tragedia_narodowa.PDF

(1300 KB) Pobierz
cmpct>grid_5
Wydanie specjalne 10 kwietnia 2010
rp. pl/tragedia narodowa
Tragedia
narodowa
Prezydent Polski Lech Kaczyski nie yje
276129164.033.png 276129164.034.png 276129164.035.png 276129164.036.png
A 2
Tragedia
10
Kwietnia 2010
rp.pl/tragedia narodowa
narodowa
Refleksja
Straszliwy hod zoony ofiarom Katynia
Pa w e L i s i c k i
Jeszcze wczoraj zastanawiaem si,
czy prezydent Lech Kaczyski
powinien lecie do Moskwy na
uroczystoci 9 maja. Pisaem, e
raczej tak. Przy porannym
niadaniu, tu po dziewitej,
telefon z redakcji, e pod
Smoleskiem chyba s kopoty z
prezydenckim samolotem.
Pierwsza reakcja: niemoliwe,
eby stao si co powanego.
Pewnie znowu jaka awaria. I zo,
dlaczego do tej pory nie mona
byo zaatwi porzdnych maszyn.
Kolejne telefony, ju przy
wczonym telewizorze i
Internecie. Wreszcie zimna
pewno, e to co niewyobraalne
stao si. Prezydent Polski, jego
ona, ministrowie kancelarii,
prezesi NBP, IPN, rzecznik praw
obywatelskich, dowódcy
wojskowi, posowie, politycy,
wszyscy nie yj.
Czowiekowi zawsze trudno
pogodzi si ze mierci. Ale tym
razem bardziej ni zwykle. Bo
przecie w tym przypadku
dotkna ona nie tylko ludzi,
których znaem. Nie tylko tych,
którzy zginli nagle. Poza
wymiarem ludzkim tragedii w tym,
co si zdarzyo, jest co jeszcze.
Jaki naddatek. Tak jakby ta
tragedia dotkna w jaki sposób
te samej Rzeczypospolitej. Moe
dlatego, e podwiadomie miaem
poczucie, e akurat gowa pastwa
jest i powinna by najlepiej
chronionym obywatelem. W nim
wyraa si przecie autorytet
pastwa, jego majestat.
Zastanawiam si, co mona w
takiej chwili pisa. Co mona
powiedzie. Moe najlepiej
milcze. Moe najlepiej doczy
do tych tumów Polaków, którzy w
powadze, milczeniu, aobie
zaczli spontanicznie gromadzi
si w Warszawie przed Paacem
Prezydenckim, w Krakowie przed
katedr i tylu innych miejscach w
Polsce. W takich chwilach – bólu i
rozpaczy – pokazuje si te ta
nieuchwytna zwykle wi.
Momenty, kiedy spod
codziennego rozgardiaszu, walki,
sporów, niesnasek pokazuje si
wspólnota narodowa. By moe to
milczenie i to poczucie wizi –
niesychana liczba telefonów,
esemesów, klikni – ta milczca
obecno trwajcej w aobie
wspólnoty jest jedyn form
pociechy. I jeszcze myl, e ich
mier bya jakby straszliwym
hodem zoonym tym, którzy
zginli w Katyniu w 1940 roku.
Katastrofa samolotu prezydenckiego
276129164.001.png 276129164.002.png 276129164.003.png 276129164.004.png
10
Kwietnia 2010
Tragedia
A 3
rp.pl/tragedia narodowa
narodowa
Samolot
we mgle
10.56, sobota, czasu moskiewskiego.
Kilkaset metrów do pasa lotniska Siewiernyj
pod Smoleskiem. Czas i miejsce najwikszej
tragedii w historii wspóczesnej Polski
JUSTYNA PRUS
PIOTR ZYCHOWICZ
ze Smoleska
wierzchoki drzewa. Potem uderzy-
a w ziemi – relacjonuje. Gdy roz-
mawiamy, mniej wicej godzin
po katastrofie, wychodzi soce.
Mgy ju nie ma. Prezydent przyle-
cia za wczenie.
Ju po poudniu znaleziono
pierwsz czarn skrzynk z rozbite-
go samolotu. Przyczyny katastrofy
zbadaj specjalne komisje Polski
i Rosji. Rosyjski prezydent zapowie-
dzia cis wspóprac z Polakami.
Na miejsce katastrofy wyruszy pre-
mier Rosji Wadimir Putin. Równie
szef polskiego rzdu Donald Tusk za-
powiedzia, e jedzie do Smoleska.
Do zbadania szcztków samolotu
wyznaczono prokuratorów wojsko-
wych, pk. Zbigniewa Rzep i pk.
– Usyszaem silnik i wyszedem
na zewntrz, eby zobaczy samo-
lot podchodzcy do ldowania. To
by rzdowy tupolew w biao-czer-
wonych barwach. Na ogonie sza-
chownica. Zdziwio mnie jednak, e
maszyna jest pochylona o 40 stopni.
Samolot szed za nisko. Nagle jed-
nym skrzydem uderzy w ziemi.
Huk, eksplozja i poar. Rozbi si
– relacjonowa Sawomir Winiew-
ski, pracownik TVP, który akurat by
w pooonym obok lotniska hotelu
Nowyj.
Jak powiedzieli przybyli na miej-
sce smolescy oficjele, samolot
z prezydentem Rzeczypospolitej
Polskiej mia kopoty z wyldowa-
niem z powodu zalegajcej na lotni-
sku mgy. Wiea radzia pilotom, e-
by zrezygnowali i wyldowali na lot-
nisku w Misku na Biaorusi, gdzie
panoway lepsze warunki atmosfe-
ryczne. – Zaoga podja decyzj
o ldowaniu w Smolesku. Po zato-
czeniu kilku kó maszyna skierowa-
a si na pas startowy – mówi lokal-
ny urzdnik Andriej Jewsiejenkow.
– Wszdzie walay si szcztki sa-
molotu. Silnik, kawaki kaduba.
Niektóre czci pony. Dym – mó-
wi Winiewski. Wkrótce na miejsce
dotarli straacy. Rozpocza si ak-
cja ratunkowa. Gdy po kilkunastu
minutach na pogrone we mgle
smoleskie lotnisko wojskowe
przybyli dziennikarze „Rz”, mina
nas kawalkada zjedajcych z pasa
startowego karetek. Jechay powoli,
bez wczonych sygnaów. Tak nie
wozi si ywych ludzi.
Miejsce katastrofy znajdowao si
na oddalonym od wjazdu na lotni-
sko kocu pasa startowego. Mo-
na je byo zobaczy z daleka, z poo-
onego na zewntrz wojskowej ba-
zy lotniczej komisu samochodowe-
go. W oddali, midzy drzewami, wi-
da byo szcztki kaduba.
Biao-czerwone. Dostpu do miej-
sca bronili przybyli natychmiast
na miejsce funkcjonariusze OMON.
Cz miaa dug bro.
Wkrótce okazao si, e jeden
z milicjantów by wiadkiem wy-
padku. Mia sub przy pocie lot-
niska. – Maszynie zabrako mo-
e 200 metrów do pasa startowego.
Co byo nie tak. Dwa razy wznosia
si i opadaa. Tak jakby miaa kopo-
ty z utrzymaniem kursu. Zesza
za nisko. Skrzydami zacza cina
< Rosyjscy
straacy
gasz
ponce
szcztki
samolotu
Las katyski. Krzesa dla najwaniejszych goci uroczystoci pozostay puste
Ireneusza Szelga, którzy w sobot
mieli wylecie do Rosji. – Maj do-
wiadczenie w prowadzeniu trud-
nych ledztw – zapewni „Rz” mini-
ster sprawiedliwoci Krzysztof
Kwiatkowski.
– Otrzymalimy zgod na prowa-
dzenie czynnoci ledczych na tere-
nie Rosji – poinformowa minister
Kwiatkowski. – Nie wiemy jeszcze,
czy wraz z miejscowymi prokurato-
rami powoamy komisj mieszan,
czy bdziemy dziaa oddzielnie.
Polskie ledztwo w sprawie kata-
strofy zostao wszczte przed pou-
dniem. Na terenie bazy lotniczej za-
bezpieczono paliwo, którym zatan-
kowano samolot prezydencki, za-
bezpieczono dokumenty z przegl-
dów oraz dotyczce pracy obsugi
maszyny.
Prokurator generalny Andrzej
Seremet na wniosek ministra spra-
wiedliwoci szefem picioosobo-
wego zespou ledczych mianowa
naczelnego prokuratora wojskowe-
go Krzysztofa Parulskiego, który b-
dzie koordynowa prac w Warsza-
wie.
Na czele rosyjskich ledczych sta-
n prokurator generalny Jurij Czaj-
ka.
—wsp. ma. go., d. z.
Katastrofa samolotu prezydenckiego
run
276129164.005.png 276129164.006.png 276129164.007.png 276129164.008.png 276129164.009.png 276129164.010.png
A 4
Tragedia
10
Kwietnia 2010
rp.pl/tragedia narodowa
narodowa
Prezydent Polski
Pierwsza Dama
Lech Kaczyski
Maria Kaczyska
Kaczyskiego i czniczki Szarych Szeregów Jadwigi Kaczyskiej. W 1976 r.
zaangaowa si w KOR, w czasie karnawau „Solidarnoci” by doradc
zwizku. W stanie wojennym internowany, po wyjciu na wolno wróci do
dziaalnoci w opozycji. By wiceszefem NSZZ „Solidarno”. W 1989 r. opowiedzia si
za Okrgym Stoem. Wraz z bratem Jarosawem Kaczyskim by inicjatorem tzw.
przyspieszenia. Gdy w 1990 r. wybory prezydenckie wygra Lech Wasa, Kaczyski
znalaz si w jego kancelarii. Jako sekretarz stanu odpowiada za Biuro Bezpieczestwa
Narodowego. Odszed po konflikcie z Mieczysawem Wachowskim. W 1992 r. zosta
szefem NIK, w 2000 r. ministrem sprawiedliwoci w rzdzie Jerzego Buzka. W 2003 r.
wygra wybory na prezydenta Warszawy. To stanowisko utorowao mu drog do
najwaniejszego urzdu w pastwie. W 2005 r. zosta prezydentem RP.
pochodzia z Wilna, ojciec walczy w wileskiej AK. Studiowaa transport
morski na Uniwersytecie Gdaskim, pracowaa w Instytucie Morskim. W
1976 r. poznaa Lecha Kaczyskiego, lub wzili dwa lata póniej. Po
narodzinach córki Marty odesza na urlop wychowawczy. Do pracy zawodowej nigdy ju
nie wrócia. Gdy Lech Kaczyski prawie przez rok by internowany w stanie wojennym,
utrzymywaa dom, udzielajc korepetycji, biorc tumaczenia. Nie angaowaa si w
polityk, cho bliskie jej byy pogldy ma.
Jako pierwsza dama okazaa si bardzo samodzielna. Opowiedziaa si przeciw
wpisaniu do konstytucji zakazu aborcji. Zaprosia z tej okazji do Paacu
przedstawicielki mediów. Maria Kaczyska popieraa zapodnienie in vitro,
sprzeciwiajc si jednak finansowaniu zabiegu z pienidzy budetowych.
Ryszard Kaczorowski
O STAT N I P R E Z Y D E N T R P N A U C H O DST W I E
Sawomir Skrzypek
P R E Z E S N A R O D O W E G O B A N K U P O LS K I E G O
tor Monte Cassino, instruktor harcerski. Mia 90 lat. W cza-
sie wojny tworzy w Biaymstoku Szare Szeregi. W 1940 ro-
ku wpad w rce NKWD, zosta skazany na kar mierci, któr zamie-
niono mu na dziesi lat agrów.
Po wojnie pozosta w Wielkiej Brytanii. W 1989 r. obj stanowisko
prezydenta RP na uchodstwie. Swoje 90. urodziny jesieni ubiege-
go roku obchodzi w rodzinnym Biaymstoku. – Mam dwie takie
pamitki, bardzo dla mnie wane, które czekaj na to, ebym zabra
je ze sob do grobu. To skaa z Monte Cassino i gar ziemi spod d-
bów w parku na Zwierzycu – mówi.
Kaczyskim, który nominowa go na to stanowisko, by
zwizany od dawna. Niedawno prestiowy miesicznik
„Global Finance” uzna, e w 2008 r. Skrzypek radzi sobie lepiej ni
szef amerykaskiej Rezerwy Federalnej. Tu po wybuchu kryzysu
finansowego z inicjatywy Skrzypka NBP wprowadzi „pakiet
zaufania” dla banków komercyjnych. W Polsce nie doszo do
upadoci adnego banku.
Skrzypek ostronie wypowiada si o przyjciu euro przez Polsk.
Ostatnio toczy gony spór z now RPP o sposób wyliczania zysku
NBP.
Janusz Kochanowski
R Z E C Z N I K P R AW O B Y WAT E LS K I C H
Janusz Kurtyka
P R E Z E S I N ST Y T U T U P A M IC I N A R O D O W E J
UW. W styczniu 2006 roku zosta wybrany przez Sejm na
rzecznika praw obywatelskich.
– Odwany, bezkompromisowy, a przy tym wyjtkowo ciepy
czowiek – tak o rzeczniku praw obywatelskich Januszu
Kochanowskim mówili wszyscy, którzy go blisko znali. – Nie ba si
i pod prd, walczc o sprawy, które uwaa za suszne, i bronic
sabszych – mówi Mirosaw Wróblewski z Biura RPO. Wystpowa w
obronie mniejszoci, walczy o otwarcie zawodów prawniczych,
ostatnio stawa w obronie Instytutu Pamici Narodowej.
czerwcu. Peni t funkcj od 2005 r. – To by wspaniay czowiek,
odda wiele lat subie publicznej i dobrze zasuy si Polsce –
mówi Antoni Dudek, historyk z IPN.
Kurtyka by doktorem habilitowanym historii, absolwentem UJ.
Napisa okoo 140 publikacji. Zajmowa si histori Polski rednio-
wiecznej, wczesnonowoytnej oraz oporu antykomunistycznego
w Polsce po 1944 r. W PRL dziaa w opozycji demokratycznej, za-
kada Niezalene Zrzeszenie Studentów na UJ. 7 kwietnia 2009 r.
zosta odznaczony przez prezydenta RP Krzyem Komandorskim
z Gwiazd Orderu Odrodzenia Polski. Mia 50 lat.
Jerzy Szmajdziski
W I C E M A R S Z AE K S E J M U
Krzysztof Putra
W I C E M A R S Z AE K S E J M U ( P I S ) , B YY S E N AT O R
prezydenta w tegorocznych wyborach, od lat nalea do grona
cisych liderów lewicy. Przez 23 lata sprawowa mandat
poselski (w latach 1985 – 1989 i od 1991 r.).
W czasach PRL by dziaaczem ruchu modzieowego i czonkiem
PZPR. W 1990 r. wstpi do SdRP, a póniej do SLD. W rzdach
Leszka Millera i Marka Belki by ministrem obrony narodowej.
W cigu ostatnich trzech miesicy z determinacj walczy o
poparcie Polaków w nadchodzcych wyborach prezydenckich.
Objecha niemal ca Polsk i spotka si z tysicami wyborców.
Jerzy Szmajdziski mia 58 lat, zostawi on i dwoje dzieci.
Obywatelskiego „Solidarno”, w latach 1991 – 1993 zasiada
w Sejmie wybrany z listy Porozumienia Obywatelskiego
Centrum. Od 27 padziernika 2005 do 4 listopada 2007 by
wicemarszakiem Senatu. W 2001 r. by jednym z zaoycieli
Prawa i Sprawiedliwoci.
– Nie by zwizkowcem, ale zawsze by bliski ludziom pracy.
Uwaa, e jeli mamy dba o niepodlego, trzeba stawia na
rozwój u podstaw. Taki niepodlegociowiec pozytywista –
wspomina jego bliski wspópracownik. – Bardzo konkretny,
rzeczowy polityk – mówi pose Tomasz Górski (PiS).
Katastrofa samolotu prezydenckiego
U rodzi si w 1949 roku w Warszawie, w rodzinie onierza AK Rajmunda
M aria Kaczyska urodzia si w Machowie w Lubelskiem, ale jej rodzina
W izie Guagu, onierz armii Andersa, weteran walk o klasz-
M ia 47 lat. Szefem NBP zosta w 2007 r. Z Lechem
J ego kadencja na stanowisku prezesa IPN miaa upyn w
M ia 70 lat. Ukoczy studia na Wydziale Prawa i Administracji
K andydat Sojuszu Lewicy Demokratycznej na urzd
Z osta posem na Sejm kontraktowy z ramienia Komitetu
276129164.011.png 276129164.012.png 276129164.013.png 276129164.014.png 276129164.015.png 276129164.016.png 276129164.017.png 276129164.018.png 276129164.019.png 276129164.020.png 276129164.021.png 276129164.022.png 276129164.023.png
10
Kwietnia 2010
Tragedia
A 5
rp.pl/tragedia narodowa
narodowa
Krystyna Bochenek
W I C E M A R S Z AE K S E N AT U R P
Pozostae ofiary katastrofy
bezpartyjna), miaa 57 lat. W wyborach 2005 r. miaa najlepszy
wynik w kraju.
Przez 15 lat w Radiu Katowice prowadzia autorski „Magazyn
medyczny Krystyny Bochenek” propagujcy zdrowie. Kochaa radio.
Szeciokrotnie wygrywaa ogólnopolski konkurs na radiowy reporta
dwikowy „Polska i wiat”.
Wymylia jeden z najpopularniejszych konkursów w Polsce –
ogólnopolskie „Dyktando”. Angaowaa si te w wiele charytatywnych
akcji, np. wspótworzya pierwsz „Wampiriad”, niekonwencjonaln
akcj honorowego oddawania krwi na lsku. Wybrana na najbardziej
wpywow kobiet województwa lskiego 2009 r.
Krystyna Bochenek osierocia dwójk dorosych dzieci. M Andrzej
Bochenek jest wiatowej sawy kardiochirurgiem.
J O A N N A A G A C K A - I N D E C K A , P R E Z E S N A C Z E L N E J R A D Y A D W O K A C K I E J
E WA B KO W S K A , W N U C Z K A G E N . M I E C Z Y SAWA S M O R AW IS K I E G O
G E N . A N D R Z E J B A S I K , D O W Ó D C A S I P O W I E T R Z N YC H R P
A N N A M A R I A B O R O W S K A , P R Z E D STAW I C I E L R O D Z I N K AT YS K I C H
B A R T O S Z B O R O W S K I , P R Z E D STAW I C I E L R O D Z I N K AT YS K I C H
G E N . T A D E U S Z B U K , D O W Ó D C A W O J S K L D O W YC H R P
A B P . G E N . M I R O N C H O DA KO W S K I , P R AW O SAW N Y O R D Y N A R I U S Z W O J S K A
P O LS K I E G O
C Z E SAW C Y W IS K I , P R E Z E S Z A R ZD U G Ó W N E G O W I AT O W E G O Z W IZ K U
ON I E R Z Y A K
L E S Z E K D E P T UA , P O S E P S L
P PK . Z B I G N I E W D B S K I , C ZO N E K K A P I T UY O R D E R U W O J E N N E G O V I R T U T I
M I L I TA R I
G R Z E G O R Z D O L N I A K , P O S E P O
K ATA R Z Y N A D O R A C Z YS K A , K A N C E L A R I A P R E Z Y D E N TA
E D WA R D D U C H N O W S K I , P R Z E D STAW I C I E L R O D Z I N K AT YS K I C H
A L E K S A N D E R F E D O R O W I C Z , TU M A C Z JZ Y K A R O S Y J S K I E G O
J A N I N A F E T L IS K A , S E N AT O R P I S
J A R O SAW F LO R C Z A K , B O R
A R T U R F R A N C U Z , B O R
G R AY N A G S I C K A , P O S E P I S
G E N . K A Z I M I E R Z G I L A R S K I , D O W Ó D C A G A R N I Z O N U W A R S Z AWA
P R Z E M Y SAW G O S I E W S K I , P O S E P I S
K S . P R AAT B R O N I SAW G O ST O M S K I , P R Z E D STAW I C I E L R O D Z I N K AT YS K I C H
M A R I U S Z H A N D Z L I K , S E K R E TA R Z STA N U W K A N C E L A R I I P R E Z Y D E N TA
K S . R O M A N I N D R Z E J C Z Y K , K A P E L A N P R E Z Y D E N TA
P AW E J A N E C Z E K , B O R
D A R I U S Z J A N KO W S K I , K A N C E L A R I A P R E Z Y D E N TA
I Z A B E L A J A R U G A N O WA C K A , P O S E S L D
K S . J Ó Z E F J O N I E C , P R E Z E S S T O WA R Z Y S Z E N I A P A R A F I A DA
S E B A ST I A N K A R P I N I U K , P O S E P O
W I C E A D M I R A A N D R Z E J K A R W E TA , D O W Ó D C A M A R Y N A R K I W O J E N N E J R P
M A R I U S Z K A Z A N A , D Y R E K T O R P R O T O KOU D Y P LO M AT YC Z N E G O W M S Z
G E N . S TA N I SAW K O M O R N I C K I , K A N C L E R Z O R D E R U W O J E N N E G O V I R T U T I
M I L I TA R I
S TA N I SAW J E R Z Y K O M O R O W S K I , P O D S E K R E TA R Z S TA N U W M O N
P AW E K R A J E W S K I , B O R
A N D R Z E J K R E M E R , P O D S E K R E TA R Z S TA N U W M S Z
K S . Z D Z I SAW K R Ó L , P R Z E D STAW I C I E L R O D Z I N K AT YS K I C H
J A N U S Z K R U P S K I , K I E R O W N I K U R ZD U D O S P R AW K O M B ATA N T Ó W I O S Ó B
R E P R E S J O N O WA N YC H
K S . A N D R Z E J K WAN I K , K A P E L A N F E D E R A C J I R O D Z I N K AT YS K I C H
G E N . B R O N I SAW K W I AT KO W S K I , D O W Ó D C A O P E R A C Y J N Y S I Z B R O J N YC H R P
D R W O J C I E C H L U B IS K I , L E K A R Z P R E Z Y D E N TA
T A D E U S Z L U T O B O R S K I , B YY P R E Z E S WA R S Z AW S K I E G O O D D Z I AU ST O WA R Z Y S Z E N I A
R O D Z I N A K AT YS K A
B A R B A R A M A M IS K A , K A N C E L A R I A P R E Z Y D E N TA
Z E N O N A M A M O N T O W I C Z - O J E K , P R E Z E S P O LS K I E J F U N DA C J I K AT YS K I E J
D A R I U S Z M I C H AO W S K I , B O R
S T E FA N M E L A K , P R E Z E S K O M I T E T U K AT YS K I E G O
T O M A S Z M E R TA , P O D S E K R E TA R Z S TA N U W M K I D N
S TA N I SAW M I K K E , W I C E P R Z E W O D N I C ZC Y R A D Y O C H R O N Y P A M IC I W A L K I
M C Z EST WA
A L E K S A N D R A N ATA L L I - W I AT , P O S E P I S
J A N I N A N AT U S I E W I C Z - M I R E R , D Z I AA C Z K A S P OE C Z N A
P I O T R N O S E K , B O R
P I O T R N U R O W S K I , S Z E F P KO L
B R O N I SAWA O R AW I E C L O E F F L E R , P R Z E D STAW I C I E L R O D Z I N K AT YS K I C H
K S . J A N O S IS K I , O R D Y N A R I AT P O LO W Y W P
K S . A DA M P I LC H , E WA N G E L I C K I E D U S Z PA ST E R ST W O W O J S KO W E
K ATA R Z Y N A P I S KO R S K A , P R Z E D STAW I C I E L R O D Z I N K AT YS K I C H
B P T A D E U S Z P O S K I , G E N E R A , B I S K U P P O LO W Y W O J S K A P O LS K I E G O
A G N I E S Z K A P O G R Ó D K A - W ICAW E K , B O R
G E N . W O D Z I M I E R Z P O TA S IS K I , D O W Ó D C A W O J S K S P E C J A L N YC H
A N D R Z E J P R Z E W ON I K , S E K R E TA R Z R A D Y O C H R O N Y P A M IC I W A L K I
M C Z EST WA
K S . P R O F . R Y S Z A R D R U M I A N E K , R E K T O R U K S W
A R K A D I U S Z R Y B I C K I , P O S E P O
A N D R Z E J S A R I U S Z - S KP S K I , P R E Z E S F E D E R A C J I R O D Z I N K AT YS K I C H
W O J C I E C H S E W E R Y N , P R Z E D STAW I C I E L R O D Z I N K AT YS K I C H A U T O R P O M N I K A
O F I A R K AT Y N I A W C H I C A G O
L E S Z E K S O LS K I , P R Z E D STAW I C I E L R O D Z I N K AT YS K I C H
J A C E K S U R Ó W K A , B O R
A L E K S A N D E R S Z C Z Y GO , S Z E F B I U R A B E Z P I E C Z EST WA N A R O D O W E G O
J O L A N TA S Z Y M A N E K - D E R E S Z , P O S E S L D
I Z A B E L A T O M A S Z E W S K A - D Y R E K T O R Z E S P OU P R O T O KO L A R N E G O K A N C E L A R I I
P R E Z Y D E N TA R P
M A R E K U L E R Y K , B O R
T E R E S A W A L E W S K A - P R Z Y J AKO W S K A , ST O WA R Z Y S Z E N I E " G O LG O TA W S C H O D U "
Z B I G N I E W W A S S E R M A N N , P O S E P I S
W I E SAW W O DA , P O S E P S L
E D WA R D W O J TA S , P O S E P S L
P AW E W Y P YC H , S E K R E TA R Z STA N U W K A N C E L A R I I P R E Z Y D E N TA
S TA N I SAW Z A JC , S E N AT O R P I S
J A N U S Z Z A K R Z ES K I , A K T O R
G A B R I E L A Z YC H , S T O WA R Z Y S Z E N I E " R O D Z I N A K AT YS K A
Wadysaw Stasiak
S Z E F K A N C E L A R I I P R E Z Y D E N TA
Mia 44 lata. By z nim zwizany od pocztku lat 90.
W 1993 r. jako wieo upieczony absolwent Krajowej Szkoy
Administracji Publicznej trafi do kierowanej przez Kaczyskiego
Najwyszej Izby Kontroli. Gdy w 2002 r. Kaczyski zosta prezydentem
Warszawy, zastpc mianowa wanie Stasiaka, którego okreli swoim
szeryfem.
W 2005 r. Stasiak obj tek wiceszefa Ministerstwa Spraw
Wewntrznych i Administracji. Niespena rok póniej Lech Kaczyski
ju jako prezydent Polski mianowa go szefem Biura Bezpieczestwa
Narodowego. Stanowisko to peni w sumie przez trzy lata, z
kilkumiesiczn przerw, gdy kierowa MSWiA.
Od stycznia 2009 r. by wiceszefem Kancelarii Prezydenta
Kaczyskiego, a kilka miesicy póniej zosta jej szefem.
Gen. Franciszek Ggor
S Z E F S Z TA B U G E N E R A L N E G O
w Sztabie Generalnym gen. Bogusaw Pacek. – Nie znaem niko-
go, kto by tak jak on kocha wojsko. Urodzi si w 1951 r. Z armi
zwizany by od koca lat 60. By specjalist w dziedzinie rozpoznania
i operacji pokojowych.
Funkcj szefa Sztabu Generalnego, najwaniejsz w polskiej armii,
peni od 2006 r. Pierwszy raz na wniosek szefa MON Radosawa Si-
korskiego. Trzy lata póniej taki sam wniosek podpisa minister
Bogdan Klich. W armii mia opini osoby, która potrafi rozadowa
kady konflikt. – Zawsze mona byo z nim porozmawia o tym, co nas
bolao – mówi jeden z oficerów.
Maciej Payski
P O S E N I E Z R Z E S Z O N Y
owskiej opozycji. Wspózakada Niezalene Zrzeszenie
Studentów. W 1981 roku koordynowa strajk okupacyjny na
Uniwersytecie Gdaskim.
W latach 80. dziaa w opozycji. By te prezesem konserwatywnego
Klubu Myli Politycznej im. Lecha Bdkowskiego skupiajcego
rodowisko gdaskich konserwatystów i liberaów.
W 1990 roku Payski zosta pierwszym niekomunistycznym
wojewod Gdaska. Póniej budowa AWS, by marszakiem Sejmu, a
w 2001 r. razem z Andrzejem Olechowskim i Donaldem Tuskiem
zaoy PO, i zosta jej pierwszym przewodniczcym. Mia 52 lata.
Anna Walentynowicz
SY N N A O P O Z YC J O N I ST K A
jako operator suwnicy. Za niezalen dziaalno zwizkow
zostaa dyscyplinarnie zwolniona z pracy. Doprowadzio to do
wybuchu strajku sierpniowego. W stanie wojennym internowana, po
rozbiciu si strajku w Stoczni Gdaskiej, wielokrotnie aresztowana.
IPN ujawni, e Walentynowicz inwigilowao jednoczenie ponad 100
esbeków. Póniej pozostawaa w konflikcie z Lechem Was. Wraz z
Andrzejem Gwiazd krytykowaa obrady Okrgego Stou.
3 maja 2006 r. zostaa wyróniona przez prezydenta RP Lecha
Kaczyskiego najwyszym odznaczeniem pastwowym Orderem
Ora Biaego. Miaa 81 lat.
C ZO N KO W I E Z AO G I : A R K A D I U S Z P R O TA S I U K , K A P I TA N , R O B E R T G R Z Y W N A ,
A N D R Z E J M I C H A L A K , A R T U R Z IT E K , B A R B A R A M A C I E J C Z Y K , N ATA L I A J A N U S Z KO ,
J U ST Y N A M O N I U S Z KO
Katastrofa samolotu prezydenckiego
S tartowaa z listy Platformy Obywatelskiej z Katowic (cho bya
N alea do najbardziej zaufanych ludzi prezydenta Kaczyskiego.
T o by wspaniay onierz – wspomina gen. Ggora jego asystent
P rezes Stowarzyszenia Wspólnota Polska. Wywodzi si z PRL-
Z wano j matk „Solidarnoci”. Pracowaa w Stoczni Gdaskiej
276129164.024.png 276129164.025.png 276129164.026.png 276129164.027.png 276129164.028.png 276129164.029.png 276129164.030.png 276129164.031.png 276129164.032.png
Zgłoś jeśli naruszono regulamin