Walled In.txt

(34 KB) Pobierz
00:00:43:Tata.
00:00:49:Tata.
00:00:53:Tata!
00:00:55:Tatu�!
00:00:57:Tata!
00:01:11:Tata! Tata!|Dosta� mnie z z tu.
00:01:15:Tata!
00:01:17:Tata! Tatu�!
00:01:21:Tata, pom�!
00:01:23:Dosta� mnie |z tu!
00:01:27:Tata! Tatu�!
00:01:32:Tatu�! Tatu�.
00:01:35:Tatu�!
00:03:11:k�ad�e�-wy��czony pracownik fabryczny |i pierwszy podejrzany
00:03:14:w Otoczonym murem W Masakrze, |Thomas Sullivan, pozostaje w og�le.
00:03:18:Sullivan pokaza� |gwa�towna historia
00:03:19:zawieraj�c wcze�niejszy gwa�t |przekonanie.
00:03:22:architekt budynku |Joseph Malestrazza
00:03:25:jest zawarty |mi�dzy ofiarami.
00:03:36:Aktualnie s� |nie dalej prowadzi
00:03:38:w przypadku |Otoczonego murem W Masakrze.
00:04:07:Szcz�liwe urodziny!|- Szcz�liwe urodziny!
00:04:10:W porz�dku!
00:04:14:nazywam naro�nik!
00:04:30 Tak Profesor, jak efektywny |czy my�lisz, �e twoje klasy by�y?
00:04:33:A wi�c, my�la�em |Nauczy�em Sama
00:04:35:jak zbudowa� rzeczy,
00:04:37:ale cokolwiek |robi jej szcz�liwy.
00:04:39:Powinien by�o wiedzie� |ona nie jest architektem.
00:04:40:Walczak Sama |i dmuchamy g�wno w g�rze.
00:04:48:Sam, chod� tu.
00:04:59:Niewiarygodny...
00:05:00:by� pierwszym Walczak |uko�czy� studia od college'u.
00:05:09:Pomy�l szybko.
00:05:13:jest prezent w obu, |ale tylko dostajesz si� wybra� jeden.
00:05:15:Tata, p�jd�.
00:05:16:To nie jest jasny.
00:05:18:Nikt nie powiedzia�, �e �ycie jest jasne.
00:05:25:Masz 25 lat teraz.
00:05:27:oferuj� ci umow�.
00:05:29:Tw�j pierwszy projekt zburzenia |na twoim w�asnym.
00:05:32:I, je�eli odnosisz sukces,
00:05:34:jeste� d�u�ej |m�j pracownik.
00:05:36:B�dziesz moim partnerem.
00:05:39:Tata, to jest naprawd� wa�ny |dla mnie.
00:05:42:nie r�b ci� wanna zobaczy� |co jest w b��kicie jednym?
00:05:49:Dla tych,
00:05:51:a wi�c, dosta�em ma�� pomoc |od Petera.
00:05:54:Trzy tygodnie je�d��ce |architektoniczne cudy Europy.
00:05:57:To zawsze by�o |tw�j sen, dobrze?
00:05:59:I oni s� dla dw�ch.
00:06:09:mam przyjaciela, kt�ry oscyluje.
00:06:12:On b�dzie �ledzi� sarny dla mil,
00:06:14:ca�kowicie cichy, |czekaj�c na w�a�ciwy strza�.
00:06:18:I, je�eli jego cel nie �y� dalej |i sarna schodzi,
00:06:21:on g�osy, kt�re on da najwi�kszemu po�piechowi |jego �ycia.
00:06:25:To jest jak czuj� si� |zdejmuj�c budynek...
00:06:28:studiuj�c fotokopie, |badaj�c struktur�,
00:06:31:rysuj�c plany dema, |umieszczaj�c amunicj�.
00:06:37:To jest ca�y gra wst�pna do mnie.
00:06:51:Pete, nieprawda�?
00:06:54:Dobry, szcz�liwy dla mnie, |Malestrazza's nie �ywego
00:06:56:lub by�bym zazdrosny.
00:06:58:W porz�dku, min��em znak.
00:07:00:To powinno mie� racj� tam.|- Nie, nie widz� tego jeszcze.
00:07:05:Ludzie nadal �yj� tam, |h�?
00:07:07:Tak, zgodnie z twoim ojcem.
00:07:11:Tu to jest.
00:07:14:- Cze��.|- Sam, nie s�ysz� ci�.
00:07:16:- Cze��.|- Cze��.
00:08:23:Czym mog� s�u�y�?
00:08:25:Cze��, jestem od Walczak, |przedsi�biorstwo zburzenia.
00:08:29:nie oczekiwa�em ci� |tak wkr�tce.
00:08:35:jeste� samotnie?
00:08:36:Tak, dla teraz.
00:08:42:Jakub!
00:08:48:jestem Mary Sutter.|Troszcz� si� o budynek.
00:08:51:Pan Collins powiedzia� ci
00:08:52:najbli�szy hotel |jest w odleg�o�ci� 50 milami?
00:08:55:Tak, ale to mog�oby by� �atwiejsze |je�eli tylko pozostaj� tu.
00:08:57:Och, dobry.
00:09:18:Gdzie by�e�?
00:09:20:Tylko graj�c |z psem, Mam�.
00:09:22:nie niepok�j si�.
00:09:24:To jest pani |oczekiwali�my.
00:09:27:Ju�?
00:09:29:Tak, dlaczego nie pokazujesz jej woko�o, |wyja�nij regu�y
00:09:32:i ustaw j� |w mieszkaj 208?
00:09:39:I b�d� grzeczny.
00:09:49:czy palisz?
00:09:51:- Dobrze, czasami.|- Palenie zabronione w budynku.
00:09:53:Ci s� regu�y.
00:09:59:Tak to miejsce jest |w do�� dobrym kszta�cie, rozwa�aj�c.
00:10:03:Tak, Mama lubi |aby trzyma� wszystko nieskazitelne.
00:10:06:Ona jest troch� szalona.
00:10:14:nieprawda�...|czy mo�emy dosta� �wiat�a z powrotem dalej?
00:10:23:�wiat�a odchodz� |co sze�� minut,
00:10:25:wiesz, |aby uratowa� elektryczno�� i rzecz.
00:10:28:Je�eli sp�dzasz dzie� w salach, |musisz uderzy� witk� 240 raz�w.
00:10:31:Och i nigdy nie p�jd� |na �smym pi�trze.
00:10:35:- To jest pod�oga Malestrazza's.|- Architekt �y� tu?
00:10:38:To jest jedyna pod�oga |Mama nie czy�ci.
00:10:41:To jest w regu�ach.
00:10:45:Och i inna regu�a...|nie id� na dachu.
00:10:48:To jest zbyt niebezpieczne.
00:10:54:Tu to jest.
00:10:55:Dom s�odki dom.
00:11:08:Co my�lisz, �e on powie?
00:11:11:- Przepraszam.|- Malestrazza.
00:11:14:Kiedy on znajduje, przyszed�e� |aby dmuchn�� jego budynek.
00:11:21:Cze��, Peter.|Tak to jest ob��kane.
00:11:25:znacz�, wyobrazi� sobie co� |z Gotham Miasta
00:11:27:w �rodku |freakin' mokrad�a.
00:11:30:Malestrazza by� |zdecydowanie geniusz.
00:11:32:Ten budynek jest zdumionym.
00:11:34:To jest jak Zmniejsza Motel, |tylko wi�kszy.
00:11:38:Wiesz, |dziecko martwe natury tu,
00:11:40:on rozmawia o Malestrazza |jak on jest nadal...
00:11:43:hej, cze��?
00:12:06:Samanta!
00:13:18:Cze��?
00:13:20:Och, Przepraszam.
00:13:22:nie spieni�y�em |by�e� tu.
00:13:24:lubisz czerwone wino?
00:13:30:r�wnie� przynios�em troch� chleba
00:13:32:i troch� makaronu, jaka� herbata.
00:13:34:To jest nie du�o, |ale to powinno zrobi� dla wieczora.
00:13:37:Dzi�ki, panna Sutter.
00:13:38:�aden, prosz�, nie dzwoni do mnie Mary.
00:13:42:Tak jak wielu ludzi |nadal �yj tu?
00:13:45:Tylko cztery.
00:13:48:I ten apartament?
00:13:50:oferowa�bym przesun�� ci� do innego, |ale to jest tylko pusty jeden
00:13:53:- to nie zosta� opr�niony.|- Nie, to jest w porz�dku.
00:13:56:To s� tylko ostatni dzier�awcy, |dlaczego oni zostawili ca�y ich rzecz?
00:13:59:Poniewa� nikt |przychodzony zebra� to.
00:14:07:znasz histori� |tego budynku?
00:14:09 Nie dlaczego?
00:14:11:Mo�e to jest najlepsze |tylko robisz twoj� prac� wtedy.
00:14:17:dobranoc.
00:14:22:listopad 12, 2008,
00:14:24:sprawozdanie zburzenia |numer 2893.
00:14:27:Pierwotnie zaprojektowa� i zbudowa� |przez jednego Josepha Malestrazza,
00:14:31:budynek zawiera osiem |indywidualne poziomy
00:14:34:domy 120 mieszkalne cz�ci.
00:15:05:Cicha noc
00:15:08:�wi�ta noc
00:15:12:Wszystko jest spokojne
00:15:16:Wszystko jest jasne
00:15:19:Okr�g�a ta dziewica
00:15:23:Matka i dziecko
00:15:27:�wi�te niemowl�
00:15:30:Tak przetarg i �agodny
00:15:34:Sen w
00:15:36:Niebieski pok�j
00:15:43:Sen w
00:15:45:Niebieski pok�j
00:15:58:- Ranek.|- Ranek.
00:16:00:�pij dobrze?
00:16:02:Tak, to by�o bardzo pokojowe.
00:16:08:Jeste� bardzo �adn� dziewczyn�.
00:16:11:Dziwna praca, kt�r� wybra�e�.
00:16:12:Wi�c s�ysz� stale.
00:16:15:I wybuchniesz |nasz budynek na twoim w�asnym?
00:16:18 Nie jestem in�ynierem.
00:16:19:analizuj� struktur�,
00:16:22:zbada� fotokopie, |okre�l najlepsze punkty zerwania,
00:16:25:typ materia��w wybuchowych,
00:16:27:wtedy przekazuj� instrukcje |do zespo�u detonacji.
00:16:30:Znacz�cy sukces, kt�ry ten niez�y du�� prac�
00:16:32:- dla m�odego in�yniera.|- Rodzina interes.
00:16:36:Och, ojej.|Och, ojej!
00:16:39:Howard nie przestanie walczy� |z jego bratem.
00:16:42:Denise, musz� wprowadzi� ci� |do kogo�.
00:16:45:On �y� nie ustawiony |na jedzeniu glist.
00:16:47:Miej wra�enie, |nic tylko glisty.
00:16:49:Pos�uchaj mnie.|Pami�tasz zawiadomienie eksmisji?
00:16:51:Kt�re zawiadomienie eksmisji?
00:16:53:My wszyscy musimy odej��.|Oni s� gonna burzy� budynek.
00:16:56:Och i kto s� tob�, chybia�?
00:16:59:To jest to, co pr�bowa�em m�wi� ci.|Ona jest odpowiedzialna za zburzenie.
00:17:03:Nie najbardziej pe�ny wdzi�k dziewczyna,
00:17:06:nieprawda�?
00:17:17:przynie�� budynek, |os�abiasz struktur�,
00:17:20:i waga |zrobi� reszt�.
00:17:24:Ludzie s� wstrz��ni�ci, by nauczy� si� |jak ma�o materia�u wybuchowego jest potrzebowanego
00:17:27:je�eli rozumiesz budynek.
00:17:31:Czasami dostaniesz struktur� |w doskona�ym kszta�cie,
00:17:33:pi�knie zaprojektowany,
00:17:36:m�g�by trwa� na zawsze,
00:17:38:i wiesz kiedy |niszczysz to
00:17:40:�e bierzesz |wzd�u� wspomnie�
00:17:42:ludzi, kt�rzy maj� |prze�yty tam.
00:17:45 Dobrze kumpel, |dostali�my problem tu.
00:17:49: 16 st�p �ciany bli�ej |ni� na fotokopiach.
00:17:51:To jest ogromny.
00:19:11:Sraj!
00:19:39:"listopadowy 12th. Jej imi� jest Samem.
00:19:42:Ona jest w ko�cu tu, |i ona jest tak do��.
00:19:45:ogl�dam jej prac�, |i zastanawiam si�, czy ona wie, �e jestem tam.
00:19:49:Jej praca ma dmuchn�� rzeczy w g�rze.
00:19:51:kocha�bym dla niej pokaza� mnie |jak zdj�� budynek.
00:19:55:I m�g�bym powiedzie� jej histori� ca�o�ci |o tym miejscu.
00:19:57:Co najmniej co chc� j� |aby wiedzie�.
00:20:01:Ona wierzy�aby |cokolwiek powiedzia�em."
00:20:11:Przepraszam, �adne karty kredytowe.|Rozbity maszyny.
00:20:14:masz internet?
00:20:22:Ty gotta nabierz mnie.
00:20:32:Ten ma�y k�amca.
00:21:04:Sp�jrz kogo jest tu.
00:21:11:- Hej, co si� dzieje?|- Nie wiem. Tylko sp�dzaj�c czas. Dlaczego?
00:21:15:nie powiniene� by� w szkole?
00:21:17 Nie robi� kursy korespondencji.|Mama m�wi, �e to jest lepsze ta droga.
00:21:20:nie masz jakich� przyjaci�?
00:21:21:Tak, mam |i pies.
00:21:30:Tam u�y�, by by� o wiele wi�cej |domy w ten spos�b przed,
00:21:33:ale wi�kszo�� ich |by� rwane.
00:21:35:Kiedy fabryka zamkn�a si�, |ka�dy tylko wystartowa�.
00:21:38:To jest ca�y to jest zostawiony.
00:21:45:A wi�c, naprawd� wiesz jak |aby zrobi� wra�enie na dziewczynie.
00:21:50:Wiesz, wiem |o Malestrazza, Jakubie.
00:21:53:nie znasz niczego.
00:21:55:wiem, �e Malestrazza zosta� zabity.
00:21:58:I wiem |o innych morderstwach.
00:22:00:I powiedzia�e� mi, �e on �y� |na �smym pi�trze?
00:22:03:Dlaczego sk�ama�e� do mnie?
00:22:05:m�wi� historie.|Nie k�ami�.
00:22:07:Sk�ama�e� kiedy powiedzia�e�, �e to jest |niebezpieczny p�j�� na dachu.
00:22:09:Dlaczego? Czy poszed�e�?
00:22:19:Pos�uchaj, dzi� wieczorem, |Wezm� wytrych mojej mamy.
00:22:23:Mo�emy odwiedzi� |�sme pi�tro.
00:22:25:b�dziemy Widzie�, czy jestem k�amc� lub nie.
00:22:3...
Zgłoś jeśli naruszono regulamin