Human Target [1x05] Run.txt

(27 KB) Pobierz
{1}{100}www.napiprojekt.pl - nowa jako�� napis�w.|Napisy zosta�y specjalnie dopasowane do Twojej wersji filmu.
{169}{243}/Przed samym sob� nie uciekniesz.
{247}{329}/Gdziekolwiek by� nie ucieka�.
{333}{413}/Cho�by i na koniec �wiata.
{441}{544}/Cienie przesz�o�ci|/zawsze depcz� po pi�tach.
{600}{709}/Chcia�em przed nimi uciec.|/Zmieni�em nazwisko i znikn��em.
{713}{777}/�udzi�em si�,|/�e zostawi� wszystko za sob�.
{781}{855}/A tymczasem trafi�em|/w ten sam bajzel.
{859}{910}Takie jest �ycie.
{914}{963}- Powiem raz jeszcze...|- Nie m�w.
{967}{1047}Upewnij si�, czy jest sama.
{1422}{1542}Ma 60 sekund na w�asnor�czne|przekazanie dowodu, inaczej si� zmywam.
{1546}{1655}Wed�ug mnie to kiepski pomys�|i robi to ze z�ych powod�w.
{1659}{1713}Mam to gdzie�, 50 sekund.
{1717}{1764}Nie wiesz,|w co si� wpakowa�a�.
{1768}{1833}Jeste� Frank Murphy,|szef oprych�w gangu z Westland.
{1837}{1895}Numer 8 na li�cie|poszukiwanych przez FBI.
{1899}{1991}Wiem, �e rozmawiaj�c z tob�|naruszam etyk� zawodow�.
{1995}{2059}I �e zaczynam si� waha�.
{2063}{2182}- Jeste� inna, ni� s�dzi�em.|- Cz�sto to s�ysz�. 30 sekund.
{3395}{3490}Od 4 lat pr�bowa�am znale��|i oskar�y� niedobitk�w z gangu Westland
{3494}{3563}kiedy ten tajny wsp�pracownik|zaoferowa� mi pomoc.
{3567}{3637}- Mo�e pani usi�dzie?|- Nie, dzi�kuj�.
{3641}{3733}Ja si� przez to denerwuj�,|prosz� usi���.
{3737}{3844}Kto� chce uciszy� tego TW.|Podejrzewa pani kogo�?
{3863}{3890}Nie.
{3894}{3932}I sk�d wiedzieli o spotkaniu?
{3936}{4010}Ale na pewno nie odpuszcz�.|W�amali mi si� do samochodu,
{4014}{4090}przegrzebali �mieci|i zhakowali maila.
{4094}{4163}Radzi�am sobie|z najgorszymi szujami w mie�cie.
{4167}{4206}Ale teraz jest inaczej.
{4210}{4274}Boi si� pani.
{4295}{4367}Policja na razie|przydzieli�a mi ochron�.
{4371}{4480}Ale ochrona to za ma�o.|Chc� si� tych ludzi pozby�.
{4551}{4666}Przedstawi� pani mojego|specjalist� od bezpiecze�stwa...
{4671}{4747}Powinien tu by�, ale...
{4799}{4876}Przepraszam na momencik.
{5061}{5109}Co u...
{5113}{5172}Czemu...?
{5198}{5277}Klientka, o kt�rej ci m�wi�em,|czeka na dole.
{5281}{5367}Zast�pca prokuratora okr�gowego.
{5373}{5400}Ano tak.
{5404}{5483}Dzi�ki niej mo�emy|zyska� dost�p do wielu klient�w.
{5487}{5597}Mo�e w twoim �wiecie|drzemka pod stert� chi�szczyzny
{5609}{5655}nie odstrasza forsiastych klient�w...
{5659}{5798}W moim trzeba zaplanowa� to i owo,|wi�c pofatyguj si� na d� dogada� robot�.
{5805}{5860}Spoko.
{5893}{5972}Wybacz, �e przeszkodzi�em.
{6060}{6130}Nie.|To jest moje.
{6248}{6313}Pani Alisson Russo,|Christopher Chance, m�j specjalista.
{6317}{6355}To on si� pani� zajmie.
{6359}{6474}Na bezpiecze�stwie i ocenie zagro�e�|zna si� najlepiej na �wiecie.
{6478}{6520}Mi�o mi.
{6524}{6579}Witam.
{6595}{6668}Nasze dzia�ania polegaj�|na wtapianiu si� w t�o.
{6672}{6775}Pani pozorna bezbronno��|pozwala nam ujawni� zagro�enie.
{6779}{6838}Dlaczego?
{6876}{6890}Co dlaczego?
{6894}{6948}Pono� jest najlepszy - dlaczego?
{6952}{7017}To dla mnie nowa sytuacja.
{7021}{7101}A pan ma klusk� na koszuli.
{7178}{7218}To skomplikowane...
{7222}{7281}- Kim jest pani TW?|- S�ucham?
{7285}{7336}Zaatakowano pani�|na spotkaniu z TW, kim on by�?
{7340}{7405}"T" oznacza "tajny".
{7409}{7469}Nie zgad� bym.
{7473}{7550}Tydzie� temu jacy� go�cie|ostrzelali pani� z automat�w.
{7554}{7647}Tacy raczej nie znikaj�.|W bran�y nazywamy co� takiego...
{7651}{7687}Niez�ymi tarapatami.
{7691}{7775}Prosz� zadecydowa�,|czy wa�niejsze jest dochowanie tajemnicy,
{7779}{7823}czy pozostanie przy �yciu.
{7827}{7869}A dlaczego ja?
{7873}{7927}Nie jestem glin� ani ochroniarzem.
{7931}{8020}Ale zindentyfikuj� i usun� problem,|zajm� si� spraw� do ko�ca.
{8024}{8110}Ale musi mi pani na to pozwoli�.
{8170}{8255}- TW to Whitey Doyle.|- �e co?!
{8288}{8361}Chwila moment,|czy ja dobrze rozumiem?
{8365}{8462}Szef gangu Westland od 20 lat?|Nie widziany od 10 lat?
{8466}{8534}- On jest TW?|- Nie pytajcie, dlaczego.
{8538}{8628}Mo�e przez wyrzuty sumienia,|stare porachunki albo z nud�w.
{8632}{8696}Mnie bardziej ciekawi,|czemu pani to robi.
{8700}{8722}S�ucham?
{8726}{8785}Jest wielu prokurator�w,|dlaczego przyszed� do pani?
{8789}{8909}Bo to ja �cigam jego by�ych ludzi,|do kogo mia� si� zwr�ci�?
{8929}{9003}We�miecie moj� spraw�?
{9086}{9213}Maj�c na karku Whitey'ego|i tamtych strzelc�w, ma pani przer�bane.
{9292}{9376}Pewnie, �e we�miemy t� spraw�.
{9469}{9558}{C:$0057cc}Human Target [1x05]|Run ("Ucieczka")
{9580}{9639}{C:$0057cc}T�umaczy�a: Aith
{9643}{9764}{C:$0057cc}.:: Grupa Hatak - Hatak.pl ::.|.:: Napisy24. pl::.
{10380}{10471}/Ostrzelali pani� na pierwszym|/spotkaniu z Whitey Doyle'em.
{10475}{10543}/�eby ich znowu zwabi�,|/najlepiej zaaran�owa� nast�pne.
{10547}{10585}/- To jest wasz plan?|/- Tak.
{10589}{10670}Zrobi� ze mnie cel|i sprawdzi�, kto strzeli?
{10674}{10754}Cel z nas.|Albo lepiej ze mnie.
{10763}{10868}- Du�o ludzi to prze�ywa?|- Zdziwi�aby si� pani.
{10894}{10969}/Wejd�, powiem o spotkaniu|/i zaprezentuj� moj� przykrywk�.
{10973}{11036}/Potem nie rusz� si�|/od pani na krok.
{11040}{11065}/Dobrze.
{11069}{11123}/A jak co� p�jdzie nie tak?
{11127}{11227}/Wszystko b�dzie dobrze.|/Prosz� mi zaufa�.
{11244}{11262}Dzie� dobry.
{11266}{11331}Mark Nelson,|adwokat Whitey'ego Doyle'a.
{11335}{11384}- Pani Russo?|- Tak.
{11388}{11484}Pan Doyle chcia�by si�|ponownie spotka�.
{11541}{11599}Pa�ski klient jest zbiegiem,|a pan chce dyktowa� warunki?
{11603}{11703}Tak, warunek pierwszy:|pan Doyle wybiera miejsce spotkania.
{11707}{11762}Drugi:|pe�ne zwolnienie z zarzut�w.
{11766}{11857}I po trzecie pan Doyle|rozmawia wy��cznie z pani� Russo.
{11861}{11953}Panie Nelson,|om�wmy to na osobno�ci.
{11975}{12019}Nie zap�dzi� si� pan?
{12023}{12056}Jestem prze�o�onym Allyson.
{12060}{12103}Wezm� udzia�|w ka�dym spotkaniu z Doyle'em...
{12107}{12162}Nie podoba mu si� pan.
{12166}{12237}- S�ucham?|- Dobrze, �e pan s�ucha.
{12241}{12299}Odk�d pan tu rz�dzi,|dosz�o do wielu przeciek�w.
{12303}{12369}Pan Doyle uwa�a,|�e to wina pa�skiego charakteru.
{12373}{12435}Immunitet i tak nie przejdzie.
{12439}{12455}Przejdzie.
{12459}{12521}Sama z nim porozmawiam|i dojd� do sedna sprawy.
{12525}{12543}Zaraz.
{12547}{12624}Chc� us�ysze�, jak pan Nelson|chce przekona� s�dziego,
{12628}{12690}do u�askawienia jednej z najbardziej|poszukiwanych os�b w kraju,
{12694}{12769}w zamian za mglist� obietnic� zezna�.
{12773}{12846}Prosz� mnie o�wieci�.
{12998}{13023}Mo�e...
{13027}{13066}Todd przeciw stanowi Kalifornia.
{13070}{13188}Podtrzymano immunitet gansterowi|w zamian za obietnic� zezna�.
{13192}{13277}Rz�d USA przeciw Vasquezowi,|immunitet dla narkotykowego bossa.
{13281}{13360}S�dzia Cone z pi�tra wy�ej|w sprawie Kalifornia przeciw Lee.
{13364}{13436}Ta sama sytuacja,|ale pan to przecie� wie.
{13440}{13478}A mo�e nie?
{13482}{13544}Mo�e dlatego|pomijaj� pana przy awansach?
{13548}{13634}Spokojnie,|we�my g�eboki oddech.
{13638}{13714}Pozw�lmy im to obgada�.
{13860}{13921}- I nie jeste� prawnikiem?|- Chyba �e nie�wiadomie.
{13925}{13988}- Sk�d tyle wiedzia�e�?|- Zmy�li�em.
{13992}{14015}Nieprawda.
{14019}{14097}Akurat ja si� przygotowa�am.|Wymieni�e� prawdziwe sprawy.
{14101}{14149}Serio?
{14153}{14225}Dobra, ale to si� rozejdzie|po ca�ym budynku.
{14229}{14280}To ma si� rozej�� po ca�ym mie�cie.
{14284}{14370}Nadaj�c temu rozg�os zmusimy|ich do pope�nienia b��du.
{14374}{14438}Co znalaz�e�?
{14489}{14552}Serio?|Jeste� pewien?
{14556}{14627}Dobra, sprawdz� to.
{14650}{14710}O co chodzi�o?
{14714}{14795}Od pocz�tku wiedzia�em,|�e co� tu nie gra.
{14799}{14822}To by�o zbyt dramatyczne
{14826}{14917}Przeciek, krycie kogo�|ze skaz� w �yciorysie...
{14921}{14949}Mia�em racj�.
{14953}{15042}Tylko �e skaz�|w �yciorysie masz ty.
{15046}{15180}Pierwsza du�a sprawa o wymuszenie okupu,|kto� ci przelewa 50 tys. dolar�w.
{15184}{15230}�ledztwo zostaje umorzone.
{15234}{15265}Dziwne, nie?
{15269}{15320}Nigdy nie wzi�am �adnej �ap�wki.
{15324}{15441}Racja, �ap�wki to nie w twoim stylu.|Ale to i tak kupa forsy.
{15445}{15506}Ukyrwasz co� przede mn�?
{15510}{15582}Odpowied� ju� pad�a.
{15602}{15657}Ruszymy si� gdzie�,|zobaczymy, kto za nami pojedzie.
{15661}{15747}Niech w ko�cu zrobi� jaki� ruch.
{15778}{15871}Zarezerwowali�my taki stolik,|�eby mo�na by�o porozmawia� bez �wiadk�w.
{15875}{15923}Ale najpierw my obejrzymy|t� restauracj�.
{15927}{15999}To nie potrwa d�ugo.|Prosz� wybaczy� t� niedogodno��.
{16003}{16103}Inspektorze Gibson,|naprawd� doceniam to, co robicie.
{16107}{16173}To nasza praca.
{16187}{16282}Ale jeszcze o jednej rzeczy|chcia�bym wspomnie�.
{16286}{16347}Mo�e przekraczam swoje obowi�zki...
{16351}{16452}Kolejne samotne spotkanie|z Doyle'em to chyba kiepski pomys�.
{16456}{16536}No w�a�nie, raczej kiepski.
{16552}{16665}Ale gra idzie o wielk� stawk�,|wi�c warto zaryzykowa�.
{16678}{16792}Gdyby�my wtedy byli tam z pani�,|by�oby ju� po sprawie.
{16818}{16855}/3 William 56, zg�o� si�.
{16859}{16919}Odpowiesz?
{16923}{17032}Tu 3 William 56, w drodze|do restauracji z dwoma osobami.
{17036}{17075}/Przyj��em.
{17079}{17152}Przepraszam, co pan mia� na my�li?
{17156}{17254}- S�ucham?|- M�wi�c, �e by�oby po sprawie.
{17263}{17391}Gdyby�my obserwowali spotkanie,|zareagowaliby�my na tamten ostrza�.
{17403}{17507}No tak, przypilnowa�,|by na mo�cie by�o czysto.
{17533}{17593}Dok�adnie.
{17631}{17752}W oficjalnym raporcie nie wspomina�a�,|�e spotkanie odby�o si� na mo�cie.
{17756}{17775}Nie.
{17779}{17877}A inspektor Gibson|jakby wiedzia�, prawda?
{17927}{17975}Niezr�czna sytuacja.
{17979}{18088}Wi�c to wy dwaj|strzelali�cie do Doyle'a i Allyson.
{18106}{18144}Mam racj�?
{18148}{18228}To dopiero jest niezr�czne.
{19892}{19990}No to identyfikacj�|zab�jc�w mamy za sob�.
{20145}{20179}Dlaczego?
{20183}{20244}Nie rozumiem,|dlaczego to si� dzieje!
{20248}{20303}- Wszystko w porz�dku?|- Czy w porz�dku?
{20307}{20436}Pol...
Zgłoś jeśli naruszono regulamin