p17.pdf

(43 KB) Pobierz
Microsoft Word - p17 Wzor040.rtf
Cz ħ stochowa, dnia 4 pa Ņ dziernika 2006 r.
Do
S Ģ du Rejonowego
Wydział Cywilny
w Cz ħ stochowie
Powód: Janina Kowalska,
zam. Cz ħ stochowa, ul. Cicha 2.
Pozwany : Jan Szcz ħ sny,
zam. Cz ħ stochowa, ul. Gło Ļ na 1.
Warto Ļę przedmiotu
sporu: 25000 zł
POZEW
o zachowek
Wnosz ħ o:
1) zas Ģ dzenie od pozwanego Ludwika Szcz ħ snego na rzecz powódki Janiny Kowalskiej
kwoty 25000 zł z ustawowymi odsetkami od dnia 2 stycznia 2006 r.;
2) zas Ģ dzenie od pozwanego na rzecz powódki kosztów procesu według norm przepisanych.
UZASADNIENIE
(przytoczy ę okoliczno Ļ ci faktyczne i dowody na ich poparcie)
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
Janina Kowalska
.......................................
Zał Ģ czniki:
(m. in.)
1) odpis pozwu.
Zgłoś jeśli naruszono regulamin