Planety na osiach.pdf

(35 KB) Pobierz
3286570 UNPDF
Tarot Numerologia Horoskop Astrologia
Planety na osiach
19.09.2007.
Zmieniony 19.09.2007.
Nie od dzi¶ wiadomo, ¿e te planety,
które znajduj± siê sie na osiach kosmogramu tzn.: ASC, DSC,
MC, IC, maj± na nas o wiele wiêkszy wpływ ni¿ te, ktore znajduj±
siê o wiele dalej od nich.
W ka¿dym horoskopie przy tych głównych
osiach mogły umiejscowiæ siê inne planety. Ci, którzy
interesuj± siê astrologi± wiedz±, ¿e w ka¿dym horoskopie
wyglada to trochê inaczej.
Jesli przy które¶ osi znajduje
siê:
Jowisz to w skrócie mo¿emy nazwaæ taki typ –
Jowiszowcem i przydaæ mu nastêpuj±ce cechy:
Ekstrawertyk. Chetnie wystepuje
publicznie, rzuca sie w oczy. Gło¶no mówi i dobitnie sie
wyra¿a, to co w glowie to i na jêzyku, dowcipny, pewny siebie –
czesto do przesady. Miewa aktorskie maniery. Dba o rozgłos, zale¿y
mu na popularno¶ci i na tym aby byæ zauwa¿ony.Chetnie pcha sie na
afisz, jest przebojowy i optymistyczny. Umie zara¿aæ swoim
optymizmem dlatego inni lubi± przebywaæ w jego towarzystwie. Bywa
powierzchowny o ile inne planety nie wskazuj± czego¶ innego.
Kiedy dominuje Słoñce:
Jest to typ solaryka. Zazwyczaj osoba
ta jest zauwa¿ana i wyró¿niana w grupie. Pewna siebie i
wyznawanych zasad, asertywna. Budzi zaufanie u innych ludzi, zwykle
wolny jest od wahañ, ale je¶li ma w±tpliwo¶ci, szczerze o nich
mówi. Typ solaryka jest twardy i odporny na ciosy ¿yciowe.
Daje innym oparcie.
Kiedy dominuje Saturn:
To wtedy mówimy o typie
saturnika. Wycofany z ¿ycia, chłodny, pesymista, konserwatywny, a¿
do przesady. Przywi±zany do materialnych warto¶ci, do prawa,
ojczyzny, oszczêdny czasem nawet sknera. Introwertyk. Zwykle ma
http://magiatarota.info
Kreator PDF
Utworzono 19 October, 2007, 13:38
3286570.003.png
 
Tarot Numerologia Horoskop Astrologia
niewielu przyjaciół lub nie ma wcale, ale je¶li ju¿
ich ma, to jest im wierny. Mo¿na na nim polegaæ i mu zaufaæ.
Zwykle mózgowiec-intelektualista i specjalista. Towarzysko lub
publicznie udziela sie niechêtnie, a je¶li ju¿, to w formalnym
kontekocie. Domator. Zdyscyplinowany, pracowity, wytrwały w swych
zadaniach, jak co¶ zacznie to lubi sprawê doprowadziæ do koñca.
Kiedy dominuje Mars:
To typ marsowca. Przebojowy,
energiczny, lubi osi±gaæ i wygrywaæ. Lubi kiedy du¿o siê dzieje,
czêsto prowokuje sytuacje i ludzi do działania. W trudnych
sytuacjach nie poddaje sie. Ma wiêksze ni¿ inni potrzeby ruchu,
wysiłku, dlatego chetniej ni¿ inni zajmuje sie sportem. Je¶li
blisko jest równie¿ Pluton to bêdzie to sport ekstremalny.
Bywa szorstki,bezpo¶redni i szczery do bólu, czesto nie
rozumie potrzeb i nastrojów innych ludzi. Jak co¶ zdobêdzie
i osi±gnie to raczej ma trudno¶ci z utrzymaniem tego, gdy¿ nie
przywi±zuje do tego wagi.
Kiedy dominuje Ksiê¿yc:
Totyp ksie¿ycowca. Jest bardzo
uczuciowy, silniej ni¿ inne typy prze¿ywa emocje oraz odbiera
emocje innych ludzi. Szuka oparcia u innych ludzi, w rodzinie i w
ka¿dej grupie, do której nale¿y. Czêsto niezdecydowany i
nie stabilny emocjonalnie. Chetnie komunikuje siê z innymi, o swoich
stanach emocjonalnych opowiada innym. Czêsto u ludzi ksiê¿ycowych
rozwija sie talent artystyczny z zaciêciem do poezji i pisarstwem na
czele.
Kiedy dominuje Wenus:
Typ wenusowca. Uczuciowy, esteta z
poczuciem piêkna, miło¶nik harmonii. W stosunkach z lud¼mi
dyplomatyczny i tolerancyjny, unika konfrontacji. Lubi przyjemno¶ci
i organizuje sobie
¿ycie wokół korzystania z
nich. Bardziej ni¿ inne typy dba o swój wygl±d, prezencje,
urodê. Mo¿na siê przed nim wygadaæ
http://magiatarota.info
Kreator PDF
Utworzono 19 October, 2007, 13:38
3286570.004.png
 
Tarot Numerologia Horoskop Astrologia
ale ten typ nie umie rozwi±zaæ cudzych problemów.
Kiedy dominuje Merkury:
Typ merkuryk. Intelektualista,
oczytany, wygadany, rozmowny, rzutki, ruchliwy. Lubi powoływaæ siê
na autorytety i cytowaæ ich słowa. Miewa słowotoki . Łatwo
przerzuca swoj± uwagê gdy¿ ma j± podzieln±. Cechuj± go
wszechstronne zainteresowania, jest ciekawy ¶wiata, a nawet
w¶cibski, otwarty na wszystko co nowe. Z innymi lud¼mi kontakty ma
raczej powierzchowne, ale jest ich du¿o.
Kiedy dominuje Uran:
Typ uranik. Zorientowany na wyjatki,
nie na rzeczy nietypowe.
Szuka tego, co dziwne, osobliwe, jedyne
w swoim rodzaju. Nie ufa autorytetom i przeciwstawia siê im. Jest
buntowniczy, samowolny i niesterowny. Nie mo¿na go sobie
podporzadkowaæ. Wszystko robi po swojemu. Nie lgnie do grupy, umie
zachowaæ wewnetrzn± niezale¿no¶æ. Czêsto uranicy wyró¿niaj±
sie osobliwymi fryzurami lub strojami.
Kiedy dominuje Neptun:
Typ neptunik. Otwarty na magiczn±
stronê ¿ycia - najsilniej ze wszystkich typów. W ¿yciu
codziennym daje to otwarcie na sny, intuicje, przeczucia. Lgnie do
baoni i utopii. Idealista, marzyciel. Ma dar empatycznego kontaktu z
lud¼mi, a tak¿e z istotami ni¿ej rozwinietymi lub nietypowo
rozwiniêtymi, tak jak dzieci, ludzie z marginesu, chorzy umysłowo,
zwierzeta z przyrody. W ogóle bywa nieprzystosowany do ¿ycia
zorganizowanego i oficjalnego.
Kiedy dominuje Pluton.
http://magiatarota.info
Kreator PDF
Utworzono 19 October, 2007, 13:38
3286570.001.png
 
Tarot Numerologia Horoskop Astrologia
Typ plutonik. Obsesyjny. Silniej ni¿
inni odbiera wewnetrzne impulsy, które przybieraj± postaæ
¿yciowej misji lub powołania. Postrzega ¶wiat kontrastowo: czarne
albo białe, walka dobra ze ze złem, silniej ni¿ inni odczuwa
przeciwieñstwa i kontrasty. Bywa bezkompromisowy.
Powy¿szy artykuł powstał na
podstawie ksi±¿ki: “Astrologia Samopoznania” - Autor: Wojciech
Jó¼wiak
http://magiatarota.info
Kreator PDF
Utworzono 19 October, 2007, 13:38
3286570.002.png
 
Zgłoś jeśli naruszono regulamin