Russell Kirk - Przyszłośc konserwatyzmu.pdf

(886 KB) Pobierz
420743715 UNPDF
1
420743715.001.png
2
 
Przysz³oæ
konserwatyzmu
Russell Kirk
prze³o¿y³
Borys Walczyna
Warszawa 2005
3
 
Copyright © Russell Kirk 1989
Tytu³ orygina³u: Prospects for Conservatives
Podstawa t³umaczenia:
Russell Kirk, Prospects for Conservative, wyd. Regnery Gateway, Washing-
ton, DC, 1989.
Redakcja i korekta ksi¹¿ki:
Pawe³ Szt¹berek, Pawe³ Tobo³a-Pertkiewicz
Projekt graficzny ok³adki:
Kamil Kawa³ko
Zdjêcie Russella Kirka na ok³adce:
Archiwum rodzinne Annette Kirk
Sk³ad:
Pawe³ Tobo³a-Pertkiewicz
ISBN: 83-919221-7-0
Wydawca:
ARWIL s.c.
ul. Czereniowa 16
02-456 Warszawa
Przy wspó³pracy z:
Fundacj¹ Niepodleg³oci
Ul. Gamerskiego 3/16a
00-089 Warszawa
(http://www.niepodleglosc.pl)
Zamówienia detaliczne i hurtowe mo¿na kierowaæ pod adres:
fundacja@niepodleglosc.pl lub telefonicznie: (22) 722 03 17
Wydawca dziêkujê Annette Kirk za przychylnoæ za Tomaszowi P. za nie-
ocenion¹ pomoc finansow¹ i merytoryczn¹ przy wydaniu tej ksi¹¿ki.
4
 
Dla W. C. McCann,
który przez wiele lat
pe³ni³ rolê Sokratesa
w East Lansing.
5
 
Zgłoś jeśli naruszono regulamin