sztuka-bycia-zdrowym.pdf

(492 KB) Pobierz
399754440 UNPDF
399754440.001.png
Niniejszy darmowy ebook zawiera fragment
pełnej wersji pod tytułem:
Aby przeczytać informacje o pełnej wersji, kliknij tutaj :
Darmowa publikacja dostarczona przez
Niniejsza publikacja może być kopiowana, oraz dowolnie rozprowadzana tylko
i wyłącznie w formie dostarczonej przez Wydawcę. Zabronione są jakiekolwiek
zmiany w zawartości publikacji bez pisemnej zgody wydawcy. Zabrania się jej od-
© Copyright by Wydawnictwo Złote Myśli & Małgorzata Kot
rok 2010
Data: 25.08.2010
Tytuł: Sztuka bycia zdrowym – fragment utworu
Autor: Wallace D. Wattles
Tytuł oryginału: The science of being well
Tłumaczenie: Małgorzata Kot
Projekt okładki: Janusz Skierkowski
Redakcja: Magdalena Michalak, Sylwia Fortuna
Wydawnictwo Złote Myśli sp. z o.o.
ul. Daszyńskiego 5
44-100 Gliwice
Autor oraz Wydawnictwo „Złote Myśli” dołożyli wszelkich starań, by zawarte w tej
książce informacje były kompletne i rzetelne. Nie biorą jednak żadnej odpowie-
dzialności ani za ich wykorzystanie, ani za związane z tym ewentualne naruszenie
praw patentowych lub autorskich. Autor oraz Wydawnictwo „Złote Myśli” nie po-
noszą również żadnej odpowiedzialności za ewentualne szkody wynikłe z wykorzy-
stania informacji zawartych w książce.
Wszelkie prawa zastrzeżone.
All rights reserved.
399754440.002.png
SPIS TREŚCI
. ........................................23
Rozdział 4 Co myśleć . ...........................................................29
Rozdział 5 Wiara . ..................................................................37
Rozdział 6 Użycie woli . ..........................................................45
Rozdział 7 Zdrowie od Boga . .................................................51
Rozdział 9 Kiedy jeść . ............................................................61
Rozdział 10 Co jeść . ..............................................................67
Rozdział 11 Jak jeść . .............................................................75
Rozdział 12 Łaknienie i
. .......................................81
Rozdział 13 Podsumowanie . ..................................................87
Rozdział 14 Oddychanie . .......................................................93
Rozdział 15 Sen . ...................................................................99
Rozdział 16 Dodatkowe zalecenia . ......................................103
Słowo wstępne . .......................................................................5
Rozdział 1 Źródło Zdrowia . ......................................................9
Rozdział 2 Podstawy wiary . ...................................................15
Rozdział 3 Życie i
jego organizmy
zachcianki
SZTUKA BYCIA ZDROWYM — darmowy fragment — kliknij po więcej
Wallace D. Wattles
10
Co jeść
Co jeść
Współczesna medycyna i higiena nadal nie znają odpowiedzi
na pytanie: co powinienem jeś ć 1 ? Rywalizacja pomiędzy wege-
tarianami i mięsożercami, zwolennikami surowego jedzenia
i tymi, którzy zalecają gotowanie oraz wielu innych teoretycz-
nych „szkół”, zdaje się nie mieć końca. Biorąc pod uwagę całą
lawinę dowodów zarówno za, jak i przeciw poszczególnym teo-
riom, jasno wynika, że opierając się na osiągnięciach naukow-
ców, nigdy nie będziemy wiedzieli, co jest naturalnym pożywie-
niem dla człowieka. Abstrahując od tej kontrowersji, możemy
postawić pytanie o samą naturę i odkryjemy, że nie pozostawi-
ła nas ona bez odpowiedzi.
Większość błędów dietetyków bierze się z fałszywych założeń
o naturalnym stanie człowieka. Zakłada się, że cywilizacja i roz-
wój umysłowy nie są zjawiskami naturalnymi; że człowiek, któ-
ry żyje w nowoczesnym domu, w mieście, który zarabia na ży-
cie, pracując w odpowiadającym tym warunkom zawodzie albo
przemyśle, wiedzie nienaturalne życie i jest w takim środowi-
sku; że jedyny naturalny stan dla człowieka to bycie nagim
1910 r., a stan wiedzy medycznej
tamtego czasu nie zawsze ma pokrycie z współczesnymi teoriami i doświad-
czeniem [przyp. red.].
4
R OZDZIAŁ
OZDZIAŁ 10
1 Należy pamiętać, że książka powstała w
399754440.003.png
SZTUKA BYCIA ZDROWYM — darmowy fragment — kliknij po więcej
Wallace D. Wattles
„dzikusem”, i że im dalej jesteśmy od „dzikusa”, tym dalej je-
steśmy od natury. Takie podejście jest błędne. Człowiek, który
czerpie korzyści, jakie przynosi mu sztuka i nauka, wiedzie jak
najbardziej naturalne życie, ponieważ spełnia się we wszyst-
kich jego dziedzinach. Człowiek, który mieszka w mieście w do-
brze usytuowanym, nowocześnie wyposażonym mieszkaniu,
wiedzie o niebo bardziej naturalne życie niż Aborygen, miesz-
kający w pustym drzewie lub jamie w ziemi.
Wielka Inteligencja, która jest we wszystkim i wszystko przeni-
ka, w praktyczny sposób odpowiada na pytanie, co powinniśmy
jeść. Ustanawiając porządek natury, zdecydowała, że pokarm
człowieka powinien być zgodny ze strefą, w której mieszka.
W zimnych regionach dalekiej Północy zalecane są pokarmy
dostarczające energii. Rozwój mózgu jest stosunkowo niewiel-
ki, a życie w dużej mierze opiera się na pracy mięśni, zatem
Eskimosi odżywiają się głównie tranem i tłuszczem zwierząt
morskich. Żadna inna dieta nie jest w ich przypadku możliwa,
nie mają dostępu do owoców, orzechów czy warzyw, a nawet
gdyby mieli, i tak nie mogliby się nimi żywić w klimacie, w któ-
rym żyją. Zatem, pomimo argumentów wegetarian, Eskimosi
nadal odżywiać się będą tłuszczem pochodzenia zwierzęcego.
Z drugiej strony, zbliżając się do obszarów zwrotnikowych, od-
krywamy, że pokarmy wysokokaloryczne są mniej pożądane;
ludzie w naturalny sposób skłaniają się ku diecie wegetariań-
skiej. Miliony żywią się ryżem i owocami, bowiem przestrzega-
nie na obszarach równikowych eskimoskiej diety doprowadzi-
łoby do rychłej śmierci. „Naturalna” dieta na równiku daleka
jest od naturalnej diety na biegunie północnym. Ludzie za-
5
399754440.004.png
Zgłoś jeśli naruszono regulamin