p18.pdf

(43 KB) Pobierz
Microsoft Word - p18 Wzor069.doc
Cz ħ stochowa, dnia 4 pa Ņ dziernika 2006 r.
Do
S Ģ du Rejonowego
Wydział Cywilny
w Cz ħ stochowie
Powód: Stanisław B Ģ k,
zam. w Cz ħ stochowie, ul. Szeroka 3.
Pozwany: Powszechny Zakład Ubezpiecze ı SA,
Inspektorat w Cz ħ stochowie, ul. Mała 21
Sygn. akt I C 2600/06
WNIOSEK POWODA
o przedłu Ň enie terminu
Wnosz ħ o przedłu Ň enie o tydzie ı terminu wyznaczonego mi przez S Ģ d
w postanowieniu dowodowym, wydanym na rozprawie w dniu 1 pa Ņ dziernika 2006 r., do
przedstawienia za Ļ wiadczenia o stanie mego zdrowia, które zostanie wystawione przez
ordynatora oddziału chirurgicznego Szpitala Miejskiego w Cz ħ stochowie. Przedstawienie
tego za Ļ wiadczenia w zakre Ļ lonym przez S Ģ d terminie nie jest mo Ň liwe, gdy Ň ordynator
oddziału chirurgicznego, upowa Ň niony do wydania mi wymaganego za Ļ wiadczenia, przebywa
na urlopie, z którego powróci dopiero za pi ħę dni.
Stanisław B Ģ k
....................................
Zał Ģ cznik:
odpis wniosku.
Zgłoś jeśli naruszono regulamin