Shortbus.txt

(46 KB) Pobierz
{1}{100}www.napiprojekt.pl - nowa jako�� napis�w.|Napisy zosta�y specjalnie dopasowane do Twojej wersji filmu.
{3626}{3692}Jese� na g�rze czy na dole?
{3695}{3731}S�ucham
{3734}{3778}To znaczy w prawdziwym �yciu.
{3781}{3824}To jest prawdziwe �ycie.
{3848}{3903}Ujmijmy to tak:
{3906}{3942}My�lisz, �e powinni�my opu�ci� z Irak?
{3945}{3974}Czy tw�j tatu� p�aci za to?
{3977}{4002}Nie.
{4065}{4132}Robisz sobie zdj�cie w Strefie Zero...
{4135}{4167}u�miechasz si�?
{4191}{4247}W�a� na to pieprzone ��ko!!
{6108}{6168}Gdyby� mog�a mie� jak�kolwiek supermoc,|co by to by�o?
{6171}{6251}Moc, �eby zrobi� Cie interesuj�cym.
{6262}{6315}My�lisz, �e kiedykolwiek b�dziesz mie� dzieci?
{6318}{6343}Masz tylko godzin�.
{6346}{6382}To moje pieni�dze.
{6395}{6466}Ty pieprzony utrzymanku tatusia...|jebany fetyszystyczny kawa�ku g�wna!
{6469}{6490}Przepraszam!
{6493}{6515}Przepraszam, co?
{6518}{6560}Przepraszam panienko Severin.
{6563}{6595}Ale ja m�wi� powa�nie.
{6598}{6670}Co my�lisz o rozmna�aniu?
{6673}{6723}Chc� to zrobi� sama,
{6726}{6756}w ciemno�ci.
{6758}{6788}Jak robak.
{8039}{8084}Mo�esz opisa� Tw�j ostatni orgazm?
{8087}{8119}By� wspania�y.
{8126}{8262}to by�o jakby czas si� zatrzyma�|i by�am kompletnie sama.
{8396}{8440}Dalej partnerze.
{8494}{8572}Sp�ni� si� na m�j pieprzony poci�g.
{9083}{9113}Oh, Bo�e, oh.
{9181}{9217}Oh, spokojnie, spokojnie.
{9618}{9674}By�a� potem smutna?
{9724}{9749}Tak.
{9778}{9803}Czemu?
{9828}{9890}Bo czas si� nie zatrzyma�.
{9912}{9960}I nie by�am sama.
{10164}{10210}Hej Kotku, wr�ci�em!
{10273}{10298}Hej.
{10309}{10343}�wiczysz jog�?
{10346}{10367}Tiaaa.
{10370}{10405}Przepraszam, mia�em by� wcze�niej.
{10408}{10528}Kto� si� rzuci� pod poci�g.
{10538}{10566}- Hej.|- Hej.
{10607}{10643}Bo�e ale jeste� spocony.
{10646}{10672}Kocham to.
{10718}{10786}Wow!|- W�a�ciwie w�a�nie si� szarpa�em.
{10789}{10814}Tak?
{10846}{10896}My�la�e� o mnie?
{10972}{11042}Id� si� ubra�.
{11086}{11120}To si� nagrywa!
{11123}{11148}Kurwa!
{11234}{11287}Kiedy zamierzasz pokaza� mi|nad czym pracujesz?
{11290}{11315}Wkr�tce.
{11645}{11670}Dziekuj�.
{11715}{11743}{y:i}To ja dzi�kuj�...
{11792}{11817}s�odziutka.
{11839}{11886}To by�o... o Bo�e, to by�o niewiarygodne.
{11889}{11914}Zdecydowanie.
{12092}{12244}�al mi ludzi,|kt�rzy nie maj� tego co my mamy.
{12272}{12322}Jak Brad i Cheryl.
{12331}{12369}Brad i Cheryl...
{12378}{12474}Tak, para z kt�r� pracuj�.
{12486}{12523}Umiesz dochowa� tajemnicy?
{12526}{12600}Oczywi�cie, �e umiem.
{12607}{12739}Wczoraj Cheryl Powiedzia�a mi|�e udaje orgazmy.
{12772}{12842}Nie chce powiedzie� Bradowi bo|boi si�, �e on z ni� zerwie.
{12845}{12903}Wi�c w ko�cu powiedzia�em jej co|powinna zrobi� wed�ug mnie.
{12906}{12943}Co powinna zrobi�?
{12946}{13000}Powinna dalej udawa�.
{13006}{13073}To jest ca�kowicie|uzasadniona strategia, �eby zyska� na czasie.
{13076}{13097}Naprawd�?
{13100}{13264}Problem polega Na tym, �e je�li powie Bradowi,|on pomy�li, �e to jego wina.
{13267}{13292}Wiesz?
{13302}{13398}A chodzi o to, �e orgazm|nie jest czym� co Brad mo�e jej da�.
{13401}{13479}Sama musi go wzi���.
{13521}{13565}O czym my�lisz?
{13584}{13679}Co masz na my�li pytaj�c: "O czym my�lisz"?
{14083}{14108}Cze��.
{14240}{14278}Jamie and Jamie.
{14301}{14358}W�a�ciwie, to zacz��em|zn�w m�wi� na siebie james.
{14361}{14435}Przepraszam...|- Nic si� nie sta�o.|- ...ci�gle zapominam.|
{14438}{14476}Jamie i James.
{14489}{14547}Opowiedzcie o sobie.
{14558}{14614}Wi�c, Jestem Jamie Mitchell.
{14617}{14756}By�em dzieci�cym aktorem. Wyst�powa�em|w telewizyjnym show "One Of The Family".
{14759}{14845}W kt�rym bogata, czarna para|adoptuje biedne, bia�e dziecko,
{14848}{14917}i nie mieli serca|�eby mu powiedzie�, �e nie jest czarne?
{14920}{14960}"Jestem Albinosem!"
{14970}{15001}Jestem Kanadyjk�.
{15047}{15110}C�... Jamie i ja poznali�my si�|kiedy robi�em badania
{15113}{15197}dla "Zabierzmy go z ulicy".|Zap�aci�em prostytutce.
{15200}{15282}A... James by�... wi�c, on by�...
{15288}{15340}by� t� prostytutk�.
{15364}{15398}James, co teraz robisz?
{15401}{15442}Ju� si� nie sprzedaj�.
{15445}{15479}Um, my�l�, �e jestem...
{15482}{15524}Jest ratownikiem.
{15532}{15553}Tak, w...
{15556}{15590}W jacuzzi na si�owni.
{15629}{15684}Mo�ecie mi powiedzie�, dlaczego jeste�cie tutaj?
{15687}{15763}Ostatnio zacz�li�my rozmawia�|o otwarciu naszego zwi�zku, wiesz...
{15766}{15791}Seksualnie.
{15818}{15933}By�em troch� zaskoczony, kiedy Jamie|wspomnia�, �e chce to zrobi�,
{15936}{16006}i wtedy pomy�la�em, c� byli�my|razem pi�� lat,
{16009}{16049}i... to znaczy, sp�jrzmy prawdzie w oczy,
{16052}{16095}monogamia jest dla heteryk�w.
{16098}{16236}ale pomy�leli�my, �e potrzebujemy bezstronnej|opinii sexterapeuty.
{16239}{16264}Dr Lin?
{16304}{16355}Wol� okre�lenie|"konsultantka dla par".
{16358}{16429}Chocia� posiadam te� du�e|do�wiadczenie w sexterapii.
{16432}{16509}Jamie, pomy�la�am...|M�g�by� wy�wiadczy� mi przys�ug�?
{16512}{16533}Jasne.
{16536}{16572}Zostaw nas samych.
{16636}{16661}OK...
{16730}{16748}Dzi�ki.
{16751}{16776}W porz�dku.
{16861}{16903}Dlaczego tu jeste�?
{16974}{17080}C�... co� si� wydarzy�o w zesz�ym tygodniu w pracy.
{17095}{17203}Umm, mia�aby� co� przeciwko temu|�ebym sfilmowa� si� m�wi�c o tym?
{17206}{17314}Robi� taki ma�y film i|chc� nagrac siebie opowiadaj�cego t� histori�.
{17317}{17333}Tylko mnie.
{17336}{17361}Pewnie, OK.
{17473}{17553}Wi�c by�em na si�owni w zesz�ym tygodniu...
{18264}{18285}O Jezu!
{18288}{18432}Co� tam jest!|Co� jest na dnie!
{18509}{18549}Mo�esz mi pom�c?
{19515}{19549}Co to by�o?
{19553}{19595}To musia� byc spadek napi�cia.
{19598}{19619}Wszystko w porz�dku?
{19622}{19643}Yeah, yeah.
{19646}{19669}Wszystko dobrze.
{19672}{19760}Wiesz, robimy post�py.
{19764}{19930}Chcia�am wys�ucha� James'a a|teraz ch�tnie pos�ucham Ciebie, Jamie.
{19933}{20029}Powiedz czego potrzebujesz teraz w �yciu.
{20032}{20078}Wi�c, potrzebuj� Jamie'go.
{20081}{20113}Poza James'em.
{20149}{20215}Tak bardzo si� kochamy.
{20246}{20271}Ja tylko...
{20328}{20392}Nie chc� go straci�.
{20401}{20470}My�l� o nim i innych facetach,
{20473}{20533}a p�niej o mnie i innych facetach,
{20536}{20622}i my�l�, mo�e|to jest jakie� wyj�cie.
{20625}{20752}To znaczy, jest wielu dobrych i mi�ych ludzi na|�wiecie, kt�rzy nie maj� mi�o�ci w �yciu,
{20755}{20823}i mysl�, �e mogliby�my im pom�c|Kocham mi�ych ludzi.
{20826}{20883}Powiedz mi cego potrzebujesz, w jednym zdaniu.
{20886}{20907}Kocham wszystkich.
{20910}{20956}To nie jest potrzeba.
{20958}{21018}Potrzebuj� kocha� wszystkich.
{21124}{21174}Czekaj! S�ysza�e� mnie?
{21177}{21217}"Potrzebuje kocha� wszystkich"?
{21220}{21278}Jak mog� kocha� wszystkich?Nie mog� nawet pozna� wszystkich!
{21281}{21323}Wow! Dobra jeste�!
{21326}{21372}Dzi�kuj�!|- Jamie...
{21375}{21405}Kochanie! Przechodz� prze�om!
{21408}{21466}Jamie, to si� nazywa| "fa�szywe objawienie".
{21469}{21528}Daj spok�j!|Jemu da�a� prze�om?
{21531}{21565}Nie mo�na rozdawa� prze�om�w.
{21568}{21589}C�! Ty mo�esz!
{21592}{21628}Sobie nie dajesz prze�om�w?
{21631}{21655}Nie potrzebuj� prze�amania.
{21658}{21680}Nie dasz mi prze�amania?
{21683}{21713}Ja nie potrzebuj� prze�amania.
{21716}{21740}Wszyscy potrzebuj� prze�om�w.
{21743}{21763}Zamknij si� i siadaj!
{21766}{21788}Sama si� zamknij! I ja...
{21791}{21816}Siadaj!
{21851}{21889}O m�j Bo�e. Ja...
{21908}{21944}Tak mi przykro.
{21981}{22083}Nie obci��� was za t� sesj�.
{22111}{22136}To jest...
{22236}{22274}Jestem przedorgazmiczna.
{22347}{22420}Czy to znaczy, �e b�dziesz go zaraz mia�a?
{22423}{22448}Nie.
{22481}{22529}Nigdy nie mia�am.
{25984}{26018}- Wyno� si� st�d.|- Wszyscy Cie nienawidz�.
{26021}{26079}- Wiesz kim jestem?|- Tak, wiem kim jeste�.
{26082}{26107}Dr Donuts.
{26110}{26135}Li� mi cip�, Dr Donuts!
{26138}{26163}Pierdol si�!
{26169}{26201}Nienawidz� kretyn�w!
{26246}{26268}Na co si� gapisz?
{26271}{26299}Na nic. Um...
{26302}{26368}Jamie i James powiedzieli mi, �ebym przysz�a.
{26371}{26404}Jak masz na imi�?
{26407}{26428}Sophia.
{26431}{26510}Oh, Sophia! Jestem Justin Bond.|Jestem Pani� Shortbus'a.
{26513}{26538}Chod�my.
{26694}{26745}- Wiesz co to jest "shortbus"?|- Nie.
{26748}{26807}S�ysza�e� o Du�ych ��tych Autobusach Szkolnych?
{26810}{26842}Wi�c ten jest kr�tki.
{26845}{26929}To jest salon dla utalentowanych i wyzywaj�cych.
{26932}{26957}Hejka!
{26962}{27058}To jest Alice. Ma cipe|jak r�kaw czarodzieja.
{27050}{27082}To miejsce ma wzi�cie|w ostatnich latach,
{27085}{27154}odk�d wszyscy Ci m�odzi ludzie|zacz�li przybywa� do miasta.
{27157}{27209}Dlaczego do Nowego Jorku?|�ycie jest tutaj takie drogie.
{27212}{27233}9-11.
{27236}{27314}To jedyna, realna rzecz kt�ra|kiedykolwiek im si� przyda�y�a.
{27317}{27365}To jest nasz pok�j przedstawie�.
{27368}{27419}Ale dzisiaj mamy festiwal filmowy.
{27422}{27490}S� nudne jak diabli, ale|odkry�em, �e im bardziej s� nudne,
{27493}{27621}tym bardziej ludzie my�l�|�e s� inteligentne. Popatrz.
{27692}{27732}"Jestem Albinosem!"
{27753}{27808}Oh, s� Jamies'owie.
{27795}{27886}Hey. Mmm. Dobrze Cie widzie�.
{27889}{27929}Cze�� James.|- Hej.
{27968}{28017}Tak si� ciesz�, �e przysz�a�.
{28020}{28108}Powiedzia�em, �eby zmieni� film. Pu�cimy|trzygodzinny dokument o Gertrudzie Stein.
{28111}{28152}To brzmi bardzo perwersyjnie.
{28155}{28188}Chod�, zabawimy si�.
{28191}{28213}Poradzisz sobie?
{28206}{28241}Tiaaa.
{28277}{28309}Co si� sta�o?
{28312}{28337}Nic.
{28363}{28447}Jeste� pewny, �e chcesz spr�bowa� dzisiaj?
{28450}{28515}Nie, ju� za p�no. Dobrze nam to zrobi.
{28508}{28552}Zgadzasz si� na to?
{28555}{28580}Tak...
{28641}{28754}Je�li kogo� znajdziesz, a ja nie|to wiesz, wszystko w porz�dku.
{28757}{28852}Ale je�li ja znajd� kogo� a Ty nie|to b�dzie dla mnie �amanie umowy. Nie mog� tego zrobi�.
{28853}{28889}Nie, nie r�b tego.
{28890}{28974}Straci�em po�ow� czasu obci�gaj�c NYPD,|...
Zgłoś jeśli naruszono regulamin