p30.pdf

(34 KB) Pobierz
(Microsoft Word - p30 pozew o rozw\363d i podzia\263 maj\271tku dorobkowego.doc)
Cz ħ stochowa, dnia .......................
S Ģ d Okr ħ gowy
Wydział Cywilny
w ..................................
Powódka: ........................, zam. ....................... ul. .........................
Pozwany:
Warto Ļę przedmiotu sprawy: ............................. zł
POZEW O ROZWÓD
i podział maj Ģ tku dorobkowego
Wnosz ħ o:
1) rozwi Ģ zanie mał Ň e ı stwa powódki ....................... z pozwanym .........................., zawartego
w dniu .................. roku w Urz ħ dzie Stanu Cywilnego w ...................... - nr aktu mał Ň e ı stwa
................... - przez rozwód bez orzekania o winie stron,
2) powierzenie powódce wykonywania władzy rodzicielskiej nad małoletnimi dzie ę mi stron:
......................... ur. ................ oraz ........................ ur. ................... w ................................ ,
3) zobowi Ģ zanie pozwanego do ponoszenia kosztów utrzymania i wychowania dzieci po
.................... zł. miesi ħ cznie na ka Ň de z nich.
Ponadto wnosz ħ o:
5) ustalenie, i Ň w skład dorobku stron wchodzi:
- ........................................................................................
- ........................................................................................
(okre Ļ li ę składniki wchodz Ģ ce w skład maj Ģ tku mał Ň onków)
6) ustalenie, i Ň w wyniku podziału dorobku (okre Ļ lone składniki) otrzymuje
UZASADNIENIE
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
Zał Ģ czniki:
1. odpis pozwu
2. skrócone odpisy aktów urodzenia małoletnich dzieci,
3. skrócony odpis aktu mał Ň e ı stwa,
Opłata stała od pozwu o rozwód wynosi 600 zł .
Je Ň eli równocze Ļ nie z pozwem o rozwód powód(ka) wnosi o zwolnienie od kosztów s Ģ dowych
nale Ň y doł Ģ czy ę do pozwu:
1) za Ļ wiadczenie o wysoko Ļ ci dochodów,
2) o Ļ wiadczenie o stanie rodzinnym, maj Ģ tku, dochodach i Ņ ródłach utrzymania powódki(a) na
druku urz ħ dowym.
........................, zam. ....................... ul. .........................
Zgłoś jeśli naruszono regulamin