Analiza przekładu Nowego Świata.pdf

(490 KB) Pobierz
„Pismo Święte w Przekładzie Nowego Świata” \(Świadków Jehowy\)
„Pismo Święte w Przekładzie Nowego Świata” (Świadków Jehowy)
„Przekład Pisma Świętego dokonany bezpośrednio z języka hebrajskiego, aramejskiego i greckiego (...). Przede wszystkim jest
to dokładne, po większej części dosłowne tłumaczenie z języków oryginalnych. Nie mamy tu do czynienia ze swobodną para-
frazą, w której tłumacze opuszczają lub dodają różne szczegóły zależnie od tego, czy uznają je za mało ważne, czy też za po-
mocne. (...) Pewne wersety mogą nie być oddane tak, jak to jest ogólnie przyjęte” („Prowadzenie rozmów na podstawie Pism”,
s.259, 261)
„Przekład Nowego Świata”
Tekst grecki Nowego Testamentu
Według Biblii Tysiąclecia
Mt 1, 20
„Ale gdy już to przemyślał, oto
ukazał mu się we śnie anioł Je-
howy , mówiąc...”
Mt 1, 20
tau/ta de. auvtou/ evnqumhqe,ntoj
ivdou. a;ggeloj kuri,ou katV o;nar
evfa,nh auvtw/| le,gwn
Mt 1, 20
„Gdy powziął tę myśl, oto anioł
Pański ukazał mu się we śnie i
rzekł...”
Mt 5, 9
„Szczęśliwi pokojowo usposobie-
ni , gdyż oni będą nazwani synami
Bożymi”
Mt 5, 9
maka,rioi oi` eivrhnopoioi,( o[ti
Szczęśliwi - pokój _ czyniący, bo
auvtoi. ui`oi. qeou/ klhqh,sontai
Mt 5,9
„Błogosławieni, którzy wprowa-
dzają pokój , albowiem oni będą
nazwani synami Bożymi”
Mt 5, 18
„bo zaprawdę wam mówię, że
prędzej przeminęłyby niebo i
ziemia, niżby w jakiś sposób
przeminęła jedna najmniejsza
litera lub jedna cząstka litery w
Prawie i nie wszystko się stało”
Mt 5, 18
avmh.n ga.r le,gw u`mi/n\ e[wj a'n
pare,lqh| o` ouvrano.j kai. h` gh/(
ivw/ta e]n h' mi,a kerai,a ouv mh.
pare,lqh| avpo. tou/ no,mou( e[wj
a'n pa,nta ge,nhtai
Mt 5, 18
„Zaprawd
wam: Dopóki niebo i ziemia nie
przeminą, ani jedna jota, ani jedna
kreska nie zmieni się w Prawie,
aż się wszystko spełni”
ę bowiem powiadam
Mt 18, 5
„ i kto by przyjął jedno takie małe
dziecko, ze względu na moje
imię , ten przyjmuje także mnie”
Mt 18, 5
kai. o]j eva.n de,xhtai e]n paidi,on
toiou/to evpi. tw/| ovno,mati, mou (
evme. de,cetai
Mnie przyjmuje
M
„I kto b
dziecko w imię moje , Mnie
przyjmuje
y przyjął jedno takie
Mt 26, 26
„Gdy jeszcze jedli, Jezus wziął
chleb i pobłogosławiwszy, poła-
mał go, a dając uczniom, rzekł:”
Bierzcie, jedźcie, To oznacza
moje ciało
Mt 26, 26
VEsqio,ntwn de. auvtw/n labw.n o`
VIhsou/j a;rton kai. euvlogh,saj
e;klasen kai. dou.j toi/j maqhta-
i/j ei=pen( La,bete fa,gete( tou/to ,
evstin to. sw/ma, mou to
jest - ciało me
M
„A gdy o
chleb i odmówiwszy błogosła-
wieństwo, połamał i dał uczniom,
mówiąc: „Bierzcie i jedźcie, to
jest Ciało moje”.
ni jedli, Jezus wziął
Mt 26, 28
bo oznacza moją krew przy-
mierza, która ma być wylana za
wielu dla przebaczenia grzechów”
Mt 26, 28
tou/to ga
M
„bo to jest
to
,r evstin to. ai-ma, mou
moja Krew
th/j diaqh,khj to. peri. pollw/n
evkcunno,menon eivj a;fesin
a`martiw/n
rza, która za wielu będzie wylana
na odpuszczenie grzechów”
Mt 28, 19
M
„Idźcie wię
kie narody, udzielając im chrztu
w imię Ojca i Syna, i Ducha
Świętego”
„Idźcie wię
ludzi ze wszystkich narodów
chrzcząc ich w imię Ojca i Syna i
ducha świętego”
c i czyńcie uczniów z
M
poreuqe,n
Wyruszywszy więc czyńcie-uczniami
pa,nta ta. e;qnh( bapti,zontej
wszystkie - narody chrzcząc
auvtou.j eivj to. o;noma
patro.j kai. tou/ ui`ou/ kai. tou/
a`gi,ou pneu,matoj
c i nauczajcie wszyst-
tej ou=n maqhteu,sate
tou/
t 18, 5
t 26, 26
t 26, 28
Przymie-
t 28, 19
t 28, 19
435558.004.png
2
M
„Kto by
małych dzieci ze względu na mo-
je imię , ten przyjmuje mnie...”
Mk 9, 3
}Oj a'n e]n tw/n toiou,twn
M
„Kto przyj
ci w imię moje , Mnie przyjmu-
je...”
przyjął jedno z takich
muje jedno z tych dzie-
Który - jedno - (z) _ takich
paidi,wn de,xhtai evpi. tw/|
dzieci przyjmie w -
ovno,mati, mou( evme. de,cet
imię moje, mnie przyjmuje
ai \
Łk 2, 29
Łk 2, 29
Łk 2, 29
„Teraz,
Wszechwładny Panie
,
avp
Teraz uwalniasz - sługę
sou( de,spota( kata. to. r`h
twego, Władco, według - słowa
sou evn eivrh,nh|\
twego w pokoju .
„Teraz, o
Władco
, pozwól odejść
zwalnias swego niewolnika w
pokoju, zgodnie ze swym oznaj-
mieniem”
z
słudze Twemu, w pokoju, według
Twojego słowa”
/ma,
Ł
„Wszyscy
zmiernie zdumiewać majestatycz-
ną mocą Bożą”
Ł
evxeplh,ss
Zdumieli _ się zaś wszyscy na
Ł
„A wszys
nia nad wielkością Boga”
zaś poczęli się nie-
onto de. pa,ntej evpi.
cy osłupieli ze zdumie-
th/| megaleio,thti tou/ qeou/)
- wielkość - Boga.
Łk 11, 28
Ł
auvto.j de
On zaś powiedział: Zaiste
maka,rioi oi` avkou,ontej t
szczęśliwi - słuchający -
lo,gon tou/ qeou/
fula,ssontej)
strzegący.
Łk 11, 28
„On zaś r
zekł: „ Nie
, ale raczej:
. ei=pen( Menou/n
„Lecz On
przecież błogosławieni ci, którzy
słuchają łowa Bożego i
zachowują je”.
rzekł: Owszem, ale
Szczęśliwi ci, którzy słuchają
słowa Bożego i je zachowują”
o.n
kai.
Ł
„Po pewny
i został zaniesiony przez aniołów
na miejsce u piersi Abrahama”
Ł
evge,neto
Stało _ się zaś (umarł) -
ptwco.n kai. avpenecqh/nai auvt
biedny i (odniesiony _ został) on
u`po. tw/n avgge,lwn eivj to.n ko,lp
Ł
„Umarł żeb
śli go na ono Abrahama”
m czasie żebrak umarł
de. avpoqanei/n to.n
rak, i aniołowie zanie-
ł
o.n
przez - zwiastunów na - łono
on
VAbraa,m\
Abrahama.
Łk 22, 20
Łk 22, 20
Łk 22, 20
le,gwn( Tou/to
mówiąc: Ten - kielich -
kainh. diaqh,kh evn tw/| ai[mati,
nowym przymierzem we - krwi
mou to. u`pe.r u`mw/n
mej - za was
evkcunno,menon)
wylewający _ się.
to. poth,rion h`
„(...) – m
oznacza nowe przymierze na mo-
cy mojej krwi, która ma być za
was wylana”
ówiąc: „Ten kielich
„(...) mów
we Przymierze we Krwi mojej,
która za was będzie wylana”.
iąc: Ten kielich to No-
k 9, 37
k 9, 37
Nu/n olu,eij to.n dou/lo,n
k 9, 43
k 9, 43
k 9, 43
k 11, 28
k 16, 22
k 16, 22
k 16, 22
435558.005.png
 
3
Ł
„A on rzek
mówię ci dzisiaj: Będziesz ze
mną w Raju”
Łk 23, 43
Ł
„Jezus m
prawdę powiadam ci: Dziś ze
mną będziesz w raju”
ł do niego: „Zaprawdę
kai. ei=pe
I powiedział mu: Amen ci
mówię, dzisiaj ze mną będziesz
n auvtw/|( VAmh,n soi
u odpowiedział: Za-
e,gw( sh,meron metV evmou/ e;sh|
evn tw/| paradei,sw|)
Ł
„Nie ma
wskrzeszony (...)”
Ł
ouvk e;sti
Nie jest tutaj, ale podniósł _ się
Ł
„Nie ma
wstał (...)”
go tu, lecz został
n w-de( avlla. hvge,rqh)
Go tutaj; zmartwych-
Ł
„i ze wzglę
Ł
kai. khru
I (ma) _ zostać _ ogłoszona w -
ovno
Ł
„w imię
du na jego imię
będzie
cqh/nai evpi . tw/|
Jego
głoszone będzie
głoszona wśród wszystkich naro-
dów – począwszy od Jerozolimy
– skrucha ku przebaczeniu grze-
chów”
nawrócenie i odpuszczenie grze-
chów wszystkim narodom, po-
cząwszy od Jerozolimy”
imię jego zmiana _ myślenia na
odpuszczenie grzechów dla wszystkich
,mati auvtou/ meta,noian eivj
a;f
esin a`martiw/n eivj pa,nta
ta. e;qnh) avrxa,menoi avpo.
VIerousalh,m
D
„Pierwsze
się zebraliśmy, by spożyć posi-
łek
D
VEn de.
W zaś - pierwszym -
szabatu (gdy _ zebraliśmy _ się my
D
„W pierw
kiedy zebraliśmy się na łamanie
chleba
go dnia tygodnia, gdy
th/| mia/| tw/n
szym dniu po szabacie,
sabba,twn sunhgme,nwn h`mw/n
kla,sai a;rton
Tt 2, 13
T
prosdec
evlpi,da kai. evpifa,neian th/j
do,xhj tou/ mega,lou qeou/ kai .
Tt 2, 13
„oczekuj
chwalebnego ujawnienia się wiel-
kiego Boga oraz naszego Wy-
bawcy, Chrystusa Jezusa”
ąc szczęśliwej nadziei i
o,menoi th.n makari,an
„oczekuj
dziei i objawienia się chwały
wielkiego Boga i Zbawiciela na-
szego, Jezusa Chrystusa”
ąc błogosławionej na-
chwały - wielkiego Boga i
swth/roj h`mw/n VIhsou/ Cristou/
Flp 2, 9
F
dio. kai.
Dlatego i - Bóg Go
Flp 2, 9
„Dlatego
wyższe stanowisko i życzliwie dał
mu imię, które przewyższa
wszelkie inne imię”
też Bóg wyniósł go na
o` qeo.j auvto.n
„Dlatego
ko wywyższył i darował Mu imię
ponad wszelkie imię”
też Bóg Go nad wszyst-
u`peru,ywsen kai. evcari,sato
wielce _ wywyższył i darował
auvtw/| to. o;noma to. u`pe.r pa/n
o;noma
imię,
k 23, 43
k 23, 43
w - raju.
k 24, 6
k 24, 6
k 24, 6
k 24, 47
k 24, 47
k 24, 47
- narodów zacząwszy od
Jeruzalem.
z 20, 7
z 20, 7
z 20, 7
(by) połamać chleb,
t 2, 13
Zbawiciela naszego, Jezusa Pomazańca,
lp 2, 9
Mu - imię (to) ponad wszystko
435558.006.png 435558.001.png
4
K
„bo za jego
Kol 1, 16-17
K
„bo w Nim
stworzone: i to co w niebiosach, i
to, co na ziemi, (...) Wszystko
przez Niego i dla Niego zostało
stworzone.
(17) On jes
wszystko w Nim ma istnienie”
pośrednictwem
zo-
o[ti evn auvtw
bo w Nim zostało _ stworzone -
pa,nta evn toi/j ouvranoi/j ka
wszystko w - niebiosach i
/| evkti,sqh ta.
zostało wszystko
stało stworzone wszystko inne w
niebiosach i na ziemi, (...)
Wszystko inne zostało stworzone
poprzez niego i dla niego.
(17) On też jest przed wszystkim
innym i za jego pośrednictwem
wszystko inne zostało powołane
do istnienia”
i.
na - ziemi, - wszystko
diV auvtou/ kai. eivj auvto.n
z _ powodu Niego i ku Niemu
e;ktistai\
jest _ stworzone
(17) kai. au
i On jest przed
pa,ntwn kai. ta. pa,nta evn auvt
wszystkim i (to) wszystko w Nim
(...)
t przed wszystkim i
vto,j evstin pro.
w/|
sune,sthken
1 J 5, 20
1
oi;damen
qeou/ h[kei kai. de,dwken h`mi/n
dia,noian i[na ginw,skwmen to.n
avlhqino,n( kai. evsme.n evn tw/|
Prawdziwego. i jesteśmy w -
avlhqinw/|( evn tw/| ui`w/| auvtou /
Prawdziwym, w - Synu jego,
VIhsou/ Cristw/|) ou-to,j evstin o`
1
„Wiemy tak
szedł i obdarzył nas zdolnością
rozumu, abyśmy poznawali
Prawdziwego. Jesteśmy w Praw-
dziwym Bogu, w Synu Jego, Je-
zusie Chrystusie. On zaś jest
prawdziwym Bogiem i życiem
wiecznym”
„My zaś wiem
przyszedł i obdarzył nas zdolno-
ścią umysłu, żebyśmy mogli po-
znać prawdziwego. I jesteśmy w
jedności z tym prawdziwym po-
przez jego Syna, Jezusa Chrystu-
sa. To jest prawdziwy Bóg i życie
wieczne”
y, że Syn Boży
de. o[ti o` ui`o.j tou/
że, że Syn Boży przy-
Jezusie Pomazańcu; ten jest -
avlhqino.j qeo.j kai. zwh.
prawdziwy Bóg i życie
aivw,nioj
wieczne.
Hbr 1, 8-9
pro.j de. t
Do zaś - Syna
~O qro,noj sou o` qeo,j eivj to.n
o.n ui`o,n(
H
„Do Syna z
Tron Twój Bo , na wieki wie-
„Natomiast
w odniesieniu
do Sy-
aś:
na:
Bóg
że
jest twoim tronem
na wie-
ków (...)
dlatego nama
ki wieków (...)
Dlatego Bóg, tw
- Tron Twój - Boże na -
aivw/na tou/ aivw/noj (...)
wiek - wieku
dia. tou/to
z _ powodu tego namaścił Cię,
- Boże - Bóg Twój oliwą
ścił Cię Boże
, Bóg
ój Bóg
, namaścił
twój olejkiem...”
cię olejkiem....”
e;crise,n se `
o` qeo,j o qeo,j sou e;laion
1
„ponieważ s
z nakazującym wołaniem, z gło-
sem archanielskim oraz z trąbą
Bożą...”
1 Tes 4, 16
1
„Sam bowie
na hasło i na głos archanioła , i
na dźwięk trąby Bożej...”
o[ti auvto
keleu,smati( evn fwnh/|
wezwanie, na głos
avrcagge,lou kai. evn sa,l
archanioła i na trąbę
qeou/ ...”
.j o` ku,rioj evn
am Pan zstąpi z nieba
m Pan zstąpi z nieba
piggi
ol 1, 16-17
ol 1, 16-17
evpi. th/j gh/j( ta. pa,nta
stanęło _ razem.
J 5, 20
J 5, 20
br 1, 8-9
Hbr 1, 8-9
Tes 4, 16
Tes 4, 16
435558.002.png
5
H
„Bo ci, którzy
dowód, iż pilnie szukają swojego
miejsca (...)
Teraz jednak zabiegają o lepsze
miejsce, mające związek z nie-
bem (...)”
Hbr 11, 14. 16
H
„Ci bowiem, co
zują, że szukają ojczyzny (...)
Teraz zaś do lepszej dążą, to jest
do niebieskiej (...)
tak mówią, dają
oi` ga.r toi
(ci) bowiem tak mówiący
evmfani,zousin o[ti patri,da
au/ta le,gontej
tak mówią, oka-
czynią _ widzialnym, że ojczyzny
evpizhtou/sin) (...)
poszukują
nu/n de.
teraz zaś lepszej sięgają,
tou/tV e;stin evpourani,ou ) (...)”
krei,ttonoj ovre,gontai(
to jest niebieskiej.
H
„w ogólnym
zboru pierworodnych, którzy są
zapisani w niebiosach, i do Boga,
Sędziego wszystkich, i do życia
duchowego prawych, którzy zo-
stali doprowadzeni do doskonało-
ści”
evkklh
i (społeczności) _ w
prwtoto,kwn avpogegramm
pierworodnych, spisanych
evn ouvranoi/j kai. kri
w niebiosach, i sędziego Boga
pa,ntwn kai. pneu,masi dikai,wn
wszystkich, i duchów sprawiedliwych
teteleiwme,nwn
uczynionych _ doskonały
Hbr 12, 23
zgromadzeniu, i do
ywołanych
„do Kośc
którzy są zapisani w niebiosach,
do Boga, który sądzi wszystkich,
do duchów sprawiedliwych, które
już doszły do celu”
ioła pierworodnych,
e,nwn
th/| qew/|
mi,
2
„(...) Albo cz
że Jezus Chrystus jest w jedności
z wami ?”
2
h' ouvk evpig
Czy nie uznajecie
e`autou.j o[ti VIhsou
siebie _ samych, że Jezus
Cristo.j evn u`mi/n
Pomazaniec w was?
2
„(...) Czyż n
sobie, że Jezus Chrystus jest w
was ?”
yż nie rozpoznajecie,
inw,skete
ie wiecie o samych
/j
Kol 2, 2
i[na par
auvtw/n( sumbibasqe,ntej evn
avga,ph| kai. eivj pa/n plou/toj th/j
plhrofori,aj th/j sune,sewj(
eivj evpi,gnwsin tou/ musthri,ou
ku uznaniu - tajemnicy
tou/ qeou/( Cristou/
- Boga, Pomazańca,
aklhqw/sin ai` kardi,ai
Kol 2, 2
„żeby ich
ne, aby byli harmonijnie zespole-
ni w miłości, a także ku wszel-
kiemu bogactwu zupełnej pewno-
ści ich zrozumienia, ku dokład-
nemu poznaniu świętej tajemnicy
Bożej, mianowicie Chrystusa”
serca zostały pocieszo-
„aby ich
nia, aby zostali w miłości poucze-
ni, ku [osiągnięciu] całego bogac-
twa pełni zrozumienia, ku głęb-
szemu poznaniu tajemnicy Boga
– [to jest] Chrystusa
serca doznały pokrzepie-
1 Tm 2, 4
wszelkiego pokroju zostali wy-
bawieni i doszli do dokładnego
poznania prawdy”
(por. J 1, 7)
pa,nta
który wszyscy ludzie chce
swqh/nai kai. eivj evpi,gnwsin
dać _ się _ zbawić i do uznania
Tm 2, 4
tóry pragnie, by wszyscy ludzie
zostali zba
znania prawdy”
wieni i doszli do po-
avlhqei,aj evlqei/n)
prawdy przyjść.
br 11, 14. 16
br 11, 14. 16
br 12, 23
Hbr 12, 23
kai. si,a|
Kor 13, 5
Kor 13, 5
Kor 13, 5
Kol 2, 2
1
„k
1 Tm 2, 4
o]j j avnqrw,pouj qe,lei
którego wolą jest, by ludzie
435558.003.png
 
Zgłoś jeśli naruszono regulamin