Dom latających sztyletów CD2.txt

(10 KB) Pobierz
{8355}{8379}To ty.
{8380}{8410}Chod�.
{12430}{12505}Powiedzia�e�, �e wiatr nie|m�g�by si� zatrzyma�.
{12530}{12599}Figlarny wiatr zatrzymuje si� gdy chce.
{12655}{12704}Nie powiniene� by� wraca�.
{12705}{12748}Wr�ci�em,
{12805}{12842}dla ciebie.
{14130}{14161}Nia!
{14355}{14413}Xiao-Mei, wr�ci�a�.
{14680}{14729}Kto by uwierzy�, �e Pani Pawilonu Piwonii
{14730}{14779}jest przyw�dc� "Lataj�cych Sztylet�w"!
{14780}{14854}Zachowa�em si� �le tamtego dnia.|Prosz� mi wybaczy�.
{14855}{14924}Czy wygl�da�em jak prawdziwa Pani?
{14955}{14999}Jak najbardziej.
{15105}{15168}Co my�lisz o Mei?
{15180}{15230}Co masz na my�li?
{15255}{15330}Mam na my�li jej osobowo�� oczywi�cie.
{15405}{15454}Jest nami�tna.
{15455}{15489}Kontynuuj.
{15530}{15615}Mo�e jest �lepa, ale za to jest bardzo bystra.
{15630}{15697}Prawie nikt nie mo�e si� z ni� r�wna�.
{15705}{15746}Nawet ja.
{15830}{15879}Dba�e� o ni�?
{15880}{15927}Pytasz?
{15930}{15979}M�czyzna i dziewczyna|przeje�d�aj�cy samotnie,
{15980}{16058}o czym jeszcze mog�abym m�wi�?
{16155}{16204}Mei jest rzadk� pi�kno�ci�.
{16205}{16254}Bardzo si� o ni� troszcz�.
{16255}{16279}W takim razie, pos�u�� wam jako swat...
{16280}{16336}aby�cie wzi�li �lub.
{16530}{16604}Ma��e�stwo to powa�na sprawa.|To jest zbyt nag�e.
{16605}{16654}Nie jest dla ciebie wystarczaj�co dobra?
{16655}{16704}Przeciwnie.
{16705}{16754}Mei jest z szanowanej rodziny.
{16755}{16804}Jestem tylko pokornym szermierzem.
{16805}{16879}Nasz stary przyw�dca bardzo kocha� swoj� c�rk�.
{16880}{16904}Teraz sta�am si� nowym przyw�dc�,
{16905}{16990}moim obowi�zkiem jest znalezienie|jej dobrego m�a.
{17005}{17054}Nie by�am w stanie znale�� nikogo
{17055}{17104}w "Lataj�cych Sztyletach",
{17105}{17179}kto by�by lepszym wyborem ni� ty.
{17180}{17229}Co powiesz?
{17355}{17404}Przyjmuj� twoj� ofert�.
{17405}{17454}Nasz dom jest Ci zobowi�zany.
{17455}{17525}Zrobi�e� nam wielk� przys�ug�.
{17580}{17629}Prosz� przyjmij moj� wdzi�czno��.
{17630}{17683}Z ogromn� przyjemno�ci�.
{17880}{17930}O co tu chodzi?
{18455}{18504}Gdzie s� nasi �o�nierze?
{18505}{18558}Wpadli w zasadzk�.
{18630}{18679}Obydwoje planowali�cie mnie z�apa�
{18680}{18730}pod��aj�c za Mei.
{19730}{19780}Nie jeste� �lepa?
{20005}{20081}Jeste� c�rk� starego przyw�dcy?
{20105}{20154}On ma �lep� c�rk�.
{20155}{20204}Ona nie zna sztuk walki,
{20205}{20254}wi�c udaj�, �e to ja ni� jestem.
{20255}{20322}Je�li zna�by� prawd�,
{20330}{20405}to poszed�by� za ni� tutaj?
{20655}{20711}To wszystko by�o tylko gr�.
{21080}{21133}Kim naprawd� jeste�?
{21155}{21204}Nazywa si� Xiao-Mei.
{21205}{21254}Jestem tylko jedn� z wielu dziewczyn
{21255}{21327}w Domu Lataj�cych Sztylet�w.
{21405}{21472}Wystarczy. Wyprowad�cie go.
{21705}{21751}Zaczekajcie tutaj.
{21755}{21828}Chc� go sama wyko�czy�.
{21830}{21862}Ruszaj si�.
{22330}{22362}St�j.
{22430}{22497}Masz co� do powiedzenia?
{22505}{22577}Nie jeste� Nia, nowy przyw�dca.
{22605}{22649}Masz racj�.
{22655}{22713}Oczywi�cie, �e nie jestem Nia.
{22730}{22809}Nia nie pokaza�by si� tak �atwo.
{22855}{22905}Wi�c kim jeste�?
{22930}{22954}To nie jest wa�ne.
{22955}{23031}Nia wys�a�a mnie, aby sko�czy�a t� spraw�.
{23255}{23322}Dobrze si� spisa�e�, Leo.
{23430}{23454}Nigdy wcze�niej si� nie spotkali�my,
{23455}{23524}ale pozna�am ci� po reputacji.
{23530}{23554}Trzy lata temu,
{23555}{23629}posadzili�my ci� jako kreta w rz�dzie.
{23630}{23712}Dokona�e� du�o w tej roli.
{23755}{23829}Nie zdo�a�em ochroni� naszego|starego przyw�dcy...
{23830}{23879}przed zabiciem.
{23880}{23952}Nia wiedzia�a, �e wyjecha�e� na s�u�b�.
{23980}{24052}Nie by�o nic co m�g�by� zrobi�.
{24080}{24129}Jestem wdzi�czny za jej wyrozumia�o��.
{24130}{24179}Musimy wygra� t� bitw� z
{24180}{24250}oddzia�ami rz�dowymi.
{24255}{24304}Ty i Mei zastawili�cie...
{24305}{24375}pu�apk� na genera�a.
{24380}{24404}Dobra robota.
{24405}{24479}Zg�osz� to Nia i zostaniesz nagrodzony.
{24480}{24524}To jest m�j obowi�zek.
{24555}{24602}Prosz� powiedz Nia, �e...
{24605}{24654}genera� wys�a� za nami wszystkich jego
{24655}{24696}najlepszych �o�nierzy.
{24705}{24746}B�d� ostro�na.
{24780}{24855}Nie martw si�. Nia ma dobry plan.
{24880}{24929}Jest jedna rzeczy, kt�rej nie rozumiem.
{24930}{24954}Co takiego?
{24955}{25024}Kto wys�a� Mei na t� misj�?
{25030}{25067}Nia to zrobi�a.
{25080}{25129}Czy Nia kiedykolwiek rozwa�a�a moje uczucia?
{25130}{25180}O co ci chodzi?
{25205}{25279}Nie widzia�em Mei przez trzy lata.
{25280}{25354}Teraz musz� ogl�da� jej flirt z innym m�czyzn�.
{25355}{25404}To nie jest pierwszy raz...
{25405}{25489}Mei u�y�a jej pi�kna, by pom�c naszej sprawie.
{25555}{25629}S�ysza�am o twoich uczuciach do niej.
{25630}{25688}Wci�� j� kochasz?
{25730}{25779}Stajemy wobec bitwy,
{25780}{25829}kt�ra zdecyduje o losie "Lataj�cych Sztylet�w".
{25830}{25879}�o�nierze si� zbli�aj�.
{25880}{25950}To nie jest czas na mi�o��.
{26055}{26095}W porz�dku.
{26130}{26190}Pozwol� ci si� zobaczy� z Mei.
{28530}{28585}Nie zmieni�a� si�.
{28630}{28676}Wci�� jestem Mei.
{28780}{28829}Min�y trzy lata.
{28830}{28901}W ko�cu, jeste�my sami.
{28905}{28941}Wiem.
{29105}{29154}Uratowa�e� mnie podczas bitwy z �o�nierzami.
{29155}{29195}Dzi�kuj�.
{29230}{29279}Nie musisz mi dzi�kowa�.
{29280}{29347}Zrobi� bym dla ciebie wszystko.
{29455}{29491}Wiem.
{29505}{29554}Zaryzykowa�e� wszystko|pracuj�c pod przykryciem,
{29555}{29599}aby powi�kszy� sw�j honor...
{29605}{29657}i zrobi� na mnie wra�enie.
{29730}{29779}Jeste� jedyn�,
{29780}{29834}kt�ra mnie rozumie.
{30055}{30104}By�em ca�kowicie sam przez trzy lata.
{30105}{30179}By�e� w moim umy�le przez ka�d� chwil�.
{30180}{30228}Moja mi�o�� do ciebie,
{30230}{30301}by�a wszystkim, co mnie nap�dza�o.
{34730}{34779}Kochasz go?
{35055}{35107}Znasz plan.
{35155}{35238}To by�o tylko gra, mi�dzy tob� i nim.
{35580}{35651}Nie ma dla was �adnej przysz�o�ci.
{35705}{35757}Rozumiesz?
{37080}{37111}Nia!
{37130}{37179}Nie mo�esz bra� kobiety si��
{37180}{37230}wbrew jej woli.
{37305}{37329}Nie wyci�gaj tego sztyletu.
{37330}{37419}Wysy�am ci� z powrotem, by�|dalej dla nas szpiegowa�.
{37430}{37454}B�dziesz bardziej przekonywuj�cy
{37455}{37520}ze sztyletem w plecach.
{37605}{37670}Musisz wyruszy� natychmiast.
{37680}{37722}Tak, Pani.
{38005}{38087}Po�wi�ci�em dla ciebie trzy lata.
{38105}{38198}Jak mo�esz pokocha� Jina,|tylko po trzech dniach?
{38655}{38728}Mei, dla ciebie tak�e mam zadanie.
{38730}{38803}Jin nie jest ju� wi�cej nam potrzebny.
{38805}{38869}Wyci�gnij go i zabij.
{38955}{39028}Leo odgrywa dla nas decyduj�c� rol�.
{39030}{39101}Nie mo�emy pozwoli�, aby Jin zrujnowa� nasz plan.
{39105}{39155}Musisz go zabi�,
{39180}{39250}aby zapobiec przysz�ym problemom.
{39330}{39384}Znasz nasze regu�y.
{39405}{39447}Tak, Pani.
{40855}{40895}Zostawi�am ci�,
{40905}{40970}�eby uratowa� ci �ycie,
{40980}{41004}ale wci�� za mn� pod��a�e�.
{41005}{41063}Prosz� nie obwiniaj mnie.
{41105}{41129}Je�li tw�j plan by si� powi�d�
{41130}{41204}zgine�o by wielu z "Lataj�cych Sztylet�w".
{41205}{41275}Tak�e by� mnie nie wypu�ci�.
{41280}{41341}By�abym teraz na kolanach,
{41355}{41403}czekaj�c na �mier�.
{41505}{41549}Masz racj�.
{41555}{41593}Gdybym wygra�,
{41630}{41688}nie wypu�ci�bym ci�.
{44755}{44785}Id�.
{44880}{44955}Jak to wyt�umaczysz Nia?
{45030}{45084}To moja sprawa.
{45155}{45220}Dlaczego nie p�jdziesz ze mn�?
{45605}{45687}G��boko w sercu masz sekret.
{45805}{45841}Przypuszczam, �e...
{45880}{45973}jest m�czyzna, kt�rego jest ci ci�ko zostawi�.
{46080}{46168}Tak, m�czyzna, kt�ry ocali� moje �ycie wiele razy.
{46255}{46344}Czy to on pom�g� nam w ostatniej bitwie?
{46380}{46411}Tak.
{46505}{46575}W takim razie uratowa� r�wnie� moje �ycie.
{46680}{46738}Nadal go kochasz?
{47030}{47105}Kiedy mo�emy ponownie si� zobaczy�?
{47155}{47195}Nie mo�emy.
{47305}{47379}Nale�ymy do dw�ch przeciwnych stron.
{47380}{47430}Je�li zn�w si� spotykamy,
{47455}{47520}jedno z nas b�dzie musia� umrze�.
{48705}{48775}Decyduj�ca bitwa jest bliska.
{48805}{48879}Ty i ja jeste�my tylko pionkami na szachownicy.
{48880}{48951}Nikt nie dba o to, czy �yjemy lub umieramy.
{49055}{49129}Chod�my razem i w�drujmy po �wiecie,
{49130}{49185}wolni jak wiatr.
{49280}{49344}B�dziemy w�drowali samotnie.
{49355}{49404}Chodz�c tu i tam bez �ladu,
{49405}{49454}jak figlarny wiatr.
{49455}{49510}Nie, beztroski wiatr.
{49630}{49679}Tylko ty i ja.
{49780}{49836}Chod� ze mn�, prosz�.
{55880}{55940}Idziesz z nim?
{56080}{56111}Dlaczego?
{56330}{56395}Jeste� mi�o�ci� mojego �ycia.
{56480}{56544}Nie musisz mnie kocha�,
{56555}{56625}ale nie mo�esz z nim odej��.
{56830}{56887}Inaczej umrzesz.
{57005}{57036}Mei,
{57155}{57223}zmusi�a� mnie, bym ci� zabi�.
{57355}{57418}Wiedzia�am, �e to zrobisz.
{57580}{57653}Wiedzia�a� i odesz�a�. Dlaczego?
{57655}{57703}Dlaczego odesz�a�?
{57705}{57760}Dlaczego odesz�a�? Dlaczego?
{57905}{57972}Aby by� woln�... jak wiatr.
{60030}{60061}Mei!
{60305}{60329}Mei.
{60330}{60366}Odwr��...
{60380}{60413}Co?
{60455}{60479}Odwr��...
{60480}{60523}Odwr�ci� si�?
{60580}{60629}Sp�jrz za siebie.
{61705}{61779}Jeste� cz�onkiem "Lataj�cych Ostrzy".
{61780}{61825}Masz racj�.
{61830}{61879}Jeste� tym, kt�ry kocha Mei?
{61880}{61938}Tak, kocham j� naprawd�,
{61980}{62029}kiedy ty tylko grasz.
{62030}{62100}Je�li j� kochasz, dlaczego j� zabi�e�?
{62105}{62160}Wszystko twoja wina.
{62205}{62243}Moja wina?
{62255}{62335}Ostrzeg�em, ale nie s�ucha�e�.
{62455}{62529}Zdradzi�a mnie przez ciebie.
{62530}{62575}Musisz umrze�!
{62630}{62663}�wietnie.
{62680}{62752}Zabi�e� Mei, tak�e musisz umrze�!
{68930}{68961}Mei.
{69255}{69296}Pozw�l mu odej��.
{69380}{69429}Je�li go zabijasz,
{69455}{69527}zabij� ci� tym sztyletem.
{69530}{69579}Mei, nie wyci�gaj sztyletu!
{69580}{69604}Je�li to zrobisz
{69605}{69689}wykrwawisz si� i umrzesz.
{69755}{69808}Nie mo�esz tego zrobi�!
{70230...
Zgłoś jeśli naruszono regulamin