Skale i testy stosowane w spastycznosci.pdf

(63 KB) Pobierz
Microsoft Word - zalaczniki.doc
Physiotherpy&Medicine
www.pandm.org
Skale i testy stosowane w spastyczno Ļ ci.
Zał Ģ cznik nr.1 Skala Ashwortha
0 – Bez zwi ħ kszonego napi ħ cia mi ħĻ niowego
1 – Niewielkie zwi ħ kszenie napi ħ cia powoduj Ģ ce „przytrzymanie” podczas poruszania
ko ı czyn Ģ w kierunku zgi ħ cia lub wyprostu
2 – Bardziej zaznaczone zwi ħ kszenie napi ħ cia, ale ko ı czyna zgina si ħ lub prostuje z łatwo Ļ ci Ģ
3 – Znaczne zwi ħ kszenie napi ħ cia, ruch bierny trudny do wykonania
4 – Ko ı czyna usztywniona w zgi ħ ciu lub wypro Ļ cie
Zał Ģ cznik nr.2 Zmodyfikowana skala Ashwortha
0 – Napi ħ cie prawidłowe lub obni Ň one
1 – Nieznaczny wzrost napi ħ cia objawiaj Ģ cy si ħ oporem i uwolnieniem lub minimalnym
wzrostem napi ħ cia mi ħĻ ni w ko ı cowej fazie ruchu zginania lub prostowania
+ 1 – Nieznaczny wzrost w stanie napi ħ cia mi ħĻ nia objawiaj Ģ cy si ħ oporem i uwolnieniem
oraz wyst ħ puj Ģ cy w drugiej połowie zakresu ruchu w stawie
2 – Bardziej zaznaczony wzrost napi ħ cia mi ħĻ nia przez wi ħ ksz Ģ cz ħĻę zakresu ruchu w stawie,
ale dotkni ħ ta cz ħĻę ko ı czyny daje si ħ łatwo porusza ę
3 – Wyra Ņ ny wzrost napi ħ cia mi ħĻ nia, ruch bierny trudny do wykonania
4 – Dotkni ħ ta cz ħĻę sztywna w zgi ħ ciu i wypro Ļ cie
Zał Ģ cznik nr.3 – Skala Tardieu
Metoda okre Ļ la ograniczenie zakresu przy ruchu biernym prowadzonym :
- wolno
- szybko
Pierwszy pomiar interpretowany jest jako ograniczenie spowodowane zwi ħ kszon Ģ wtórnie
sztywno Ļ ci Ģ mi ħĻ ni i tkanki ł Ģ cznej. Drugi pomiar interpretowany jest jako spastyczno Ļę .
Podstaw ħ pomiaru spastyczno Ļ ci stanowi k Ģ t zatrzymania ruchu i szybko Ļę , przy której
uzyskano zatrzymanie. Napi ħ cie mi ħĻ niowe oceniane jest na podstawie oceny odpowiedzi
mi ħĻ niowej na ró Ň ne pr ħ dko Ļ ci rozci Ģ gania. Ocenie zostaje poddana jako Ļę reakcji
mi ħĻ niowej podczas ruchu ko ı czyn Ģ z okre Ļ lon Ģ pr ħ dko Ļ ci Ģ oraz k Ģ t, przy którym pojawia si ħ
reakcja mi ħĻ niowa.
K Ģ t spastyczno Ļ ci : to ró Ň nica mi ħ dzy k Ģ tem zatrzymania przy powolnym ruchu (V1) a
k Ģ tem zahamowania ruchu wykonywanego z najwi ħ ksz Ģ pr ħ dko Ļ ci Ģ (V3). Szybko Ļę ruchu
cz ħĻ ci ko ı czyny opadaj Ģ cej pod wpływem siły ci ħŇ ko Ļ ci (V2) stanowi warto Ļę po Ļ redni Ģ
Dla ka Ň dej grupy mi ħĻ niowej okre Ļ la si ħ reakcje na rozci Ģ gni ħ cie przy ró Ň nej szybko Ļ ci za
pomoc Ģ : jako Ļ ci reakcji mi ħĻ niowej i k Ģ ta reakcji mi ħĻ niowej.
Pozycja wyj Ļ ciowa do badania :
Badanie stawów ko ı czyny górnej przeprowadza si ħ w pozycji siedz Ģ cej ze stawem
łokciowym zgi ħ tym do k Ģ ta 90 stopni(z wyj Ģ tkiem, gdy jest badany staw łokciowy) przy
zalecanych uło Ň enia stawów i szybko Ļ ci V3 lub V2. Zginacz palców 40-120j.80-250j.
Badanie stawów ko ı czyny dolnej przeprowadza si ħ w pozycji le ŇĢ cej na plecach przy
zalecanych pozycjach stawów i szybko Ļ ciach ruchu
1
 
Physiotherpy&Medicine
www.pandm.org
Szybko Ļę rozci Ģ gania
Jako Ļę reakcji mi ħĻ niowej (X)
K Ģ t reakcji
mi ħĻ niowej (Y)
V 1 –tak wolno jak
to jest mo Ň liwe
0 –brak oporu w ci Ģ gu całego
ruchu
Zmierzony w pozycji
minimalnego
rozci Ģ gni ħ cia mi ħĻ nia
(odpowiadaj Ģ cemu
k Ģ towi, przy którym
pojawia si ħ reakcja
mi ħĻ nia na
rozci Ģ ganie) dla
wszystkich stawów z
wyj Ģ tkiem stawu
biodrowego, gdzie jest
to zale Ň ne od
anatomicznej pozycji
spoczynkowej dla
poszczególnych grup
mi ħĻ niowych.
V2 –szybko Ļę segmentu
ko ı czyny opadaj Ģ cego
pod wpływem siły ci ħŇ ko Ļ ci
1 –Niewielki opór w ci Ģ gu całego
ruchu biernego, bez wyra Ņ nych
przytrzyma ı przy okre Ļ lonym
k Ģ cie
V3 –tak szybko jak
to jest mo Ň liwe
(szybciej ni Ň tempo
samoistnego opadania
segmentu ko ı czyny pod
działaniem siły ci ħŇ ko Ļ ci)
2 –wyra Ņ ne przytrzymywanie przy
okre Ļ lonym k Ģ cie, zaburzaj Ģ ce
ruch bierny, z nast ħ pczym
rozlu Ņ nieniem
3 –klonus wywołuj Ģ cy zm ħ czenie
(trwaj Ģ cy krócej ni Ň
10sek.podczas utrzymania
rozci Ģ gni ħ tego mi ħĻ nia z sił Ģ
niepozwalaj Ģ c Ģ na jego
rozlu Ņ nienie)wyst ħ puj Ģ cy przy
okre Ļ lonym k Ģ cie
V1-wykorzystuje si ħ w
ocenie biernego zakresu
ruchu
V2 i V3-słu ŇĢ do
oceny spastyczno Ļ ci
4 – klonus nie wywołuj Ģ cy
zm ħ czenia(trwaj Ģ cy dłu Ň ej ni Ň
10sek.) cd.jak w 3.
Staw
Grupa mi ħĻ niowa
Barkowy
Przywodziciele w poziomie (V3)
Przywodziciele w pionie (V3)
Rotatory wewn ħ trzne (V3)
Zginacze (rami ħ przywiedzione, V2)
Prostowniki (rami ħ odwiedzione, V3)
Nawracacze przedramienia (rami ħ przywiedzione, V3)
Odwracacze przedramienia (j.w)
Łokciowy
Promieniowo-
nadgarstkowy
Zginacze (V3)
Prostowniki (V3)
Prostowniki (staw kolanowy wyprostowany, V3)
Przywodziciele (j.w)
Rotatory zewn ħ trzne (staw kolanowy zgi ħ ty do 90 stopni V3)
Rotatory wewn ħ trzne (j.w)
Biodrowy
Kolanowy
Prostowniki (biodro zgi ħ te do k Ģ ta 30 stopni, V2)
Zginacze(biodro, V3)
Skokowy
Zginacze podeszwowe (kolano zgi ħ te do k Ģ ta 30 stopni, V3)
2
34107545.007.png 34107545.008.png 34107545.009.png 34107545.001.png 34107545.002.png
Physiotherpy&Medicine
www.pandm.org
Zał Ģ cznik nr.4 Skala Napi ħ cia Mi ħĻ ni Przywodzicieli (Adduktor Tone Rating Scale)
0 – brak wzmo Ň onego napi ħ cia
1 – napi ħ cie nieznacznie wzmo Ň one, łatwe odwiedzenie do k Ģ ta 45 stopni
2 – odwiedzenie do k Ģ ta 45 stopni wymaga lekkiego wysiłku
3 – odwiedzenie do k Ģ ta 45 stopni wymaga umiarkowanego wysiłku
4 – odwiedzenie do k Ģ ta 45 stopni wymaga współpracy dwóch osób
Zał Ģ cznik nr.5 Skala oceny odruchów Ļ ci ħ gnistych
0 – odruch zniesiony
+/- odruch wywołany jedynie wzmocnieniem
+1 – odruch prawidłowy, lecz stłumiony
+2 – odruch prawidłowy
+3 – odruch wzmo Ň ony
+4 – skurcz kloniczny
Zał Ģ cznik nr.6 – Skala cz ħ sto Ļ ci wyst ħ powania spazmów mi ħĻ niowych wg.Penna
0 – brak spazmów
1 – łagodny spazm wywołany stymulacj Ģ
2 – nieregularny, silny spazm pojawiaj Ģ cy si ħ rzadziej ni Ň raz na godzin ħ
3 – spazmy pojawiaj Ģ ce si ħ cz ħĻ ciej ni Ň raz na godzin ħ
4 – spazmy pojawiaj Ģ ce si ħ 10 i wi ħ cej razy na godzin ħ
Zał Ģ cznik nr.7 – Skala cz ħ sto Ļ ci wyst ħ powania spazmów mi ħĻ niowych wg.Snowa
0 – brak spazmów
1 – jeden lub mnie w ci Ģ gu doby
2 – od jednego do pi ħ ciu
3 – od pi ħ ciu do dziewi ħ ciu
4 – powy Ň ej dziesi ħ ciu w ci Ģ gu doby
Zał Ģ cznik nr.8 – Skala MRC (Medical Research Council Scale)
0 – brak napi ħ cia mi ħĻ niowego
1 – wyczuwalny Ļ lad napi ħ cia mi ħĻ niowego podczas próby wykonania ruchu
2 – czynny ruch w warunkach obci ĢŇ enia
3 – czynny ruch przeciwko sile ci ħŇ ko Ļ ci
4 – czynny ruch przeciwko sile ci ħŇ ko Ļ ci z dodatkowym obci ĢŇ eniem
5 – prawidłowa siła mi ħĻ niowa
Zał Ģ cznik nr.9 Testy wykorzystywane w ocenie zakresu ruchomo Ļ ci
Test Duncan-Ely
Cel : Umo Ň liwia ró Ň nicowanie przykurczu mi ħĻ nia prostego uda od wzmo Ň onego napi ħ cia
mi ħĻ nia biodrowo-l ħ d Ņ wiowego.
Pozycja wyj Ļ ciowa : na brzuchu
Ruch : bierny ruch zgi ħ cia w stawie kolanowym
3
1)
34107545.003.png
Physiotherpy&Medicine
www.pandm.org
Wynik : jednoczesne mimowolne zgi ħ cie w stawie biodrowym (uniesienie miednicy)
Ļ wiadczy o ograniczeniu ruchomo Ļ ci mi ħĻ nia prostego uda.
Test Thomasa
Cel :Umo Ň liwia wykrycie przykurczu w mi ħĻ niu biodrowo-l ħ d Ņ wiowym lub wzmo Ň onego
napi ħ cia o charakterze spastyczno Ļ ci.
Pozycja wyj Ļ ciowa : na plecach
Ruch : maksymalne zgi ħ cie w stawie biodrowym nietestowanej ko ı czyny
Wynik : jednoczesne mimowolne zgi ħ cie w stawie biodrowym testowanej ko ı czyny Ļ wiadczy
o przykurczu lub spastyczno Ļ ci mi ħĻ nia biodrowo-l ħ d Ņ wiowego.
Test Silverskiolda
Cel : Umo Ň liwia ró Ň nicowanie napi ħ cia w mi ħĻ niu brzuchatym łydki od napi ħ cia w mi ħĻ niu
płaszczkowatym.
Pozycja wyj Ļ ciowa : siad prosty
Ruch : bierny ruch zgi ħ cia grzbietowego stopy w pozycji ze stawem kolanowym
wyprostowanym , a nast ħ pnie zgi ħ tym
Wynik :
I – je Ň eli przy zgi ħ tym stawie kolanowym uzyska si ħ wi ħ kszy zakres ruchu w stawie
skokowym wtedy ograniczenie ruchomo Ļ ci spowodowane jest spastyczno Ļ ci Ģ w mi ħĻ niu
brzuchatym łydki
II - je Ň eli przy wyprostowanym stawie kolanowym uzyska si ħ wi ħ kszy zakres ruchu w stawie
skokowym wtedy ograniczenie ruchomo Ļ ci spowodowane jest spastyczno Ļ ci Ģ w mi ħĻ niu
płaszczkowatym
III – je Ň eli ograniczenie ruchu jest takie same w obu pozycjach kolana, spastyczno Ļę
obejmuje głównie mi ħ sie ı płaszczkowaty
4) Test oceny mi ħĻ ni kulszowo-goleniowych
Cel : Umo Ň liwia ró Ň nicowanie napi ħ cia w mi ħĻ niach kulszowo-goleniowych od napi ħ cia w
przywodzicielach uda.
Pozycja wyj Ļ ciowa : na plecach
Ruch : ruch odwodzenia z ko ı czynami dolnymi wyprostowanymi a nast ħ pnie zgi ħ tymi w
stawach kolanowych z podudziami zwisaj Ģ cymi poza brzeg kozetki
Wynik : je Ň eli podczas badania wi ħ ksze odwiedzenie jest mo Ň liwe przy zgi ħ tych stawach
kolanowych ni Ň przy wyprostowanych wskazuje to na przykurcz w mi ħĻ niach kulszowo –
goleniowych.
4
2)
3)
34107545.004.png
Physiotherpy&Medicine
www.pandm.org
Zał Ģ cznik nr.10 Skala Brunnstrom
Ko ı czyna górna
R ħ ka
1
Pacjent nie wykonuje Ň adnych ruchów, nie napina
mi ħĻ ni – napi ħ cie mi ħĻ niowe wiotkie
Brak ruchów
2
Zaznaczaj Ģ si ħ podstawowe synergie lub ich
komponenty, zamiast ruchów stwierdza si ħ tylko
napinanie mi ħĻ ni, pojawia si ħ spastyczno Ļę
Mo Ň liwy jakikolwiek ruch lub
napi ħ cie mi ħĻ ni r ħ ki
3
Podstawowe synergie lub ich komponenty wyst ħ puj Ģ
wyra Ņ nie i maj Ģ charakter ruchu dowolnego, nasilenie
spastyczno Ļ ci maksymalne
Zginanie r ħ ki w pi ħĻę , ruch
zginania i prostowania nadgarstka,
mo Ň liwe utrzymanie przedmiotu
chwytem hakowym
4
Spastyczno Ļę zmniejsza si ħ , ruchy czynne
przekraczaj Ģ zakres samych synergii, mo Ň liwe s Ģ
ruchy izolowane w pojedynczych stawach
Ruchy obrotowe nadgarstka,
zginanie i prostowanie palców,
chwyt boczny
5
Spastyczno Ļę zmniejsza si ħ , stwierdza si ħ ruchy
izolowane, niezale Ň ne od podstawowych synergii
Wykonywanie chwytu
opozycyjnego, cylindrycznego,
sferycznego, masowe prostowanie
palców
6
Mo Ň liwe jest swobodne wykonywanie ruchów
izolowanych, ruchy s Ģ dobrze skoordynowane,
napi ħ cie mi ħĻ niowe zbli Ň one do prawidłowego
Ruchy precyzyjne, rzut piłeczk Ģ ,
zapinanie i rozpinanie guzików
Pojawiaj Ģ si ħ podstawowe synergie i ich komponenty, ruchy mo Ň liwe w
pozycji le ŇĢ cej lub stoj Ģ cej, wyst ħ puje napi ħ cie o charakterze
spastycznym
3 Wyra Ņ nie wyst ħ puj Ģ synergie lub ich komponenty, nasilenie spastyczno Ļ ci
maksymalne
Wyst ħ puj Ģ pojedyncze ruchy izolowane, np.zgi ħ cie w stawie kolanowym
do k Ģ ta 90 stopni, zginanie grzbietowe stopy w pozycji siedz Ģ cej,
spastyczne napi ħ cie zmniejsz si ħ
5 Spastyczne napi ħ ci mi ħĻ ni utrzymuje si ħ w nieznacznym stopniu, mo Ň liwe
izolowane zgi ħ cie w stawie kolanowym w pozycji stoj Ģ cej
6 Mo Ň liwy swobodny chód ze zmienn Ģ pr ħ dko Ļ ci Ģ , dowolne nawracanie
stopu w pozycji stoj Ģ cej, napi ħ cie mi ħĻ ni zbli Ň one do prawidłowego
Synergi ħ nale Ň y rozumie ę jako reakcj ħ mi ħĻ niow Ģ prymitywn Ģ , zale Ň n Ģ od woli, w której
masowe współdziałanie grup mi ħĻ niowych (prostowniki, zginacze) powoduje wykonanie
ruchu z sił Ģ niezale Ň n Ģ od potrzeby, według prymitywnego stereotypu.
5
pkt Ko ı czyna dolna
1 Brak napi ħ cia mi ħĻ ni i niemo Ň no Ļę wykonywania jakichkolwiek ruchów
2
4
34107545.005.png 34107545.006.png
Zgłoś jeśli naruszono regulamin