Human Target [1x11] Victoria.txt

(27 KB) Pobierz
{1}{100}www.napiprojekt.pl - nowa jako�� napis�w.|Napisy zosta�y specjalnie dopasowane do Twojej wersji filmu.
{120}{216}T�umaczenie: wm
{634}{671}Dobry.
{1491}{1566}- Dziennikarze ju� nie s� zainteresowani.|- Wcale ich nie wini�.
{1569}{1666}- Dobrze ci� widzie�, przyjacielu.|- Te� si� ciesz�.
{1789}{1870}Nazywasz si� Mark Werrham.|Zasiadasz w zarz�dzie jej Fundacji.
{1871}{1950}Jeste� z wizyt� zanim ona wyjedzie do|muzeum u�wietni� dzisiejsze wydarzenie.
{1952}{2009}Do apartamentu masz 40 metr�w.
{2013}{2032}Klatka schodowa?
{2034}{2082}20 metr�w, skierowana na p�noc.
{2086}{2201}Przeszukaj� ci� w foyer. Ale mam zapasowy|pistolet na kostce, je�li b�dzie potrzebny.
{2227}{2350}- Czy w ochronie jest kto�, komu mo�na ufa�?|- Nikogo takiego.
{2683}{2710}Dzi�kuj�.
{2713}{2796}Prosz� o kart� identyfikacyjn�.
{2981}{3077}- Dzi�kuj� panu.|- Prosz�.
{3119}{3249}Ostatnie dwie doby by�y|szczeg�lnie m�cz�ce, wi�c mo�e
{3250}{3321}odrobina formalno�ci mo�e|pom�c jej si� zrelaksowa�.
{3322}{3356}Oczywi�cie.
{3357}{3400}Czy to nie formalno�ci wp�dzi�y|nas w te k�opoty?
{3401}{3560}Christopher Chance. Przekazuje panu cz�onka|rodziny kr�lewskiej Wiktori�, Ksi�n� Walii.
{3575}{3716}- O, prosz� tego nie robi�.|- Oczywi�cie. Mi�o mi pani� pozna�.
{3846}{3913}Czy wprowadzono go w sprawy?
{3914}{4055}Wiem, �e za 1,5 godziny ochrona zabiera|pani� samochodem do muzeum w centrum,
{4056}{4180}gdzie ma si� pani spotka� z Kr�low�, m�em,|jakim� ksi�ciem i reszt� gangu.
{4188}{4259}Na skrzy�owaniu 38-ej i Pierwszej|wasza kolumna zostanie zatrzymana.
{4261}{4405}Normalnie przy�piesza si� lub nawet|zawraca, aby unikn�� zablokowania,
{4406}{4504}ale w tej szczeg�lnej sytuacji,|ochrona ma inne rozkazy.
{4505}{4579}Ma pani� wystawi�.
{4638}{4757}Wi�c po zatrzymaniu pani ochrona|b�dzie si� tylko przygl�da�,
{4758}{4831}a pani zostanie zamordowana.
{4890}{4987}Na szcz�cie Gerard odkry� spisek,|kiedy mo�emy jeszcze co� z tym zrobi�.
{4988}{5094}- Na szcz�cie? Takiego wyra�enia pan u�y�?|- Dzisiaj obni�amy nieco poprzeczk�.
{5095}{5215}Tak wi�c wiemy kto, co i gdzie.|Pozostaje dowiedzie� si� dlaczego.
{5235}{5332}Poniewa� kocham m�czyzn�,|kt�ry nie jest moim m�em.
{5333}{5394}Tak. Na og� to wystarczy.
{5395}{5500}Wiktoria powiedzia�a Walterowi, �e chce|rozwodu, ale to dumny cz�owiek.
{5501}{5613}Obawiaj�c si� mi�dzynarodowej reakcji|poszuka� wsp�czuj�cego doradcy, �eby
{5614}{5658}ten pom�g� mu unikn�� skandalu.
{5659}{5748}Niestety znalaz� cz�owieka|o najni�szym morale.
{5749}{5824}Templeton.|Specjalny wys�annik Korony.
{5825}{5969}Facet od szemranych interes�w, kt�ry ma za zadanie|nie dopuszcza� do publikacji o kr�lewskich brudach.
{6012}{6134}Jest przekonany, �e spiskowcy, chc�c si�|pozby� zepsutej i nast�pczyni tronu
{6135}{6186}dobrze przys�u�� si� ka�demu.
{6187}{6289}C�... Bycie czarn� owc� w tej rodzinie|z pewno�ci� nie jest �atwe.
{6290}{6320}A co z Kr�low�?
{6321}{6423}Ani z ni� ani z moja siostr� nie mo�na si�|skontaktowa�, odk�d Gerard wykry� spisek.
{6424}{6545}Templeton ma talent|do izolowania Jej Wysoko�ci.
{6546}{6633}Prosz� powiedzie�, czy uwa�a pan, �e|jestem szalona odrzucaj�c wszystko
{6634}{6721}dla m�czyzny, kt�rego znam od miesi�ca.
{6723}{6833}- Jak si� nazywa?|- Tony.
{6834}{6907}Sk�d pani wie, �e jest w nim zakochana?
{7093}{7153}Dobra odpowied�.
{7154}{7293}Zatem... zobaczmy,|czy mo�emy z tego wybrn��.
{7430}{7504}/...zobaczy� Jej Wysoko��,|Ksi�niczk� Wiktori�,
{7505}{7588}/kt�ra spodziewana jest na otwarciu gali|z okazji wystawy kolekcji Kr�lowej...
{7589}{7631}Wi�c b�dziesz z ni� w samochodzie.
{7632}{7718}Z tego, co wiem, atak ma nast�pi� tutaj.
{7719}{7791}Wtedy przejm� kontrole nas samochodem|i zawr�c� go w bezpieczne miejsce.
{7792}{7865}A ja do tego czasu odzyskam|dowody na spisek od mojego kontaktu.
{7866}{7902}Dowody? Jakie dowody?
{7903}{7989}Nagrania jej szefa ochrony z Templetonem,|gdy rozmawiaj� o szczeg�ach spisku.
{7990}{8070}Nagrania s� wa�ne i, gdy je b�d� mia�,|zanios� je do Kr�lowej.
{8071}{8119}Zetn� Templetona r�wno z traw�.
{8120}{8196}A co z Tonym? On te� jest|w niebezpiecze�stwie tak jak ja.
{8197}{8320}Nic mu nie b�dzie. Moi najlepsi|ludzie w�a�nie go zabieraj�.
{8456}{8565}Zaraz b�dziesz musia� skr�ci� w lewo,|�eby wjecha� w ulic� 59.
{8566}{8607}Nie.
{8610}{8658}/Przesy�am wskazania kierunk�w|do twojego pojazdu.
{8659}{8739}- W lewo.|- Nie ma szans.
{8740}{8800}Nic nie zrobi�, dop�ki ta pani,|nie ka�e mi tego zrobi�.
{8801}{8888}/Za �wier� mili skr�� w lewo|w ulic� 28.
{8889}{8970}Czy faktycznie wierzysz w �wiat baby,|kt�ra mieszka w g�o�niku twojego camaro?
{8971}{9053}Tak. Wierz�.
{9054}{9106}Mieszka�em tu przez 8 lat.
{9107}{9153}Pewnych rzeczy tu si� nie robi.
{9154}{9255}Nie kwestionuje si� rad Nowojorczyka,|gdy wskazuje ci kierunki.
{9256}{9379}Nie korzystaj z przej�� dla pieszych.|Nie jedz pizzy no�em i widelcem.
{9402}{9455}- No?|- Co was zatrzyma�o?
{9456}{9495}Da�em wam adres z p� godziny temu.
{9496}{9597}Mieli�my ma�e nieporozumienie,|jak dojecha� do Toniego.
{9598}{9691}Dobra. Nie chc� tego s�ucha�.|Znajd�cie go i dajcie mi zna�. OK?
{9692}{9758}Dobra.
{9822}{9892}Skr�� tu w prawo.
{9928}{10006}/Za �wier� mili skr�� w prawo.
{10007}{10070}Dobrze.
{10233}{10350}- Czy ci�gle ma go�ci?|- Tak.
{10376}{10423}- Tu Templeton.|- Nathan.
{10424}{10521}U Ksi�nej ci�gle jest|Gerard i ten jego go��.
{10522}{10605}- Sprawdzi�e� to�samo�� tego faceta?|- Tak. Wszystko si� zgadza�o.
{10606}{10671}- Jednak masz jakie� podejrzenia.|- Tak.
{10672}{10791}Trzeba zaufa� twojemu instynktowi.|Mo�e trzeba przy�pieszy� akcj�.
{10792}{10838}Nie powiniene� tego uzgodni� z Ksi�ciem?
{10839}{10952}Ksi��� ch�tnie scedowa�by|t� decyzj� na mnie. Jasne?
{10953}{11031}Tak jest.
{11282}{11311}O co chodzi?
{11312}{11398}Trwaj� prace przy hotelu i Nathan|chce wyruszy� przed wzmo�onym ruchem.
{11399}{11458}Kolumna samochod�w w�a�nie|przygotowuje si� do wyjazdu.
{11459}{11511}Ale to godzin� wcze�niej.|Nie jestem jeszcze gotowa.
{11512}{11643}Bardzo mi przykro, Wasza Wysoko��.|Pan Tempelton jednak nalega.
{11657}{11755}Pana prosz� ze mn�.|Odprowadz� pana.
{11756}{11812}To nie b�dzie konieczne.
{11813}{11932}Nie, to nie problem.|Spotkamy si� na dole.
{12122}{12199}Mamy mniej czasu, ni� my�leli�my.
{12211}{12247}Prosz� otworzy� drzwi.
{12249}{12348}Du�o mniej.
{12491}{12611}Human Target|(s01e011) Victoria
{12707}{12803}T�umaczenie:  wm
{13437}{13506}James, odpowiedz.|Otw�rz drzwi.
{13507}{13580}Nathan zaczyna si� niecierpliwi�.
{13581}{13697}- Jak my�lisz? Jest wystarczaj�co du�y?|- Musi wystarczy�.
{13924}{13986}Przepraszam. Gdzie pan idzie?
{13987}{14057}Do zupy Ksi�niczki w�o�ono szalotki.
{14058}{14092}Przywo�aj wind�.
{14093}{14158}M�wi�em im ze trzy razy,|�e jest na nie uczulona.
{14159}{14340}Kucharz dowie si�, �e niemal wywo�a�|u Ksi�nej Walii szok anafilaktyczny.
{14389}{14472}Wasza Wysoko��?|James?
{14484}{14534}James!
{14569}{14617}James.
{14618}{14667}W�zek!
{14669}{14719}Zejd�cie do recepcji.|Zatrzymajcie Gerarda.
{14720}{14793}Zaraz tam b�d�.
{14817}{14894}O co chodzi?
{14969}{15050}Wszyscy na d�. Ju�!|Wszystkie stanowiska, pozamyka�.
{15051}{15102}Wr�belek jest na wolno�ci.
{15122}{15167}Gerard!
{15170}{15215}Gerard!
{15450}{15541}Powiedz szczerze.|Jakie dawa�e� nam szanse?
{15542}{15599}Jakie� 50 na 50.
{15677}{15746}- Ile pi�ter przewagi mamy?|- Cztery, pi��.
{16145}{16208}- Gerard!|- Padnij! Padnij.
{16229}{16286}Wiktorio.|Id� z nim.
{16287}{16366}- Nie. Pomo�emy ci.|- Na d�!
{16469}{16552}Gerard, musimy mie� dowody.
{16553}{16639}Belfast. Pami�tasz go�cia,|kt�rego chcieli�my dopa��?
{16640}{16669}Naprawd�?
{16670}{16776}Jest to w Nowym Jorku.|W pubie MacGowana. Id�cie.
{16777}{16855}To by� zaszczyt, Wasza Wysoko��.
{16891}{16980}Biegiem, biegiem!
{17356}{17439}Tony Sorrento?|Czy pan jest Tonim Sorrento?
{17440}{17556}Spokojnie. Jestem Winston.|Przysy�a nas Gerard, �eby pana zabra�.
{17558}{17622}- Czy Wiktoria jest bezpieczna?|- Nic jej nie b�dzie.
{17623}{17657}Jeste�my tu, �eby pan|te� by� bezpieczny.
{17658}{17716}Jestem. To gara� wujka.|Nikt nie wie, �e tu jestem.
{17717}{17785}Wiktoria ma niski cukier.|Przyjecha�em wzi�� co� na wypadek
{17786}{17812}gdyby�my musieli d�u�ej si� ukrywa�.
{17813}{17877}Jeszcze nie mo�e si� pan z ni� spotka�.
{17879}{17925}Kole�.
{17926}{17982}Do �rodka, do �rodka.
{18174}{18270}Jednak wiedz�, �e tu jeste�.
{18385}{18462}Zosta� tutaj.
{18911}{19007}Niech pan jedzie w kierunku centrum.
{19125}{19283}Ludzie tacy jak Gerard nie boj� si�|oberwa�. Nie gdy chroni� w�a�ciw� osob�.
{19284}{19343}Wiem, wiem. Z�o�y� przysi�g�.
{19344}{19464}Spe�ni� obowi�zek wobec Korony.
{19574}{19676}Obni� si� troch�, dobrze?|Nie chc�, �eby kto� ci� wypatrzy�.
{19677}{19756}- O co chodzi?|- Ksi�niczka nam si� urwa�a.
{19757}{19854}- Od kiedy?|- Dwie minuty. Dorwiemy j� z powrotem.
{19855}{19924}Ale Gerard nie �yje|i paru cz�onk�w ochrony.
{19925}{20058}Ta kobieta to nast�pca tronu, ale|codziennie znajduje spos�b,
{20059}{20116}�eby kompromitowa� rodzin� i sw�j kraj.
{20117}{20281}A teraz dorzuci do tego mi�dzynarodowy|skandal i tani� rozrywk�.
{20282}{20396}Zagra�a wszystkiemu,|co przysi�gali�my broni�.
{20410}{20476}Czy mog� na pana liczy�, panie Nathan?
{20477}{20548}Tak jest.
{20660}{20713}Podejd� tu.
{20714}{20859}Sprawd� list� rozm�w.|Dowiemy si�, z kim rozmawia�.
{20860}{20943}Jak ruch si� nie roz�aduje,|trzeba b�dzie pogoni� na piechot�.
{20944}{21064}Gdzie dok�adnie jedziemy po te dowody?|Gerard wspomnia� o cz�owieku z Belfastu.
{21065}{21147}- No tak, tak.|- Znasz tego cz�owieka?
{21152}{21227}Ee... wiem o nim.
{21228}{21390}Uwierz, po dzisiejszym dniu �adne|nazwisko mnie nie zaszokuje.
{21391}{21459}Connor Dunham.
{21463}{21524}To nie jest �mieszne.
{21526}{21601}Connor Dunham?|By�y terrorysta IRA?
{21602}{21633}Zaprzysi�g�y wr�g Korony?
{21634}{21725}Gerard nie wiedzia�, komu ufa� we w�asnej|ochr...
Zgłoś jeśli naruszono regulamin