o albumie 'stormbringer'.txt

(3 KB) Pobierz
Stormbringer jest dziewi�tym studyjnym albumem Deep Purple, wydany w grudniu 1974.Po tej p�ycie z zespo�u odszed� Ritchie Blackmore.

P � Y T A 

Stormbringer 

"The gypsy"
(Blackmore/Coverdale/Hughes/Lord/Paice)
  Tell me gypsy can you see me
 In your crystal ball
 I'm asking you what can I do
 My back's against the wall
 And I can't hold on much longer
 So I've come to you my friend
 For now my life seems at an end

  I came to see you once before
 One hundred years ago
 You took my hand and broke the spell
 That should have let me go
 But my years have gone so slowly
 So I'm here again my friend
 For now my life is at an endCD:Deep Purple - Stormbringer 
"Stormbringer" (Blackmore, Coverdale) � 4:03/ "Love Don't Mean a Thing" � 4:23/ "Holy Man" (Coverdale, Hughes, Lord) � 4:28/ "Hold On" (Coverdale, Hughes, Lord, Paice) � 5:05/ "Lady Double Dealer" (Blackmore, Coverdale) � 3:19/ "You Can't Do It Right (with the One You Love)" (Blackmore, Coverdale, Hughes) � 3:24/ "High Ball Shooter" � 4:26/ "The Gypsy" � 4:13/ "Soldier of Fortune" (Blackmore, Coverdale) � 3:14 


Ca�kowity czas: 36:31


sk�ad: 
David Coverdale - vocals/ Ritchie Blackmore - guitar/ Jon Lord - keyboards/ Glenn Hughes - bass guitar,vocals/ Ian Paice � drums  
EMI Records Ltd - 1974 
Ocena recenzenta: 
* - Bez oceny 


�Stormbringer� to druga cze�� dylogii nagranej w tym sk�adzie, wydana w tym samym roku co �Burn�. Przez purpurowych ortodoks�w oceniana jeszcze ni�ej ni� poprzednia. I te� nies�usznie. 

Zesp� jeszcze bardziej oddali� si� od klasycznego �purpurowego� brzmienia. Co raz bardziej pod��a� w stron� muzyki podobnej do tej , kt�r� wtedy gra�o na przyk�ad Bad Company. �Love Don�t Mean The Thing�, czy ballada �Holy Man� pasowa�aby do nowej (wtedy) grupy Paula Rogersa jak ula� (ale oni te� debiutowali w 1974, to raczej trudno m�wi� o jakich� wp�ywach) . Zreszt� wyra�nie s�ycha�, �e Coverdale w tym czasie pod jego sporym wp�ywem. �Sotrmbringer� jest mo�e nieco s�absza od �Burn�, nieco nier�wna. Zawiera bardziej zr�nicowany materia�. Na pewno na uwag� zas�uguje utw�r tytu�owy, tak�e bardzo �adne ballady � �Holy Man� i s�ynna �Soldier of Fortune� (ostatnio bardzo udanie skowerowana przez W�och�w z Wicked Minds). Dobrze wypadaj� tak�e �Love Don�t Mean The Thing� i �Lady Double Dealer� , niez�e s� te� typowo purplowski �High Ball Shooter� i �The Gypsy� � rzecz troch� w stylu Wishbone Ash . 

I to by by�o na tyle. Na tyle, je�li chodzi o ten sk�ad (nie licz�c koncertowego �Live in Europe�). Kolejnym , kt�ry nie mia� ochoty pracowa� w Deep Purple by Richie Blackmore. No i zesp� musia� zaliczy� kolejne drastyczne zawirowanie personalne. Tym razem zast�pstwo si� raczej nie uda�o. Tommy Bolin by� bardzo zdolnym gitarzyst�, ale po pierwsze nie ko�ca jego fascynacje muzyczne pasowa�y do oblicza grupy, nawet tego AD 1974, po drugie � co tu du�o ukrywa�, jego sk�onno�� do �rodk�w zmieniaj�cych �wiadomo�� by�a na�ogowa i zako�czy�a si� �mierci� z powodu przedawkowania w 1976 roku. I w 1976 roku zesp� odgwizda� koniec meczu. Na osiem lat.


2007-06-03
Zgłoś jeśli naruszono regulamin