Orygenes, O zasadach.pdf

(2254 KB) Pobierz
156315158 UNPDF
1
O ZASADACH
156315158.001.png
2
´ ródła My´li Teologicznej”
Seria pod redakcj˛ Henryka Pietrasa SJ
1. Orygenes, O zasadach , 1996
3
O RYGENES
O ZASADACH
Zj˛zyka łaci´ skiego i greckiego przeło˙ył i opracował
Stanisław Kalinkowski
Fragmenty z „Filokalii” tłumaczyła
Katarzyna Augustyniak
Wprowadzenie
Henryk Pietras SJ
WydawnictwoWAM•Ksie˛z˙aJezuici
Kraków1996
4
Przekład z wydania: Origenis De principiis libri IV. Ediderunt, transtulerunt,
adnotationibus criticis et exegeticis instruxerunt Herwig Görgemanns et
Heinrich Karpp. Darmstadt, 1976, Wissenschaftliche Buchgesellschaft.
© dla polskiego wydania
Wydawnictwo WAM, Ksi˛˙a Jezuici
ul. Kopernika 26, 31–501 Kraków 1996
Redakcja
Anna Papierzowa
Projekt okładki
Andrzej Sochacki
ISBN 83-7097-230–6
NIHIL OBSTAT. Prowincja Polski Południowej Towarzystwa Jezusowego,
ks. Mieczysław Ko˙uch SJ, prowincjał. Kraków, 10 X 95 r., L. dz. 236/1/95.
156315158.002.png
5
WPROWADZENIE
Gdy ukazywałosi˛ pierwsze wydanie niniejszego dzieła Orygenesa 1 ,
jego redaktorzy opracowali interesuj˛ce wst˛py. Stanisław Kalinkowski:
Staro˙ytne spory o grecki tekst i łaci ´skie przekłady De Principiis ” (s. 7-
16). Ks. Wincenty Myszor: Orygenes jako systematyk (s. 17-33), ks. Emil
Stanula: Teologiczne zasady interpretacji Pisma ´ wi˛tego (s. 34-56).
Cztelników zainteresowanych tymi zagadnieniami odsyłam wi˛cdo
tamtego wydania, nie zamierzam bowiem poprawia´ tego, co zostałoju˙
dobrze zrobione, na pewno w wystarczaj˛cej mierze jak na potrzeby
wst˛pu do ksi˛˙ki Orygenesa. W tym wprowadzeniu staram si˛ nie tyle
zast˛pi´ tamte wyja´nienia, co uzupełni´ o dodatkowe informacje, które
moim zdaniem mog˛ by´ po˙yteczne przy lekturze Orygenesowskich
Zasad . Jedynie w pierwszej cz˛´ci przedstawi˛ pokrótce problem przekazu
tekstu, rzecz omówiona szerzej przez pana Kalinkowskiego, gdy˙ ˙adne
wydanie nie mo˙esi˛ bez tego obej´´. Ponadto warto było uwzgl˛dni´
niektóre nowsze badania na temat struktury dzieła.
Czytelników dociekliwych, którym moje wprowadzenie wyda si˛ zbyt
pobie˙ne, prosz˛ zatem o zwrócenie uwagi na poprzednie wydanie i lepsze
komentarze jego Autorów.
I. Tekst i struktura dzieła
1. Przekaz tekstu
Ju˙ na pierwszy rzut oka wydania tego dzieła i jego liczne tłumaczenia
ró˙ni˛ si˛ nieco od siebie. Dotyczy to szczególnie zamieszczania – lub nie
1 O RYGENES , O zasadach , przekład: S. K ALINKOWSKI , wst˛p i opracowanie:
S. K ALINKOWSKI ,W.M YSZOR ,E.S TANULA , PSP 23, ATK Warszawa 1979.
Zgłoś jeśli naruszono regulamin