Paktofonika - Na Mocy Paktu.txt

(4 KB) Pobierz
PAKTOFONIKA - NA MOCY PAKTU
-----------------------------

[00:01]PeAKaTeOeFOeNIKaA
[00:05]PeAKaTeOeFOeNIKaA 

[00:10]Je D D den, D D dwa 
[00:11]Pr�ba MIC'a, OK. 
[00:13]To ja F O K, ze squadu P F K 
[00:15]Do podk�adu gadam, lirycznie nie podupadam 
[00:18]Sk�adam, oboj�tnie jakie imi� temu nadam 
[00:20]W�adam i zak�adam, �e ci nic do tego 
[00:23]Do tysi�c dziewi��set dziewi��dziesi�tego sz�stego 
[00:25]Dlatego, ja i mikrofon mamy co� wsp�lnego 
[00:28]Dlatego s�uchasz zajebistego po�udniowego 
[00:30]Ha do Ce z K-Ce e, nikt tego nie �ciszy
[00:33]W tym wypadku polegaj na mnie jak na Zawiszy 
[00:36]Dla ka�dego prawdziwego, kt�ry to us�yszy 
[00:38]Inni mi zwisaj� jak firanki z karniszy 
[00:41]W ciszy, jestem blaskiem w ciemno�ci s�owami 
[00:43]Zawsze obok ciebie przemieszczam si� walkman'ami 
[00:46]Zawsze razem z tob�, ja i sk�ad na problemami 
[00:49]Rozk�adamy skrzyd�a przyjebani realiami 
[00:51]Postrzegani, jak ostatni Mohikanin 
[00:54]PFK weterani sparingu z rymami 
[00:56]Obijani w H I P - H O P jak w aksamit 
[00:59]PFK zajebani, jak �ciany tagami 
[01:02]Katalizatorami, THC jak dynamit 
[01:04]za�atwiasz spraw� z ch�opakami przed komputerami 
[01:07]to dla nich: pok�j z wami i z wolnostylowcami 
[01:10]pok�j dla tych biegaj�cych za ko�c�wkami 
[01:12]pok�j z tancerzami i ich kontuzjami 
[01:15]pok�j z dziewczynami, zajmuj�cymi si� tymi sprawami 
[01:18]pok�j z zajebistymi organizatorami, pok�j z wami, 
[01:21]na zawsze pok�j z wami 

[01:22]kooperacja na mocy paktu, mocy p�yn�cej z kontaktu 
[01:27]aaaaa 
[01:28]kooperacja na mocy paktu, mocy p�yn�cej z kontaktu 

[01:32]trzy znane portrety, trzy rym�w komplety 
[01:35]wkomponowane w bity poprzez domowe PeCety 
[01:38]same konkrety, lec�ce epitety 
[01:40]nie jak komety, wok� planety, 
[01:42]"ja to ja", "gdyby", "priorytety" , pierwsze wa�ki na materia� 
[01:45]kasety, w r�kach florety 
[01:47]liryczne szermierki 
[01:48]rymo-dymo-bito-klety-gierki 
[01:50]spotkanie pierwsze, od czas�w R-ki 
[01:52]te wiersze, potrzebne do �ycia jak nerki 
[01:54]bo ta muzyka jest nieuleczalna 
[01:56]a ka�da posta� indywidualna 
[01:58]po��czona paktem przy d�wi�kach z g�o�nika 
[02:00]to razem do kupy zwie si� PAKTOFONIKA 
[02:02]Rah pod Magika i Fokusa eskort� 
[02:05]Ku odleg�ym portom 
[02:06]Nie do zdobycia fortom 
[02:07]Oddani psychicznym komfortom 
[02:09]Kiedy to, w tym wielkim odst�pie na wyst�pie 
[02:11]Wtedy kilka s��w na wst�pie 
[02:12]Przy do MIC'a dost�pie 
[02:14]Na trze�wo, czy na HEMP-ie bez wyj�tku 
[02:16]wszystko w porz�dku, nigdy nie trac�c rozs�dku 
[02:19]sss spontaniczne akcje od samego pocz�tku 
[02:21]sss specyficzne melorecytacje pe�ne w�tk�w 
[02:24]umm muzyczne penetracje r�nych zak�tk�w 

[02:27]PFK ponad podzia�ami 
[02:28]aaa

[02:29]P F K to m�j squad, bezpieczny jak gnat 
[02:32]Sztywny jak bat 3 2 1 0 
[02:34]To dopiero start squadu, kt�ry g�ow� rozbija mury 
[02:37]Po czym jest jeszcze w stanie prowadzi� za k�kiem fury 
[02:40]Magik, Fokus, Rah to squad co si� leni 
[02:42]�e leni �e pomy�le� strach, �e nawiedzeni, jak Fatima 
[02:45]I natchnieni niczym Martin Luter 
[02:48]Jak to by� sen, to ja jestem Freddie Kruger 
[02:50]To podej�cie drugie z kropeczk� nad i 
[02:53]To zagranie drugie do ostatniej kropli krwi, 
[02:55]Kt�r� piiiij� jak wampir, poznaj Dracul�.. 
[02:58]Przy czym jak Al Bundy trzymam si� za kule, 
[03:00]To pingle, gogle, guuuule i w og�le 
[03:03]Filip psycho tata wita ci� czule 
[03:05]i wszystkich tych, co od dawna ju� czekali 
[03:08]a� mali PFK dowali jak Mohamed Ali 
[03:11]iii p�ki id�, nadziewasz si� jak na dzid� 
[03:13]ch�opaka dla niekt�rych jak Zulus Czaka 
[03:15]rzeczywisto�� jest taka, wiesz jak? 
[03:18]czosnek ee gostek.. te, to chyba proste 
[03:21]i daje nurka, tutaj, wodna kurka 
[03:23]a wsparciem mym Salvadora podp�rka 
[03:26]tu ubolewa Ewa, daj dwa jab�ka z drzewa 
[03:29]bo na widok jednego Mag - Adam ziewa 
[03:31]i jad� do g�ry wy�ej ni� na dziewi�tej windzie.. 
[03:34]a za�alenia prosz� kierowa� gdzie indziej, 
[03:36]bo od tego jest sromotny kierownik do spraw nieistotnych 
[03:39]ja zajmuj� si� hip-hop'em zawrotnym 
[03:41]lepiej si� orientuj, kontaktuj, nie konszachtuj, 
[03:44]PFK jest na mocy paktu tu 
[03:47]PFK jest na mocy paktu tu 
[03:50]PFK jest na mocy paktu tu 
[03:52]PFK jest na mocy paktu tu 
[03:55]PFK jest na mocy paktu tu
[03:59]
[04:05]Text by Said
[04:10]saidzik@go2.pl

-----------------------
download www.pfk.one.plZgłoś jeśli naruszono regulamin