004. Białe róże (nuty).pdf

(18 KB) Pobierz
Nuty1.pdf
BIAŁE RÓ¯E
sł.: Kazimierz Wroczyñski,
Spokojnie
muz.: Mieczysław Słobódzki „Kozar”
&4 4
A m
A m
E
A m
F
œ
G 7
œ
œ œ œ œ
œ œ œ œ œ
.
Œ
œ
.
# .
œ
Roz kwi
-
-
ta
-
ły
-
ki bia łych ró¿.
-
Wróæ,
Ja sieñ
-
-
ku,
4
C
C
G
G
œ
C
C
œ œ
.
# œ œ œ Œ
œ
.
œ .
œ
œ œ
.
# œ œ œ
Œ
z tej wo jen ki ju¿,
-
-
Wróæ,
u ca
-
-
łuj,
jak
za daw nych lat,
-
7
E
E
A m
E 7
F
œ
G 7
œ œ œ œ œ œ
.
œ œ œ œ œ
#
œ
œ
.
# œ œ
dam ci za to ró
-
¿y
naj piê kniej szy kwiat.
-
-
-
Wróæ,
u ca
-
-
łuj
10
C
C
E
E 7
A m
A m
œ œ
.
# œ œ œ Œ
œ œ œ œ œ œ
.
#
œ œ œ œ
.
#
œ Œ
jak
za daw nych lat,
-
dam ci za to ró
-
¿y
naj piêkniej szy kwiat.
-
-
39052999.001.png 39052999.002.png 39052999.003.png
Zgłoś jeśli naruszono regulamin