009. Czarna sukienka (nuty).pdf

(21 KB) Pobierz
Nuty103-20080512.pdf
CZARNA SUKIENKA
sł.: K. Gaszyñski
Bardzo spokojnie, œpiewnie
&4 3
C
C
G
C
C
œ œ œ œ
œ œ œ œ
œ œ œ œ
˙
Œ
œ œ œ œ
Scho waj mat ko
-
-
suk nie mo je,
-
-
per ły, wieñ ce
-
-
z ró¿,
jas ne sza ty,
-
-
6
C
G
C
8 6
G
œ œ œ œ œ
Œ
&
œ œ œ œ
œ œ œ œ
˙
œ œ œ œ œ
œwiet ne stro je,
-
-
to nie dla mnie
-
ju¿.
Nie gdyœ jam stro je,
-
-
ró ¿e lu bi ła,
-
- -
11
G
G
C
G
C
œ
œ œ œ œ
œ
œ œ œ œ
œ œ œ œ
œ
œ œ œ œ
gdy nam na dzie
-
-
i
wy trys kał zdrój,
-
-
lecz gdy do gro bu
-
Pols ka wst¹ pi
-
-
-
ła
15
G
G
C
D m
G
C
4 3
œ œ Œ
&
œ œ œ œ œ
œ œ œ œ
œ
œ œ
.
je den mi tyl
-
-
ko
przy sto i strój:
-
-
Czar na
-
su
-
kien ka.
-
C
39052957.001.png 39052957.002.png 39052957.003.png 39052957.004.png
Zgłoś jeśli naruszono regulamin