogiczny: 

- Jakie zadania spoczywajš na dyrektorze w zakresie nadzoru pedagogicznego?
 

- Jak kandydat zamierza monitorować realizacje podstawy programowej?


- Jak będzie wykorzystywać wyniki ewaluacji zewnętrznej/wewnętrznej?


- Jakie sš zadania dyrektora szkoły w zakresie awansu zawodowego nauczycieli?- Jak motywować nauczycieli do rozwoju, skoro wszyscy w szkole majš stopień nauczyciela dyplomowanego?
- Jak badać potrzeby szkoleniowe nauczycieli?- Co zrobi kandydat, aby nauczyciele, którzy ukończyli kursy doskonalenia zawodowego (studia podyplomowe), wdrażali nabytš wiedzę i umiejętnoci w praktyce?- Jak zorganizować WDN, aby szkolenia odbywane przez nauczycieli skutkowały postępami uczniów?


- Jak rozwišzać trwajšcy w szkole konflikt w gronie pedagogicznym, który uniemożliwia prawidłowš realizację zadań?


- Jakie akty normatywne regulujš podstawy funkcjonowania szkoły?


- Jakie sš kompetencje poszczególnych organów szkoły?


- W jaki sposób opracować trafnš ofertę edukacyjnš szkoły?


- Jak promować szkołę w rodowisku?


- Jak walczyć z nikotynizmem wród uczniów, skoro nauczyciele palš papierosy i nie mogš być dla nich wzorem osobowym w tym względzie?


3. Przedstawiciel rady pedagogicznej: 


- Jak kandydat zorganizuje stałš współpracę z radš pedagogicznš?


- Jak zorganizuje stałš współpracę z przewodniczšcymi zespołów działajšcych w szkole?


- Jaki styl kierowania kandydat preferuje i jak zamierza go realizować w praktyce?- Co zrobi, aby poprawić w szkole atmosferę pracy?- W jaki sposób będzie motywować nauczycieli do pracy?- Jakie kryteria przyjmie przy wypłacaniu nauczycielom dodatku motywacyjnego?


- Jakie kryteria przyjmie przy przyznawaniu nagród dyrektora?- Czy zamierza delegować uprawnienia na pracowników, a jeli tak, to jakie i na kogo?- Co zrobi, aby nauczyciele byli na bieżšco informowani o tym, co dzieje się w szkole?- Jakie kryteria zastosuje przy dofinansowaniu nauczycielom szkoleń zewnętrznych?- Jak będzie wspierać podnoszšcych kwalifikacje zawodowe?- W jaki sposób będzie inspirować nauczycieli do podejmowania innowacji pedagogicznych?


- Jak zamierza wspierać realizujšcych te innowacje?


- W jaki sposób zamierza wprowadzać w szkole zmiany?


- Czego w żadnym wypadku nie zamierza zmieniać i dlaczego?


4. Przedstawiciel rodziców: 
- O jakich sprawach szkoły mogš współdecydować rodzice?


- Jak kandydat zapewni demokratyczny wybór rady rodziców?


- Jakie formy współpracy z rodzicami kandydat zamierza stosować w praktyce?- Jak udoskonali przekazywanie rodzicom informacji o pracy szkoły i postępach uczniów?


- W jaki sposób będzie wsłuchiwać się w głosy rodziców i zbierać sugestie na temat doskonalenia pracy szkoły?


- W jaki sposób usprawni przeprowadzanie wywiadówek?


- Jak zachęci rodziców do bliższej współpracy ze szkołš?


- Jak zamierza przeorganizować szatnię, gdyż w niej najczęciej dochodzi do agresji uczniów wobec uczniów?


- W jaki sposób zadba, by w sklepiku szkolnym była dostępna zdrowa żywnoć?

- Jak przeorganizuje prace wietlicy, gdyż dzieci skarżš się na panujšcš w niej nudę?

- Jak zorganizuje pracę z uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi?

- Jak zorganizuje pracę z uczniami szczególnie uzdolnionymi?

- O co i w jaki sposób poszerzy ofertę zajęć pozalekcyjnych?

- Czy zamierza wprowadzić e-dziennik?

- Jak się zachowa w przypadku ustnej skargi rodzica?

5. Przedstawiciel (przedstawiciele) zakładowej organizacji zwišzkowej: 
- W jaki sposób kandydat będzie współpracować z działajšcš w szkole organizacjš zwišzkowš (organizacjami zwišzkowymi)?

- Jak zachowa się w przypadku protestu lub strajku nauczycieli na terenie szkoły?

- Jak zareaguje, gdy dowie się, że pracownicy chcš założyć kolejny zwišzek zawodowy?

- Jakie obowišzki spoczywajš na dyrektorze szkoły jako pracodawcy?


- Jaki akt normatywny reguluje sprawy funduszu socjalnego i co stanowi?

- Jak będzie kontrolować gospodarowanie funduszem socjalnym?

- Jakie zastosuje kryteria przy zatrudnianiu/zwalnianiu pracowników?

jak motywuje pani nauczycieli do podnoszenia kwalifikacji i doskonalenia 

-jak rozwiże pani problem żywienia dzieci z alergiami 

-jak będzie pani promowała działalno?ć placówki w ?rodowisku 

-jakie dokumenty i w jakim zakresie reguluj pracę przedszkola 

- kto może zwolnić dyrektora

- jak będzie pani przyznawać dodatek motywacyjny 

-jeżeli nie zgadza się pani z ocen pracy zawod.-co może zrobić

-Jak Pani wykorzystuje fakt, iż ma Pani w radzie pedagogicznej nauczyciela dyplomowanego?"

-Jakie procedury w szkole zapewni przestrzeganie praw ucznia?

-w jaki sposób bedę współpracować ze szkoł (wizytator) 

- co zrobię aby polepszyć warunki przedszkola (organ prowadzcy) 

- czy pozwolę dzieciom ogldać bajki w telewizji (rodzic) 

-W jaki sposób bedzie pani zarzdzać ewentualnym konfliktem między organami, np rad pedagogiczn a rad rodziców? 

- Jak sie nie zna odpowiedzi zawsze mozna powiedziec ze sie skonsuluje z p. wizytator lub inspektor! :)

- jakie kompetencje ma RP 

-wymienić opiniodawcze i ustawodawcze i jak wyglda wspólpraca szkoły z zz
 
-kto? z rady miasta pytał o specyfike szkoły - czym moja szkoła różni sie ,czy będzie różnić się od innych tego samego rodzaju placówek w mie?cie 

-rodzic pytał o przyszło?ć ,rozwój placówki

- obniżenie wieku obowizku szkolnego - zwizane z tym zmiany ilo?ci dzieci w przedszkolu, zwiększenie liczby dzieci 5-letnich ...
- jakie decyzje administracyjne podejmuje dyrektor
- rozpoznawanie zaburzeń wieku rozwojowego 
-wpieranie rodzin najuboższych 
- edukacja regionalna 
- program wychowawczy 
-na co ?rodke specjalny będziesz wydawać 
-jakie regulaminy opiniuja ZZ Zgłoś jeśli naruszono regulamin