goniec wolnosci nr 2 2009.pdf

(1780 KB) Pobierz
goniec wolnosci nr 2 2009
95974239.004.png
REDAKCJA
Goniec Wolności
Od redakcji
Gdy obejmowałem stanowisko
Redaktora naczelnego „Gońca”,
obiecałem, że pójdziemy z naszym
KoLibrowym czasopismem do
przodu. Dziś w imieniu naszej no-
wej Redakcji oddaję w Twoje ręce,
Drogi Czytelniku, nowy numer, w
którym – jak widać już patrząc na
naszą nową okładkę – zrobiliśmy
kilka pierwszych kroków do przo-
du. Nie jesteśmy u celu, czeka nas
jeszcze wiele prac w kwestiach
graficznych i technicznych, jednak
mamy za sobą pierwszy etap
zmian.
Skład Redakcji
W numerze:
Redaktor naczelny
Paweł Pomianek
pawel.pomianek@koliber.org
Aktualności KoLibrowe
3
Dwie córki wolnego rynku
Michał Wolski
5
Redakcja
Michał Wolski
Stefan Sękowski
Mateusz Budziakowski
(Aktualności)
Grzegorz Pacek (Z życia mini-
stra)
Dominik Jaskulski (Ekonomia)
Igor Belczewski (Felietony)
Anna Grabińska (Kultura)
Feministki, ktoś was robi w bambuko!
Z Magdą Zalewską rozmawia Stefan Sękowski
8
Gwiazda Morawiaka
Paweł Pomianek
11
Inne Kobiety, które współtworzyły
Zarząd Główny KoLibra w ostatnich latach
14
W niniejszym numerze „Gońca”
po raz pierwszy niemal cała posze-
rzona Redakcja prezentuje swoje
artykuły, po raz pierwszy pojawia-
ją się dodatkowe działy. Po dłuż-
szej przerwie przedstawiamy naj-
ważniejsze wydarzenia z życia Ko-
Libra, przyglądamy się działaniom
naszego ministra, Andrzeja Czu-
my, rozmawiamy z naszym człon-
kiem honorowym, kontynuujemy
przybliżanie członków naszego
nowego Zarządu, prezentujemy
sporo tekstów publicystycznych
członków naszego Stowarzyszenia.
Liczę, że w tej poszerzonej tematy-
ce każdy KoLibrant znajdzie coś
dla siebie, a każdy, kto nie jest
członkiem naszego Stowarzyszenia
odnajdzie cały wachlarz informacji
na nasz temat.
Pójść drogą Reagana
Z Arkadiuszem Kotowskim rozmawia Paweł
15
Czemu Czuma?
Grzegorz Pacek
17
Współpraca
Prof. Jan Winiecki
Nie straszyć kryzysem
Prof. Jan Winiecki
19
Szef działu foto
Maciej Terpiński
Rząd przerywa prace nad ustanowieniem
całkowitego zakazu bicia dzieci
Karol Sala
20
Szef działu
informatycznego
Tomasz Marszał
Są pierwsze pozytywne efekty decyzji
Benedykta XVI
Paweł Pomianek
21
Potrzeba realnych kontestatorów, nie think
tanku Gosiewskiego
Z Bronisławem Wildsteinem rozmawia Stefan
23
Design i skład numeru
Michał Wolski
Mafia dopalaczowa
Igor Belczewski
28
Obyśmy za dwa miesiące cieszyli
się dalszym postępem.
Projekt okładki
Paweł Królak
Kapitalizm i własność…
Prof.. Jan Winiecki
28
Paweł Pomianek,
redaktor naczelny
Korekta
Paweł Pomianek
Świt „Zmierzchu” zmierzchem „Harry’ego
Pottera”
Anna Grabińska
29
Przełamał tabu. Recenzja książki
„Przemilczane ludobójstwo na Kresach”
Michał Wolski
32
Zdjęcia zamieszczone w numerze
pochodzą ze źródeł własnych,
zostały nadesłane przez autorów
artykułów.
O Stowarzyszeniu KoLiber
34
Str. 2
95974239.005.png
AKTUALNOŚCI
Numer 2 (21) 2009
AKTUALNOŚCI
Polska XXI i Laar jako członek honorowy
Karol Rozenberg rządzi w Stolicy
Rada Krajowa, Gniezno 14 marca 2009 odbyła się w Gnieź-
nie Rada Krajowa Stowarzyszenia. Był to pierwszy zjazd pre-
zesów oddziałów po reelekcji Marka Morawiaka. W czasie
Rady Krajowej przeprowadzona została dyskusja nad podję-
ciem współpracy na mocy umowy pomiędzy KoLibrem a Pol-
Warszawa 27 marca walne zebranie największego z
KoLibrowych oddziałów wybrało
nowego prezesa. Został nim do-
tychczasowy wiceprezes Karol
Rozenberg (na zdjęciu). Nowy pre-
zes urodził się w 1987 w Sztumie
(woj. pomorskie). Do Stowarzyszenia
należy od 8 marca 2007 roku, przez
ostatni rok pełnił funkcję wiceprezesa
oddziału. Student Finansów i rachun-
kowości w Szkole Głównej Handlowej
w Warszawie. Interesuję się historią
Polski, karate kyokushin (aktualny
mistrz Pomorza i Kujaw w kategorii lekkiej), wolny czas naj-
chętniej spędza w polskich górach.
ską XXI – rodzącą się inicjatywą polityczną, pod przywódz-
twem Rafała Dutkiewicza i Kazimierza Michała Ujazdowskie-
go. W oświadczeniu, które przyjęła Rada napisano m.in.:
„Stowarzyszenie KoLiber wyraża zadowolenie z powstania
kolejnego ruchu obywatelskiego o profilu konserwatywno-
liberalnym. Mamy nadzieję, że wyrażone przez RO Polska
XXI postulaty ideowe, będą rozwijane zgodnie z zadeklarowa-
ną linią programową”. Jednocześnie podkreślono niezależ-
ność stowarzyszenia KoLiber od istniejących organizacji poli-
tycznych.
W skład zarządu oddziału weszli także, Marcin Kamiński (I
wiceprezes), Anna Grabińska (II wiceprezes), Przemysław
Mrówka (Sekretarz), Adam Marszk (Skarbnik). Dziękując za
poparcie, w swojej odezwie na stronie oddziałowej nowy
prezes napisał m.in.: „Wierzę, że razem uda nam się wiele
osiągnąć. Liczę, że dzięki naszym wspólnym staraniom uda
nam się wzmocnić renomę oddziału warszawskiego nie tylko
na forum Stowarzyszenia, ale także w całym środowisku
konserwatywno-liberalnym”. Jako główne cele swojej preze-
sury Rozenberg wymienił: wzmocnienie marki KoLibra, po-
prawienie płynności finansowej oraz zwiększenie ilości ak-
tywnych członków i sympatyków wspierających działania
warszawskiego KoLibra.
PP
Nowy oddział KoLibra
W Gnieźnie ustalono również, że w tym roku tytuł członka
honorowego Stowarzyszenia KoLiber zostanie przyznany
byłemu premierowi Republiki Estonii, zasłużonemu dla sze-
rzenia idei konserwatywno-liberalnej i z sukcesem wcielające-
go ją w życie podczas własnych rządów w Estonii.
PP/Stian
Włocławek W dniu 14 marca 2009 r. Rada Krajowa Stowa-
rzyszenia KoLiber w Gnieźnie wyraziła zgodę na działanie
oddziału Włocławek, powołanego wcze-
śniej przez Zarząd Główny Stowarzysze-
nia KoLiber. Prezesem oddziału został
Robert Janeczek (na zdjęciu). Jak mówi
świeżo upieczony prezes o/Włocławek, z
inicjatywą założenia oddziału wystąpił
Jarosław Kłosiński, który został przewod-
niczącym trzyosobowej Oddziałowej
Komisji Rewizyjnej. Oddział składa się
na razie z siedmiu osób, z których każda
pełni jakąś funkcję w jego władzach.
Głównym polem do działania będzie zwrócenie uwagi miesz-
kańców i władz na problemy gospodarcze i kulturalne Wło-
cławka i okolic.
PP
Nowa strona KoLibra ruszy po Świętach
Zarząd Główny Jak informuje rzecznik prasowy KoLibra Kry-
stian Dąbek nowa strona internetowa Stowarzyszenia jest w
ostatnim stadium przygotowań. Zarząd Główny rozpoczął już
akcję promującą na serwisach społecznościowych i zaprzy-
jaźnionych portalach. Nowa strona oparta o nowy silnik, nową
grafikę i wypełniona nowymi, rozbudowanymi treściami, ruszy
jeszcze w kwietniu.
PP
Str. 3
95974239.006.png 95974239.007.png 95974239.001.png 95974239.002.png
 
AKTUALNOŚCI
Numer 2 (21) 2009
Pierwszy Latający Uniwersytet oddziału
AKTUALNOŚCI
- chce by wszystkie kraje WE wprowadziły EURO
(głupota i odebranie suwerenności bankowej krajom
narodowym)
(…)
- drugi minus, że dotuje partię, której prawie nie ma.
Prawica RP ma za mało znanych twarzy i poparcie
mniejsze niż mały UPR.
Bielsko-Biała W czwartek 19 lutego 2009, o godzinie
10.30 odbył się pierwszy "Latający Uniwersytet KoLi-
bra" oddziału Bielsko-Biała w ZSEEiM na temat giełdy
papierów wartościowych. Zaproszony gość - pan Józef
Pabin, kierownik Beskidzkiego Domu Maklerskiego
próbował przybliżyć tegorocznym maturzystom zasady
inwestycji i praktyczne działanie giełdy papierów war-
tościowych. Na wykładzie było obecnych około 70 za-
interesowanych tą tematyką osób. Organizatorem spo-
tkania był wiceprezes Bielska-Białej Łukasz Skierkow-
ski.
- kolejny minus to ostatnie rozmowy z centrowym PSL
-Piast. Partyjka ta (będąca przybudówką PiS do nie-
dawna) jest eurosceptyczna, ale na tym się kończy jej
prawicowość, ponieważ ekonomicznie prezentuje nie-
mal to samo co PiS.
Latający Uniwersytet KoLibra ma na celu umożliwienie
młodzieży zdobycie wiedzy wykraczającej poza pro-
gram szkoły średniej. Daje szansę opanowania pod-
stawowych wiadomości z dziedzin typowo uniwersy-
teckich, co może okazać się przydatne zarówno na
egzaminach wstępnych czy w dalszej edukacji jak i w
codziennym życiu.
Kamil Ciszek-Skwierczyński, prezes Oddziału
Carlit
Dziś jeszcze pamiętam entuzjazm na prawicowych
portalach i forach dyskusyjnych po irlandzkim „NIE”
dla Traktatu Lizbońskiego. Bez wątpienia Declan Gan-
ley i jego sojusznicy odnieśli sukces z którego cieszyła
się cała rozsądna Europa. Dziś ten człowiek przyjeż-
dża do Polski po to, aby budować formację polityczną,
która w skali całej Unii Europejskiej może zdobyć wy-
starczające poparcie. Po to aby patrzeć na ręce i mie-
szać szyki „brukselskim eurokratom”. Czy taka inicja-
tywa zasługuje na poparcie? Nie mam co do tego wąt-
pliwości.
Zaglądamy na forum
Ostatnio duże zainteresowanie wzbudził temat:
Ganley i nowa partia eurosceptyczna w Polsce
Krzysztof_p
Jak już wspomniano, Ganley jest gotowy do współpra-
cy nie tylko z rozsądną Prawicą Rzeczypospolitej, ale i
z Naprzód Polsko i PSL-Piast, których poglądy gospo-
darcze można streścić do trzech słów: protekcjonizm,
etatyzm, keynesizm. Oczywiście mówią też o stwarza-
niu możliwości dla przedsiębiorców itp. ale to banał, o
którym mówią wszystkie partie.
Karol Sala
Prawica Marka Jurka z dużą kasą... coś się z tego mo-
że urodzić.
akj
Jak z każdym "bogaczem" w socjalizmie tak i z Gan-
leyem jest coś nie tak i budzi u mnie mieszane uczucia
bo 2 dni temu natknąłem się na kilka artykułów o nim.
Co z nich wywnioskowałem co mogę streścić tutaj:
Piotr Dziedzicz
Ganley ma dobry program negatywny, ale żaden kon-
serwatysta nie zaakceptuje programu pozytywnego.
Plankton jaki w Polsce zgrupuje będzie tak bardzo
zantagonizowany, że bez sprawnej, nieskompromito-
wanej grupy liderów rozleci się to tak szybko jak po-
wstało. Nie wiadomo kto też będzie na listach, ale Ju-
rek, Grabowski, Podkański oraz Chruszcz ich nie za-
pełnią, reszta pójdzie na młodych studentów, bez
żadnego doświadczenia. Na takich ludzi się nie głosu-
je, już lepiej wyjść do pubu na wiskacza i papieroska.
na plus:
Jest przeciwnikiem Traktatu totalnie i raczej zdania nie
zmieni (milionerzy rzadko mają takie samo zdanie, a
ten od dłuższego czasu w tej sprawie jest anty)
(…)
na minus:
Str. 4
 
AKTUALNOŚCI
Goniec Wolności
AKTUALNOŚĆI
Stefan Sękowski
myślę że Ganley średnio orientuje się w polskiej
scenie politycznej i w relacjach między polskimi par-
tyjkami prawicowymi. Raczej współpracuje z tymi,
którzy chcą z nim współpracować. I pewnie było tak,
że zwróciły się do niego Jurki po tym, gdy zaczęło
być o nim głośno. Podobnie europosłowie Piasta i
NP, którzy bez wsparcia kogoś większego nie mają
szans na powtórne załapanie się na eurostołki. Za-
równo Jurek, jak i europosłowie mają długą karierę
polityczną za sobą, więc Ganley wie, że nie są to
ludzie z księżyca. Tak więc w doborze partnerów nie
dopatrywałbym się wyrachowania, a raczej pewnej
dawki przypadku.
Trudno mi jednak powiedzieć, czy wiara w poparcie
osoby, która miała spory wpływ na irlandzkie NIE, jest
receptą na dobry wynik w eurowyborach. Wydaje mi
się, że rolę odgrywać będą w Polsce trzy czynniki: oce-
na rządów PO-PSL (tak jak w całej Europie wybory do
PE mogą zostać po części sprowadzone do sondażu
poparcia aktualnego rządu), ogólne poparcie partii poli-
tycznych, bez przywiązywania większej wagi do ich
programu "europejskiego", oraz umiejętność mobilizo-
wania własnego elektoratu przez partie.
Jeśli chcesz włączyć się w dyskusję, kliknij tutaj:
TEMAT NUMERU: KOBIETY KOLIBRA
Dwie córki wolnego rynku
Michał Wolski
Gdy myślę o
piewczyniach
wolnego rynku
pierwsze na-
zwisko, które
przychodzi mi
do głowy, to
Ayn Rand
Wśród twórców klasycznej
myśli liberalnej i konserwa-
tywnej wymienia się prak-
tycznie samych mężczyzn.
Także podając przykłady
myślicieli i praktyków XX-
wiecznych czy żyjących
obecnie, nazwisk przedsta-
wicieli „płci brzydkiej”
możemy przytoczyć bez
liku. W ogólnym pojęciu
brakuje kobiet, które moż-
na podać jako analogiczne
przykłady. Czy tak jest na-
prawdę? Niniejszy artykuł
jest próbą ukazania, że nie-
koniecznie.
Rosenbaum, 1905-1982). Cała
jej twórczość, począwszy od
powieści a na publicystyce
politycznej kończąc, to jeden
wielki pean na temat wolno-
ści, gospodarki kapitalistycz-
nej przy jednoczesnym ukaza-
niu wad systemu socjalistycz-
nego. W czasach swej młodo-
ści Rand na własne oczy mo-
gła obserwować rewolucję
lutową oraz pucz, który przez
bolszewików został określony
mianem Wielkiej Rewolucji
Październikowej. Empirycznie
doświadczyła jak funkcjonuje
tzw. demokracja ludowa. W
roku 1925 Alissa, wykorzystu-
jąc zezwolenie na odwiedzenie
swej nowojorskiej rodziny,
opuszcza Związek Sowiecki.
Udaje się do Stanów Zjedno-
czonych, gdzie zostaje już do
końca życia. Wykorzystując
swe doś wiadczenia
(studiowała historię i filozofię,
uczęszczała też na zajęcia ze
scenopisarstwa) udaję się do
Hollywood, Ziemi Obiecanej
dla młodych, zdolnych i kre-
atywnych. Tam udaje się jej
sprzedać kilka scenariuszy,
jednocześnie zaczyna swą
karierę pisarską. W 1938 roku
publikuje „Hymn”, pierwszy
ważny utwór, w którym
przedstawiła część swoich
poglądów.
Lata czterdzieste XX wieku to
publikacja „The Fountainhe-
ad” (nieco niefortunnie prze-
tłumaczonego w Polsce jako
„Źródło”), która okazał się
bestsellerem wydawniczym.
Historia Howarda Roarka,
ambitnego młodego architek-
ta stała się kanwą do przedsta-
wienia coraz bardziej usyste-
matyzowanego systemu filo-
zoficznego. Roark jest wybit-
ną indywidualnością, człowie-
kiem kreatywnym, który
Cnota egoizmu
Gdy myślę o piewczyniach
wolnego rynku pierwsze na-
zwisko, które przychodzi mi
do głowy, to Ayn Rand
(właść. Alissa Zinowiewna
Dokończenie na str. 6
Str. 5
95974239.003.png
Zgłoś jeśli naruszono regulamin