Alfreda Walkowska - Życie i działalność św Hildegardy z Bingen 1098-1179 - Perspectiva R 4 (2005) №2 (7) s 203-231.pdf

(264 KB) Pobierz
Życie i działalność św. Hildegary z Bingen
203
PERSPEC T IVA
Legnickie Studia
Teologiczno-Historyczne
Rok IV 2005 Nr 2
A LFREDA W ALKOWSKA
ŻYCIE I DZIAŁALNOŚĆ ŚW. HILDEGARDY Z BINGEN
(1098-1179)
1. W domu rodzinnym i w Disibodenbergu.
,,Za panowania Henryka IV w Świętym Cesarstwie Rzymskim
żyła w Galii Bliższej dziewica słynąca ze swego szlachetnego urodze-
nia i świętości. Na imię jej było Hildegarda. Jej rodziciele, Hildebert
i Mechthylda, choć ludzie możni i ze sprawami światowymi obezna-
ni, mieli na względzie dary należne Stwórcy, oddali, przeto córkę w
służbę Bogu. Jeszcze w dziecięctwie od spraw ziemskich się odsu-
nęła, odgrodzona od nich przedziwną czystością”. Tymi słowami Got-
fryd, mnich z Disibodenbergu (Góry Świętego Dyzyboda), sekretarz
Hildegardy, rozpoczął pierwszą księgę dzieła pod tytułem Vita Sanctae
Hildegardis ( Żywot świętej Hildegardy ) 1 .
W lecie 1098 roku, kiedy Europa Zachodnia, ogarnięta zbiorowym
religijnym zapałem, czyniła przygotowania do pierwszej wyprawy
krzyżowej, a Święte Cesarstwo Rzymskie, pozostające w głębokim
konflikcie z papiestwem, szarpane było wewnętrznymi walkami na
terenie Niemiec, pozostające na uboczu wielkich politycznych burz,
nadreńskie Bermersheim niedaleko Alzey stało się świadkiem naro-
dzin Hildegardy, późniejszej Sybilli Renu.
Źródła historyczne skąpo informują o rodzicach Hildegardy i wcze-
snych latach jej dzieciństwa. Wiemy tylko, że była jednym z dziesię-
ciorga dzieci Hildeberta i Mechtyldy z Bermersheim – prawdopodobnie
1 S. F LANAGAN . Hildegarda z Bingen. Warszawa 2002 s. 13.
1062626852.004.png 1062626852.005.png
 
204
A LFREDA W ALKOWSKA
najmłodszym 2 . Rodzice pochodzili ze szlachty o godności rycerskiej 3 .
Ojciec, człowiek sprawiedliwy i oddany Bogu, pełnił funkcję urzęd-
nika cesarskiego 4 . Wykonywał obowiązki u hrabiego Meginharta
von Spanheim 5 . Matkę cechowała dobroć i głęboka wiara. Spośród
dziewięciorga rodzeństwa Hildegardy, znane są imiona siedmiu osób:
Drutwin, Hugo, Roricus, Irmengarda, Odilia, Jutta, Klementyna 6 .
Jak napisał Wibert z Gembloux, ostatni sekretarz Hildegardy,
w dniu narodzin rodzice poświęcili ją Bogu jako swoją „dziesięcinę” 7 .
Można w informacji tej dopatrywać się bardziej metafory, niż konkret-
nej praktyki 8 . Wiemy bowiem, iż dwaj starsi bracia Hildegardy byli
duchownymi – Hugon był kantorem w mogunckiej katedrze, a Roricus
kanonikiem w Tholey w Saarze 9 . Bardzo możliwe zatem, że któryś
z braci poświęcił się Bogu, zanim jeszcze Hildegarda przyszła na świat.
W takiej sytuacji „dziesięcina” byłaby uiszczona już wcześniej 10 . Róż-
nie dziś interpretuje się przyczyny decyzji rodziców. Można się jedy-
nie domyślać, iż na jej podjęcie wpłynęły względy zarówno natury
religijnej, jak i materialnej 11 .
Hildegarda była dzieckiem chorowitym, często zapadała na zdro-
wiu, cierpiała na różne dolegliwości. Napisała później w swoim Ży-
wocie : „Nie znałam wielu spraw poza domem, bo często dopadały
2 Tamże . s. 38.
3 L. H AMMERSTEIN . Charakterbilder aus dem Leben der Kirche. Trier 1900 s. 5-6.
4 L. K UC . Z historii poglądów na człowieka w wieku dwunastym – święta Hildegarda
z Bingen. „Roczniki Filozoficzne”2-3:1949-1950s.398.
5 Wskazuje na to dokument wydany w 1127 roku przez Meinharda ze Sponheim po-
świadczony przez Hildeberta; patrz: F LANAGAN . Hildegarda z Bingen. s. 44.
6 C. R. W ESTERMANN . Verborgne Schrift wird leslich. Leipzig 1965 s. 14. Zob. A.
F ÜHRKÖTTER . Hildegard von Bingen. Salzburg 1972 s. 7. M. D IERS . Hildegard von
Bingen. Muenchen 1998 s. 7.
7 R. S CHILLER . Zioła z apteki św. Hildegardy. Warszawa 2003 s. 5.
8 K. W RÓBLEWSKA . Z przymusu obrała najlepszą cząstkę . ,,Znak” 54:2003 nr 7 s. 144-
150.
9 Służbie Bożej poświęciła się również Klementyna, jednak dużo później, niż resz-
ta rodzeństwa – została mniszką w klasztorze Hildegardy. F LANAGAN . Hildegarda
z Bingen . s. 226. G OTTFRIED UND T HEODERICH . Das Leben der heiligen Hildegard von
Bingen. Salzburg 1980 s. 138.
10 F LANAGAN . Hildegarda z Bingen . s. 37-38, 226.
11 M. B ORKOWSKA . Święta radość czyli parę słów o Hildegardzie z Bingen . ,,Życie
duchowe” 5:1998 nr 15 s. 143; F LANAGAN . Hildegarda z Bingen. Warszawa 2002
s. 14, 37-40. F. B EER . Kobiety i doświadczenia mistyczne w Średniowieczu. Dziedzictwo
średniowiecza. Kraków 1996 s. 25.
1062626852.006.png
 
Życie i działalność św. Hildegary z Bingen
205
mnie choroby, (...) które trawiły me ciało i odbierały siły” 12 . Ponadto
mała Hildegarda miała opinię dziecka niezwykłego, wyróżniała się
uzdolnieniami, wrażliwością, inteligencją, a przede wszystkim po-
siadała dar przepowiadania przyszłości 13 . Od trzeciego roku życia
towarzyszyły jej wizje, szybko jednak zrezygnowała z opowiadania
ich innym, dopiero później zwierzała się z nich dwóm osobom: Jutcie
i swemu spowiednikowi Volmarowi 14 .
Wątłe zdrowie córki i wizje małego dziecka, niewątpliwie utwier-
dziły rodziców Hildegardy w przekonaniu, że słusznie postąpili przed
laty, obiecując nowonarodzoną córkę Kościołowi 15 . Jednak nie oddali
jej do klasztoru, jak się zwykło obecnie określać 16 . Rodzice Hildegardy
wybrali inne rozwiązanie. W roku 1106 oddali Hildegardę pod opiekę
pobożnej Jutty, która rozpoczynała właśnie życie pustelnicy w ufun-
dowanym przez swojego ojca, hrabiego Stephena von Spanheim 17 ,
żeńskim eremie przy klasztorze benedyktynów w Disibodenbergu.
Takie rozwiązanie niosło za sobą dwie korzyści: bliskość domu oraz
nadzieję, że u boku Jutty tak małe i chorowite dziecko będzie miało
lepszą opiekę, niż jako oblatka w dużej, anonimowej wspólnocie 18 .
Ośmioletnia Hildegarda rozpoczęła więc wraz z Juttą życie w celi pu-
stelniczej, gdzie spędzała czas głównie na nauce recytowania psałte-
rza, co stanowiło podstawowe zajęcie pustelnicy 19 .
Młoda i piękna Jutta słynęła w okolicy z głębokiej pobożności.
Praktykowała bardzo rygorystyczną ascezę: chodziła w zimie boso,
umartwiała ciało, nawet w chorobie odmawiała sobie lepszego jedze-
nia, a pod odzieniem nosiła łańcuch pokutny. Ciekawe jest, że póź-
niej w kwestii ascezy Hildegarda zalecała, jak zresztą we wszystkim,
umiar 20 .
Sława Jutty, jako osoby obdarzonej niezwykłymi przymiotami du-
cha, ściągała do niej kolejne, liczne uczennice, przez co około 1113 roku
pustelnicza cela Jutty i Hildegardy przekształciła się w małe żeńskie
12 F LANAGAN . Hildegarda z Bingen. s. 41.
13 B EER . Kobiety i doświadczenia mistyczne w Średniowieczu. s. 25.
14 A. K IETURAKIS , L. B ARTOSZEWSKI . Wizja Świata. Wrocław 2000 s. 12.
15 F LANAGAN . Hildegarda z Bingen. s. 41-42.
16 Por. B ORKOWSKA . Święta radość . s. 143.
17 Stephen ze Sponheim był ojcem również Meginharda, u którego obowiązki wyko-
nywał ojciec Hildegardy. F LANAGAN . Hildegarda z Bingen. s. 42-44.
18 D IERS . Hildegard von Bingen. s. 9.
19 F LANAGAN . Hildegarda z Bingen. s. 16.
20 Tamże . s. 227-228.
1062626852.001.png
 
206
A LFREDA W ALKOWSKA
zgromadzenie podlegające męskiemu klasztorowi w Disibodenbergu.
Benedyktyni sprawowali nad siostrami zakonnymi opiekę duchową,
a także udzielali rad w sprawach administracyjnych 21 .
Uczennice, które przybywały do klasztoru wywodziły się z rodów
szlacheckich i arystokratycznych. Znamienne, że swoich klasowych
przesądów Hildegarda nie wyzbyła się przez całe życie 22 . Przy skła-
daniu ślubów zakonnych nowicjuszki wnosiły na rzecz zgromadze-
nia benedyktynów swój majątek – pewną sumę pieniędzy, jako for-
mę posagu. Klasztor zapewniał im utrzymanie i wykształcenie. Na
pewno nie tak szerokie, jakie zdobywali mężczyźni, niemniej dużo
lepsze, niż mogłyby sobie zapewnić gdzie indziej. Można powiedzieć,
że klasztory były miejscem schronienia dla kobiet z intelektualnymi
aspiracjami 23 .
Jutta wprowadzała Hildegardę i inne powierzone jej opiece siostry
w tajniki życia zakonnego według reguły świętego Benedykta, uczyła
je czytać i pisać, śpiewać psalmy, zapoznawała z tekstami Pisma świę-
tego 24 . Były to podstawy formalnego wykształcenia Hildegardy. Jednak
jej edukacja sięgać musiała znacznie głębiej. Choć Hildegarda sama
często nazywała siebie indocta (nieuczona), miała przecież prywatne-
go nauczyciela, Volmara, benedyktyna z klasztoru w Disibodenbergu,
który był jej przewodnikiem duchowym, spowiednikiem, sekretarzem
i oddanym przyjacielem aż do dnia swojej śmierci 25 .
Nie wiadomo, czy to efekt nauk Jutty, czy Volmara, czy też wy-
siłków samej Hildegardy, faktem jest jednak, że znała ona podstawy
łaciny, nie obca jej była starożytna literatura piękna, umiała liczyć,
śpiewać, układać nuty. Można przypuszczać, że lubiła czytać i praw-
dopodobnie miała dostęp do bogatego księgozbioru. Jej pisma wska-
zują na gruntowną znajomość pism Ojców Kościoła i innych średnio-
wiecznych autorów 26 . Oczywiście bardzo dobrze znała Pismo święte,
21 K IETURAKIS , B ARTOSZEWSKI . Wizja Świata. s. 9. Odnośnie do roku por. F LANAGAN .
Hildegarda z Bingen. s. 16.
22 B ORKOWSKA . Święta radość . s. 144. Por. J. M ULARCZYK . Zadumana kobieta. ,,Śląsk”
2000 nr 4.
23 B EER . Kobiety i doświadczenia mistyczne w Średniowieczu . s. 26.
24 Por. A. F ÜHRKÖTTER . Hildegard von Bingen. Salzburg 1972 s. 9.
25 F LANAGAN . Hildegarda z Bingen. s. 16, 51. K IETURAKIS , B ARTOSZEWSKI . Wizja Świata .
s. 9-10. Por. C H . F ELDMANN . Hildegard von Bingen. Nonne und Gienie. Freiburg 1991
s. 36.
26 K IETURAKIS , B ARTOSZEWSKI . Wizja Świata. s. 9-10. Zob. M ULARCZYK . Zadumana ko-
bieta .
1062626852.002.png
 
Życie i działalność św. Hildegary z Bingen
207
którego treści wyraźnie przenikają całą jej twórczość. Z pamięci cyto-
wała fragmenty z dzieła Boecjusza O pocieszeniu, jakie daje filozofia 27 .
Interesowała się wszystkim, począwszy od Bożego planu zbawienia
po zielarstwo. Tak więc „nieuczona” Hildegarda była, jak na swoje
czasy, kobietą wykształconą 28 .
Tak jak inne siostry, Hildegarda była wychowywana w duchu
prostoty, pokory i niewinności 29 . Jadła i ubierała się skromnie, co od-
powiadało wymogom reguły benedyktyńskiej. Mniszki otrzymywały
posiłki z klasztornej kuchni do celi. Co do ubioru, unikano kosztow-
nych tkanin, a welon noszono z ciemnego, jednobarwnego, niedrogie-
go materiału.
Uczestnictwo zakonnic we Mszy św. i nabożeństwach odbywało
się przez okienko z chóru kobiecego. Tu Hildegarda modliła się
i wpatrywała w tabernakulum. Poza godzinami modlitw, nowicjuszki
zajmowały się utrzymywaniem porządku w domu, pracą w ogrodzie,
wykonywaniem robótek ręcznych 30 .
Pierwsze lata zakonnego życia Hildegardy charakteryzują przeci-
wieństwa. Z jednej strony życie w zamknięciu i ciszy, z drugiej, życie
obok kobiety o wielkich duchowych przymiotach i wysokiej pozycji
społecznej; życie surowe pod względem żywienia i warunków byto-
wych, ale z drugiej strony bezpieczne, bez lęku przed głodem; życie
bez perspektyw wszechstronniejszego rozwoju, ale z drugiej strony
– z racji sąsiedztwa z klasztorem – związane z całą benedyktyńską
tradycją 31 .
Zakonne życie, codzienne czytanie Pisma świętego, liturgia ze
śpiewem psalmów, poznawanie życia i duchowości Ojców Kościoła
oraz męczenników swego kraju: św. Berty i św. Ruperta, zafascyno-
wały Hildegardę. Postanowiła zostać w klasztorze na zawsze – po-
między czternastym a siedemnastym rokiem życia podjęła ostateczną
decyzję ofiarowaniaswegożyciaBogu 32 .
W 1113 roku Hildegarda została przyjęta na nowicjuszkę i roz-
poczęła przygotowania do ślubów zakonnych. Większość dnia prze-
znaczała na spotkania z Bogiem, czytając i rozważając Pismo święte,
27 B EER . Kobiety i doświadczenia mistyczne w Średniowieczu . s. 27.
28 Por. D IERS . Hildegard von Bingen. s. 11.
29 D. E DELTRAND , S. R EIFFERLCHEID . Sankt Hildegard. Paderborn 1904 s. 55-57.
30 W ESTERMANN . Verborgene Schrift wird leslich . s. 22.
31 F LANAGAN . Hildegarda z Bingen. s. 48-51.
32 K IETURAKIS , B ARTOSZEWSKI . Wizja Świata . s. 10.
1062626852.003.png
 
Zgłoś jeśli naruszono regulamin