FD-WIN.pdf

(321 KB) Pobierz
FD
D P M J ! F JHK P O @ M J R @ B J !
JHK P O @ M J R @ B J ! R N K J H<B < I D < !
N K J H<B < I D < ! K M J E @ F O JR<I D
M J E @ F O JR<I D <
U L . S K R A J N A 1 2
4 5 - 2 3 2 O P O L E
T E L . / F A X : 0 7 7 4 5 5 0 4 2 8
http:// w w w . c a d s i s . c o m . p l
e - m ai l : c a d s i s @ c a d s i s . c o m . p l
n nn n
nn n
n
snss
... w zakresie kształtowania geometrii:
V Kreowanie planu rozmieszczenia fundamentów bezpoĻrednich
dla całej budowli w formie dowolnie skonfigurowanej grupy ty-
powych fundamentów takich jak:
- ława prostokĢtna,
- stopa prostokĢtna
- stopa kołowa,
V Deklarowanie poziomu posadowienia poszczególnych funda-
mentów,
V Deklarowanie ograniczeı modelujĢcych konstrukcje istniejĢce w
sĢsiedztwie fundamentów projektowanych,
V Łatwa edycja dowolnych elementów schematu statycznego
przez dodawanie, usuwanie i zmianħ połoŇenia fundamentów
lub ograniczeı wynikajĢcych z istniejĢcego stanu zabudowy
terenu,
V Deklarowanie posadzek przylegajĢcych do konstrukcji lub fun-
damentu,
V Deklarowanie obszarów wykopów pod fundamenty.
... w zakresie charakterystyki podło Ň a gruntowego:
V Deklarowanie podłoŇa gruntowego wielowarstwowego,
V Deklarowanie poziomów piezometrycznych wody gruntowej,
V Rħczne, automatyczne i półautomatyczne generowanie kombi-
nacji obciĢŇeı.
V Deklarowanie parametrów poszczególnych warstw gruntowych,
V Deklarowanie warstw wymiany gruntu.
¼ ł a t w y w o p a n o w a n i u
¼ e f e k t y w n y w d z i a ł a n i u
¼ z a a w a n s o w a n y m e r y t o r y c z n i e
¼ s p r a w d z o n y
¼ w y g o d n y w u Ň y t k o w a n i u
¼ n i e d r o g i
... w zakresie obci ĢŇ enia konstrukcji:
V MoŇliwoĻę zadawania typowych obciĢŇeı dla poszczególnych
fundamentów,
V Tworzenie list obciĢŇeı - wariantów obciĢŇeı,
V MoŇliwoĻę pobierania zestawów obciĢŇeı (wariantów obciĢŇeı)
z wyników obliczeı wykonanych przez program RM-WIN dla
kombinatoryki grup obciĢŇeı.
... w zakresie wymiarowania fundamentów:
V Sprawdzanie warunku noĻnoĻci granicznej,
V Sprawdzanie warunków granicznej uŇytkowalnoĻci,
V Sprawdzanie warunku na przebicie i zginanie fundamentu,
V Wyznaczenie iloĻci koniecznego zbrojenia dla fundamentów
Ňelbetowych,
V Tworzenie zestawieı iloĻci zbrojenia,
V MoŇliwoĻę włĢczenia procesu optymalizacji, który pozwala na
optymalny dobór wymiarów fundamentu dla którego spełniony
jest warunek noĻnoĻci, warunek na przebicie i warunek zginania
fundamentu.
... w zakresie sporz Ģ dzania dokumentacji zadania:
V Drukowanie dokumentu w formie tabelaryczno-graficznej
z podziałem na blok danych i bloki wyników analizy i wymiaro-
wania, z moŇliwoĻciĢ swobodnego wyboru zawartoĻci wydruku,
V Skalowanie drukowanych rysunków,
V OkreĻlania parametrów typograficznych stron wydruku,
V Przesyłanie zawartoĻci wydruku do schowka lub bezpoĻrednio
do edytora tekstu MS Word.
CHARAKT E RY S T Y KA P ROGRAMU
Program FD-WIN przeznaczony jest do wspomagania pro-
jektowania w zakresie analizy stanów granicznych oraz
wymiarowania pojedynczego fundamentu lub grupy funda-
mentów o kształtach i konstrukcji ujħtych w normie PN-81/B-
03020, a posadowionych bezpoĻrednio na podłoŇu grunto-
wym i typowym - dla takich elementów konstrukcji - obciĢ-
Ňeniu.
w u Ň ytkowym:
V Pełna swoboda korzystania z poszczególnych opcji i funkcji
programu w trybie interakcyjnym przy jednoczesnej jego ochro-
nie przed próbami wykonywania operacji merytorycznie nielo-
gicznych lub wykraczajĢcych poza zakres stosowalnoĻci pro-
gramu,
V MoŇliwoĻę dokonywania przez uŇytkownika zmian konfiguracji
programu,
V Graficzna wizualizacja wszelkich danych i wyników obliczeı
w postaci konwencjonalnych wykresów wybranych wielkoĻci
z moŇliwoĻciĢ okreĻlania wiħkszoĻci parametrów wyĻwietlania
przez uŇytkownika.
= D P M J !
D P M J !
JHK P O @ M J R @ B J !
N K J H<B < I D < !
M J E @ F O JR<I D
129025284.140.png
 
129025284.151.png
 
129025284.001.png
 
129025284.022.png
 
129025284.043.png
 
129025284.064.png
 
129025284.085.png
 
129025284.106.png
 
129025284.118.png
 
129025284.119.png
 
129025284.120.png
 
129025284.121.png
 
129025284.122.png 129025284.123.png 129025284.124.png 129025284.125.png 129025284.126.png 129025284.127.png 129025284.128.png
 
129025284.129.png
 
129025284.130.png
 
129025284.131.png
 
129025284.132.png
 
129025284.133.png
 
129025284.134.png
 
129025284.135.png
 
129025284.136.png
 
129025284.137.png
 
129025284.138.png
 
129025284.139.png
 
129025284.141.png
 
129025284.142.png
 
129025284.143.png
 
129025284.144.png
 
129025284.145.png
 
129025284.146.png
 
129025284.147.png
 
129025284.148.png
 
129025284.149.png
 
129025284.150.png
 
129025284.152.png
 
129025284.153.png 129025284.154.png 129025284.155.png 129025284.156.png 129025284.157.png 129025284.158.png 129025284.159.png 129025284.160.png 129025284.161.png 129025284.162.png 129025284.163.png 129025284.164.png 129025284.165.png 129025284.166.png 129025284.167.png 129025284.168.png 129025284.169.png 129025284.170.png 129025284.002.png 129025284.003.png 129025284.004.png 129025284.005.png 129025284.006.png 129025284.007.png 129025284.008.png 129025284.009.png 129025284.010.png 129025284.011.png 129025284.012.png 129025284.013.png 129025284.014.png 129025284.015.png 129025284.016.png 129025284.017.png 129025284.018.png 129025284.019.png 129025284.020.png 129025284.021.png 129025284.023.png 129025284.024.png 129025284.025.png 129025284.026.png 129025284.027.png 129025284.028.png 129025284.029.png 129025284.030.png 129025284.031.png 129025284.032.png 129025284.033.png 129025284.034.png 129025284.035.png 129025284.036.png 129025284.037.png 129025284.038.png 129025284.039.png 129025284.040.png 129025284.041.png 129025284.042.png 129025284.044.png 129025284.045.png 129025284.046.png 129025284.047.png 129025284.048.png 129025284.049.png 129025284.050.png 129025284.051.png 129025284.052.png 129025284.053.png 129025284.054.png 129025284.055.png 129025284.056.png 129025284.057.png 129025284.058.png 129025284.059.png 129025284.060.png 129025284.061.png 129025284.062.png 129025284.063.png 129025284.065.png 129025284.066.png 129025284.067.png 129025284.068.png 129025284.069.png 129025284.070.png 129025284.071.png 129025284.072.png 129025284.073.png 129025284.074.png 129025284.075.png 129025284.076.png 129025284.077.png 129025284.078.png
Przykład dokumentu
Posadzka 2
y
Posadzka 1
DANE OGÓLNE PROJEKTU
1. Metryka projektu
Projekt: Przykład,
Pozycja: Posadowienie hali
Projektant: BKWP "CadSiS",
Komentarz:
Data ostatniej aktualizacji danych: 2003-12-13
Poziom odniesienia: 0,00 m.
x
0, 4 0
1,50
0,40
1,10
5. Podło Ň e gruntowe
5.1. Teren
Istniej Ģ cy poziom terenu: z t = 0,00 m,
Projektowany poziom terenu: z tp = 0,00 m.
5.2. Warstwy gruntu
Lp Poziom stropu Grubo Ļę warstwy Nazwa gruntu Poz. wody gruntowej
[m] [m] [m]
1 0,00 2,00 Piasek drobny brak wody
2 2,00 1,00 Piasek Ļredni brak wody
3 3,00 nieokreĻl. Glina piaszczysta brak wody
18
16
14
12
10
8
6
4
2
0
5. 3. Parametry geotechniczne wyst ħ puj Ģ cych gruntów
Symbol I D I L
-2
-4
stopie ı c u F u M 0 M
gruntu [ - ] [ - ] [t/m 3 ] wilgotn. [kPa] [ 0 ] [kPa] [kPa]
Ps 0,50
r
-4 -2 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34
1,70 m.wilg. 0,00 33,0 94688 105208
2. Fundamenty
Liczba fundamentów: 10
2.1. Fundament nr 2
Klasa fundamentu: stopa prostok Ģ tna ,
Typ konstrukcji: słup prostok Ģ tny ,
Poło Ň enie fundamentu wzgl ħ dem układy globalnego:
Wymiary podstawy fundamentu: B x = 1,10 m, B y = 1,50 m,
Współrz ħ dne Ļ rodka fundamentu:
x 0f = 0,00 m, y 0f = 0,00 m,
K Ģ t obrotu układu lokalnego wzgl ħ dem globalnego: f = 0,0 0 .
3. Ograniczenia
Liczba ogranicze ı : 1
3.1. Ograniczenie nr 1
Nazwa: ,
Poziom: 100,00 m,
Współrz ħ dne naro Ň y ograniczenia:
x 1 = 0,00 m, x 2 = 0,00 m, x 3 = 30,10 m, x 4 = 30,10 m,
y 1 = 16,10 m, y 2 = 10,50 m, y 3 = 10,50 m, y 4 = 16,10 m,
4. Wykopy
Liczba wykopów: 1
4.1. Wykop nr 1
Poziom dna wykopu: z w = 1,50 m,
Współrz ħ dne naro Ň y wykopu:
punkt 0: x = 32,20 m, y = 10,40 m,
punkt 1: x = -2,20 m, y = 10,40 m,
punkt 2: x = -2,20 m, y = -1,40 m,
punkt 3: x = 32,20 m, y = -1,40 m,
Filar wewn Ģ trz wykopu
Współrz ħ dne naro Ň y filara:
punkt 0: x = 27,20 m, y = 7,70 m,
punkt 1: x = 2,70 m, y = 7,70 m,
punkt 2: x = 2,70 m, y = 2,40 m,
punkt 3: x = 27,20 m, y = 2,40 m,
Pd 0,50
1,65 m.wilg. 0,00 30,4 61908 77385
Gp
0,50 2,10 m.wilg. 27,80 16,3 23290 25878
6. Stan graniczny I
6.1. Z estawienie wyników analizy no Ļ no Ļ ci i mimo Ļ rodów
Nr obc. Rodzaj obci ĢŇ enia Poziom [m] Wsp. no Ļ no Ļ ci Wsp. mimo Ļ r.
* 1 D
1,20 0,97 0,00
D
2,00 0,36 0,52
D
3,00 0,63 0,90
6.2. Analiza stanu granicznego I dla obci ĢŇ enia nr 1
Wymiary podstawy fundamentu rzeczywistego: B x = 1,10 m, B y = 1,50 m.
Poziom posadowienia: H = 1,20 m.
Rodzaj obci ĢŇ enia: D,
Zestawienie obci ĢŇ e ı :
Pozycja Obc. char. E x E y g Obc. obl. Mom. obl. Mom. obl.
[kN] [m] [m] [ - ] G [kN] M Gx [kNm] M Gy [kNm]
Fundament 13,16 0,00 -0,01 1,10 14,48 -0,10 0,00
Grunt - pole 1 4,28 0,04 -0,05 1,20 5,14 -0,26 0,19
Grunt - pole 2 4,28 -0,04 -0,05 1,20 5,14 -0,26 -0,19
Grunt - pole 3 6,27 -0,02 0,04 1,20 7,53 0,29 -0,18
Grunt - pole 4 6,27 0,02 0,04 1,20 7,53 0,29 0,18
Posadzka - pole 1 0,74 0,27 -0,32 1,30 0,96 -0,31 0,26
Posadzka - pole 2 0,74 -0,27 -0,32 1,30 0,96 -0,31 -0,26
Suma 41,73 -0,64 0,00
7. Zbrojenie stopy
Zbrojenie główne na kierunku x:
Obliczona powierzchnia przekroju poprzecznego A xs = 3,5 cm 2 .
ĺ rednica pr ħ tów: f = 12 mm, rozstaw prêtów: s = 23 cm.
Zbrojenie główne na kierunku y:
Obliczona powierzchnia przekroju poprzecznego A ys = 8,7 cm 2 .
ĺ rednica pr ħ tów: f = 12 mm, rozstaw prêtów: s = 11 cm.
Ilo Ļę stali: 19 kg.
FUNDAMENT 2. STOPA PROSTOK ġ TNA
Nazwa fundamentu: stopa pod słup ramy
z [m]
Skala 1 : 50
H=0,40
0,00
0,00
0,00
Bx=1,10
0
x
z
y
1
Pd
1,20
0,40
1,10
0, 40
0, 20
x
2,00
By=1,50
2
Ps
3,00
3
Gp
129025284.079.png 129025284.080.png 129025284.081.png 129025284.082.png 129025284.083.png 129025284.084.png 129025284.086.png 129025284.087.png 129025284.088.png 129025284.089.png 129025284.090.png 129025284.091.png 129025284.092.png 129025284.093.png 129025284.094.png 129025284.095.png 129025284.096.png 129025284.097.png 129025284.098.png 129025284.099.png 129025284.100.png 129025284.101.png 129025284.102.png 129025284.103.png 129025284.104.png 129025284.105.png 129025284.107.png 129025284.108.png 129025284.109.png 129025284.110.png 129025284.111.png 129025284.112.png 129025284.113.png 129025284.114.png 129025284.115.png 129025284.116.png 129025284.117.png
Zgłoś jeśli naruszono regulamin