Human Target [1x12] Christopher Chance.txt

(23 KB) Pobierz
{1}{100}www.napiprojekt.pl - nowa jako�� napis�w.|Napisy zosta�y specjalnie dopasowane do Twojej wersji filmu.
{36}{120}T�umaczenie:  wm
{1463}{1534}/6 lat wcze�niej
{1611}{1681}Napij� si� tego, co on.
{1682}{1765}Kawy po irlandzku z podw�jnym pr�dem?
{1791}{1855}- Ci�ki dzie� w pracy.|- Tak, nawet kilka.
{1856}{1923}Gdy tak sobie siedzisz tutaj sam,|na �wiecie du�o si� dzieje.
{1925}{1997}Conrad Hall.
{2047}{2112}- Winston.|- Mi�o ci� pozna�, Winstonie.
{2113}{2172}- To imi�, czy nazwisko?|- Nazwisko.
{2173}{2254}A jak ci na imi�?
{2291}{2350}Detektyw.
{2352}{2443}- No to masz jakie� imi�?|- A co? Piszesz ksi��k�, czy co?
{2444}{2509}Pr�buj� tylko by� przyjazny.|Je�li wstydzisz si� imienia...
{2510}{2633}Pij� sobie w barze o 14:30, a ty|si� chcesz k��ci� ze mn� o imi�?
{2634}{2683}Co� z tob� nie tak?|Chcesz umrze�, czy co?
{2684}{2761}Raczej nie. M�wi� tylko, �e skoro ty,|policjant i ja prokurator nie mo�emy
{2762}{2856}przedstawi� si� sobie bez k��tni,|to do czego zd��a ten �wiat.
{2857}{2976}- Wi�c jeste� prokuratorem.|- Asystentem Prokuratora Federalnego.
{2977}{3098}No! Niez�a praca.|A jakie problemy w pracy masz ty?
{3099}{3218}Brak uprzejmo�ci.|Wsp�pracownicy, kt�rym nie ufam.
{3219}{3256}Szef, kt�ry nie ufa mnie.
{3257}{3333}Zaczynam si� zastanawia�,|czy dobrze wybra�em zaw�d.
{3334}{3453}Tak, wsz�dzie to wida�.
{3522}{3620}Laverne.|Laverne Winston.
{3707}{3766}Tak. Mam imi�,|kt�re brzmi jak �e�skie.
{3767}{3844}Nosz� czterdziestk� pi�tk�.|I mia�em problemy dyscyplinarne.
{3845}{3946}To nie pierwszy m�j drink dzisiaj, wi�c...|Masz jakie� komentarze?
{3948}{4054}Mo�esz m�wi� do mnie Conney.|/imi� �e�skie/
{4888}{4975}Dobra, nie wstawaj.|Mam to pod kontrol�.
{5706}{5775}Dzie� dobry.
{5957}{6095}Ka�dy s�oik to jedno k�amstwo.|Poznam, gdy je powiesz.
{6096}{6253}Gdy trzeci spadnie,|twoi przyjaciele umr�. Proste?
{6291}{6378}Doskonale.|Zacznijmy.
{6461}{6572}Par� lat temu, byli�my bliscy nabycia|czego� bardzo warto�ciowego.
{6573}{6640}Co� co kiedy� nale�a�o|do twojego by�ego pracodawcy.
{6641}{6711}Czego chcesz?|Jego ch�opc�w na posy�ki?
{6712}{6830}Nie. Pracuj� dla|jego poprzednich klient�w.
{6831}{6906}Niezadowolonych klient�w.
{6907}{6999}Chcemy uzyska� ten obiekt przed nim.
{7000}{7057}Jeste�my przekonani, �e wiesz,|gdzie ten obiekt jest.
{7058}{7117}Sk�d to przekonanie?
{7118}{7238}Bo jego znikni�cie wi��e si�|ze �mierci� Katherine Walters.
{7240}{7337}Nigdy o niej nie s�ysza�em.
{7469}{7548}- No wi�c, Conney...|- No?
{7549}{7692}Mo�e by� mi powiedzia�a,|po co tu naprawd� jeste�?
{7711}{7759}W porcie by�o morderstwo.
{7760}{7833}Wygl�da na robot� zawodowca.|Brak podejrzanych, brak motywu.
{7834}{7917}Jeden roztrz�siony �wiadek.
{7918}{7955}No i...?
{7956}{8056}Od roku pracuj� nad spraw� nielegalnych|operacji prowadzonych z dok�w.
{8057}{8107}S�dz�, �e ma to zwi�zek.
{8108}{8176}Chcesz rozmawia�, ze �wiadkiem,
{8177}{8284}ale nie chcesz walczy� z prokuratorem|okr�gowym o zezwolenie.
{8285}{8377}To chyba nielegalne, nie?
{8381}{8534}Po prostu pom� mi. Prosz� tylko|o 5 minut z Katherine Walters.
{8535}{8663}Szkoda, �e nie mog�.|Dzi�ki za drinki.
{8842}{8957}/Do detektywa Winstona: Katherine Walters|znajduje si� w kryj�wce przy ulicy 31-szej.
{8997}{9067}Wi�c my�lisz, �e wiem co�|o �mierci Katherine Walters?
{9068}{9180}- Jestem tego pewien.|- Sk�d ta pewno��?
{9182}{9310}Bo to my wynaj�li�my ci�,|�eby� j� zabi�.
{9399}{9494}T�umaczenie:  wm
{10094}{10190}Human Target|(s01e12) Christopher Chance
{10268}{10343}Wi�c to ty zleci�e� zab�jstwo Katherine.
{10347}{10392}Kim jeste�?
{10393}{10450}Skoncentrujmy si� na obiekcie.
{10451}{10542}Widziano go ostatnio w dniu|�mierci Katherine Walters.
{10544}{10634}Wiemy, �e ostatnie 48 godzin|sp�dzi�a z tob�, wi�c...
{10635}{10733}chcemy, �eby� uzupe�ni� brakuj�ce|fragmenty tych 48 godzin,
{10734}{10816}�eby�my zdobyli teraz to, czego|nie uda�o si� nam zdoby� wtedy.
{10817}{10960}Jak na trud, kt�ry sobie zada�e�,|to to popo�udnie ci� rozczaruje.
{10961}{11124}My�l�, �e troszcz�c si� o przyjaci�,|dasz mi dok�adnie to, czego chc�.
{11125}{11194}No dobrze...
{11199}{11326}Katherine i to jak zawiod�e�,|nie zabijaj�c jej.
{11355}{11404}Dzi�kuj�.
{11417}{11493}Conrad Hall|z biura prokuratora federalnego.
{11494}{11547}Prosz� wej��.
{11724}{11789}Cze��.
{11961}{12019}Czym mog� s�u�y�?
{12020}{12072}To dziwne.
{12073}{12197}Jeste� pierwszym prawnikiem, kt�rego|nie ugryz� ani na kt�rego nie nasika�.
{12198}{12366}- Czasem nam si� nale�y.|- Daj spok�j. Na nikogo nie wolno sika�.
{12373}{12457}Uznaj�, �e tak wyrazi� swoje zaufanie.
{12458}{12583}Jak na niego, to traktowanie|jak na czerwonym dywanie.
{12584}{12659}Jestem Katherine.|Katherine Walters.
{12661}{12755}Conrad.|Conrad Hall.
{12768}{12852}Dobry ch�opiec, Carmine.
{13067}{13177}Widz�, �e pracowa�a� w porcie.|Sprawdzam t�o wydarze�.
{13192}{13241}Ciasteczko?
{13266}{13381}- Pieczenie mnie uspakaja.|- No prosz�!
{13410}{13467}Co to takiego?
{13468}{13593}Nie patrz tak.|To ciasteczka mojej babci.
{13597}{13678}Rozwi��� ka�dy problem.
{14027}{14143}Mog� ci zada� pytanie?
{14284}{14434}Nie chc� robi� k�opot�w, ale tamten|facet gra ca�y dzie� w sudoku
{14435}{14557}A ten drugi ci�gle gapi si� na m�j ty�ek.
{14583}{14643}Tak, to na pewno|niezgodne z protoko�em.
{14645}{14697}No w�a�nie.
{14707}{14828}Wiesz, tak naprawd� nie wiem,|po co tu jestem.
{14831}{14946}- Dlaczego kto� chcia�by mi zrobi� krzywd�?|- Nie wiesz?
{14947}{15033}Nie. Widzia�am, �e krwawi. Podesz�am,|�eby pomoc. Nie widzia�am sprawcy.
{15034}{15131}Powiedzia� dwa s�owa i zmar�.|W 10 sekund by�o po wszystkim.
{15132}{15276}- W raporcie pisz�, �e go zna�a�.|- Nie. Nigdy go nie widzia�am.
{15407}{15556}Wi�kszo�� ludzi ucieka, gdy s�yszy strza�y|lub widzi, �e kto� krwawi.
{15557}{15656}Widocznie nie mam tyle rozumu.
{15739}{15767}Nie!
{15768}{15817}O przepraszam.
{15822}{15894}Napi�em si� z tego kubka.
{15908}{15968}Przepraszam.
{16009}{16105}Te dwa s�owa, kt�re ten cz�owiek|powiedzia� przed �mierci�. Co to by�o?
{16107}{16203}Leonore Fortier.
{16232}{16314}Nie m�w, �e ona ma zwi�zek z Bronerem.|Nawet go nie zna�a.
{16315}{16376}Uwa�am, �e ona nic o niczym nie wie.
{16377}{16470}Wie wystarczaj�co, �eby stanowi�|problem dla naszego klienta.
{16472}{16534}Ale ty jeste� tu rozwi�zaniem.
{16535}{16603}Skradziono mi t� ksi��k�|i dop�ki jej nie odzyskamy,
{16605}{16673}wszyscy jeste�my w niebezpiecze�stwie.|Nie mo�na zostawi� �adnych �lad�w.
{16674}{16754}Katherine Walters to taki �lad.|Sko�cz robot�.
{16756}{16846}Kim jest Leonore Fortier?
{16878}{16948}- S�uchaj, co� tu...|- Sko�cz robot�!
{16949}{17011}Dasz rad�?
{17224}{17275}Co robisz?
{17278}{17411}Spakuj torb�. Ma��.|Tu nie jeste� bezpieczna.
{17416}{17517}Tylko �artowa�am na temat tych|facet�w tutaj. Nie jest tak �le, jak...
{17518}{17548}Jest gorzej.
{17549}{17588}Nie pracuj� dla prokuratora.
{17590}{17642}Tw�j adres mam od pijanego gliny.
{17643}{17711}Wszed�em tu z fa�szywym dowodem|i teczk�.
{17712}{17788}W mniej ni� dwie doby|jestem sam z tob� w pokoju.
{17789}{17842}To chyba powinnam spyta�...
{17843}{17948}Dlaczego chcesz by� ze mn�|sam na sam?
{17956}{18030}�eby ci� zabi�.
{18058}{18174}- Dlaczego mi to m�wisz?|- Bo tego nie zrobi�.
{18182}{18298}Mo�esz krzycze� i zawo�a� tu|tych policjant�w. Uciekn�.
{18300}{18422}Ale m�j pracodawca przy�le kogo�,|kto nie odpu�ci.
{18423}{18565}Znalaz�em ci� w dwie doby.|Ile zejdzie nast�pnemu?
{18621}{18732}Nie musisz tego bra�.|M�wi� tylko, �e...
{18733}{18783}Chyba, wiesz co robisz?
{18784}{18893}Mieszkam sama w centrum.
{18905}{19090}Je�li jeste� tym, za kogo si� podajesz,|to du�o ryzykujesz.
{19126}{19193}Dlaczego?
{19211}{19325}Bo mam dosy� wys�uchiwania,|jak w to gra�.
{19390}{19485}Nie chc� ju� tego robi�.
{19825}{19900}Wierz� ci.
{19961}{20043}Co z policjantami?
{20270}{20310}No wi�c...?
{20313}{20384}Jaki� prawnik.|Facet, kt�ry umia� walczy�.
{20385}{20453}- Co? Porwa� �wiadka?|- Porwa�?
{20454}{20563}To ona przywali�a mi|patelni�.
{20595}{20660}Nie z�o�y�e� raportu|po zagini�ciu Katherine.
{20661}{20756}Bo odszed�em ze s�u�by.
{20757}{20851}Odszed�e�, ale dopiero dwa dni|po jej znikni�ciu.
{20852}{20933}Sk�d to op�nienie?
{20936}{21056}Nie chcia�em odej��, dop�ki|nie dowiem si�, gdzie j� zabra�.
{21098}{21171}- Gdzie jeste�my.|- W kryj�wce.
{21172}{21269}Przez jaki� czas b�dziemy tu bezpieczni.
{21308}{21444}Wynaj�to ci�, �eby...|No wiesz...
{21466}{21550}Kto� ci� wynaj��.|Czy nie od tego trzeba zacz��?
{21551}{21650}- Zazwyczaj tak.|- A czemu nie w tej sprawie?
{21651}{21734}Z powodu tego go�cia,|dla kt�rego pracowa�em.
{21735}{21811}Jest najlepszy w tym fachu. Bierzesz go,|�eby spraw� za�atwi� dobrze
{21812}{21837}i gdy ci� na to sta�.
{21838}{21932}Jego klienci to firmy,|agencje wywiadowcze, miliarderzy...
{21933}{21998}Wiesz kim s� i czego chc�,|ale tym razem jest inaczej.
{21999}{22043}- Kto to by�?|- Nie mam poj�cia.
{22044}{22088}Nie mo�na by� dosta�|jasnej odpowiedzi.
{22089}{22165}Pewne jest, �e chc� twojej �mierci,|a m�j szef chce ich zadowolenia.
{22166}{22287}- Ale ja nic nie wiem.|- Co� wiesz. Leonore Fortier.
{22288}{22420}Dop�ki nie dowiemy si�, kto to,|to si� nie sko�czy.
{22641}{22729}Ca�e ��ko dla ciebie.
{22971}{23067}Boj� si� i�� spa�.
{23070}{23190}Co mam robi�, gdy si� obudz�?
{23211}{23319}Dzi� rano wiedzia�am dok�adnie kim jestem.
{23320}{23428}32 lata zaj�o mi rozgryzanie tego.
{23432}{23540}W kilka godzin to wszystko znik�o.
{23602}{23760}Boj� si�, �e gdy si� jutro obudz�...|nic mi nie zostanie.
{23916}{23974}Nic?
{25144}{25211}- Co� nie tak?|- Ci...
{25333}{25405}St�j.
{25422}{25478}Cze��, kole�.
{25606}{25674}Co si� dzieje?
{25681}{25738}Telefon a� parzy.|Wszyscy wariuj�.
{25743}{25801}Staruszek dzwoni i m�wi,|�e Junior zwariowa�.
{25803}{25855}Jak znalaz�e� to miejsce?|Nikomu o nim nie m�wi�em.
{25856}{25913}Nie znasz mnie?
{25932}{260...
Zgłoś jeśli naruszono regulamin