planowanie.pdf

(126 KB) Pobierz
Planowanie procesu szkoleniowego i jego analiza-ksiazka
charakter zmian w równowadze kwasowo-zasadowej ustroju. Dane uzyskane z
kontroli wytrzymałości powinny stanowić przesłankę do analizy zrealizowanych
obciąŜeń treningowych, a w dalszej kolejności być materiałem wyjściowym do
planowania nadchodzących cykli szkoleniowych.
Wytrzymałość
(kondycja)
Kryteria oceny poziomu wytrzymało ś ci w Te ś cie 12 minut K. Coopera
Wiek (lata)
11
12
13
14
15
16
Dystans (m)
Doskonała
2800
2850
2900
2950
3000
3050
Bardzo wysoka
2600
2650
2700
2750
2800
2850
Dobra
2200
2250
2300
2350
2400
2450
OKRES
PRZYGOTOWAWCZY
Średnia
1800
1850
1900
1950
2000
2050
Słaba
1200
1250
1300
1350
1400
1450
Bardzo słaba mniej jak w ocenie słabej
Orientacyjne warto ś ci t ę tna dla ró Ŝ nych stref intensywno ś ci wysiłku w zale Ŝ no ś ci od
wieku i płc i ć wicz ą cych.
Częstość tętna w ciągu minuty
Strefa
intensywności
Wiek (w latach)
Materiał opracowany przez Wydział Szkolenia ŁOZPN
do uŜytku wewnętrznego
dziewczęta
chłopcy
1. Niska
12-15
poniŜej 138
poniŜej 132
Własność:.....................................
16-19
poniŜej 132
poniŜej 126
20
poniŜej 126
poniŜej 120
2. Umiarkowana
12-15
138-150
132-144
16-19
132-144
126-138
20
126-138
120-132
3. DuŜa
12-15
156-180
150-174
16-19
150-174
144-168
20
144-168
138-156
4. Submaksymalna
12-15
186-204
180-198
16-19
180-198
174-192
20
168-186
156-174
5. Maksymalna
12-15
powyŜej 210
powyŜej 204
16-19
powyŜej 204
powyŜej 198
20
powyŜej 192
powyŜej 180
124073179.009.png 124073179.010.png
Planowanie procesu szkoleniowego i jego analiza
Osiągnięcie wysokich wyników w pracy zaleŜy od precyzyjnego opracowania i
zrealizowania planów szkoleniowych i wyraźnego określenia celów oraz zamierzeń
w oparciu o aktualne moŜliwości zespołu. Trener w swojej pracy, powinien postawić
przed sobą i zawodnikami zadania oraz wspólnie z nimi dąŜyć do osiągnięcia
sukcesu przez konsekwentną realizację tych zadań. Podstawowym materiałem do
sporządzania planu pracy szkoleniowej winna być szczegółowa analiza osiągniętych
wyników w poprzednich okresach szkoleniowych, opracowanie wniosków
wynikających z tej analizy i ocena aktualnych moŜliwości zespołu do realizacji
planowanych zamierzeń.
NiezaleŜnie od wymienionych grup środków i form wykorzystujących biegi, dla
kształtowania wytrzymałości ogólnej (przede wszystkim podtrzymania jej poziomu)
moŜna wykorzystywać róŜne formy treningu obwodowego (funkcjonalne powiązanie
szybkości z innymi cechami) oraz gry sportowe. W pracy z dziećmi dominować
powinna metoda ciągła oraz liczne odmiany metody zmiennej. Są one najbardziej
korzystne dla rozwijającego się organizmu: doskonalą sprawność funkcjonalną
ustroju (praca serca, układów oddechowego i krąŜenia), uczą ekonomizacji wysiłku
mięśniowego, kształtują silną wolę. Sporadycznie moŜna takŜe stosować metodę
interwałową (głównie jej wariant ekstensywny) i powtórzeniową.
Objętość ćwiczeń wytrzymałościowych w treningu dzieci powinna wynosić
minimum 60 minut tygodniowo. Dopiero wtedy moŜna oczekiwać widocznej
poprawy w stanie wytrenowania. Intensywność, oceniana wartością tętna, powinna
oscylować w przedziale 150-180 uderzeń na minutę. W zajęciach z młodzieŜą naleŜy
równieŜ okresowo stosować ćwiczenia o większej intensywności (ponad 180 uderzeń
na minutę), które przekraczając granicę stanu równowagi funkcjonalnej, wymagają
jednoczesnego wykorzystania źródeł beztlenowych. NaleŜy pamiętać, Ŝe układ
krąŜenia młodych sportowców reaguje spontaniczniej i wyraźniej na wykonywane
wysiłki, stąd i tętno u nich rejestrowane przybiera wyŜsze wartości niŜ u ludzi
dorosłych. Szczegółowych informacji na ten temat dostarcza tabela opracowana na
podstawie wieloletnich doświadczeń szkoleniowych J. Raczka.
Kształtowanie wytrzymałości w makrocyklu wiedzie poprzez logiczne powiązanie
pracy nad ogólną i specjalną postacią tej cechy. Pierwsza część okresu
przygotowawczego, to rozszerzenie ogólnych dyspozycji wytrzymałościowych;
druga — praca nad jej ukierunkowaną i specjalistyczną postacią. W okresie
startowym staramy się, poprzez róŜnorodne środki treningowe, utrzymać
wypracowany poziom wytrzymałości, w czym niemałą rolę odgrywają sprawdziany
kontrolne i starty. W kształtowaniu wytrzymałości duŜą rolę odgrywają teŜ środki
pozatreningowe. np.: dieta, tryb Ŝycia, odnowa biologiczna i psychiczna oraz
warunki klimatyczne.
W procesie kształtowania wytrzymałości niezbędne są informacje o poziomie, tempie
i kierunkach zmian adaptacyjnych zachodzących w organizmie. W pracy z
początkującymi podstawowe informacje dotyczyć powinny wytrzymałości tlenowej.
Do tej oceny słuŜy m.in. Test 12 minut K. Coopera. Kryterium oceny stanowi tu
długość pokonanego dystansu w ciągu 12 minut. Dla chłopców odpowiednie normy
zawiera tabela.
Normy dla dziewcząt w kaŜdej grupie ocen oraz wieku są mniejsze o 200 m od
wartości uwzględnionych dla chłopców. Poziom wytrzymałości specjalnej ocenia się
najczęściej na podstawie prób, w których naleŜy wykonać pracę z maksymalną
intensywnością przez określony czas bądź utrzymać dowolną intensywność przez jak
najdłuŜszy czas.
W praktyce stosuje się takŜe testy laboratoryjne (tzw. próby czynnościowe), które
pozwalają ocenić w sposób bezpośredni lub pośredni moŜliwości tlenowe bądź
beztlenowe zawodnika do wykonywania pracy. Miarą wydolności tlenowej jest
zdolność maksymalnego poboru tlenu (pułap tlenowy — V02 max), natomiast za
miarę wydolności beztlenowej przyjmuje się przede wszystkim wielkość
zaciągniętego długu tlenowego oraz poziom stęŜenia kwasu mlekowego we krwi i
Rodzajeplanów
Dla prawidłowego rozwoju sekcji piłkarskiej koniecznym jest opracowanie
ogólnego, perspektywicznego planu dla wszystkich grup i zespołów klubowych. Plan
perspektywiczny powinien obejmować:
·
organizacj ę szkolenia
·
ogólne zało Ŝ enia szkoleniowe
·
wytyczne do pracy z zespołami młodzie Ŝ owymi
·
funkcj ę szkoleniow ą terminarza
kadr ę instruktorsko-trenersk ą i baz ę szkoleniow ą
Podstawowym dokumentem w pracy szkoleniowej winien być rzetelnie opracowany
plan organizacyjno- szkoleniowy. Roczny plan organizacyjno-szkoleniowy
sporządzić naleŜy na podstawie:
planu perspektywicznego, aktualnego kalendarzyka rozgrywek mistrzowskich,
pucharowych i towarzyskich oraz charakterystyki zespołu i zawodników. Plan ten
powinien równieŜ uwzględniać cykliczność treningu wynikającą z systemu
rozgrywek w naszym kraju z rozbiciem na cykle półroczne w powiązaniu z okresami
szkolenia.
·
Rocznyplanszkolenia
W rocznym cyklu treningowym wyróŜniamy trzy podstawowe okresy szkolenia:
·
okres przygotowawczy /wst ę pny/
·
okres główny /startowy zawodów/
okres przej ś ciowy
Właściwe zaprogramowanie treści zajęć w kolejnych okresach z uwzględnieniem
moŜliwości fizjologicznych organizmu jest warunkiem odpowiednio wysokiej formy
zawodników.
·
Okresprzygotowawczy
Pracę w zespole piłkarskim rozpoczynamy po okresie czynnego wypoczynku,
od przygotowania fizycznego zawodników do głównego okresu zawodów. W
początkowej fazie tego okresu szkoleniowego naleŜy przeprowadzić ocenę poziomu
wyjściowego sprawności zespołu przy pomocy ogólnie znanych i dostępnych prób
oraz testów. Okres przygotowawczy trwa przewaŜnie od 01-05 stycznia do 15-20
marca i dzieli się na dwa podokresy:
1. Podokres sprawno ś ci ogólnej
2. Podokres sprawno ś ci specjalnej
2
9
124073179.011.png
rodzaju biegi naleŜą do najbardziej efektywnych, lecz i najbardziej wyczerpujących
ćwiczeń; stosuje się je przede wszystkim w treningu zaawansowanych;
Przykładowy plan zabawy biegowej w dyscyplinach szybko ś ciowo-biegowych:
Podokressprawnościogólnej
W podokresie sprawności ogólnej i trwającym przewaŜnie od 01-05 stycznia do 15
lutego zajęcia prowadzimy w sali gimnastycznej i w terenie, stosując mikro-cykl
tygodniowy w zaleŜności od warunków i klasy zespołu, 5-7 treningów przy czym
zaznaczyć naleŜy, Ŝe ilości te wykazują tendencję wzrostową. Program zajęć
prowadzonych w tym podokresie w sali gimnastycznej powinien obejmować
kształtowanie i rozwijanie przede wszystkim siły i gibkości stosując następujące
metody kształtowania siły w obciąŜeniach duŜych i średnich.
W ćwiczeniach ogólnorozwojowych prowadzonych w sali wykorzystujemy istniejące
przyrządy i urządzenia pomocnicze np. materace, drabinki, ławeczki gimnastyczne,
piłki lekarskie, skakanki oraz wyposaŜenie siłowni - hantle, cięŜarki, sztangi itp.
Treningi prowadzone w terenie mają za zadanie wypracować wytrzymałość ogólną
zawodników przy zastosowaniu znanych metod treningowych np. metody ciągłej
oraz metod zbliŜonych do form przygotowania lekkoatletycznego. Zaplanowane
obciąŜenia treningowe powinny być obliczone lub oszacowane uwzględniając
strukturę mikrocyklu tygodniowego - objętość i intensywność jednostki treningowej.
Wybór metody kształtowania cech motorycznych zaleŜy od aktualnych warunków
treningowych i kadry zawodniczej. Propozycje treningowe w mikrocyklu
treningowym zajęć w terenie i w sali gimnastycznej są zmienne i uzaleŜnione od
upływu czasu okresu treningowego. Niezmiernie waŜnym elementem jest właściwe
ustalenie terminu zgrupowania
zimowego, które powinno być kontynuacją rozwijania potrzebnych piłkarzowi cech
motorycznych w zaleŜności od podokresu w jakim to zgrupowanie się odbywa.
Najbardziej korzystnym i właściwym terminem rozpoczęcia zgrupowania zimowego,
jest początkowa faza podokresu sprawności specjalnej, gdyŜ stwarza to najlepsze
warunki kształtowania tej sprawności zgodnie ze współczesnymi załoŜeniami teorii
sportu.
Część
treningu
Treść stosowanych ćwiczeń
Czas
Trwania
(min.)
Wstępna
Rozgrze
-wająca
Chód i marsz przeplatany odcinkami truchtu i lekkiego
biegu. Slalom między drzewami, krzakami i przeszkodami
terenowymi, podskoki w róŜnych kierunkach, cwały w
przód, boki, tył ze zmianą nogi kierunkowej, przeskoki,
przekładanki bokiem i inne ćwiczenia nóg w ruchu. Ciągły
odcinek lekkiego biegu 300-500 m. We wszystkich
ćwiczeniach naleŜy zwracać uwagę na utrzymanie
poprawnej, biegowej, naprzemianstronnej pracy ramion
oraz właściwego ustawienia tułowia.
- ćwiczenia gibkości i zręczności w miejscu, w marszu i w
truchcie samodzielnie lub z partnerem. Skłony, skręty
krąŜenia, skrętosklony, wypady, wymachy, zamachy,
przysiady w róŜnych kierunkach i o róŜnym nasileniu; -
zwisy, wymachy. Podciągania na gałęziach, ćwiczenia
gibkości z wykorzystaniem elastyczności bądź oporu
drzew i gałęzi; ćwiczenia rozciągające i gibkościowe z
partnerem.
15-20
11.
Szybkoś
-ciowo-
skoczno
ściowa
PrzebieŜki 60-80 m powtarzane 4-6 razy. Bieg z wysokim
unoszeniem kolan (skip) 20-40 m powtarzane 6-8 razy.
RóŜne formy wyskoków dosięŜnych. naskoków, skoków z
kilku kroków rozbiegu z wykorzystaniem przeszkód
terenowych, zasp śnieŜnych itp. Dziesięcioskok w róŜnej
formie - 6-8 powtórzeń.
35-45
Podokressprawnościspecjalnej
W podokresie tym trwającym od około 16 lutego do 15-20 marca pracujemy w
dalszym ciągu nad wzrostem poziomu sprawności ogólnej kładąc równocześnie
akcent na rozwijanie sprawności specjalnej, będącej podbudową do ćwiczeń z
zakresu techniki i taktyki.
W treningu sprawności specjalnej kształtujemy i rozwiązujemy cechy szybkości ze
zwinnością oraz skoczność, będącą funkcją siły i szybkości. Najczęściej stosowane
metody treningowe w zajęciach tego okresu to:
metoda kompleksowa, analityczno-syntetyczna, powtórzeniowa, interwałowa.
W zajęciach prowadzonych w sali gimnastycznej i siłowni zmieniamy proporcje
przygotowania ogólnego na rzecz przygotowania specjalistycznego. DuŜą rolę
przywiązujemy do ćwiczeń specjalistycznych i doskonalących sposoby poruszania
się zawodnika po boisku oraz ćwiczeń przygotowujących do szybkiego opanowania
elementów technicznych.
Do treningów wprowadzamy ćwiczenia z piłkami, w formie zabawowej i ścisłej, w
celu doskonalenia techniki.
Ćwiczenia prowadzone w terenie i na boisku powinny rozwijać wytrzymałość
specjalną przy stosowaniu metody interwałowej, zmiennej, kompleksowej i
startowej. W podokresie tym dobieramy odpowiednich przeciwników do spotkań
III.
Wytrzy-
Małości
owo-
biegowa
Swobodny bieg na odcinkach 300-150 m powtarzanych 4-
6 razy. Przerwy wypełnione marszem, aŜ do uspokojenia
oddechu.
20-25
IV.
Uspoka-
jająca
Trucht, marsz. lekki bieg, ćwiczenia uspokajające i
rozluźniające.
5-20
Łącznie w zaleŜności od okresu treningowego i zaawansowania
90-120
- biegi orientacyjne polegają na pokonaniu dystansu w terenie z zadaniem osiągnięcia
określonych punktów — wybór trasy do tych punktów zaleŜy od inwencji
ćwiczących.
3
8
124073179.012.png 124073179.001.png 124073179.002.png 124073179.003.png 124073179.004.png 124073179.005.png 124073179.006.png
Okresgłówny
Okres główny będący kolejnym etapem procesu treningowego jest najdłuŜszy i trwa
od 15-20 marca do 15-20 listopada. Okres ten dzieli się na dwa podokresy:
1. Podokres doprowadzenia do formy
2 . Podokres utrzymania formy
Podokresdoprowadzeniadoformy
W podokresie doprowadzenia do formy trwającym od 15-20 marca do 15 kwietnia
przygotowujemy druŜynę do zawodów przez doskonalenie elementów techniki i
taktyki w trakcie gier i zawodów towarzyskich, pucharowych i mistrzowskich.
Równolegle z tym pracujemy nad utrzymaniem wypracowanych cech siły,
wytrzymałości i szybkości. W podokresie tym duŜą uwagę przywiązujemy do
ćwiczeń kompleksowych, koordynujących współpracę poszczególnych zawodników
i linii druŜyny w ramach przyjętego systemu ze szczególnym uwzględnieniem
przygotowania psychicznego.
Podokresutrzymaniaformy
Podokres ten trwa od 15 kwietnia do 30 listopada z uwzględnieniem zakończenia
rundy wiosennej pomiędzy 15 a 30 czerwca i przerwy międzyrozgrywkowej od l
lipca do 1-15 sierpnia.
W podokresie utrzymania formy głównym celem prowadzących zajęć jest
utrzymanie na wysokim poziomie i jak najdłuŜej zdobytej wcześniej sprawności
fizycznej oraz umiejętności techniczno-taktycznych dla wykorzystania ich w
spotkaniach mistrzowskich.
Odpowiednie ustalenie mikrocykli tygodniowych w tym podokresie uzaleŜnione jest
od aktualnej formy zawodników i zauwaŜonych braków w szkoleniu.
W obciąŜeniu tygodniowym naleŜy pamiętać o włączeniu do treningów techniczno-
taktycznych ćwiczeń podtrzymujących i kształtujących poszczególne cechy
motoryczne. Najnowsze osiągnięcia teorii sportu podają, Ŝe utrzymanie wysokiej
formy
sportowej jest moŜliwe tylko w przeciągu 6 do 8 tygodni. W związku z tym w
końcowym okresie rozgrywek rundy wiosennej obserwuje się naturalną i częściową
obniŜkę formy zespołów piłkarskich. W okresie letniej przerwy między
rozgrywkowej po krótkim urlopie wypoczynkowym, bazując na częściowej,
Prowadzić na podłoŜu miękkim, na materacu lub w terenie na igliwiu leśnym.
4 . Wytrzymało ść
Kształceniu wytrzymałości ogólnej poświęca się w zasadzie pierwszą część okresu
przygotowawczego. Na tej bazie przystępujemy do budowania wytrzymałości
specjalnej.
Najlepszą metodą kształcenia wytrzymałości specjalnej jest wielokrotne powtarzanie
z odpowiednią intensywnością tych elementów, które są najczęściej stosowane w
zawodach.
Kształtowanie wytrzymałości w pierwszym okresie zacząć od wybiegania dłuŜszych
odcinków 10-15 km. Jest to forma marszobiegu, luźnego biegu bez specjalnego
akcentu.
Po takiej formie przygotowania wytrzymałościowego przejść do kształtowania
wytrzymałości specjalnej w małych zabawach biegowych. Małe zabawy prowadzić
przez okrągły rok dla wypracowania i podtrzymania poszczególnych cech jak i
rozładownia psychicznego zawodnika.
W treningu wytrzymałości stosuje się wiele grup form i środków. Dla celów
wszechstronnego treningu stosuje się:
- gry i zabawy ruchowe o wydłuŜonym czasie trwania, zawierające elementy biegu o
róŜnej intensywności;
- marszobieg polegający na długotrwałym marszu przeplatanym kilkoma odcinkami
spokojnego biegu, stopniowo wydłuŜa się odcinki biegu, aŜ do pokonywania całej
trasy biegiem;
- trucht—forma biegu kształtująca głównie ekonomikę ruchu, którego tempo naleŜy
dobrać tak, by istniała harmonia rytmu funkcji układów krąŜenia i oddychania; w
praktyce ocenia się. iŜ trucht jest opanowany wówczas, kiedy ćwiczący odczuwa
mniejsze zmęczenie niŜ podczas marszu; opanowanie ekonomizacji ruchu jest
podstawowym wymogiem umoŜliwiającym podjęcie bardziej intensywnych form
biegu;
- zaprawa terenowa — zespół środków kształtujących wytrzymałość w powiązaniu z
innymi cechami, głównie siłą, skocznością i gibkością; występuje w postaci
samodzielnej jednostki treningowej;
- zabawy biegowe są kompleksową formą polegającą na planowych zmianach
szybkości i form ćwiczeń w czasie dłuŜszego wysiłku związanego z biegiem w
urozmaiconym terenie, z wykorzystaniem wstawek ćwiczeń siłowych,
szybkościowych, gibkościowych czy skocznościowych
- bieg ciągły jest podstawowym środkiem kształtowania wytrzymałości stosowanym
głównie przez zawodników dyscyplin, w których wysiłek musi być kontynuowany
przez dłuŜszy czas, przy niewielkiej intensywności;
- bieg zmienny charakteryzuje się planową zmiennością intensywności wysiłku w
ramach pracy ciągłej;
- bieg przełajowy (cross) — to forma biegu zmiennego, w którym zmiany
intensywności narzucane są przez konfigurację terenu; naleŜy do intensywnych
środków kształtowania wytrzymałości;
- biegi interwałowe cechują się planowym następowaniem po sobie faz obciąŜeń i
niepełnego wypoczynku; kaŜdy kolejny wysiłek występuje na podłoŜu przejawów
zmęczenia, przez co aktywność funkcji fizjologicznych stopniowo wzrasta; tego
4
7
kontrolnych dla urozmaicenia, w dalszym ciągu prowadzimy w zaj ę ciach sporty
uzupełniaj ą ce w hali i w terenie .
W czasie trwania całego okresu przygotowawczego, koniecznym jest wzbogacenie
wiadomości teoretycznych zawodników przez prowadzenie-wykładów, pogadanek,
seminariów i dyskusji w celach - zadaniach zespołu itp.
DruŜyna powinna być w pełni przygotowana do rozgrywek mistrzowskich pod
względem kondycyjnym i techniczno-taktycznym, na dzień przed terminem
rozpoczęcia mistrzostw.
Dla dokonania oceny wykonanej pracy treningowej i skuteczności stosowanych
metod, naleŜy przeprowadzić analizę w oparciu o dokonane w tym okresie
sprawdziany, które naleŜy przeprowadzić tylko na bazie wypoczynku z zawodnikami
niezmęczonymi.
124073179.007.png
indywidualnej oraz zespołowej np. rejestracji ilości akcji ofensywnych, strzałów do
bramki itp.
Ogólna ocena zawodników powinna być uzupełniona specyficznymi próbami
opracowanymi samodzielnie przez trenera, wynikami prób czynnościowych
przeprowadzonych przy współpracy z lekarzem sportowym np. step-test harwardzki
czy Coopera.
Szczegółowa dokumentacja i zapis treści treningowej, warunki realizacji załoŜonego
planu szkoleniowego, obiektywne trudności oraz wnioski zmierzające do polepszenia
wyników wykonywanej pracy, stanowią podstawę do przeprowadzenia analizy
porównawczej celowości i skuteczności stosowanych metod oraz obciąŜeń
treningowych.
obniŜonej sprawności fizycznej zawodników, musimy ponownie przygotować zespół
do kolejnej edycji rozgrywek mistrzowskich.
W czasie od 10-15 lipca do 7-15 sierpnia powtórzyć naleŜy w skróconej formie
elementy przygotowania ogólnego i specjalnego, podobnie jak w okresie zimowym.
W programie szkoleniowym uwzględniamy zgrupowanie letnie, duŜą ilość spotkań
kontrolnych i towarzyskich.
W praktyce trenerskiej okres rozgrywek, analizować naleŜy na bieŜące wyniki
obserwacji treningów i zawodów oraz wyników przeprowadzonych testów, w celu
wyeliminowania zauwaŜalnych braków.
W okresie startowym duŜą uwagę przywiązujemy do indywidualizacji treningów w
zakresie przygotowania sprawnościowego, techniczno-taktycznego, jak równieŜ
psychicznego.
Okresprzygotowawczy
Głównym zadaniem okresu przygotowawczego jest wszechstronne przygotowanie
organizmu zawodnika, które pozwoli wyjść z wysokiego pułapu do ostatecznego
osiągnięcia wysokiej formie sportowej. Okres przygotowawczy składa się z kondycji
ogólnej /czas trwania 1-15 luty/, z kondycji specjalnej /od 16 lutego do okresu
startowego/. W skład kondycji ogólnej wchodzą:
ćwiczenia ogólnorozwojowe, siła i wytrzymałość.
W zakresie kondycji specjalnej - szybkość i cechy pochodne.
Omówienie wypracowania poszczególnych cech
1 .Ć wiczenia ogólnorozwojowe
Czas trwania jednostki treningowej 60 minut.
Ćwiczenia ogólnorozwojowe prowadzone winny być pod kątem specjalizacji.
Zwrócić specjalną uwagę na układ ćwiczeń równowaŜnych, tak decydujących przy
metodyce strzału.
W kaŜdej jednostce winien być połoŜony nacisk na z góry wytyczony akcent np.
siłowy, szybkościowy, skocznościowy i akrobatyczny. Ćwiczenia ogólnorozwojowe
uatrakcyjniać w miarę moŜliwości sprzętem np. piłkami, skakanką, kijami itp.
Stosować metody treningu stacyjnego.
2. Siła
Przygotowaniem do siły jest rozgrzewka w formie ćwiczeń ogólnorozwojowych
Przede wszystkim chodzi nam o pobudzenie działalności układów wewnętrznych-
krąŜenia i oddychania. Kończyć trening powinny ćwiczenia o charakterze
gibkościowym, rozluźniającym oraz formy dłuŜszego wybiegania.
Trening siłowy moŜna stosować, jako trening statyczny, dynamiczny i trening
mieszany, gdzie wysiłki statyczno-dynamiczne będą przebiegały na przemian, Siłę
statyczną wypracować u zawodników słabszych fizycznie. U pozostałych
kształtować siłę dynamiczną z małymi obciąŜeniami, szybkim ruchem. Stosować
ćwiczenia z piłkami lekarskimi, expanderami, hantlami, skakanką. Kształtować siłę
w treningu obwodowym.
W okresie przygotowawczym w warunkach śnieŜnych, biegi i zabawy w kopiastym
śniegu. W małych zabawach biegowych współpartnerem kłodami drzew,
podciąganiem się na gałęziach w formie skoków i wielo-skoków. Sił ę kształtowa ć
przez cały rok.
3 . Ć wiczenia skoczno ś ciowe
Okresprzejściowy
W rocznym cyklu treningowym okres przejścia trwa od 15-30 listopada do końca m-
ca grudnia i składa się podobnie jak poprzednie okresy z dwóch podokresów:
1 . Podokres roztrenowania
2. Podokres czynnego wypoczynku
Po intensywnych rozgrywkach mistrzowskich całego roku, celem podokresu
roztrenowania jest zmniejszenie dawkowanego wysiłku fizycznego. Zajęcia powinny
przebiegać w atmosferze odpręŜenia psychicznego w formie zabawowej,
przyjemnościowej oraz sportów uzupełniających przy zmniejszeniu ilości treningów.
W podokresie czynnego wypoczynku zaleca się w miarę moŜliwości leczenie
kontuzji, wyjazd do sanatorium oraz stosowanie wszelkiego rodzaju sportów
uzupełniających dla podtrzymania stanu gotowości organizmu do wysiłku fizycznego
w okresie przygotowawczym.
Jednostkatreningowa
Jednostka treningowa stanowi podstawowy element procesu szkolenia a jej struktura
wynika z mikrocyklu treningowego, tygodniowego zgodnie z załoŜeniami danego
okresu treningowego. Charakter pojedynczego treningu uzaleŜniony jest od
wcześniej zaplanowanego mikrocyklu treningowego, który uwzględnia ilość
treningów, czas trwania, krzywą wzrostu natęŜenia.
Ustalenie mikrocyklu tygodniowego uzaleŜnione jest od aktualnego poziomu
sprawności fizycznej, zaawansowania techniczno-taktycznego i danego okresu
szkoleniowego. Typowa lekcja treningowa składa się z trzech części: cz ęś ci wst ę pnej,
głównej i ko ń cowej.
Treść treningowa poszczególnych części powinna być zgodna i podporządkowana
głównemu celowi oraz tematowi lekcji.
Analiza i ocena procesu szkolenia
Rejestracja wymiernych wielkości i wykonanej pracy treningowej słuŜy do
obiektywnej oceny postępu zawodników i zespołu oraz kontroli rezultatów własnej
pracy trenera. Miernikiem oceny przygotowania zawodników w procesie
treningowym mogą być znane i stosowane próby oraz testy słuŜące do określenia
poziomu sprawności ogólnej i technicznej. W piłkarstwie stosuje się coraz częściej
metody obiektywnej obserwacji polegające na rejestracji elementów techniki i taktyki
6
5
124073179.008.png
Zgłoś jeśli naruszono regulamin