p10.pdf

(46 KB) Pobierz
(Microsoft Word - p10 pozew o zap\263at\352.doc)
Lubliniec, dnia 25 maja 2002 r.
Do
S Ģ du Rejonowego
Wydział Cywilny
w Lubli ı cu
S Ģ d Okr ħ gowy
Wydział ........ Cywilny
Powód: imi ħ , nazwisko, adres
Pozwany: imi ħ , nazwisko, adres
Warto Ļę przedmiotu sporu: (poda ę kwot ħ )
POZEW O ZAPŁAT Ħ .....................
(poda ę kwot ħ )
Wnosz ħ o:
1) zas Ģ dzenie od pozwanego ....... (imi ħ i nazwisko) , na moj Ģ rzecz, kwoty ........ (poda ę
kwot ħ ) wraz z ustawowymi odsetkami od dnia .......... (poda ę dat ħ ) , do dnia zapłaty,
2) zas Ģ dzenie od pozwanego, na moj Ģ rzecz, kosztów procesu według norm przepisanych,
3) nadanie wyrokowi rygoru natychmiastowej wykonalno Ļ ci.
Ponadto wnosz ħ o:
4) przeprowadzenie rozprawy tak Ň e w mojej nieobecno Ļ ci;
5) wezwanie na rozpraw ħ Ļ wiadków:
a) imi ħ , nazwisko, adres
b) imi ħ , nazwisko, adres
UZASADNIENIE
(nale Ň y poda ę okoliczno Ļ ci faktyczne i dowody na ich poparcie)
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
................................
własnor ħ czny podpis
Zał Ģ czniki:
1) odpis pozwu
2) inne dokumenty
+ tyle kopii zał. nr 1 i 2 ile jest stron post ħ powania.
Zgłoś jeśli naruszono regulamin