Techniki predykcyjne.pdf

(32 KB) Pobierz
38933657 UNPDF
Wró¿by wró¿ba wró¿ka wró¿ki tarot Warszawa numerologia astrolog wró¿ki tarocista i wró¿ka przepowiednie prognozy portal psychotroniczny
Techniki predykcyjne
Autor: Administrator
21.12.2006.
Zmieniony 21.12.2006.
TECHNIKI PREDYKCYJNE Astrologiczne techniki predykcyjne słu¿± przewidywaniu przyszłych sytuacji lub
tez analizie zdarzeñ minionych. To drugie zastosowanie jest, wbrew pozorom, znacznie ciekawsze,
prowadzi bowiem do zrozumienia symbolicznego jêzyka astrologii i jego szerokich mo¿liwo¶ci
interpretacyjnych. Pocz±tkuj±cy astrolog mo¿e siê łatwo do niej zraziæ je¿eli rozpocznie zapoznawanie siê
z technikami predykcyjnymi od usiłowañ przewidywania przyszło¶ci - powinien u¶wiadomiæ sobie, ¿e
układy astrologiczne stanowi± bardzo wieloznaczne zestawienia symboli planetarnych, a przejawianie siê
ich w ¿yciu mo¿e i¶æ ró¿nymi drogami, w zale¿no¶ci od wzajemnych relacji całego układu i jego odniesieñ
do horoskopu urodzeniowego jak równie¿ do wcze¶niejszych układów o podobnym charakterze. Jêzyk
symboliczny tym wła¶nie ró¿ni siê od jêzyka logicznego. Interpretacja astrologiczna bli¿sza jest
interpretacji dzieła sztuki ni¿ odkodowywania rysunku technicznego. W przypadku obrazu czy utworu
muzycznego interpretacja ró¿nych odbiorców bêdzie ró¿niła siê w szczegółach, choæ jej główny kierunek
bêdzie zasadniczo taki sam (zakładaj±c kompetencjê merytoryczn± owych odbiorców). Predykcjê
astrologiczn± mogliby¶my tez przyrównaæ do pytania , Jak okre¶lone dzieło sztuki bêdzie oddziaływaæ na
odbiorcê ?" zadanego krytykowi. Aby na nie odpowiedzieæ w miarê precyzyjnie, krytyk musi znaæ cało¶æ
dzieła, a nie tylko jego czê¶æ l w naszym przypadku - wybrane aspekty planet), konstytucjê psychiczn±
odbiorcy (horoskop urodzeniowy) oraz jego wcze¶niejsze reakcje na podobne sytuacje emocjonalne
(analogiczne układy planet i ich przejawy w przeszło¶ci). Praktycznie wszystkie techniki prognostyczne
zasadzaj± siê na wprowadzeniu dodatkowego zestawu planet, umieszczanego w zewnêtrznym pier¶cieniu
diagramu horoskopu, i ustalaniu ich powi±zañ 2 planetami urodzeniowy mi, a tak¿e miêdzy sob±.
Fundamentaln± ró¿nic± miedzy tym zestawem a planetami natalnymi jest jednak fakt ¿e te drugie s±
statyczne (nie zmieniaj± nigdy swych pozycji), podczas gdy zestaw zewnêtrzny ma charakter dynamiczny
i przemieszcza siê po Zodiaku z prêdko¶ci± zale¿n± od stosowania tej techniki i niekiedy równie¿ od
planety. Wszystkie techniki predykcyjne stosowane w astrologii mo¿na podzieliæ na kilka grup, a
mianowicie: Tranzyty - oparte o bie¿±cy ruch planet,
Progresje - oparte o rzeczywisty ruch planet z symbolicznym przesuniêciem
w czasie, Dyrekcje - oparte o mierzenie odległo¶ci miêdzy planetami horoskopu urodzeniowego, co
w praktyce sprowadza siê do ich przesuniêæ nie maj±cych odniesienia w rzeczywistym ruchu
astronomicznym, Horoskopy okresowe - stawiane na szczególne momenty i symbolicznie wa¿ne
przez pewien okres, Inne - zwykle drobne obserwacje dotycz±ce pojedynczych elementów
horoskopu.
Za najwa¿niejsze uznaje siê powszechnie tranzyty i progresje, których stosowanie powinno wystarczyæ
dla wszelkich potrzeb.
http://www.tarot.az.pl
Kreator PDF
Utworzono 9 December, 2008, 15:44
38933657.001.png
 
Zgłoś jeśli naruszono regulamin