Tomasz Strzyżewski - Matrix czy prawda selektywna - Antycenzorskie retrospekcje (2006).pdf

(4376 KB) Pobierz
Matrix.p65
MATRIX
czy prawda selektywna?
vacat
Tomasz Strzy¿ewski
MATRIX
czy prawda selektywna?
Antycenzorskie retrospekcje
Wroc³aw 2006
153506031.001.png
Tomasz Strzyżewski (Thomas Starski)
Matrix czy prawda selektywna. Antycenzorskie retrospekcje
Redakcja: Romuald Lazarowicz
Projekt okładki: Krystyna Szczepaniak
Korekta: Helena Lazarowicz
Łamanie:
„Lena”, Wrocław
© 2006 Copyright by Thomas Starski
All rights reserved – Wszystkie prawa zastrze¿one
Druk i oprawa
„Kontra”
Wysoka, ul. Chabrowa 5
ISBN 83-922896-3-3
( 978-83-922896-3-0 )
WYDAWNICTWO „WEKTORY”
SADKÓW
ul. Kolejowa 5
55-080 Kąty Wrocławskie
Spis treœci
Wstêp ........................................................................................ 7
Czêœæ pierwsza
WEWNÊTRZNA RZECZYWISTOŒÆ
Rozdzia³ 1. Definicja ........................................................ 13
Rozdzia³ 2. Michalin ......................................................... 19
Rozdzia³ 3. Salwator ......................................................... 23
Rozdzia³ 4. Œwir ................................................................ 28
Rozdzia³ 5. Koœció³ ........................................................... 36
Czêœæ druga
ANTYCENZORSKIE RETROSPEKCJE
Rozdzia³ 6. Odkrycie ........................................................ 51
Rozdzia³ 7. Zasady i definicje .......................................... 69
Rozdzia³ 8. Barbarzyñstwo cenzury ................................ 74
Rozdzia³ 9. Instynkt k³amania .......................................... 76
Rozdzia³ 10. Uczucia ......................................................... 84
Rozdzia³ 11. Wolnoœæ od cenzury? .................................... 87
Rozdzia³ 12. Koraszewski .................................................. 91
Rozdzia³ 13. Paszkwil....................................................... 103
Rozdzia³ 14. Kumple ......................................................... 126
Rozdzia³ 15. Czynnik czasu ............................................. 139
Czêœæ trzecia
MATRIX albo PRAWDA SELEKTYWNA
Rozdzia³ 16. „Aneks”........................................................ 152
Rozdzia³ 17. Prawda selektywna ..................................... 162
Rozdzia³ 18. Matrix czy prawda selektywna? ................. 169
Rozdzia³ 19. Demokracja realna ..................................... 189
Rozdzia³ 20. Burza w szklance wody .............................. 198
Zakoñczenie........................................................................... 211
Wybór dokumentów uzyskanych
z Instytutu Pamiêci Narodowej w 2005 r. ............................. 215
Zgłoś jeśli naruszono regulamin