Programowanie 5 osi.pdf

(140 KB) Pobierz
12_Programowanie_5osi
1
Politechnika Poznańska
Instytut Technologii Mechanicznej
Laboratorium
Obrabiarki CNC
Nr 12
Programowanie obróbki 5-osiowej (3+2)
na frezarce DMU60 z układem sterowania iTNC530
Opracował:
Dr inŜ. Wojciech Ptaszyński
Poznań, 24 listopada 2007
2
1. Cel ć wiczenia
Celem ćwiczenia jest zapoznanie się z obróbka 5-osiową (3+2) oraz ze sposobami
programowania takiej obróbki na frezarce z układem sterowania iTNC530.
2. Wprowadzenie
2.1.Układ współrz ę dnych
Podstawowym układem współrzędnych, związanym z przedmiotem obrabianym w
obrabiarkach CNC jest układ prostokątny kartezjański pokazany na rys 1. Kierunki i zwroty osi
są uwarunkowane budową obrabiarki natomiast początek układu współrzędnych jest definiowany
przez programistę. W tym układzie współrzędnych moŜemy wyróŜnić osie liniowe X, Y, Z oraz
osie obrotowe A, B, C.
Z
B
Y
C
A
X
Rys. 1. Podstawowy układ współrzędnych obrabiarki
2.2.Frezarka DMU60
Frezarka DMU60 jest obrabiarką 5-osiową (osie liniowe: X, Y, Z oraz obrotowe: skrętna
głowica – oś B oraz stół obrotowy z pionową osią obrotu – oś C). Podstawowe parametry
obrabiarki przedstawiono w tabeli 1.
Tabela 1 . Parametry frezarki DMU60
Parametr
Warto ść
Przesuw osi X/Y/Z
630/560/560 [mm]
Maksymalna prędkość posuwu
30 m/min
Oznaczenia gniazda wrzeciona
HSK 63A
Liczba narzędzi w magazynie
24
Czas zmiany narzędzia
9 [s]
Maksymalna prędkość obrotowa wrzeciona
24 000 [1/min]
Moc wrzeciona
15 [kW]
Wymiary stołu
1000x600 [mm]
Średnica stołu obrotowego
600 mm
Maksymalna prędkość obrotowa stołu
30 [1/min]
32308201.031.png 32308201.032.png 32308201.033.png 32308201.034.png 32308201.001.png 32308201.002.png 32308201.003.png 32308201.004.png 32308201.005.png 32308201.006.png 32308201.007.png 32308201.008.png 32308201.009.png 32308201.010.png 32308201.011.png 32308201.012.png 32308201.013.png 32308201.014.png 32308201.015.png 32308201.016.png 32308201.017.png 32308201.018.png 32308201.019.png
3
0 do 630 (630)
M50
B
Z
X
135 do 370 (235)
M51
Z
X
250 do 370 (120)
M52
Z
X
Rys. 2. Zakresy ruchu osi X, Z i B obrabiarki DMU60 w zaleŜności od funkcji maszynowej M5*
32308201.020.png 32308201.021.png 32308201.022.png 32308201.023.png 32308201.024.png 32308201.025.png 32308201.026.png 32308201.027.png
4
W przypadku pracy ze skrętną głowicą wrzecionową, ze względu na moŜliwość kolizji
narzędzia z obudową obrabiarki, wprowadzono trzy zakresy ruchów poszczególnych
komponentów obrabiarki. Poszczególne zakresy pracy wybiera się funkcjami: M50, M51 oraz
M52 (rys. 2).
3. Programowanie obróbki 5-osiowej
3.1. Wprowadzenie
Programowanie obróbki 4 i 5-osiowej jest zagadnieniem dość złoŜonym. Dlatego teŜ
najczęściej tego typu obróbkę, szczególnie dla przedmiotów z powierzchniami krzywoliniowymi,
programuje się z wykorzystaniem systemów CAM. W przypadku przedmiotów z powierzchniami
płaskimi, ale pochylonymi względem głównych płaszczyzn układu współrzędnych (X-Y, X-Z,
Y-Z), obróbkę takich przedmiotów na obrabiarkach z układem sterowania iTNC530 moŜna
zaprogramować bezpośrednio na warsztacie. PoniewaŜ w zasadzie jest to obróbka 3 osiowa, ale
na płaszczyznach pochylonych, dlatego teŜ taki rodzaj programowania nazywa się
programowaniem 3+2 osie (dwie osie obrotowe wykorzystywane są zwykle do pochylania
płaszczyzn obróbki).
NaleŜy pamiętać, Ŝe obracanie poszczególnymi komponentami obrabiarki (stołem
obrotowym lub głowicą wrzecionową) nie wpływa na połoŜenie podstawowego układu
współrzędnych (względem układu maszynowego). To znaczy w przypadku obrotu głowicy
wrzecionowej punkt charakterystyczny narzędzia, widziany przez obrabiarkę, pozostaje w tym
samym miejscu, mimo Ŝe fizycznie zmienił swoje połoŜenie. W tym przypadku naleŜało by
obliczyć nowe połoŜenie punktu charakterystycznego narzędzia, w zaleŜności od jego długości,
połoŜenia punktu obrotu głowicy i samego kąta obrotu oraz uwzględnić te dane w programie
obróbkowym. PoniewaŜ jest to zagadnienie złoŜone często producenci układów sterowań
wprowadzają do układów sterować dodatkowe funkcje ułatwiające programowanie obróbki 4 i 5
osiowej. Są to najczęściej funkcje operujące na układzie współrzędnych: obrót, przesunięcie i
pochylenie. W układzie sterowania iTNC530 dostępne są następujące cykle operujące na
układzie współrzędnych:
- przesunięcie układu współrzędnych (cykl 7),
- obrót układu współrz ę dnych (cykl 10),
- pochylenie płaszczyzn obróbki (cykl 19),
oraz specjalna funkcja PLANE.
3.2. Przesuni ę cie punktu zerowego (cykl 7)
Przy pomocy tego cyklu moŜna powtarzać
przejścia obróbkowe w dowolnych miejscach
przedmiotu. Po zdefiniowaniu cyklu wszystkie
wprowadzane dane o współrzędnych odnoszą się
do nowego punktu zerowego. Przesunięcie w
kaŜdej osi TNC wyświetla w dodatkowym oknie
stanu obróbki. MoŜliwe jest równieŜ
wprowadzenie przesunięcia osi obrotowej.
Wartości przesunięcia moŜna wprowadzać
bezwzględnie (względem punktu zerowego
32308201.028.png
5
przedmiotu) lub przyrostowo (względem poprzedniego połoŜenia punktu zerowego).
Usunięcie przesunięcie punktu zerowego wykonuje się wprowadzając nowe przesunięcie ze
współrzędnymi X=0, Y=0 i Z=0.
Przykład przesunięcia układu współrzędnych:
13 CYCL DEF 7,0 PUNKT ZEROWY
14 CYCL DEF 7,1 X+60
16 CYCL DEF 7,3 Z+5
15 CYCL DEF 7,2 Y+40
3.3. Obrót układu współrz ę dnych (cykl 10)
Ten cykl umoŜliwia obrót układu współrzędnych względem aktualnego układu
współrzędnych w płaszczyźnie obróbki (X-Y). Obrót staje się aktywny bezpośrednio po
zdefiniowaniu. Jeśli obrót układu ma być wykonany względem innego punktu niŜ aktualny
początek układu współrzędnych, naleŜy najpierw przesunąć układ współrzędnych. Usunięcie
obrotu układu współrzędnych następuje po wprowadzeniu kąta obrotu 0°.
Przykład:
13 CYCL DEF 7.0 DATUM SHIFT
14 CYCL DEF 7.1 X+60
15 CYCL DEF 7.2 Y+40
16 CYCL DEF 10.0 ROTATION
17 CYCL DEF 10.1 ROT+35
3.4. Zmiana płaszczyzny obróbki (cykl 19)
W cyklu 19 definiuje się połoŜenie płaszczyzny
obróbki – to znaczy połoŜenie osi narzędzi w
odniesieniu do stałego układu współrzędnych maszyny –
poprzez wprowadzenia kątów obrotów względem
poszczególnych osi (nachylenia płaszczyzn). MoŜna
określić połoŜenie płaszczyzny obróbki dwoma
sposobami:
- bezpośrednio wprowadzając połoŜenie osi
obrotowych funkcją ruchu „L”,
- poprzez opisanie połoŜenia płaszczyzny obróbki -
dokonanie do trzech obrotów włącznie (kąt
przestrzenny) aktualnego układu współrzędnych.
Je Ŝ eli programujemy poło Ŝ enie płaszczyzny
obróbki przez kąt przestrzenny, to TNC w cyklu 19
oblicza automatycznie niezbędne dla tego połoŜenia
współrzędne osi obrotowych i odkłada je w parametrach
Q120 - oś A, Q121 – oś B oraz Q122 – oś C. JeŜeli
moŜliwe są dwa rozwiązania, to TNC wybiera –
wychodząc z połoŜenia zerowego osi obrotu – krótszą
drogą.
32308201.029.png 32308201.030.png
Zgłoś jeśli naruszono regulamin