SSP336_Katalityczny_warstwowy_filtr_cząstek_stałych.pdf

(1275 KB) Pobierz
S336_PL.fm
Szkolenie serwisu
Zeszyt do samodzielnego kształcenia nr 336
Katalityczny warstwowy
filtr cząstek stałych
Budowa i zasada działania
174327187.013.png 174327187.014.png
Zmniejszenie emisji pyłków i cząstek stałych stano-
wi obecnie duże wyzwanie dla emisji w samocho-
dach z silnikiem wysokoprężnym.
Obok metod związanych bepośrednio z silnikiem,
szczególne znaczenie w tym zakresie posiada koń-
cowa obróbka spalin.
Najczęściej stosowane systemy filtrów składają się
z katalizatora utleniającego i filtra cząstek stałych.
W przypadku katalitycznych warstwowych filtrów
cząstek stałych firmy Volkswagen, katalizator i filtr
zostały opracowane jako całość. W tym systemie
filtra cząstek stałych, z powodu jego konstrukcji jak
również jego położenia montażowego w pobliżu sil-
nika, cząstki mogą ulegać stałemu spalaniu bez
dodawania dodatku do paliwa.
W celu usunięcia cząstek sadzy, które zawarte są
w zależności od systemu, w spalinach silnika wyso-
koprężnego, skuteczną metodą jest filtr cząstek
stałych.
S336_231
NOWOŚĆ
Uwaga
Wskazówka
Zeszyt do samodzielnego kształcenia
przedstawia budowę i zasadę działania
nowych rozwiązań technicznych.
Treść zeszytu nie jest aktualizowana.
Aktualne informacje na temat diagnozy, regulacji
i napraw znajdują się w odpowiedniej literaturze
serwisowej.
2
174327187.015.png 174327187.016.png
O czym będzie mowa:
Wprowadzenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
Budowa i zasada działania . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Przegląd systemu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
Czujniki i elementy wykonawcze . . . . . . . . . . . . . 24
Plan działania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
Granice działania systemu . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
Sprawdzamy swoją wiedzę . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
3
174327187.001.png 174327187.002.png 174327187.003.png 174327187.004.png 174327187.005.png
Wprowadzenie
Informacje ogólne
Podczas spalania oleju napędowego tworzą się
różnego rodzaju pozostałości. Bezpośrednio
dostrzegalnych składników spalin w zimnym silniku
nie można stwierdzić lub można stwierdzić tylko
częściowo utlenione węglowodorki w formie zawie-
siny kropel, jako biały lub niebieski dym oraz jako
aldehydy o intensywnym zapachu.
W silnikach wysokoprężnych, obok substancji
szkodliwych w postaci gazu, wydobywają się rów-
nież wraz ze spalinami substancje stałe w postaci
pyłu, które pod pojęciem wyżej wymienionej
„cząstki“ również zostały omówione w materiałach
szkodliwych dla zdrowia i otoczenia.
katalityczny warstwowy
filtr cząstek stałych
S336_233
Firma Volkswagen zmierza do celu w zakresie
zmniejszania emisji spalin za pomocą długotermi-
nowej strategii – nie tylko w zakresie cząstek w sil-
niku wysokoprężnym, ale także w zakresie
wszystkich innych składników spalin jak węglowo-
dorki i tlenki azotu. Już przed laty firma Volkswagen
podjęła szeroko zakrojone działania w celu zopty-
malizowania procesów spalania zachodzących
wewnątrz silnika i obniżenia wydobywania się
sadzy w silnikach wysokoprężnych. Efekt: już
w roku 1999 firma Volkswagen jako pierwszy pro-
ducent samochodów mogła zaoferować wraz z
wersją Lupo 3L TDI samochód, który spełnia ścisle
europejską normę spalin Euro 4 - sześć lat przed
wejściem w życie tego przepisu w roku 2005.
Firma Volkswagen przyspieszyła znacznie rozwój
tzw. czystego silnika wysokoprężnego i przez to
wzięła na siebie odpowiedzialność za skuteczną
ochronę środowiska. Przykładami są: efektywna,
oszczędna i cicha technologia TDI jak również
układ pompowtryskiwaczy. Zadaniem kluczowym
dla firmy Volkswagen w przyszłości będzie również
dalsza poprawa spalania wewnątrz silnika, w celu
dalszego obniżenia zużycia paliwai zmniejszenia
emisji spalin bezpośrednio u źródła. Dodatkowo
firma Volkswagen będzie uzupełniała te wymaga-
nia krok po kroku poprzez stosowanie systemów fil-
tra cząstek stałychw silniku wysokoprężnym.
4
174327187.006.png 174327187.007.png 174327187.008.png 174327187.009.png
Emisja spalin
Normy emisji spalin
W Niemczech, Europie i na świecie w minionych latach propagowano uchwały i zarządzenia mające na celu
ograniczenie emisji substancji zanieczyszczających powietrze. Istnieją europejskie normy spalin oznaczone
EU1 do EU4. Zalecają one przemysłowi samochodowemu wartości graniczne spalin podczas tzw. badań
typu przeprowadzanych dla nowych modeli samochodów.
EU3
EU4
Od roku 2000 obowiązuje dla nowych homologo-
wanych samochodów norma emisji spalin EU3.
Norma EU4 obowiązuje od roku 2005 i zastępuje
normę EU3. Oznacza ona dalsze zmniejszenie
dopuszczalnych wartości granicznych.
Różni się ona od swej poprzedniczki EU2 zaostrze-
niem warunków badania na rolkowym stanowisku
kontrolnym i obniżeniem wartości granicznych.
Już dzisiaj ponad 65 procent wszystkich nowo
homologowanych samochodów Volkswagen z silni-
kiem wysokoprężnym w Niemczech spełnia normę
emisji spalin EU4.
Dopuszczalna graniczna wartość spalin dla silników wysokoprężnych
g/km
0,8
0,64
0,56
0,6
0,50
0,50
0,4
0,30
0,25
0,2
0,05
0,025
EU3
EU4
EU3
EU4
EU3
EU4
EU3
EU4
CO
HC + NO X
NO X
PM
S336_026
monotlenek
węgla
węglowodory i tlenki
azotu
tlenki azotu
cząstki sadzy
Widok
W przyszłości powinna wejść w życie jeszcze surowsza norma EU5. Wartości graniczne tej normy nie są jesz-
cze wprawdzie ustalone, ale limity emisji spalin zostaną jeszcze bardziej obniżone. Wartość graniczna czą-
stek dla samochodów osobowych z silnikami wysokoprężnymi powinna zostać w przyszłości również jeszcze
bardziej obniżona. Z tego powodu w przyszłości wszystkie samochody osobowe z silnikiem wysokloprężnym
powinny być wyposażone w filtr sadzy.
5
174327187.010.png 174327187.011.png 174327187.012.png
Zgłoś jeśli naruszono regulamin