Atak na posterunek - Assault on Precinct 13 [2005] DVDRip CD-2.txt

(20 KB) Pobierz
{2151}{2221}Co si� dzieje?!
{2741}{2778}Padnij!
{3046}{3116}Wypieprzyli okno!
{3146}{3199}Os�aniaj prz�d!
{3204}{3271}Zaraz wracam!
{3499}{3564}Okno!|Stoi w oknie!
{3818}{3881}Strzel jeszcze raz!
{4006}{4099}Jeden mniej,|nie przebili�my si�.
{4391}{4474}Musisz nas st�d wypu�ci�,|Smiley si� boi.
{4479}{4589}Przydamy si� do obrony,|przemy�l to, wypu�� nas.
{4604}{4689}- Dalej, zr�b to.|- Prosz�...
{4693}{4756}Zabij� nas tutaj|jak zwierz�ta.
{4761}{4806}Smiley zesra si� w gacie.
{4811}{4904}Prosz�, sier�ancie,|nie zostawiaj nas tu.
{5518}{5631}Wybierzcie sobie bro�,|bierzcie co macie pod r�k�.
{5691}{5752}Powiesz mi jeszcze raz,|dlaczego mamy ci pom�c.
{5753}{5823}Jak tego nie zrobicie,|zginiecie.
{5981}{6071}Brak oporu,|wchodzimy od przodu.
{6101}{6206}Walimy do wszystkiego|co zbli�y si� do posterunku.
{6211}{6284}Co ty robisz?|Nie mo�na im ufa�.
{6285}{6353}Co ty robisz?|Mia�e� os�ania� prz�d!
{6618}{6659}Idziemy.
{7793}{7846}Sto trzydzie�ci...
{8201}{8249}Dobra...|...pilnuj frontu.
{8254}{8339}Tym razem st�d nie odchod�!
{8591}{8633}Milion...
{9616}{9729}- Wporzo?|- Ju� mi lepiej, o wiele lepiej.
{10051}{10126}Jeste� moja, male�ka!
{10516}{10589}Uciekaj, skuba�cu!
{11556}{11600}Chod�...
{11636}{11716}Jeste� ca�a, sekretarko.
{12179}{12281}- Jezu Chryste!|- Dobrze, wycofuj� si�!
{12286}{12379}- Nic wam nie jest?|- Uratowa� mnie.|- Od przodu nikogo nie ma.
{12383}{12431}Skuba�cy uciekli ze strachu!
{12436}{12511}Niech no tylko wr�c�,|niech wr�c�.
{12516}{12586}- Zrobi� im czerwon� rewolucj�.|- Dobra robota.
{12591}{12676}- Dobra robota!|- Wiedz�, by z nami nie zadziera�.
{12681}{12793}- Oni sobie nie p�jd�.|- Od�� t� pieprzon� bro�!
{12794}{12875}Staruszku...|...nie celuj do mnie.
{12881}{12936}To nie jest najm�drzejszy pomys�.
{12941}{13045}Od��cie t� pieprzon� bro�|i powoli odsu�cie si� od niej, wszyscy!
{13046}{13136}- J., zabierz im bro�! Zabierz im bro�!|- To skurwysy�stwo!
{13141}{13195}Uratowali�my wam ty�ki,|a teraz do nas celujecie?
{13196}{13264}Jeste�my wdzi�czni,|a teraz od��cie bro�!
{13268}{13364}Problem jest na zewn�trz, a nie wewn�trz!|Od�� bro�, Jesper!
{13368}{13448}Nie, wiesz w czym jest problem,|w tym �e my przest�pcy te� mamy swoje prawa.
{13449}{13561}W�a�nie, mamy prawo...|...by by� chronionym przed atakiem,|pod ka�d� postaci�...
{13566}{13623}...jak ty nam go nie zapewnisz,|to sami si� obronimy!
{13624}{13689}To co za psychol?|Na mi�o�� bosk�, Jake!
{13693}{13756}Chcesz zaufa� tym �wirom?!
{13761}{13836}Przy pierwszej lepszej okazji|wpakuj� ci kulk� w �eb!
{13841}{13935}Potrzebujemy ich tak samo, jak my ich...|...musimy zacz�� sobie ufa�...
{13936}{14018}...je�li chcemy prze�y�|dzisiejsz� noc!
{14024}{14096}Od�� bro�, Jesper.
{14176}{14261}Od�� ten cholerny pistolet!
{14599}{14656}No co?
{14958}{15101}Teraz wszyscy si� sobie przestawimy,|mamy Nowy Rok, zacznijmy od pocz�tku.
{15158}{15224}Dobra, zaczn� m�wi� pierwszy...
{15229}{15276}...nazywam si� Smiley...
{15281}{15351}...jestem Wag�.
{15383}{15474}Ja ogarn� tych ludzi,|ty swoich.
{15496}{15591}Mo�e uda nam si�|wyj�� z tego ca�o.
{15693}{15749}Wypu�ci� wi�ni�w.
{15754}{15804}Sprytny ruch.
{15808}{15911}Musz� mie� tam|co najmniej dziesi�� karabin�w.
{15916}{15967}Tylko par� godzin|do wschodu s�o�ca.
{15968}{16061}Jak nie uda nam si� przebi�,|to co robimy?
{16066}{16140}- Sprowad� tutaj AV5.|- Jeste� tego pewien?|- Tak.
{16141}{16196}Nie b�d� wi�cej pr�bowa�.
{16201}{16261}Troch� to zajmie|w tak� pogod�.
{16266}{16368}Marcus...|...a jak nie przyjedzie na czas?
{16374}{16447}B�dzie trzeba wymy�li�|inne rozwi�zanie.
{16499}{16576}B�dziesz do mnie celowa� z gnata,|tylko dlatego, �e mi nie ufasz?
{16577}{16691}Nie podobaj� mi si� te twoje ma�e oczka,|wi�c patrz si� gdzie indziej!
{16743}{16861}Jeste� s�aba, �atwo tob� manipulowa�|i masz kompleksy.
{16881}{16983}- Jeste� ca�kiem dobry.|- Smiley dzi�kuje.
{16989}{17056}Macie ze sob� co� wsp�lnego.
{17061}{17122}Obydwaj macie tajemnice.
{17154}{17254}Nie b�d� si� �mia�, bez takich.|Co jest twoj� trucizn�?
{17258}{17349}To, �e zawsze|to ja jestem wsparciem.
{17354}{17433}Musisz wsta�, by m�c pa��.
{17439}{17526}Dobra, wystarczy tego.|Skup si�.
{17536}{17581}Tak bardzo chc� zapali�.
{17586}{17666}G�upie noworoczne postanowienia.
{17713}{17836}Gangsterze.|Co� sobie postanowi�e�?
{17849}{17931}A jak my�lisz, sekretarko?
{17976}{18074}Kurde, musz� przesta�|my�le� o seksie.
{18084}{18184}Tak w og�le, to du�o my�l� o seksie,|ale teraz...
{18189}{18250}Seks i �mier�,|s� ze sob� blisko powi�zane.
{18251}{18328}Grecy nazywali ich|Eros i Tanatos.
{18334}{18411}Mi�o�� i �mier�, albo seks...
{18416}{18496}...rzeczy, kt�re likwiduj�|my�li o �mierci.
{18501}{18632}A jak jest z tob�, gangsterze?|Pi�� razy ci� postrzelono.
{18771}{18808}Seks...
{18871}{18996}- Zaczynam si� czu� osaczona.|- Kluczowe jest jab�ko Adama.
{19068}{19168}Teraz dochodzimy do sedna,|sekretarko...
{19196}{19274}...chwytasz faceta za gard�o...
{19278}{19366}...mocno, a potem �ciskasz...
{19426}{19556}...gwarantuj� ci, �e przez jaki� czas|b�dziesz go mia�a z g�owy.
{19668}{19759}Ale si� tam teraz cicho zrobi�o.
{19814}{19855}Tak.
{19951}{20004}I to mnie martwi.
{20044}{20115}Nie przetrzymamy do rana.|Marcus Duvall nam na to nie pozwoli.
{20116}{20176}Mamy o�miu ludzi|i sze�� mo�liwych wej��.
{20181}{20260}- Jak b�dziemy wsp�pracowa�, to damy rad�.|- Sp�jrz na to z tej strony.
{20261}{20342}Ja tam jestem.|My�lisz, �e da�bym ci prze�y� do rana?
{20343}{20446}- Nie mamy tutaj za du�ego wyboru.|- Ale musimy co� wymy�li�.
{20451}{20551}Bo nie b�d� tutaj czeka�|ca�� noc na �mier�.
{20556}{20620}Jak b�dziesz chcia� wykorzysta�|t� sytuacj� by nawia�...
{20621}{20713}...to zako�czymy to mi�dzy nami,|bo jak b�dzie po wszystkim,|wracasz do wi�zienia.
{20714}{20771}- Spokojnie, sier�ancie.|- Spokojnie...
{20776}{20856}To nie jest sprawa|mi�dzy nami dwoma... jeszcze nie.
{20861}{20981}- Odk�adamy to na p�niej?|- Tak, odk�adamy na p�niej.
{20989}{21086}Uratowa�e� mi tam ty�ek.|Dlaczego?
{21091}{21146}Odpowiadam tutaj za wszystkich.
{21151}{21226}- Tak� mam prac�.|- Szlachetne.
{21231}{21303}Pechowo, ja nie podzielam|takiego zwyczaju.
{21309}{21385}Jak widz� glin� w potrzasku,|to jest zdany na siebie.
{21386}{21476}Chyba, �e jestem mu co� winien.
{21489}{21542}Nie b�d� udawa� kogo�,|kim nie jestem.
{21543}{21628}I to si� nie zmieni,|oboj�tnie jaki mamy dzi� dzie�.
{21630}{21683}Zapami�taj to, sier�ancie.
{21724}{21760}Kto� jedzie!
{21978}{22076}- M�j Bo�e, to Capra!|- Znasz go?
{22081}{22128}Jest glin�, pracuje tu.
{22134}{22177}Zabij� go.
{22209}{22236}Capra!
{22434}{22479}Jed�! Jed�!
{22506}{22588}- Chyba da rad�.|- Musi jeszcze uciec przed snajperami.
{22589}{22643}Szybciej, Capra.
{22914}{22996}Jeszcze si� rusza,|nie dopadli go.
{23001}{23041}Dok�d idziesz?!
{23226}{23270}Szybciej, szybciej!
{23643}{23687}Co si� tam dzieje?!
{23714}{23759}Kto do nas strzela�?
{23818}{23860}Kim s� ci ludzie?
{23899}{23947}Co tutaj robisz, Capra?
{23956}{23997}Co tutaj robisz?
{24009}{24067}Mamy Nowy Rok,|nie chcia�em by� sam...
{24068}{24126}...przyjecha�em napi� si�|z Iris.
{24131}{24196}Wybra�e� z�� noc,|by wykona� jaki� ruch.
{24201}{24343}Cudownie i pi�knie, ale na nieszcz�cie|nie wierz� w ani jedno jego s�owo.
{24368}{24446}Od�� t� bro�, psycholu.|On tutaj pracuje!
{24451}{24500}G�wno mnie to obchodzi,|�e on tutaj pracuje...
{24501}{24621}- ...oni mogli go nam tu podrzuci�.|- Od��cie bro�, nie zaczynajmy od nowa.
{24626}{24791}Przychodzi niby do tej panusi?|Podrzucili go nam tutaj|i b�d� nas wyka�cza� pojedynczo.
{24806}{24868}Strzelali do niego,|jasne, strzelali!
{24874}{24951}Ale jako� nikt nie trafi�,|to jaka� maskarada!
{24956}{25035}- Dalej, powiedzcie mu!|- On mo�e mie� racj�.|- To pieprzona maskarada!
{25036}{25116}Czy ja mam bro�? Mam bro�?|Nie mog� ci� skrzywdzi�.
{25121}{25218}Takie co� mi nie wystarczy, szczurku,|zamknijmy go, nie narobi szk�d.
{25224}{25325}- Roenick, pos�uchaj mnie.|- Nic mu nie zrobimy,|nie na moim posterunku...
{25326}{25369}...gwarantuj� za niego.
{25443}{25546}Jestem po twojej stronie,|ale tw�j autorytet zosta� podkopany.
{25551}{25616}Nie dowodzisz tutaj wi�cej.
{25621}{25678}Dobrze m�wi�, Bish?|Bish, powiedz mu...
{25684}{25741}...to mo�e by� jeden z nich...
{25746}{25877}...my�lisz, �e ci� nie przejrzeli�my?|Nie mog� uwierzy�, �e tu przyszed�|i gra w te swoje gierki.
{25878}{25961}Gra g�upiego.|My�lisz, �e nie wiemy?
{25966}{26064}Ucz si� matematyki.|Sprz�tnijmy go.
{26068}{26150}- B�dzie bezpieczniej.|- Od�� to.
{26161}{26216}Nie, no daj spok�j.
{26221}{26314}Sukinsyn wchodzi sobie ot tak...
{26614}{26665}Tutaj dowodzi sier�ant Roenick.
{26666}{26710}Zrozumia�e�?
{26811}{26856}Tak.
{26899}{26933}Idziemy.
{27061}{27190}Nie, �e ci� nie szanuj�,|ale ta ca�a sprawa to bezsens.
{27193}{27277}Mo�e i nie by� tym kim m�wi,|przemy�l to.
{27278}{27316}Przemy�l to.
{27439}{27509}Iris...|...wprowad� Capr� w sytuacj�.
{27514}{27585}Carpa zachowuj si� spokojnie,|by nikt nie mia� podejrze�.
{27586}{27628}A wszyscy inni...
{27636}{27680}...wraca� na pozycje.
{27876}{27940}- Dziekuj�.|- Nie dzi�kuj, zrobi�em to dla siebie.
{27941}{28031}Im wi�cej mamy ludzi,|tym wi�ksza szansa na prze�ycie.
{28036}{28090}Jeste� pewien,|�e mo�esz za niego por�czy�?
{28091}{28119}Tak.
{28168}{28215}Chod� ze mn�.
{28276}{28390}Nie lubi� si� z tob� zgadza�...|...ale Smiley my�li, �e dobrze tam m�wi�e�.
{28391}{28455}- Smiley chce pieprzony medal?|- Uspok�j si�.
{28456}{28543}Kiedy b�dziemy mie� tyle swobody,|za 15, 20 lat?
{28549}{28597}Do sedna, o co ci chodzi?
{28601}{28688}Wyjrzyj przez to okno.|Tam jest wolno��.
{28690}{28727}Wiesz o czym m�wi�?
{28759}{28844}Mo�e jednak Nowy Rok|przyniesie nam nieco zmian.
{28872}{28968}- Smiley m�drze m�wi.|- Osiem miesi�cy temu|straci� ca�y zesp�...
{28969}{29033}...wpad� w problemy|z alkoholem i narkotykami.
{29034}{29160...
Zgłoś jeśli naruszono regulamin