TP_1991-05.pdf

(412 KB) Pobierz
Terazniejsza Prawda nr 418/1991
„A gdy [Baranek] otworzył siódmą pieczęć ... " „Aleście przystąpili
do góry Syon i do miasta Boga żywego, do Jeruzalemu Niebieskiego
(...) Patrzajcie, abyście nie gardzili Tym, Który mówi (...): Jeszcze ja
raz poruszę nie tylko ziemią, ale i niebem (...) Przeto przyjmując
Królestwo nie chwiejące się, miejmy laskę, przez którą służymy
przyjemnie Bogu z bojaźnią i uczciwością. " „ ... Chrystus
przyszedłszy Najwyższy Kapłan (...) Przez większy i doskonalszy
przybytek, (...) Znalazłszy wieczne odkupienie. " — Obj. 8:1; Żyd.
12:22, 25, 26, 28; 9:11,12
Wrzesień – Październik, 1991 Nr 418
455851237.001.png 455851237.002.png
Jana 16:7-15
A ja prosić będę Ojca, a innego pocieszyciela da wam, aby z wami mieszkał na wieki
(Jana 14:16)
W drodze do Getsemane, w noc zdrady nasz Pan
udzielił swym uczniom tej lekcji. Mówił im o tym,
czego mieli oczekiwać jako jego naśladowcy —
niezrozumienia, prześladowań, urągań - z powodu
wierności Jemu oraz braciom, których On
reprezentował. „Alem ci wam to powiedział, abyście,
gdy przyjdzie ta godzina, wspomnieli na to, Ŝem ja
wam opowiedział” (w.4). Nie powiedział im
wszystkiego, czego mieli się spodziewać, wskazując
na to słowami: „Mamci wam jeszcze wiele mówić, ale
teraz znieść nie moŜecie”. To samo moŜna
powiedzieć o wszystkich tych, którzy kiedykolwiek
zostają uczniami Pana. W danej chwili widzą oni
dostateczne światło tylko na jeden krok do przodu,
lecz istota prób i przyszłe trudności są łaskawie ukryte
przed nimi, by nie zostali sparaliŜowani lękiem.
„Dosyć ci ma dzień na swoim utrapieniu”.
Nie było to zwodzeniem ani kuszeniem uczniów,
aby zrobili coś przeciwnego swej woli. JuŜ na samym
początku Mistrz zapewnia nas, Ŝe jeśli nie weźmiemy
swoich krzyŜy i nie pójdziemy za Nim, nie będziemy
Jego uczniami. Jeśli uczciwie i szczerze podejmujemy
te kroki, widzimy w związku z nimi olbrzymie
trudności, lecz nie znamy szczegółów przyszłych
doświadczeń. Gdybyśmy wiedzieli o naszych
przyszłych próbach, byłoby to dla nas za duŜym
obciąŜeniem, poniewaŜ początkowo bardzo
niedoskonale rozumiemy znaczenie słów Pana:
„Dosyć masz na łasce mojej; albowiem moc moja
wykonywa się w słabości”, jak równieŜ zapewnienie,
iŜ nie dozwoli On, abyśmy byli kuszeni ponad siły,
lecz przy kaŜdej pokusie zapewni drogę wyjścia z niej
(2 Kor. 12:9; 1 Kor. 10:13).
Tak więc lud Pana podejmując kolejne kroki
stwierdza, iŜ obietnice te są prawdziwe: znajduje
ochronę,
uwaŜa, iŜ nie otrzymuje więcej niŜ moŜe znieść, i Ŝe
chociaŜ jego próby są rzeczywiście sroŜsze niŜ na
początku drogi, mogą być pokonane dzięki wzrostowi
w łasce i znajomości.
Trudno było uczniom zrozumieć, w jaki sposób
nieobecny Pan udzieli pomocy swym
prześladowanym naśladowcom. W naszej lekcji
Mistrz przedstawia ten
„UMIEJĘTNI I UTWIERDZENI W TERAŹNIEJSZEJ PRAWDZIE”
2 Piotra 1:12
DWUMIESIĘCZNIK
Wrzesień - Październik, 1991 ………..………..………………… Nr 418
Spis Treści
Obietnica Ducha Świętego ......................................... str. 66
Logos był posłańcem Jehowy........................................ 67
Duch Święty nie jest osobą.............................................. 68
„Przyszłe rzeczy wam opowie”........................................ 69
Innego pocieszyciela da wam........................................... 70
Dzieło Wielkiego NajwyŜszego Kapłana ............................ 71
Istota Jego dzieła............................................................... 71
Skutki dzieła NajwyŜszego Kapłana................................ 73
Sprawozdanie br. Hermetza z jedenastej
podróŜy do Izraela ............................................................... 75
Tel Awiw i Herzlia........................................................... 77
Wykład w Tel Awiwie...................................................... 77
Haifa, góra Karmel........................................................... 78
Jerozolima......................................................................... 79
_________________________
„OCZEKUJĄC ONEJ BŁOGOSŁAWIONEJ NADZIEI
I EPIFANICZNEJ CHWAŁY WIELKIEGO BOGA
I ZBAWICIELA NASZEGO JEZUSA CHRYSTUSA”
Tytus 2:13
455851237.003.png
Wrzesień - Październik, 1991 Teraźniejsza Prawda 67
problem w moŜliwie najjaśniejszym świetle
nazywając po imieniu tę moc, czyli wpływ jakim
posłuŜy się w stosunku do nich — „Duchem
Świętym”, Duchem BoŜym, Duchem Chrystusowym i
Duchem prawdy. PoniewaŜ wpływ ten miał być
wsparciem i pocieszeniem, nasz Pan nazwał tego
Ducha czyli moc, pocieszycielem, wspierającym,
pomocnikiem. Nie powiedział, Ŝe przyśle inną osobę,
aby się nimi zajęła; nikt inny nie mógł lepiej od Niego
zająć się nimi. Miał On zesłać ducha, wpływ, moc,
który w zupełności miał reprezentować Ojca i Jego
samego, tak Ŝe posiadanie Ducha Świętego miało
potwierdzać ich społeczność z Ojcem i Synem. O tym
Duchu Świętym zupełnie właściwie mówi się w
rodzaju męskim, tak jak o Ojcu i Synu.
tycznie są trzy osoby w jednym Bogu, a nie mogąc
wyjaśnić Ŝadnego z tych nonsensownych twierdzeń,
uciekali się do słowa tak uŜytecznego w błędach i
zabobonach: „ Tajemnica ”. Mówią nam, Ŝe sprawa
Trójcy jest tak tajemnicza, iŜ ani oni, ani nikt inny nie
potrzebuje jej zrozumieć. Nie powinno to jednak
przeszkodzić tym, którzy potrafią zrozumieć, Ŝe
tajemnica ta jest ich własnym wymysłem, i Ŝe nauka
Biblii na ten temat jest zupełnie jasna, prosta,
harmonijna i zadowalająca.
Gdy Apostoł omawia istotę Boga, mówi nam:
Jest jeden Ŝywy i prawdziwy Bóg, nie trzech! Dalej
powiada, Ŝe ten jeden Ŝywy i prawdziwy Bóg jest
Ojcem, a następnie dodaje, Ŝe jest jeden Pan Jezus
Chrystus (1 Kor. 8:6). Jak juŜ zauwaŜyliśmy, ten sam
Apostoł oświadcza, Ŝe Ojciec wysoko wyniósł Pana
Jezusa i dał Mu imię ponad wszelkie inne imię, i Ŝe
wszyscy ludzie powinni czcić Syna, tak jak czczą
Ojca (Filip. 2:9,10; Jana 5:32). Oznacza to, Ŝe mamy
tutaj dwie osoby , poniewaŜ w Ŝaden inny sposób
jedna z nich nie mogłaby wywyŜszyć i uhonorować
drugiej; skoro Syn ma być czczony tak jak Ojciec,
wynika z tego (jak pokazują inne wersety), Ŝe jest On
obecnie uczestnikiem Boskiej natury, i Ŝe został
wyniesiony do tak wysokiej chwały i godności —
„wysoko nad wszystkie księstwa i zwierzchności i
moce” - jako nagrody za posłuszeństwo woli Ojca
przez przyjście na świat i odkupienie ludzkości za
cenę własnego Ŝycia w wypełnianiu Boskich
zamiarów.
TRÓJCA ŚWIĘTA
W okresie „ciemnych wieków” panowało duŜe
zamieszanie doktrynalne i nie zwracano uwagi na
jasne nauki Pisma Świętego. Prawdę mówiąc, przez
pewien czas Biblia nie była prawie w ogóle uŜywana.
Zgodnie z doktryną o sukcesji apostolskiej biskupom
przypisywano natchnienie równe Apostołom. Tak
więc, gdy spotykali się oni na synodach, ich głos i
decyzje na temat danej doktryny były przyjmowane
jako apostolskie i autorytatywne. W oczywisty sposób
przeoczano fakt, Ŝe Pan wybrał tylko 12 Apostołów i
nic nie mówił, Ŝe mieli oni mieć następców, oraz Ŝe w
księdze Objawienia oznajmił, iŜ nie będzie takich
następców, wskazując na Nowe Jeruzalem jedynie z
12 stolicami i imionami 12 Apostołów Baranka (Obj.
21:14).
Na początku drugiego wieku wyraźnie
dostrzegalny stał się wpływ greckiej filozofii na
Kościół i szerzenie się róŜnych błędów. Jeden z nich
dotyczył szczególnie naszego Pana i praktycznie
stawiał Go na równi z greckimi filozofami -
Sokratesem i Platonem, zaprzeczając Jego
szczególnemu urodzeniu i przedludzkiej egzystencji.
Zwalczając te błędy, niektórzy z wiernych Panu
popadli w drugą krańcowość i ogłosili Go równym
Ojcu (niezgodnie z Jego własnymi słowami— Jana
10:29; 14:28).
Następnie powstał spór odnośnie Ducha
Świętego i ci sami ekstremiści doszli do wniosku, Ŝe
są trzy osoby — Ojciec, Syn i Duch Święty, „równi w
mocy i chwale”. Takie stanowisko w rzeczywistości
prowadzi do pojęcia istnienia trzech Bogów, chociaŜ
wielu rzeczników Trójcy nie przyznałoby tego.
Co ciekawe, po stwierdzeniu, Ŝe są oni równi (co
oznacza, Ŝe nie są tą samą osobą, lecz róŜnymi
osobami) ogłoszono, Ŝe w rzeczywistości są oni
jednym Bogiem. Takie nie biblijne i nielogiczne
rozumowanie nie moŜe oczywiście obronić samo
siebie i dlatego zajmujący takie stanowisko zmuszeni
zostali do róŜnych wykrętnych argumentów. Niekiedy
niektórzy z nich uwaŜali, Ŝe w rzeczywistości jest
trzech Bogów w jednej osobie, podczas gdy inni
twierdzili, Ŝe fak-
LOGOS BYŁ POSŁAŃCEM JEHOWY
Widzieliśmy juŜ to u Jana 1:1, Ŝe nasz Pan zanim
przyszedł na świat (zanim świat został stworzony
przez Niego, jako przedstawiciela Ojca) był Logosem
- Słowem, Posłańcem Boga (w j. gr. przed słowem
Bóg występuje przedimek określony), Jehowy. Był
On Bogiem (bez przedimka), potęŜnym Bogiem,
wyŜszym od aniołów, Tym, przez którego „wszystkie
rzeczy się stały, a bez niego nic się nie stało, co się
stało”.
Zwróćmy uwagę, Ŝe Apostoł mówiąc o Ojcu i
Synu traktuje ich jako oddzielne osoby i nie odnosi
się do Ducha Świętego jako kolejnego Boga ani jako
trzeciej części Boga. Nie znaczy to jednak, Ŝe Apostoł
lekcewaŜy Ducha Świętego, poniewaŜ we wszystkich
swoich listach uznaje go, jako Ducha Ojca i Syna
działającego dla korzyści poświęconych.
Nie powinniśmy teŜ rozumieć, Ŝe Duch Święty
jest duchową istotą, tak jak w stwierdzeniu „Bóg jest
duchem”, lecz Ŝe określenie to oznacza ducha istoty,
moc, wpływ, wolę, cel, siłę, czyli wszystko cokolwiek
pochodzi od osoby. O Duchu Świętym mówi się, Ŝe
pochodzi od Ojca i Syna jako wpływ , czyli moc , który
z kolei działa przez Kościół, poświęconych
wierzących, na tych, z którymi członkowie Kościoła
się stykają. Jest to zawsze dobry i święty duch lub
wpływ i
68 Teraźniejsza Prawda Wrzesień - Październik, 1991
w ten sposób wyraźnie odróŜnia się od ducha świata,
usposobienia świata, wpływu świata, ducha grzechu,
ducha antychrysta itp.
Więcej informacji na temat Trójcy moŜna znaleźć w
ksiąŜce pt. Pojednanie miedzy Bogiem i człowiekiem,
str.59 - 69 i Teraźniejszej Prawdzie '86, str.50.
jęcie osobowości oznacza, Ŝe osoba moŜe się
znajdować tylko w jednym miejscu.
DUCH ŚWIĘTY NIE JEST OSOBĄ
Widzimy zatem, Ŝe Bóg jest istotą duchową, a
nie duchem. Nie moŜemy jednak mówić o Duchu
Świętym jako o oddzielnej osobie, róŜnej od Ojca i
Syna. Pismo Święte mówi o nim jako o Duchu
BoŜym, naleŜącym do Boga, pochodzącym od Boga;
jako o Duchu Chrystusowym, pochodzącym od
Chrystusa; jako o Duchu lub wpływie i mocy, który
wszystko przenika i moŜe działać w dowolnym
miejscu lub dowolnej liczbie miejsc w dowolnym
czasie, wykonując dowolną formę pracy lub misję. O,
jakŜe bardziej zadowalająca jest prawdziwa myśl
odnośnie Ducha Świętego od absurdalnych i nie
biblijnych poglądów! Moglibyśmy odnotować w tym
miejscu fakt, Ŝe greckie słowo oddane w w.7 jako
„go” mogłoby równie poprawnie być przetłumaczone
jako „to”: „poślę to do was”. Podobnie słowo „on” z
w.8 mogłoby (w zupełnej zgodzie z greckim tekstem)
być przetłumaczone „to”.
„DUCH ŚWIĘTY NIE BYŁ JESZCZE DANY”
Nasz Pan delikatnie poinformował pogrąŜonych
w smutku i zakłopotanych uczniów o mającym
nastąpić odejściu do Ojca, który Go posłał. Nie pytali
gdzie odchodzi, poniewaŜ wierzyli Jego słowom, Ŝe
przyszedł od Ojca i powróci do Ojca, który Go posłał.
Lecz ich serca wypełni! smutek. Co będą robili bez
Pana? W jaki sposób mogłaby się wypełnić obietnica
Królestwa, jeśli On odchodzi! Czy przez trzy lata
ulegali złudzeniu? Nie wątpili w Pana, ale byli
zakłopotani.
Nasz Pan wyjaśnił zatem, Ŝe jeśli właściwie
zrozumieją tę sprawę, zostaną uwolnieni od wielu
swoich zmartwień, poniewaŜ Jego odejście w
rzeczywistości leŜało w ich interesie. Gdyby nie
odszedł, Ojciec nie mógłby spłodzić ich z ducha i
uznać za synów BoŜych; a zatem nigdy nie mogliby
zostać niczym więcej jak tylko istotami ludzkimi,
nigdy nie zostaliby istotami duchowymi ani
uczestnikami Boskiej natury wraz z jej chwałą i
godnością. Gdyby nasz Pan nie odszedł i nie wstąpił
do Ojca, nie mogliby nawet uzyskać ludzkiej
restytucji, poniewaŜ całe dzieło zbawienia (zarówno
w stosunku do Kościoła, jak i świata) zaleŜało od
wypełnienia przez naszego Pana wymogów
sprawiedliwości.
Następnego dnia, jako Baranek BoŜy, umarł On
za grzech Adama (który ciąŜył na całej rodzinie
ludzkiej), a trzeciego dnia Ojciec wzbudził Go swą
własną mocą. W tej wielkiej transakcji za nas
dokonało się olbrzymie dzieło, lecz jego korzyści
(zgodnie z Boskim planem) nie mogły być udzielone
ani Kościołowi, ani światu zanim nasz Pan nie wstąpił
do nieba i nie pojawił się przed Ojcem, by
przedstawić zasługę swej ofiary za wszystkich ludzi.
Gdyby Jezus pozostał ze swymi naśladowcami przez
cały ten wiek (tak jak w czasie 40 dni, gdy był z nimi
jako istota duchowa), nikt nie mógłby być spłodzony
z Ducha Świętego. Aby Kościół został przyjęty i
uznany za synów oraz otrzymał Ducha Świętego
(Jana 7:39), koniecznym było, by Chrystus wstąpił do
nieba i przedstawił zasługę swej ofiary.
Gdy w dniu zesłania Ducha Świętego
Apostołowie otrzymali Ducha Świętego, powiedzieli:
„to jest ono, co przepowiedziano przez proroka
Joela”, a nie: to jest ten, który był przepowiedziany
przez proroka Joela. Nazwali to chrztem Duchem
Świętym. NiemoŜliwym jest wyobrazić sobie chrzest
osobą, nie byłoby teŜ właściwym myśleć, Ŝe Duch
Święty jako osoba jest rzeczywiście obecny w sercu
kaŜdego wierzącego! Po-
NIE DUCH TEGO ŚWIATA
Wśród róŜnych fałszywych pojęć odnośnie
działania Ducha Świętego znajduje się twierdzenie, Ŝe
Duch Święty jako osoba jest aktywny przebywając tu
i tam przez cały wiek Ewangelii, uświadamiając
ludziom grzech i nawracając ich do sprawiedliwości.
Niektórzy tak daleko posuwają się w tej błędnej
myśli, Ŝe mówią, iŜ nikt nie moŜe być nawrócony od
grzechu, jeśli Święty Duch BoŜy cudownie nie
zadziała na niego. Jeśli takie poglądy są w
jakimkolwiek sensie prawdziwe, oznaczałyby, Ŝe
jedynie Bóg jest odpowiedzialny za to, Ŝe świat nie
jest jeszcze nawrócony, poniewaŜ Duch Święty nie
wykonał swego zadania w nawracaniu, ganieniu i
przekonywaniu. Wszystko to jest jednak powaŜnym
błędem.
Duch Święty w ogóle nie działa w sercach ludzi
tego świata, ale (jak oznajmia nasz Pan): Będzie on w
was, Jego uczniach, ów Duch Ojca, Duch, czyli
usposobienie Syna, Duch prawdy, Duch zdrowego
rozsądku, Duch świętości Panu. śadnej z tych cech
Ducha Świętego nie moŜna znaleźć w grzesznym
świecie. NaleŜą one i są przeznaczone tylko dla
„poświęconych (uświęconych) w Chrystusie Jezusie”.
Moc BoŜa działa na serca w pełni Mu poświęcone,
oŜywiając, oczyszczając i oddzielając je od ducha
tego świata I uŜywając je w słuŜbie Bogu. Duch tego
świata jest duchem grzechu i samolubstwa, Duch
Pana jest duchem świętości i poświęcenia się Boskiej
woli.
„BĘDZIE KARAŁ ŚWIAT”
W jaki sposób Duch Święty w was będzie karał
(ga-
Wrzesień - Październik, 1991 Teraźniejsza Prawda 69
nił) świat ? Odpowiadamy, Ŝe cały Kościół (który
otrzymał Ducha Świętego, a więc i jego oświecenie)
ma pozwolić swemu światłu na takie świecenie przed
ludźmi, by dla świata było to karceniem. Tym, co
karci świat, jest świętość Kościoła.
Duch Pana (usposobienie Pana w Jego ludzie)
jest napomnieniem dla tych, którzy Ŝyją w grzechu.
Tak było i w przypadku naszego Pana, o czym sam
powiedział. Duch Ojca w tym szczególnym znaczeniu
został Mu udzielony w czasie chrztu, co poświadczył
Jan: "Widziałem Ducha zstępującego z nieba, i został
na nim". Jezus otrzymał Ducha Ojca bez miary, bez
ograniczeń, poniewaŜ jako doskonały w obrazie i
podobieństwie BoŜym mógł otrzymać Ducha BoŜego
w doskonałej, pełnej mierze. My, przeciwnie,
niedoskonali, ułomni przez upadek, z powodu
naszych braków moŜemy otrzymać tego Ducha
jedynie w ograniczonej mierze — niektórzy więcej, a
inni mniej. Dzięki Bogu kaŜdy ma jednak przywilej
coraz pełniejszego napełniania i uświęcania się
Duchem Świętym w miarę upływu lat. Światło
naszego Pana, któremu pozwolił świecić przed
ludźmi, było wielkie. W porównaniu z nim nasze
światełka są bardzo słabe, ale powinniśmy gorliwie
naśladować przykład naszego Pana i coraz bardziej
napełniać się Duchem prawdy, światłem prawdy, i
mądrze pozwolić mu świecić na wszystkich tych,
którzy znajdują się w zasięgu naszych wpływów.
Jak podają w. 8 - 11, efekty tego będą potrójne:
(1) „Będzie karał świat z grzechu” - to znaczy, Ŝe
uświadomi światu jego grzeszny stan i w coraz
większym stopniu będzie ukazywał mu niezmiernie
przestępczy charakter grzechu. Wielu z tego świata
tak zatraciło obraz BoŜy i tak bardzo pozbawieni są
sumienia, Ŝe nie potrafią zbyt dokładnie odróŜnić
uczciwości od nieuczciwości, prawdy lub fałszu,
sprawiedliwości od grzechu. Świat ma zwyczaj
porównywać siebie z samym sobą, lecz teraz Pan w
Chrystusie i Jego Kościele dał światu nowy wzór, a
Kościół nie tylko słowami, lecz takŜe czynami ma
bronić wspaniałych kryteriów słów Pańskich, zgodnie
ze sprawiedliwością i miłością.
(2) Nie wystarczy, Ŝe świat zostanie potępiony za
grzech, musi on zrozumieć nieco ze sprawiedliwości
(przeciwieństwa grzechu) - Ŝe moŜliwa jest znaczna
miara sprawiedliwości, i Ŝe trudności w zdobyciu jej
są wynikiem upadłej natury. Świat musi być
przekonany, Ŝe sprawiedliwość jest właściwym
poziomem -jedynym, jaki Bóg moŜe uznać - Ŝe w
swym wspaniałym planie Bóg zagwarantował Ŝycie
wieczne tylko sprawiedliwym. Ci, którzy podają te
nauki (oświeceni Duchem) będą musieli równieŜ dać
jasno do zrozumienia, Ŝe nikt nie moŜe przyjść do
harmonii z Ojcem przez jakiekolwiek własne uczynki
sprawiedliwości, Ŝe niezbędnym jest przebaczenie
(przykrycie grzechów zapewnione zasługą ofiary
Chrystusa).
(3) Duch Pana w Jego ludzie przekonuje bliźnich
(wszystkich, którzy znajdują się w zasięgu jego
światła i poselstwa), Ŝe teraźniejsze Ŝycie nie jest
wszystkim, co istnieje, i Ŝe w Boskim planie dla
całego świata ludzkości przewidziany jest sąd, próba.
Ktokolwiek słyszy to posłannictwo musi przyznać, Ŝe
jest ono rozsądne, Ŝe staje się ono podstawą radości i
nadziei dla wszystkich tych, którzy pragną Ŝycia
wiecznego. Ci, którzy właściwie i głęboko ulegają
wpływowi tych faktów, w obecnym Ŝyciu będą
szukali Pana i Jego róŜnych przewodów łaski, tak aby
i oni mogli skorzystać z nauk i prób jako słudzy BoŜy
obecnie przechodzący proces sądu.
Odpowiednio do posiadanego światła i
znajomości ponoszą oni jednak odpowiedzialność.
Bóg w swoim planie przewidział dla świata przyszły
dzień sądu, w którym wszyscy będą mieli sposobność
być osądzeni i wypróbowani pod względem wierności
Boskim przykazaniom na otrzymanie doskonałego
Ŝycia. Niemniej jednak postępowanie w teraźniejszym
Ŝyciu ma pewien związek z ich przyszłym sądem,
czyli próbą. Proporcjonalnie do przeciwstawiania się
sumieniu i wskazówkom prawdy w obecnym, czasie,
będą mieli trudności do przezwycięŜenia w
przyszłości, a jeśli ich nie przezwycięŜą poniosą kary.
W takim stopniu, w jakim obecnie próbują Ŝyć w
zgodzie ze sprawiedliwością, stwarzają dla siebie
predyspozycje, które pomogą im w dniu sądu.
„Iś NIE UWIERZYLI”
Święty Duch prawdy w sługach Boga
obwieszcza światu, Ŝe jego trwanie w postawie
grzeszników, „dzieci gniewu”, jest wynikiem nie
uwierzenia i nie przyjęcia Chrystusa oraz zasługi Jego
ofiary za grzech. Duch Święty w wierzących
obwieszcza światu, Ŝe istnieje coś takiego jak
sprawiedliwość, sprawiedliwość przypisana, która
została zapewniona ofiarą naszego Pana Jezusa. Duch
Święty w sługach BoŜych uczy świat, Ŝe obecny
porządek rzeczy nie moŜe trwać nadal, Ŝe podczas
drugiego adwentu naszego Pana zostanie
wprowadzony nowy porządek rzeczy, poniewaŜ On
posiada legalne prawo do usunięcia szatana, księcia
obecnego porządku zła.
„PRZYSZŁE RZECZY WAM OPOWIE”
Nasz Pan przygotował swych naśladowców na
to, Ŝe po Jego wniebowstąpieniu otrzymają jeszcze
większą ilość nauk niŜ otrzymali od Niego w czasie
Jego obecności. Wyjaśnia, iŜ było to konieczne z
powodu ich nie przygotowania na to, przed
napełnieniem ich mocą z góry. Do tego czasu byli
cielesnymi ludźmi, a jak podkreśla Apostoł „cielesny
człowiek nie pojmuje tych rzeczy, które są Ducha
BoŜego ... i nie moŜe ich poznać, przeto iŜ duchownie
bywają rozsądzone”. Wyjaśnia to zatem, dlaczego
nasz Pan Jezus nie
Zgłoś jeśli naruszono regulamin