p09.pdf

(45 KB) Pobierz
(Microsoft Word - p09 pozew o wydanie ruchomo\234ci.doc)
Cz ħ stochowa , dnia .....................
Do
S Ģ du Rejonowego
Wydział Cywilny
w Cz ħ stochowie
Powód: imi ħ , nazwisko, adres zamieszkania
Pozwany: imi ħ , nazwisko, adres zamieszkania
Warto Ļę przedmiotu sporu: (poda ę kwot ħ )
POZEW O WYDANIE .....................................
(poda ę ruchomo Ļę , której
wydania domaga si ħ powód)
Wnosz ħ o:
1) nakazanie pozwanemu … (imi ħ i nazwisko), by wydał … (poda ę ruchomo Ļę )
2) zas Ģ dzenie od pozwanego na rzecz powoda kosztów procesu według norm przepisanych.
Ponadto wnosz ħ o:
3) przeprowadzenie rozprawy tak Ň e w nieobecno Ļ ci powoda,
4) nadanie wyrokowi rygoru natychmiastowej wykonalno Ļ ci,
5) wezwanie Ļ wiadków:
a) imi ħ , nazwisko, adres zamieszkania
b) imi ħ , nazwisko, adres zamieszkania
UZASADNIENIE
(nale Ň y poda ę okoliczno Ļ ci faktyczne i dowody na ich poparcie)
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
................................
własnor ħ czny podpis
Zał Ģ czniki:
Zgłoś jeśli naruszono regulamin