Jak radzić sobie z emocjonalnymi skutkami choroby nowotworowej. Poradnik dla pacjentów.pdf

(468 KB) Pobierz
652307174 UNPDF
Jak radzić sobie
z emocjonalnymi skutkami
choroby nowotworowej?
P o radn ik d la Pacjent ó w
652307174.004.png 652307174.005.png
2
INFORMACJE O PUBLIKACJI
SPIS TREŚCI
3
Opracowanie tekstu
mgr Dorota Gołąb
Wstęp
4
Reakcje emocjonalne na rozpoznanie choroby
nowotworowej
4
Opracowanie graficzne
Aleksandra Robaszkiewicz, GoldFish Studio
Rodzina pacjenta
12
Jak sobie pomóc?
14
Tekst Odprężenia
17
Konsultacja naukowa
prof. dr hab. n. med. Krystyna de Walden – Gałuszko
Metoda Simontona
21
Racjonalna Terapia Zachowawcza (RTZ)
24
Spacer
27
Zdjęcia
Paweł Foltyn
Kontakt
29
Polecana literatura
30
Więcej informacji o publikacji
Dział Szkoleń, Współpracy Naukowej i Zapewnienia Jakości
Wielkopolskiego Centrum Onkologii
tel: 061 8850 801
Ten informator możesz pobrać ze strony:
http://www.wco.pl/– zakładka „Informacje dla Pacjentów”
652307174.006.png 652307174.007.png
4
WSTĘP
5
Szanowni Państwo,
spraw – na dłuższy czas – musimy odłożyć. Czujemy się
bezradni. Konieczna staje się pomoc innych osób – leka-
rzy, naszych bliskich.
O trzymaniu diagnozy choroby nowotworowej to-
warzyszą zwykle bardzo silne, negatywne emocje.
Trudno uwierzyć w to, że choroba spotkała właśnie nas.
Pobyt w szpitalu, podjęte leczenie powodują w życiu sze-
reg zmian...
Chcąc pomóc w radzeniu sobie z psychologicznymi konse-
kwencjami rozpoznania choroby nowotworowej i podjęcia
jej leczenia przygotowaliśmy dla Państwa informator.
Czytelnicy znajdą w nim zwięzłe omówienie najczęstszych
emocjonalnych następstw leczenia choroby nowotwo-
rowej doświadczanych przez pacjentów i ich bliskich oraz
wskazówki dotyczące możliwości radzenia sobie z nimi.
Najczęstszymi emocjami przeżywanymi przez pacjentów
jest smutek i strach.
Zmiana dotychczasowego trybu życia, konieczność odło-
żenia na później lub wręcz zrezygnowania z niektórych
planów powoduje smutek. Rodzaj wykonanego zabiegu
operacyjnego również sprawia, że konieczny jest czas do
zaakceptowania zmian wywołanych leczeniem. Często
po operacji zmienia się nasze ciało, musimy rozstać się
z dotychczasowym sposobem myślenia o nim. Niekiedy
REAKCJE EMOCJONALNE NA ROZPO-
ZNANIE CHOROBY NOWOTWOROWEJ
sytuacje wydają się być szczególnie trudne: naj-
częściej jest to chwila otrzymania diagnozy, oczekiwanie
na decyzję dotyczącą rodzaju stosowanego leczenia, a
także – w przypadku niektórych osób – konieczność po-
nownego podjęcia terapii lub zmiana jej rodzaju.
Zwykle sama konieczność wyrażenia zgody na pobyt w
szpitalu zakłóca nasz dotychczasowy rytm życia. Wiele
W trakcie leczenia choroby nowotworowej niektóre
652307174.001.png
6
7
są to zmiany czasowe ( jak np. utrata włosów w wyniku
chemioterapii) – czasem są to zmiany trwałe ( tak jest np.
w przypadku wielu zabiegów chirurgicznych). Możemy
odczuwać smutek z powodu zmian, które nasze leczenie
wywołało w rodzinie. Dotychczasowy podział obowiąz-
ków domowych może wymagać reorganizacji. Możemy
martwić się tym, w jaki sposób informację o leczeniu
przyjmą nasi najbliżsi. Smutek może wynikać także z bra-
ku wsparcia ze strony bliskich osób w sytuacji, w której
najbardziej tego potrzebujemy.
Podobnie – jak wiele może być źródeł smutku przeżywa-
nego przez naszych pacjentów – wiele sytuacji związa-
nych z leczeniem wywołuje lęk .
Przede wszystkim możemy obawiać się tego, na ile roz-
poznana choroba zagraża naszemu życiu. Zwykle wiele
badań i rodzajów terapii przechodzić będziemy po raz
pierwszy. Znajdziemy się w nowej dla siebie sytuacji. Być
może o niektórych metodach leczenia słyszeliśmy wcze-
śniej niepokojące informacje.
Lęk może towarzyszyć nam przed zabiegiem chirurgicz-
nym, kiedy do momentu operacji nie jest znany konieczny
zakres ingerencji chirurga. Możemy obawiać się oczekiwa-
nia na wyniki histopatologiczne i tego, czy i jakie leczenie
będzie konieczne po operacji.
Możemy bać się skutków ubocznych leczenia. A po za-
kończeniu terapii, niepokoić nas mogą myśli dotyczące
skuteczności leczenia i tego, czy po pewnym czasie ko-
nieczne nie okaże się ponowne podjęcie terapii.
Możemy obawiać się badań kontrolnych. Tego jak poradzą
sobie nasi bliscy podczas naszego pobytu w szpitalu. Mo-
żemy obawiać się tego, czy ktoś z bliskich nam osób nie
opuści nas z powodu choroby i leczenia. Możemy bać się
tego, czy uda się nam wrócić do pracy po długim pobycie
na zwolnieniu lekarskim. Nie wiemy czy będziemy mogli
realizować nasze marzenia pomimo rozpoznanej choroby.
Innymi emocjami często przeżywanymi przez pacjentów
652307174.002.png
8
9
jest poczucie wstydu, winy i gniewu . Ponieważ cały czas
nie znamy genezy choroby nowotworowej, niekiedy szu-
kając jej źródeł obwiniamy samych siebie (np. o złe nawyki
żywieniowe, branie na siebie nadmiaru obowiązków).
Nieznana etiologia chorób nowotworowych sprzyja tak-
że (CAŁKOWICIE NIESŁUSZNIE !) przeżywaniu poczucia
wstydu. Cały czas niektórzy z nas krępują się przyznać
osobom ze swojego otoczenia do tego, że są pacjen-
tami szpitala onkologicznego. Ważne jest, aby pamię-
tać, że na dzień dzisiejszy nie znamy dokładnie powodu
wykrycia choroby nowotworowej u danych osób, nie
potrafimy też skutecznie zapobiegać jej powstawa-
niu. Doświadczenie zebrane podczas spotkań z wie-
loma pacjentami chorymi na nowotwór wskazuje na
to, że zapadają na niego bardzo różne osoby, posiada-
jące różne typy osobowości, style życia, usposobienie
i sposoby radzenia sobie z trudnościami.
Gniew może wynikać z trudności w zaakceptowaniu
zmian spowodowanych leczeniem. Może być potęgowa-
ny przeżywanym bólem. Towarzyszyć może zadawaniu
sobie pytania: „dlaczego właśnie ja zachorowałem”?;
może być też związany z trudnością w odnalezieniu się
w środowisku osób zdrowych („beztroskich”).
Warto pamiętać, że wymienione emocje, ich przeży-
wanie jest czymś naturalnym.
Każdy z nas zna własny sposób radzenia sobie z trudny-
mi emocjami. Niektórzy z nas płaczą, inni potrzebują
rozmów z bliskimi, jeszcze inni chcą unikać trudnych
tematów i wolą znaleźć sobie jakieś zajęcie tak, by od-
wrócić uwagę od tego, co jest dla nich przykre.
Wszystkie te sposoby są dobre, jeśli są skuteczne.
Nie należy obawiać się tego, że doświadczanie trud-
nych emocji, przeżywanie lęku, smutku, chwilowy brak
optymizmu może w zasadniczy sposób utrudnić podję-
te leczenie. Nie należy wymagać od siebie odwagi i siły
wbrew temu, co czujemy.
Prawdopodobnie dla większości z nas olbrzymią pomo-
cą będzie świadomość tego, że w naszym otoczeniu są
osoby, które rozumieją naszą sytuację, dla których je-
steśmy ważni i które są gotowe towarzyszyć nam w tym,
co przeżywamy.
652307174.003.png
Zgłoś jeśli naruszono regulamin