Spacer po linie (Walk the Line) cz.1.txt

(33 KB) Pobierz
{1}{72}movie info: XVID  576x240 23.976fps 698.1 MB|/SubEdit b.4043 (http://subedit.prv.pl)/
{100}{200}Synchro do Walk.The.Line.DVDRip.XviD-ALLiANCE|by johnass
{200}{300}T�umaczenie: JediAdam|Korekta: johnass i Emuleman
{951}{1051}/Represa, California, 1968
{1820}{1904}SPACER PO LINIE
{3254}{3303}Na podstawie ksi��ek|Johnny'ego Casha i Patricka Carra
{3303}{3356}"The Man in Black"|i "Cash: An Autobiography"
{3893}{4016}Panie Cash?
{4053}{4120}Panie Cash.
{4126}{4191}/Dyess, Arkansas, 1944.
{4195}{4248}Wy��cz to i id� spa�.
{4253}{4318}Zmie� to JR i wy��cz.
{4483}{4566}Zgadnij, kt�ra Carter to �piewa.
{4573}{4608}Anita?
{4613}{4638}Nie, June.
{4643}{4788}/To �piewa�a dla was by�a 10-letnia.|/Jak si� nazywa� ten utw�r?
{4761}{4773}Wy��czcie to!
{4816}{4883}Czy tam, tam wej�� do was!?
{4926}{4993}Id�my spa�.
{5253}{5311}Jest gor�co.
{5315}{5347}Jutro b�dzie gor�cej.
{5381}{5473}Mo�e tata obudzi nas wcze�niej|i pojedziemy na ryby.
{5478}{5566}Na ryby pojedziemy w sobot�.
{5570}{5640}Tata potrzebuj� jutro wolnego od nas.
{5644}{5670}Wiem.
{5776}{5833}Jack?
{5898}{5988}Dlaczego jeste� taki dobry?
{5998}{6066}Nie jestem.
{6091}{6141}Zosta�e� wybrany 5 razy wi�cej ni� ja.
{6145}{6191}Bo jestem wi�kszy od ciebie.
{6195}{6266}Znasz ka�d� histori� z Pisma �wi�tego.
{6270}{6341}A ty znasz ka�d� piosenk�,|jak� mama ma w �piewniku.
{6345}{6395}Piosenki s� �atwe.
{6401}{6443}Nie dla mnie.
{6448}{6540}W Biblii jest wi�cej|s��w ni� w piosenkach.
{6546}{6643}Pos�uchaj, jak mam zosta�, kiedy|kaznodziej� to musz� zna� Bibli� na pami��.
{6648}{6788}Nikomu nie pomog�, je�li nie|b�d� zna� odpowiedniej historii.
{6968}{7043}M�wi�, �e do po�udnia b�dzie 40 stopni.
{7048}{7140}W radiu nic nie powiedz�, �eby|odstraszy� tych czarnuch�w.
{7146}{7233}Mo�e pozwolisz JRowi|zaprowadzi� dzieciaki.
{7238}{7290}Powiedzia�em Rozowi,|�e b�dziemy mieli zbiory wczoraj.
{7296}{7431}A co je�li przyjedzie i|nic nie b�dziemy mieli?
{7360}{7392}Gotowa do roz�adowanie tego pianina?
{7435}{7521}Nie sprzedajemy pianina taty.
{7526}{7610}I ja nie jestem jedyn� osob� w Barstown,|kt�ra pije co sobot�.
{8321}{8396}Co jest doktorku?
{9157}{9197}Co powiedzia� ten kogut,
{9197}{9248}kiedy zosta� wysadzony dynamitem i
{9248}{9291}zbiera� potem w�asne pi�ra?
{9351}{9473}Na szcz�cie ch�opcze,|trzymam pi�ra na tak� okazj�.
{9553}{9643}/Witajcie w Kolonii Dyess.
{10298}{10368}Poradz� sobie.
{10463}{10510}Czy ju� mo�emy i��?
{10515}{10626}Pan Colt da� mi dolara, �eby|przeci�� ca�o�� nie po�ow�.
{10631}{10723}Mo�esz i�� JR.|Z�ap ryb�.
{10848}{10920}Robak na haku
{10966}{11041}wpada do strumyka.
{11113}{11203}Je�li sprawy potocz� si� dobrze,
{11208}{11333}to b�dziesz pr�bowa� wieczorem ryb�.
{11733}{11801}Gdzie by�e�?
{11840}{11883}Od�� t� w�dk�.|Wsiadaj.
{11888}{11958}Do samochodu!
{12756}{12815}S�yszysz je JR?
{12821}{12878}S�yszysz anio�y?
{12883}{12940}Ja je s�ysz� Jack.
{12946}{13000}Brzmi� tak pi�knie.
{13006}{13068}Pi�kne...
{13078}{13115}Jack?
{13121}{13183}Zr�b co�!
{13211}{13273}Zr�b co�!
{14075}{14113}Wiesz, co to jest JR?
{14118}{14148}Wiesz, co stamt�d wychodzi?
{14153}{14163}Przesta�.
{14168}{14223}Nic!
{14428}{14461}Nic.
{14465}{14538}To w�a�nie jest to.
{14543}{14623}Tyle jest to warte i taki jeste� ty!
{14628}{14673}Zostaw go.|To nie jego wina.
{14678}{14768}Diabe� to zrobi�!|Zabra� nie tego syna!
{14781}{14805}Przesta�, Ray.
{14808}{14863}By� moim ulubie�cem, a teraz go nie ma.
{14878}{14918}Jack, prosz�.|Nie zostawiaj mnie.
{14923}{14968}Cisza!
{14973}{15058}Wszyscy maj� by� cicho!
{15265}{15343}Przegapisz autobus.
{15421}{15593}/Komunistyczne wojska|/zosta�y z Seulu, w Korei,
{15488}{15566}/przez wojska USA|/pod dow�dztwem Genera�a McCarthego.
{15620}{15665}Co to?
{15706}{15758}Kto� widzia� Tommego?
{15763}{15846}Ju� jedzie, Ray.|Chod�.
{15883}{15938}Tylko nie p�acz, mamo.
{15943}{16000}Uwa�aj z t� strzelb� JR.
{16006}{16028}B�d� ostro�ny.
{16033}{16108}W zesz�ym miesi�cu ch�opak Pervis�w|zamiesza� si� i pope�ni� samob�jstwo.
{16113}{16175}Tam nie b�dzie bitew Carrie.
{16181}{16296}On jedzie do Niemiec,|a wojna jest w Korei.
{16249}{16311}- Kocham ci�.|- Ja te� ci� kocham.
{16346}{16383}We� to.
{16388}{16486}/Hymny Niebia�skiej Autostrady.
{16496}{16548}Dzi�ki mamo.
{16553}{16618}Dbaj o siebie Donzil|i tak�e o moj� siostr�.
{16623}{16668}B�d�.
{16673}{16698}Hej, Tommy.
{16703}{16773}B�d� grzeczny.
{16863}{16903}Autobus ci ucieknie.
{16908}{16963}Ta.
{17875}{17961}/Landsberg, Niemcy 1952.
{18688}{18790}Widzia�em ko�ci� w Dusseldorfie...
{18723}{18777}zrobiony z wapnia, wielki jak dworzec.
{18792}{18847}Mogliby�my pobra� si� tam i|uda� si� do Wenecji.
{18853}{18879}To jest we W�oszech, Viv.
{18908}{18933}Ulice s� zrobione z wody.
{18940}{18973}Nie �artuje.
{18978}{19033}/Johnny.
{19038}{19103}/Nie widzia�am ci� od 2 lat.
{19108}{19190}/Chodzili�my ze sob�|/tylko przez miesi�c.
{19196}{19313}/M�j tata m�wi, �e co�|/jest nie tak z tob�.
{19328}{19371}A ty co o tym my�lisz?
{19375}{19458}/My�la�em, �e mnie kochasz.
{19463}{19496}Kocham...
{19500}{19561}Kocham.
{19571}{19621}/Wi�c nie b�j si� i mu to powiedz.
{19625}{19661}/I powiedz, �e ja te� ci� kocham.
{19665}{19708}On m�wi, �e to niemo�liwe.
{19713}{19765}M�wi, �e ledwie mnie znasz.
{19771}{19813}Potrafi� pozna� doskona�o��,|gdy na ni� trafi�.
{19818}{19888}Chod�my Cash.
{19943}{20008}Powiedz tacie, �e jestem twoim m�czyzn�.
{20013}{20048}Powiedz, �e za�o�ymy rodzin�.
{20053}{20083}Powiedz, �e b�d� w radiu.
{20088}{20153}Powiedz, �e b�dziemy mieli|�adny dom i b�dziemy szcz�liwi.
{20153}{20178}B�dziemy mieszka� w Memphis.
{20183}{20225}I powiedz mu, �e b�d�|zawsze ci� kocha�.
{20225}{20238}Obiecujesz?
{20238}{20263}Tak obiecuj�, kochanie.
{20263}{20306}S�ysza�a� to by�a obie...?
{20311}{20396}5 minut min�o 5 minut temu
{23298}{23388}/Memphis, Tennessee, 1955.
{23731}{23790}Dzi� te� b�dziesz pr�bowa�, John?
{23796}{23846}Naprawd� co� sprzeda�?
{23850}{23878}Co to mia�o znaczy�?
{23883}{23946}Sprz�tn�am twoj� szafk�.
{23950}{24081}Wszystko, co znalaz�am to opakowania|po orzeszkach i czasopisma muzyczne.
{24086}{24198}Chcia�abym, �eby� przemy�la� ofert� taty.
{24236}{24261}Staram si�.
{24265}{24365}Naprawd� staram si� co� sprzeda�.
{24661}{24681}Dzie� dobry pani.
{24686}{24803}Jestem z firmy Domowy Sprz�t,|sprzedaj�cej...
{24813}{24868}Wiele kolor�w, z kt�rych mo�na wybiera�.
{24873}{24921}Mo�emy...
{24921}{24953}Dzie� dobry, nazywam si� John Cash.
{24958}{25061}Jestem z firmy Domowy Sprz�t, my...
{25023}{25061}Laquisha!
{25065}{25133}Laquisza, kto to!?
{26453}{26536}/Nagraj w�asn� p�yt�.
{28435}{28480}Troch� wy�ej.
{28458}{28509}Tak, troch� wy�ej.
{28641}{28711}Teraz zagraj akord.
{28841}{28903}Zagraj nam E, Marshal.
{28908}{28970}To moje E.
{28991}{29043}/Lulubelle, czas do domu!
{29048}{29073}Jack!
{29078}{29133}Jack chod� tu!
{29138}{29173}Jedziemy.
{29178}{29248}Gramy, John.
{30945}{31016}Viv?|Viv, otw�rz drzwi.
{31125}{31228}Nie zawstydzaj mnie.|Ludzie patrz�.
{31353}{31425}Chc� zobaczy� si� z moim tat�.
{31431}{31506}Chc� do domu John.
{31531}{31573}Prosz�, on ma prac�,|kt�ra czeka w San Anton.
{31573}{31643}Czeka na nas...
{31648}{31673}Ch�opaki s� tutaj.
{31678}{31753}Zesp� jest tutaj w Memphis.
{31758}{31788}Tw�j zesp�?
{31793}{31858}John, tw�j zesp�, tw�j zesp�...
{31863}{31953}to dwaj mechanicy,|kt�rzy ledwo co umiej� gra�.
{31958}{32053}Kochanie, nie s�yszysz r�nicy|mi�dzy tob� a nimi?
{32058}{32195}Masz w domu �on� i dziecko do|wy�ywienia, a kolejne jest w drodze.
{32200}{32298}A my nawet nie mo�emy|zap�aci� czynszu, John.
{32886}{32903}Przepraszam pana.
{32908}{32943}Jest pan w�a�cicielem tego miejsca?
{32948}{32973}Tak, to ja.
{32978}{33018}Witam, nazywam si� JR Cash.
{33023}{33056}Sam Philips.
{33056}{33086}Mi�o mi pana pozna� panie Philips.
{33091}{33173}Jestem piosenkarzem i wraz z zespo�em|pracujemy nad kilkoma piosenkami.
{33178}{33241}Chcesz nagra� p�yt� synu?|Trzeba zap�aci� 4 dolary.
{33245}{33316}A co z tymi go��mi na �cianie?|Z tymi na zdj�ciach?
{33320}{33348}Oni te� p�acili 4 dolary?
{33353}{33381}S� w mojej wytw�rni p�ytowej.
{33386}{33433}Jak tam si� dosta�?
{33438}{33458}Przez przes�uchanie.
{33463}{33531}Mog� teraz?
{33541}{33575}Zadzwo� do mojej sekretarki, Marion.
{33581}{33626}Kiedy wr�ci, jest w salonie pi�kno�ci.
{33626}{33658}Zapisze ci� na przysz�y miesi�c.
{33658}{33711}Nie mog� tak d�ugo czeka� panie Philips.
{33716}{33773}Przepraszam?
{33778}{33868}Nie mog� tak d�ugo czeka�.
{33906}{33938}A mo�e ta?|Mog� j� wyprasowa�.
{33943}{33973}Nie.
{33978}{34050}Nie mo�esz ubra� tej, jest czarna.
{34056}{34116}To jest jedyna koszula jak� mamy.|Nie ma nic z�ego w czerni.
{34120}{34186}Wygl�dasz jakby� szed� na pogrzeb.
{34191}{34261}Mo�e tam id�.
{34808}{34858}Chwila, chwila.
{34863}{34891}Nie chc� przerywa�, ale
{34895}{34978}macie co� innego?
{35050}{35073}Przepraszam.
{35078}{35166}Nie mog� promowa� gospel.
{35220}{35286}To koniec?
{35295}{35350}Nie nagrywam materia�u,|kt�ry si� nie sprzedaje.
{35356}{35466}Panie Cash, gospel w takiej|formie nie sprzeda si�.
{35470}{35520}Chodzi o gospel czy o spos�b,|w jaki to �piewam?
{35525}{35573}To i to.
{35578}{35645}Co jest z�ego w|moim sposobie �piewania?
{35650}{35706}Nie wierz� ci.
{35711}{35758}Twierdzisz, �e nie wierz� w Boga?
{35763}{35813}JR, daj spok�j, idziemy.
{35818}{35836}Nie.
{35841}{35881}Chcia�bym to zrozumie�.
{35886}{35948}Przychodzimy tutaj, gramy dla niego,|a on m�wi, �e nie wierz� w Boga.
{35953}{36008}Dok�adnie wiesz, co ci m�wi�.
{36013}{36086}Ju� s�yszeli�my t� piosenk�,
{36091}{36123}setki razy.
{36128}{36236}W�a�nie tak�.|Za�piewan� w takim samym stylu.
{36241}{36313}C� nie pozwoli�|pan nam przywie�� jej do domu.
{36318}{36378}Przywie�� do domu?
{36383}{36443}Dobra.|Przywie�my j� do domu.
{36448}{36486}Je�li zosta�by� potr�cony przez samoch�d.
{36486}{36528}i le�ysz wy...
Zgłoś jeśli naruszono regulamin