Algorytm%20Czestoskurcze.pdf

(34 KB) Pobierz
36002420 UNPDF
CzĊstoskurcze
ZagraĪające Īyciu
(z tĊtnem)
- Zabezpiecz ABC, podaj tlen, uzyskaj dostĊp doĪylny
- Monitoruj EKG, CTK, SpO2
- Wykonaj 12-odpr. zapis EKG
- Rozpoznaj i lecz odwracalne przyczyny
niestabilny
Kardiowersja do 3 prób *
Niepokojące objawy?
Zaburzenia ĞwiadomoĞci
CiĞnienie tĊtnicze < 90 mmHg
Ból w klatce piersiowej
NiewydolnoĞü krąĪenia
Akcja serca > 150 uderzeĔ na min.
Amiodaron 300 mg iv w ciągu 10-20 min.
Kolejna kardiowersja a nastĊpnie:
Amiodaron 900 mg w ciągu 24 godz.
stabilny
Zespoáy QRS wąskie (< 0,12s) ?
szerokie QRS Czy zespoáy miarowe?
Ząskie QRS Czy zespoáy miarowe?
miarowe
niemiarowe
miarowe
niemiarowe
PoproĞ o
konsultacjĊ
specjalisty
- Stymulacja nerwu
EáĊdnego (p.Valsalvy)
- Adenozyna 6 mg iv.,
jeĪeli nieskuteczna 12
mg, jeĪeli nieskuteczna
12 mg
- monitoruj stale rytm
serca
Niemiarowy
czĊstoskurcz z wąskimi
QRS
Prawdopodobnie AF
Skontroluj czynnoĞü
pracy serca
- b-blokery i.v. digoksyna
i.v. lub diltiazem i.v.
JeĪeli początek <48h
rozwaĪ
- amiodaron 300 mg i.v.
20-60 min, potem 900
mg w ciągu 24 godz.
MoĪliwe przyczyny:
- AF z blokiem odnogi
lecz jak czĊstoskurcz z
Ząskimi QRS
- AF w zespole
preekscytacji rozwaĪ
amiodaron
- Polimorficzne VT
(torsades de pointes)
podaj magnez 2 g w
ciągu 10 min.
JeĪeli VT (lub nie
masz pewnoĞci)
- Podaj amiodaron 300
mg i.v. w ciągu 20-60
min., potem 900 mg w
ciągu 24 godz.
JeĪeli wczeĞniej
stwierdzono SVT z
blokiem odnogi
- Podaj adenozynĊ jak
w czĊstoskurczu z
Ząskimi QRS
Przywrócono rytm zatokowy?
Tak
Nie
- Prawdopodobnie PSVT
w mechanizmie reentry
- Wykonaj 12 odpr. EKG
przy rytmie zatokowym
- JeĪeli nawróci podaj
ponownie adenozynĊ i
rozwaĪ profilaktyczne
leczenie arytmii
PoproĞ o
konsultacjĊ
specjalisty
* Zabieg kardiowersji poprzedzony
powinien byü sanacją pacjenta lub
znieczuleniem ogólnym
Prawdopodobnie
trzepotanie
przedsionków
- Kontroluj czĊstoĞü
pracy serca
(np. b-blokery)
36002420.001.png
Zgłoś jeśli naruszono regulamin